sen benim 9 tane beyaz gülümsün anlamı

sen benim 9 tane beyaz gülümsün anlamı bilgi90’dan bulabilirsiniz

Facebook

Sevgiliye S�zler 2023: K�sa Romantik Anlaml� Sevgiliye S�zler

�i�ek E�li�inde Notlar

�i�ek E�li�inde Notlar

�i�ek E�li�inde Notlar

Yak�nlar�m�za, arkada�lar�m�za veya sevgilimize çiçek gönderirken, kart notuyla birlikte mutluluklar�na ortak olmak isteriz. Kart notuna ne yazmal�y�m diye dü�üyorsan�z, çiçek notlar� yaz�m�zdaki sözleri kullanabilirsiniz. Güzel bir kart notunun, yapt���n�z sürprizin etkisini artt�raca��na emin olabilirsiniz.

Önerdi�imiz notlar

SEVG�L�YE

Biricik sevdi�inize gönderece�iniz romantik çiçe�inizin yan�nda kart mesaj� olarak yazabilece�iniz güzel sözler:

1- Benimle olan birlikteli�inin gönderdi�im çiçekler kadar renkli geçmesi dile�iyle…

2- Sana gönderdi�im çiçekler güzelli�inin kar��s�nda solmazlar umar�m.

3- Hayat�mdaki varl���n için te�ekkürler. Seni seviyorum.

4- Seni ne çok sevdi�imi çiçeklere sor çünkü onlara f�s�ldad�m a�k�m�z�…

5- Sen Benim kad�n�ms�n, yar�nlar�ma umutlar�ms�n, sen benim hayat kayna��ms�n, yar�nlar�m için bir merhabas�n. Seni Seviyorum A�k�m!

6- Bence iyi ki vars�n, çünkü senden ba�kas�n� zaten sevemezdim…

7- Gerçek a�klar, sonsuza kadar gider. Benimle oraya gelir misin?

8- Gözlerinin içine her bakt���mda orada kendimi görmek istiyorum. Seni kelimelerin anlamlar�n�n ifade edebildi�inden çok daha fazla seviyorum.

9- Sensiz geçen her günüm �ahidim olsun ki seni daima sevece�im

10- Ruhumun en güzel ve en temiz kö�esinde sen vars�n, seni sonsuza dek sevece�im

11- Ne sevdalar gördü bu yürek, ama bir sende çarpt� bu kadar kalbim ve seni sen oldu�un için sevdi yüre�im. Ne çaredir, ne derman hiçbir güç ve kuvvet. Seni seviyorum ey yar, gel bana bir parça sükunet.

12- E�er ad�na e�lik edecekse soyad�m, Allah için ahirete kadar senindir sol yan�m.

13- Ömrümün en virane sapa��nda denk geldi sana dü�lerim, seni seven kalbim ve saçlar�na vurulan gözlerim oldu en büyük suçlu.

14- D��ar�s� so�uk ve daha so�uk olacak. Ben ise so�u�un tam ortas�nda senin için yanan yüre�imle �ark�lar söyleyece�im bu güzel günün ak�am�nda.

15- Her �eyin bu kadar yalan ve sahte oldu�u bir dünyada, ömrümün ortas�nda nas�l da güzel duruyorsun adam! Her �ark�n�n içinde kendine yer buluyorsun sevgilim. Her güzel manzaran�n tam ortas�nda duruyorsun. Seni Seviyorum!

16- Gözlerin gözlerimde, a�kn içimde, ruhun bedenimde olduu sürece seni seveceim!

17- Hayat seninle güzel. Seni seviyorum!

18- Denizim de�il dalgam, ateim deil külüm, ilk
sevdi
im deilsin affet, son sevdiim olur musun?

19- A�knn büyüklüünü hiçbir sevgi geçemez. Yüreimdeki en özel insana sevgilerle?

20- Ne seni unutmak gibi bir çaba var yüre�imde, ne de
a
km körükleyen bir rüzgar, ne seni görmeden durabilecek kadar güçlüyüm, ne de kaybetmeye dayanacak kalbim var.

21- Yan�nda olamad��m için çok üzgünüm, Seni Seviyorum!

22- Ya�adm en farkl ve en güzel duygular senin sevgin verdi yüreime. Seni seviyorum!

23- Dünyan�n en tatl� ve en güzel sevgilisine?

24- Varl��n dünyam aydnlatan güne, içimi serinleten su gibi bir tanem. Seni çok seviyorum!

25- Sevgin sahip oldu�um en kutsal duygu! Seni seviyorum ve sonsuza dek seveceim?

26- Yüre�imin tek sahibine, en güzel dileklerimle!

27- Hayat�ma anlam katan özel sevgili, sen her �eyin en güzeline layksn. Seni çok seviyorum!

28- Seninle geçirdi�im her gün bir kat daha fazla güzelletiriyor hayatm. Seni seviyorum bir tanem.

SEN� SEV�YORUM MESAJLARI

1- Can�m� kap�na, yüre�imi ellerine, ruhumu bedenine, uykumu yata��na, öpücüklerimi duda��na gönderece�im! Ve yemin ederim seni ölünceye kadar sevece�im…

2- Sana ne demeliyim bilmiyorum güne�im desem güne� bat�yor, hayat�m desem hayat k�sa, gülüm desem oda soluyor, sana can�m demeliyim çünkü bu can seninle ya��yor.

3- Sen sadece gel sevgili, ben seni her defas�nda yeniden ba�ka bir a�kla severim…

4- Benim can�ma katt���m, içimin ta dibine koyup oradan hiç ç�karmad���m, benim güzel gözlü, nur yüzlü sevgilim… Seni hep sevece�im.

5- Seni her gördü�ümde yeniden çiçek açan saçlar�ndan severim seni sevgilim. �çime çekti�im kokundan, can� sard���m teninden, bana gelen ayaklar�ndan severim seni ben.

6- E�er gökyüzü bir parça ka��t, deniz bir �i�e mürekkep olsayd� yine de sana olan duygular�m� yazmaya yetmezdi. Seni seviyorum…

7- Bir ya�mur damlas� seni seviyorum anlam�n� ta��sayd� ve sen bana, seni ne kadar sevdi�imi soracak olsayd�n, inan ki bir tanem her gün ya�mur ya�ard�…

8- Gözlerinin deryas�na kap�ld�m gidiyorum gözüm kapal�, sözlerine kap�ld�m duymuyorum dünyay�, gülü�üne vuruldum umrumda de�il hayat sen varken yan�mda sevgilim benim seviyorum seni.

9- Seni sevmek hayata hayk�rmak gibi, seni sevmek bütün güzeIIikIerin ba�Iamas� gibi. Seni sevmek hayata yeniden ba�lamak gibi…

10- Sen bana gülümsedin ve ben o an yeniden do�dum. Milad�m oldun, a�k�m oldun, a�ka inanc�m oldun. Seni seviyorum ve hep sevece�im.

11- Seninle ayn� yüzy�l içinde, ayn� tarihte, ayn� �ehirde ve ayn� kalpte ya�amak ne büyük lütuf… Seni daima sevece�im sevgilim…

SEVG�L�YE DO�UM GÜNÜ MESAJLARI

1- Sen… Buldu�uma hala inanamad���m, gülücüklere herkesten fazla lay�k oldu�una inand���m, günümü ayd�nl��a çeviren sevgilim… �yi ki do�dun, do�um günün kutlu olsun.

2- Tüm mevsimleri tek güne, tüm y�llar� tek mevsime s��d�rmaya raz�y�m. Ömrünün en güzel y�llar�n� benimle geçirmen dile�iyle iyi ki do�mu�sun sevgilim.

3- Hayat�n�n geri kalan�nda tüm kötülükler senden uzak olsun. Üzüntüler sana yasak mutluluklar yan�nda olsun. Do�um günün kutlu olsun.

4- Elini kalbimin üzerinde hissetti�im zaman, üzüntülerimi al�p onlar�n yerine �imdiye kadar kimsenin ba�aramad��� o s�cakl��� koymay� ba�ard���n için, hayat�mda sen oldu�un için çok �ansl�y�m. �yi ki do�dun, do�um günün kutlu olsun.

5- Gülmek gülenin, y�ld�zlar gecenin, mutluluk sadece senin olsun. Tüm kötülükler senden uzak, do�um günün kutlu olsun sevgilim.

6- Sen ya�ad���m ömür, en güzel günlerimsin. Nice ya�lar�n� birlikte geçirmemiz dile�iyle do�um günün kutlu olsun sevgilim.

7- Ya�anacak güzellikler gözlerindeki ���k gibi umut verici, umutlar�n kalbin gibi temiz olsun. Umutlar�n seni huzurla doldursun, do�um günün kutlu olsun. �yi ki vars�n, iyi ki yan�mdas�n…

8- Dünyada e�i benzeri olmayan bir güzellik varsa o da sensin. Kalbinden geçen ne varsa yeni ya��nda seninle gelsin. �yi ki benimlesin Sevgilim. Do�um günün kutlu olsun.

9- �yiye, güzele dair ne varsa o da kalbindedir. Hayatinin bundan sonras� kalbinin güzelli�i gibi geçsin. �yi ki vars�n ve iyi ki do�dun sevgilim!

10- Sadece bugün de�il, seninle geçen her gün çok de�erli. Hayat�m�n parças� oldu�un için çok mutluyum. �yi ki do�dun!

11- Bugün gökyüzü daha berrak, denizler daha sakin, güne� bir ba�ka ne�eli…Bugün senin günün. Ömrüme ömür diye katt���m a�k�m do�um günün kutlu olsun.

SEVG�L�LER GÜNÜ MESAJLARI

1- Ya�amak özlemsiz, özlem sevgisiz, sevgi sensiz olmaz!

2- Unutma ki sevmek daima beraber olmak de�il, sensizken bile seninle olabilmektir. Seni seviyorum!

3- Sen en büyük sevgiyi hak edecek kadar mükemmel ama herkesin sevmeyi hak edemeyece�i kadar özelsin. Sevgililer günümüz kutlu olsun sevgilim.

4- Verilebilecek en güzel hediyeydi sevgin, görebilece�im en güzel görüntü, sevdalar�n en deriniydi. Sesini duyabilmek büyük mutluluk, binlerce te�ekkür binlerce sevgi sana sevgilim, Sevgililer Günümüz kutlu olsun.

5- Sevgilerin en yücesi tad�labilecek hazz�n en doyumsuz olan� bu� ya�ad���m, koklanabilecek en güzel koku, ya�anm�� en büyük a�k bizimkisi. Seni seviyorum.

6- Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultan� oldun, gece gökyüzünde parlayan y�ld�z�m, sabah ise ruhuma do�an güne�im oldun. Sevgililer Günün kutlu olsun!

7- A�k: Nerden esece�i belli olmayan bir f�rt�na gibidir. Sen de benim en büyük f�rt�nams�n. Sevgililer Günün kutlu olsun.

8- Efsaneler der ya, her gökku�a��n�n alt�nda bir hazine yatarm��. Sen benim gökku�a��m�n sonu, en de�erli hazinemsin… Sevgililer Günümüz kutlu olsun.

9- Belki yan�nda de�ilim ama dün de, bugün de, yar�n da yüre�in kadar yan�nday�m. Kendini yaln�z hissetti�inde elini kalbine koy; ben hep orday�m! Sevgililer Günümüz kutlu olsun.

10- Seni her dü�ündü�ümde kalbime bir y�ld�z çiziyorum. Benim �imdi kaç y�ld�z�m var biliyor musun? Benim art�k bir gökyüzüm var. Sevgililer Günümüz kutlu olsun sevgilim.

11- Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultan� oldun, gece gökyüzünde parlayan y�ld�z�m, sabah ise ruhuma do�an güne�im oldun. Sevgilim!

12- Gün bizim günümüz. Kutlu olsun!
13- Seni seviyorum. Daha nice günlere hep birlikte can�m…

14- Nice sevgililer günlerinde birlikte olmak dileiyle… Seni Seviyorum !

15- Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultan� oldun, gece gökyüzünde parlayan y�ld�z�m, sabah ise ruhuma doan güneim oldun. Sevgililer Günün Kutlu Olsun!

16- Bulutlara yükledim hasretimi, rüzgârlarla yollad�m sevgimi, yamurlar yad�rd�m gözyalar�mla küçük melekler gönderdim seni öpmeye! Sevgililer Günün Kutlu Olsun.

17- �nsanlar tan�d�m y�ld�zlar gibiydi, hepsi parl�yordu. Ama ben seni, günei seçtim, bir güne için bin y�ld�zdan vazgeçtim. Sevgililer Günün Kutlu Olsun!

18- Bu Sevgililer Günü?nde beyaz bir güvercin yolluyorum sana kanatlar�nda mutluluk, yüreinde sevgi ve sadakat, karbeyaz tüylerinde umut ve gagas�nda iyi geceler öpücüü, yana�n� uzat..

19- Seni her düündüümde kalbime bir y�ld�z çiziyorum. Benim imdi kaç y�ld�z�m var biliyor musun? Benim art�k bir gökyüzüm var… Sevgililer günümüz kutlu olsun!

20- Bugün her zamankinden farkl� bir ey yapay�m dedim olmad� yine sana defalarca a�k olup seni düündüm… Sevgililer günün kutlu olsun!

21- Seni çok seviyorum. Sevgiler günümüz kutlu olsun sevgilim!

22- Baz� rüyalar dierlerinden daha uzun sürer. Baz�lar� da çok çok güzel. Benim en uzun ve en güzel rüyam u an bu mesaj� okuyor. Sevgililer Günün Kutlu Olsun!

23- Biliyorsun her gökkua�n�n bittii yerde bir hazine saklan�rm�. Eskiler böyle der. Gökkua�n� takip ettim geçenlerde sende bitti… En deerli hazinemsin benim, can�ms�n. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

24- Öperim dudaklar�ndan, gül kokulu yanaklar�ndan her daim gözlerimin hapsindesin kalbimin tek sahibisin… Sevgililer günün kutlu olsun!

25- Seni sevdiim kadar yaasayd�m ölümsüzlüün ad�n� ak koyard�m… Sevgililer günün kutlu olsun biricik ak�m!

26- Hani en güzel aklar imkans�z gelir ya insana, imkans�z olduun için a�msana! Sevgililer Günün kutlu olsun birtanem, seni çok seviyorum.

ETK�LEY�C� KART NOTLARI

1- Beni sonsuz a�k�nla bamba�ka dünyalara ta��d���n için sonsuz te�ekkürler. Seni tarif edilemeyecek bir tutkuyla seviyorum.

2- Sana verilebilecek en güzel hediyeyi dü�ündüm. Ancak dünyan�n en mükemmel varl���na daha iyi ne verilebilirdi ki? Sonsuz sevgimi a�k dolu kalbimi vermeye karar verdim. Tabii sembolik bir de hediye. Sevgi dolu günlerimiz kutlu olsun .

3- �arap eskidikçe güzel, gün yenilendikçe, tatl� yenince güzel ve hayat… Hayat, seni sevince güzel sevgilim.

4- Gözlerine bakmak, yüzme bilmeyen bir çocu�un dünyan�n en derin okyanusunda yüzmek gibi. Can simidim, sevgilim. �yi ki benimlesin.

5- Grisi yoktur a�k�n; ya siyah�, ya beyaz� seçeceksin. Sen benim kalbimin en beyaz�… Hep mutlu olman� dilerim.

6- Sevmek daima beraber olmak de�il, sensizken bile seninle olabilmektir. Dilerim bu hediye beniyan�nda hissettirir.

7- Milad�m oldun, hayata dair hat�rlad���m ilk an�ms�n. Hediyeni güvercinlerin kanatlar�nda göndermek isterdim, k�smet de�ilmi�. Hep benimle kal sevdi�im…

8- Ya�amak için hayata dört elle sar�lmak laz�md� oysa benim sadece 2 elim vard�. Sonra sen, ben oldun… �yi ki vars�n �ükür sebebim…

9- Ne da�lara yazar�m a�k�m� ne de ta�lara… Ben senin a�k�n� kalbime yazd�m, her nefesimde seni ya��yorum.

10- Dünyan�n 7 harikas� varm��. Yalan! Senin varl���n�n yan�nda ba�ka bir harikadan söz edilebilir mi? Gönlümün anahtar� al senin olsun sevdi�im, kap�m aç�k, hep gel…

11- Bana her bak���nda kendimi kaybediyorum. Güzel gözlerinden sen sorumlusun; bana seslendi�in an kulaklar�m dünyaya sa��r, bülbül sesinden sen sorumlusun; ellerimi tuttu�unda hayat durur gibi oluyor, a��k gönlümden sen sorumlusun…

A�K MESAJLARI

1- A�k insan�n hayat� boyunca ya�amad��� ilk defa ya�an�lan bir duygudur. Bu e�er birine a��ksan sevdi�ini gördü�ünde kalbinde bir heyecan basar derlerdi inanmazd�m. �imdi 2- 2- 2-

2- �nan�yorum çiçeklerin �ark� söyledi�ine ve dünyan�n güzellik için döndü�üne. Gözlerim gözlerine de�di�inden beri �imdi inan�yorum hayata sevdi�im…

3- Sen benim yar�nIar�ma umutIar�ms�n, sen benim hayat kayna��ms�n, yar�nIar�m için bir merhabas�n… Seviyorum seni a�k�m..

4- Dilek tutman için y�ld�zlar�n kaymas� m� gerekiyor illa ki? Gönlüm gönlüne kayd� yetmez mi? �lk ve son a�k�ms�n. Ne oIursa oIsun bu kalp yaln�zca senin için atacak…

5- Her gün yeni bir �ark�da buluyorum seni ve güzel gözlerini. Ruhumu besleyen, benim oldu�um yerden çok daha ba�ka bir yere götüren, bana herkesten farkl� bir haz veren bu ba��ma gelen. A�k�m�z daima ilk günkü alevi ile yanmaya devam etsin sevdi�im…

6- A�k�m�n orta�� kalbimin sahibi, ruhumun e�i, birici�im oldu�un için te�ekkürler sana. Hayat�ma girdi�in andan itibaren bana dünyalar� verdi�in için, te�ekkürler sana sevgilim…

7- Hadi gel tut hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizli�e! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varal�m nice a�k dolu y�llara…

8- Seninle olmaktan, seni ya�amaktan, seni okumaktan ba�ka bir dile�im yok bu fani hayattan. Bir tek seni seveyim ve her gün yeni bir senli �ark� duyay�m kulaklar�mda.

9- A�k�n en güzel bestesisin sen. Bütün �ark�lara nakarat, bütün melodilere bir es. Sen benim dilimin bildi�i söz, ayaklar�m�n gitti�i yol, gözlerimin gördü�ü güzel sevgili…

10- Ben a�kla büyüyorum sevgili, seninle b�rak�yorum çocuklu�umu geride. Seninle çizgiler dü�üyor aln�ma, gözlerimin etraf�na. Ben seninle ben oluyorum sevgili.

11- Günüm, gecem, ay�m, y�ld�z�m, güne�im, sultan�m, ba� tac�m… �ki kalbin birlikte atmas�. Sanki birimiz olmasa di�erimiz nefes alamayacakm�� gibi. Sanki birimiz görmese di�eri siyaha boyanacakm�� gibi. Biz biriz ve birlikte çok güzeliz.

12- “Ey a�ka anlam veren kad�n; niyetim senle ya�ay�p, senle büyüyüp, senle yok olmakt�r bu dünyadan zira senin olmad���n dünya ya�anmaya de�er de�il.”

ROMANT�K MESAJLARI

1- Ne senden öncesi ne de senden ötesi hakk�nda yok bir fikrim, sen benim milad�m oldun. Bana ilk gülü�ün y�lba��m , yerim hep yan�ba��n sevgilim.

2- Sana bakt�kça yar�nlar umudum oluyor. Gülü�ünde küçük bir k�z çocu�u el sall�yor sanki gelecekten. Var�m, yo�um, her �eyim…

3- Göz kapaklar�n aras�nda kaybolmak vard� �imdi. Her göz k�rp���nda kirpiklerinin meltemi ile huzur bulmak. Ah bilsen sevgilim, sen diye bitti bu genç bedenim.

4- Karanl�k gecedeki ay ����� gibi girdin hayat�ma, dudaklar�mda gecenin �slakl���, kalakald�m. A�km�� ad�, sonradan anlad�m.

5- Sensiz geçen her gecede kalbim sa��r oluyor bütün hislere. Öyle seninle doluyum ki, yoklu�unda annesini özleyen bir çocuk kadar huysuz, sab�rs�z ve mutsuzum.

6- Hangi gece sana olan sevgim kadar uzun, hangi gü kirpiklerinin rüzgar�na hasret, sana selam olsun sevdi�im…

7- Gözlerin gözlerime de�di�i anda volkanlar patl�yor kalbimde. Öyle yan�yor ki içim a�k�nla, karlar ya�sa da bana m�s�n demem bundan böyle.

8- Suyun damlas�nda, gö�ün y�ld�z�ndas�n sevdi�im, evrenin bütün güzellikleri ruhunda toplanm�� sanki. Kabul olmu� en güzel duam… Seni seviyorum.

9- Yan�mda oldu�un her saniye dü�ün dernek; yoklu�un depremler sanki. Denizlere emanet ettim sevgini, bir ömür her dalgada seni f�s�ldayacaklar sevgilim.

10- Öylesine bensin ki göz bebe�imde ta��yorum seni. Göz ya�lar�mla ak�p gitme diye bir ömür a�lamamaya yeminliyim sevgilim.

11- Uyan��lar�ma isyan ettiren, her saniyesini kaydetmek istedi�im kusursuz bir rüya seni sevmek. Tüm çalar saatlere isyan�m, senden öncesi yok saatlerin, sonras� da olmayacak inan…

DO�UM GÜNÜ

Mutluluklar�n payla��ld��� do�um günü kutlamas� için zarif çiçeklerin yan�na ekleyebilece�iniz kart notu do�um günü mesajlar�:

1- Yeni ya��n�n gönderdi�im çiçekler kadar renkli geçmesini temenni ederim.

2- Yeni ya��nda yüzünde gülümseme eksik olmas�n.

3- Yeni bir y�l, yeni bir umut, yeni bir hayatt�r. Umutlar�n� kaybetmedi�in bir y�l olmas�n� dilerim.

4- Yeni y�l�nda tüm dileklerinin gerçekle�mesi dile�iyle, mutlu y�llar.

5- Yeni ya��nda hayal etti�in bütün mutluluklara ula�man� ve hayat�n bütün güzelliklerini birlikte ya�amay� diliyorum. Yan�nda olamasam da kalbim hep seninle, mutlu ya�lar…

6- Her yeni ya��n bir öncekinden daha güzel ve seni mutlu edecek �ekilde olmas�n� diliyorum. Yüzündeki gülümsemeni hiç kaybetme çünkü sana çok yak���yor. Yeni ya��n kalbinin tüm güzellikleri ile gelsin, nice mutlu y�llara.

7- Tonton bir nine olup da eski günlere dald���nda hat�rlamak istedi�in kadar güzel günler an�lar biriktirece�in yepyeni bir ya� seninle olsun! �yi ki vars�n yoksa her �ey biraz eksik kal�rd�. Do�um günün kutlu olsun!

8- Dedim, diyorum ve sonsuza dek diyece�im. �yi ki do�mu�sun, iyi ki vars�n, Mutlu y�llar…

9- Hayat�n�n her döneminde mutlu ve sa�l�kl� olman� diliyorum. Tüm hayallerin gerçekle�sin, hayat güne�in her daim seni ayd�nlats�n. Can�m arkada��m do�um günün kutlu olsun..

10- Y�llar�n sormad���, yollar�n yormad���, dostlar�n unutmad��� bir ömür için, bu do�um günün bir ba�lang�ç olsun, yeni ya��n Kutlu olsun.. �yi ki do�dun..

11- Yeni ya��nda kalbinin olabildi�i kadar sevmem ve her zamankinden daha çok sevilmen dile�iyle yeni ya��n mutlu, do�um günün kutlu olsun.

12- Dalgalar vuruyor sahile, y�ld�zlar parl�yor sonsuz mavide, ben de bitmez sevgimle ko�uyorum hep gecelerde. Do�um günün kutlu olsun..

13- Do�um günün kutlu olsun, yar�n bugününden daha mutlu olsun.

14- Sözde de�il özde olmal� sevgiler, sözle de�il yürekten verilmeli hediyeler. Do�um günün kutlu olsun.

15- �u hayatta e�siz bir güzellik varsa o da kalbindedir! Ya�am�n bundan sonras� kalbinin güzelli�i gibi geçsin. �yi ki vars�n, do�um günün kutlu olsun..

16- Her mum hayat�n�n �����d�r, pastanda ki mumlar ço�ald�kça ya�am�n daha çok ayd�nlanacakt�r. Yeni �����n hay�rl�, do�um günün kutlu olsun…

17- Geçmi�e bakan gelece�i göremez. Gelece�i göremeyen ilerleyemez. Hayatta hep emin ad�mlarla ilerle. �yi ki do�dun.

18- Yeni ya��n umuyorum sana mutluluk getirecek. Belki de ilerdedir ya�anacak günlerin en güzelleri. Do�um günün kutlu olsun!

19- Bazen insanlar güzeldir. Sadece görünü�leriyle de�il. Sadece söyledikleriyle de�il. Olduklar�yla. Varl���n hayat�ma anlam kat�yor. �yi ki do�dun, iyi ki vars�n..

20- Bugün hep gülümse ve her zaman gülümsemek için bir neden bul kendine. Evet, belki y�llar katmaz hayat�na ama, muhakkak “hayat katar” y�llar�na. Do�um Günün Kutlu Olsun.

21- Hayat�n�n geri kalan� yüre�inin güzelli�i gibi sevgi dolu geçsin. Hep mutlu olman dile�iyle… Do�um günün kutlu olsun!

22- Her yeni ya��nda mutlulu�a uçarak ula�man�, gelece�in sana kalbindeki tüm dilekleri vermesini diliyorum. Do�um günün kutlu olsun.

23- Belki yan�nda de�ilim ama bil ki bugünü kalbimin en derin yerinde seninle kutluyorum. Nice y�llara.

24- Ama co�kun, ama yorgun, bir y�l daha geçiyor ya�am�ndan.. Olsun. Sevgilerin en güzeli ile yo�rul, do�um günün kutlu olsun.

25- Bugün seni dü�ünen birinin oldu�unun sevincini hisset ve mutlu ol! Tüm dileklerinin gerçekle�mesi dile�imle.. Nice y�llara…

26- Dilerim yeni ya��nda mutluluklar�n en güzelini ya�ar, ba�ar� merdivenlerini rahatl�kla t�rman�rs�n. Dilerim yüzün hep güler, ne�eni hiç yitirmezsin. Mutlu ya�lar.

27- Sak�n üzülme hayat�n h�z�na, en güzel y�llar çabuk geçenlerdir… Gelece�ini olu�turacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek �ekilde olmas�n� dilerim. Yüzünde her zaman bir gülümseme olsun. Çünkü sana çok yak���yor. Daha nice mutlu y�llara…

28- Her do�an güne�te umutlanaca��n yeni bir gün ve batan güne�te mutlulu�una mutluluk katacak yeni bir gece olacak yeni bir ya� diliyorum. �yi ki do�mu�sun…

29- Senin gibi bir arkada��m oldu�u için çok �ansl�y�m. �yi günde kötü günde birlik olduk. Geçirdi�imiz tüm güzel günlere yenilerini de eklememiz dile�iyle. Do�um günün kutlu olsun.

30- Sa�l�ktan öte güzelli�in olmad��� �u dünyada sana ya�amlar�n en s�hhatlisini diliyorum. Do�um günün kutlu olsun.

31- Seni tan�d���m ilk gün dün gibi akl�mda. O günden bu yana hayat�ma katt�klar�n için sana kocaman te�ekkür ederim. �yi ki seni tan�m���m. Do�um günün kutlu olsun.

32- Geçmi�inde de hep mutluydun, gelece�inde de hep mutlu olman, bizleri de mutlu etmen ve güldürebilmen dile�iyle. Do�um gününü tüm içtenlikle kutlar�m.

33- Ne dersin bugünü en güzel günlerin ba�lang�c� yapal�m ve bugün en kötü günün olsun! Do�um günün kutlu olsun.

34- Tüm hayallerinin gerçekle�ti�i ve hayat�n�n her döneminde mutlu ve sa�l�kl� oldu�un bir ömür diliyorum. Do�um günün kutlu olsun…

35- K�sa bir mesaj olmal� bu. Sana binlerce öpücük ve sevgi yolluyorum buradan.. Bil ki unutulmad�n.. Do�um günün kutlu olsun!

36- Yeni ya��nda kalbinin alabildi�i kadar sevmen ve her zamankinden daha çok sevilmen dile�iyle. Yeni ya��n mutlu, do�um günün kutlu olsun.

37- Ya�a. Sev. Gül! Ya��n kaç olursa olsun her �eyin en güzeli seninle olsun. Nice mutlu, ne�eli ve ya�am dolu ya�lara…

38- Hayat� yenecek kadar güçlü, hayattan beklentilerini alacak kadar umutlu, umudunu yitirmeyecek kadar inançl�, mutlu ve sevgi dolu günler senin olsun

39- �lk dünyaya geli�inde k�skanm��t�m seni,kavga ettik didi�tik ama bil ki hep sevildin mutlu y�llar

40- Tüm ya�ad�klar�m�z ve yeri doldurulamaz hat�ralar için te�ekkürler. Sana do�um gününde bir sürü dilek gönderiyorum can�m karde�im

41- Karde�lik son bulmayan arkada�l�ktan do�ar. Bugün hep gülümse mutlulu�un kadar. �yiki do�dun.

42- �efkatli bir karde�e hayat�mda yer verdi�in için Allaha �ükrediyorum. Do�um günün kutlu olsun hayatta her �eyin en iyisi senin olsun

43- Hayal edebildi�im en büyük hazinem karde�im olarak ya��yor. Do�um günün kutlu olsun

44- Y�llar boyunca yan�mda oldu�un için iyiki do�dun karde�im

45- Bütün mevsimleri bir günde, bütün y�llar� bir mevsimde ya�amaya raz�y�m seninle… Daha nice do�um gününü beraber geçirmek dile�iyle…

46- Sen; en güzel �iirlerin bile kuramad��� kafiyesin. �yi ki do�dun, iyi ki seni tan�m���m!

47- Sen.. Saç tellerine kadar sevdi�im. Varl���na ne kadar �ükretsem az. �yi ki do�dun, iyi ki vars�n!

48- Asl�nda dü�ündüklerim, yazd�klar�m belki de çok saçma �eyler ama sana yaz�nca tüm cümleler, tüm kelimeler, tüm heceler, tüm harfler çok de�erli oluyor. T�pk� hayat�mdaki en de�ersiz ve anlams�z �eylerin seninle anlam bulmas� gibi. Benim için çok ama çok de�erlisin. �yi ki do�dun, iyi ki vars�n!

49- Sen hayata ne verirsen, hayat sana daha mükemmelini verirmi�. Ben hayata ne verdim bilmiyorum ama bana ummad���m kadar de�erli olan seni verdi. �yi ki do�dun iyi ki benimlesin. Her �eyim seni çok seviyorum.

50- Kalp midir insana sev diyen yoksa yaln�zl�k m�d�r körükleyen? Sahi nedir sevmek; bir muma ate� olmak m�, yoksa yanan ate�e dokunmak m�? Sevdi�im do�um günün kutlu olsun.

51- Bugün senin do�um günün.. �yi ki do�mu�sun. Ke�ke kuru bir mesajla de�il de, yan� ba��nda gözlerinin içine bak�p kutlayabilseydim. Kocaman, sanki hiç b�rakmayacakm�� gibi sar�labilseydim sana…

52- Yoklu�un ya�mura yaz� yazmak kadar zor, sensizlik ölüm kadar ac�,sen nefes kadar önemli, can�m kadar de�erlisin, iyi ki do�dun bir tanem.

53-Yeni ya�nda sevdiklerinle birlikte olman� diliyoruz. Dilerim yeni ya�nda mutluluklar�n en güzelini yaars�n. yiki vars�n ve iyiki dodun! Bugün bir ya�n� daha doldurman�n mutluluunu yaarken gelecein sana kalbindeki tüm dilekleri vermesini diliyorum.  

54- Doum günün kutlu olsun!

55- Yaam gülmeyi, sevgi hak etmeyi, vefa unutmamay�, dostluk sad�k kalmay� bilenler içindir. Nice y�llara can�m…

56- Y�llar geçtikçe kazand�klar�n geride kalanlar� hiç aramas�n. Her ya yüreini ve yüzünü bir kat daha fazla güzelletirsin. Nice senelere?
 

57- Dilerim yeni ya�nda mutluluklar�n en güzelini yaar, baar� merdivenlerini kolayl�kla t�rman�rs�n ve dilerim yüzün hep güler, neeni hiç yitirmezsin.

58-Sevgi yüreinden gülücük yüzünden,sal�k bedeninden ve baar� hayat�ndan hiç eksik olmas�n. Nice senelere can�m?

59- Sak�n geçen y�llar hüzünlendirmesin seni! Aksine yaad��n ve bize yaatt��n tüm mutluluklar ad�na gurur duymal�s�n ve gülümsemelisin hayata? yi ki vars�n!

60- Varl��nla hayat�ma katt��n anlamlar� bir bilsen. Doduun ve yan�mda olduun için ne kadar ansl� olduumu biliyorum. Hiç ayr�lmamak dileiyle? Mutlu seneler!

61- Ayn� gökyüzünü paylaam�yor göz göze bakam�yoruz kaç zamand�r ama bakt��m her yerde görüyorum seni ve yüreimin her at��nda hissediyorum delicesine nice y�llara birtanem seni çok ama herseyden çok seviyorum…

62- Kutlanmaya deer tek gün bugün! Senin doum günün bugün! Üzüntülere son mutlu yar�nlara balang�ç bugün! Nice mutlu senelere?

63- Seninle arkadal��, seninle dostluu, seninle sevmeyi ve sevilmeyi örendim. Hayattaki en büyük talihim! Yaam devrimim! yi ki dodun! Nice senelere?

64- Y�llar önce dünya tatl�s� bir çift göz aç�lm� hayata. Ba�ndaki melekler dua etmiler güzel yüzlü ve güzel yürekli olmas� için!Zaman geçipte büyüyünce bu cici k�z, yeryüzündeki en özel insanlardan biri olmu. Ne mutlu ki onun dostu olma ans� verildi bana… yi ki dodun, iyi ki vars�n can�m?

65- Birlikte geçirdiimiz her dakika öylesine güzel ki,varl��n için teekkür borçluyum yaradan?a? Doum günün kutlu olsun bir tanem?

66- Umutlar�n gerçek, korkular�n yok olsun. Sal�k ve baar� en kadim dostlar�n olsun. Nice Senelere?

67- Doum gününüzü kutlar, her eyin güzel yüreinizin dilediince gerçeklemesini temenni ederim.

68- S�rda�m, mutluluk kayna�m, güvendiim tek arkada�m. Nice Mutlu Senelere..

69- Hayal ettiin tüm güzelliklerin gerçeklemesi için evrendeki tüm canl�lar�n bir araya gelebilecei bir gün olsun bugün. Nice mutlu y�llara?

70- Sevdiin insanlar�n hep baucunda olaca�, umut dolu bir y�l senin olsun. Sevgilerle?

71- Yüree huzur ve nee veren sevgiler vard�r yaam� anlaml� k�lan. Hayat�m�za kat�ld��n o ilk günden beri böyle duygular verdin yüreklerimize? Seni çok seviyoruz.

72- Y�llar geçtikçe kazand�klar�n yüreini engin ve bilge k�ls�n güzel dostum? Varl��nla hayata katt��n anlamlar hep özel ve büyük olsun. Nice mutlu Y�llara?

73- Gülen gözlerin ve güzel yüzünle binlerce renk katt�n yaam�ma, varl��nla gurur duyuyor ve seni çok seviyorum. Nice senelere?

YEN� ��

En yak�n arkada��n�z�n yeni i� günü heyecan�n� payla�mak için gönderece�iniz çiçe�inizle birlikte iletebilece�iniz çiçek notlar�

1- Yeni i�inde ba�ar�lar dilerim. Senin için hay�rl� olur umar�m.

2- Yeni i�inde her �eyin yolunda gitmesi dileklerimle.

3- Yeni bir i�, yeni bir ba�lang�ç her �ey gönlünce olur umar�m.

4- Ba�ar�lar�n�n yeni i�inde de devam etmesini temenni ederim.

5- Kariyer basamaklar�n� bir bir t�rmand���n hayat�nda, seninle kar��la�mak çok güzel. Her �ey gönlünce olsun. Ba�ar�lar!

6- Birlikte çal��t�k, birlikte kazand�k. Yola yaln�z devam etsek de, ba�ar� seninle olsun!

7- Daha nice ba�ar�lar� sevdiklerinle kutlaman dileklerimle yeni görevini tebrik eder, ba�ar�lar dilerim.

8- Ba�ar�, �ans ve huzur seninle olsun. Yeni i�inde ba�ar�lar dilerim

9- Emek ve umutla giri�ti�in her i�inin gönlünce ve hay�rla gitmesini diler, yeni görevinde ba�ar�lar dilerim.

10- Yeni i�/okul hayat�nda her geçen gün daha ileriye gitmeni dilerim. Ba�ar�, �ans ve huzur seninle olsun.

11- Büyük insanlar olmadan büyük i�ler ba�ar�lamaz, daha nice ba�ar�lar� birlikte kutlamak dile�iyle

12- Hayat kadehse e�er, a�k da kadehi dolduran �arapt�r. Kadehinizin hiç �araps�z kalmamas� dileklerimizle, hayat boyu mutluluklar dileriz…

13- Daha nice ba�ar�lar� birlikte kutlamak dile�iyle.

14- Yeni görevinde ba�ar�lar diliyorum.

15- Ruhumun akan p�nar� yeni i�in sana mutluluk ve bol kazanç getirsin. Güzelli�in i�ine yans�s�n. Ba�ar�lar ve her daim mutluluklar seninle olsun Sevgilim.

16- Yeni i�inde ba�ar�lar, yolun aç�k olsun bir tanem.

17- A�k�m yeni i�inde ba�ar�l� ve mutlu olman dile�iyle seni seviyorum.

18- Ba�ar� ve huzur diliyorum. Sevgiler..

19- Aram�zdan ayr�ld���n için üzgünüz ama dünyan�n sana ihtiyac� var.

20- Aram�za ho� geldin Sevgilim. Yeni i�inde ba�ar�lar dilerim.

21- Ba�ar�lar�n�n devam� dile�iyle bir tanem.

22- Yeni i�inde her �ey gönlünce olmas�n� dilerim A�k�m.

23- Her yeni i�, yeni umut olacakt�r. Umutlar�n� hiç bir zaman kaybetmemen dile�iyle…

YILDÖNÜMÜ

Mutlu birlikteli�inizin y�ldönümünü kutlamak için seçti�iniz ��k çiçe�inizin yan�na ekleyebilece�iniz anlaml� y�ldönümü mesajlar�:

1- Bu y�ldönümünde mutlulu�umuzun devam�n� dilerim.

2- Her geçen y�l umar�m bir önceki y�l�m�zdan daha güzel olur.

3- Seninle geçirdi�im her y�l benim için çok de�erlidir.

4- Bu y�l da birlikteyiz. Ne mutlu bize!

5- Seninle geçen her y�l bir ba�ka güzel.

6- Daha nice sayamad���m�z y�llara.. Hep birlikte. �yi ki vars�n!

7- Dilimden dü�meyen �ark�m, a�z�mdan dü�meyen lokmam, dü�ümden dü�meyen dü�üm, yüre�imden dü�meyen duam, akl�mdan dü�meyen sevdams�n sen..

8- Kalbimin sahibi, seninle bir ömür en güzel günlere yürümek paha biçilemez.

9- Dünya dü�ündü�ümüzden daha büyük ve insanlar göründüklerinden daha so�uk. Birlikte ya�lanmay� hayal etti�imsin, bir ömür sevginle �s�nmak istiyorum, seni seviyorum.

10- Kaç y�l geçerse geçsin sana olan a�k�m hala taze, birlikte nice mutlu y�llara.

11- Hayat�m�n geri kalan�nda da her sabah seninle güne ba�lamak istiyorum. Bana ya�att���n tüm mutluluklar için binlerce kez te�ekkür ederim.

12- Y�l dönümümüz kutlu olsun a�k�m, nice a�k dolu y�llar�m�z olsun. Seni Seviyorum.

13- Seni her geçen y�l daha çok seviyorum. Y�l dönümümüz kutlu olsun sevgilim.

14- Birle�en ellerimiz ve kalplerimiz birbirinden hiç ayr�lmas�n. Bir hayat� tüm güzellikleriyle payla�mak dile�iyle…

15- Bir daha asla umutsuzluga kapilmamak için seni tan�m�� olmak bile yeterli, Dünyam� ya�an�r halegetiren güzel sevgilim, varl���n �ükür sebebim. Nica y�llar�m�z olsun.

16- Her günümüz birbirimizi daha çok severek ve birbirimize daha çok ba�lanarak geçsin. Hayat boyu mutlu ve huzurlu ya�ayal�m. Yuvam�zdan sevgi hiç eksik olmas�n can�m sevgilim.

17- Beni ben yapan senin varligin canim! Hayatimda oldugun için sonsuz te�ekkürler… Evlilik y�ldönümümüz kutlu olsun. Seni seviyorum.

18- Belki sana senden daha yak�n bir yerde, çarpan kalbinin her at���nday�m. Evlilik y�ldönümümüz kutlu olsun. Birlikte nice yillar geçirmek dilegi ile.

19- Elinden tutup nereye gittigini umursamadan yürüyecek birisi olmaliydi, ben bu yolculuga seninle çikmayi sonuna kadar seninle gidip bu yolu sadece senin elinden tutarak yürümeyi seçtim…

20- Geride b�rakt���m�z onca y�lda her daim yan�mda var olarak hayat�m� güzelle�tirdi�in ve deste�ini hiçbir zaman eksik etmedi�in için sonsuz te�ekkür borçluyum sana. Evlilik y�ldönümümüz kutlu olsun…

21- O büyük gün daha dün gibi, ba�ima gelen en güzel mutluluktu seninle hayatimi birle�tirmek oldu. Evlilik y�ldönümümüz kutlu olsun.

22- Her günümüzü her an bitmeyecekmi�cesine seninIe ya�amak istiyorum. EvIiIik y�Idönümümüz kutIu oIsun birtanem…
23- Ba�ma gelebilecek en güzel mutluluktu seninle hayat�m� birletirmek! Daha nice y�llar�m�z� birlikte kutlamak dileiyle birtanem?

24- Y�llar geçse de ak�m�z ilk günkü gibi. Bana yaatt��n ve yaataca�n tüm mutluluklar için binlerce teekkürler hayat�m!

25- Hayat denilen bu yolu seninle payla�yor olmak ne büyük bir ans benim için. Daha nice mutlu y�llar� birlikte geçirmek dileiyle?

26- Her eyi ile mükemmel bir esin sen. Birlikte geçireceimiz daha nice evlilik y�ldönümlerine can�m benim.

27- Yuvam�n prensesi, varl��n yaam�ma tarifsiz anlamlar yükledi. Birlikte nice y�llar geçirmek dileiyle hayat�m.

28- Güzeli ve çirkini olan bu yolda her eyi birlikte, içtenlikle paylamak ve daha nice evlilik y�ldönümleri kutlamak dileiyle?

29- Beni ben yapan senin varl��n can�m! Hayat�mda olduun için sonsuz teekkürler. Seni seviyorum!

30- Geride b�rakt��m�z y�llarda her daim yan�mda olarak hayat�m� güzelletirdiin ve desteini hiçbir zaman eksik etmediin için sonsuz teekkür borçluyum sana. Daha mutlu y�llara daha birlikte geçirmek dileiyle?

ARKADA�A

1- De�erli arkada��m, iyi ki vars�n.

2- Can�m arkada��m. Varl���n için te�ekkürler.

3- Arkada�l���m�z kadar güzel olan çiçekleri gönderiyorum sana.

4- �yi günümde, kötü günümde yan�mda olan can�m arkada��ma.

AÇILI� NOTU

1- Yeni yerinizde mutlu olman�z dile�iyle…

2- Yeni bir ba�lang�ç umar�m her �ey diledi�iniz gibi olur.

3- Yeni yerinizde bol kazançl� günler sizi bekliyordur umar�m.

4- Yeni yerinizin size u�ur getirmesini temenni ederim.

5- Hay�rl�, u�urlu olmas dileiyle.

6- Yeni yeriniz hay�rl� olsun, bol kazançlar dileriz.

7- Aç�l��nzn hayrla vesile olmasn diler, bol kazançlar temenni ederiz.

8- Hay�rl� olmas�n� diler, bu ilk ad�m�n daha nice ad�mlara vesile olmas�n� temenni ederiz.

9- Yeni i� yeri aç�l�nzn size mutluluk ve baar getirmesini ve her eyin gönlünüzce olmasn dileriz.


TÖREN – DÜ�ÜN

1- Hayat boyu mutluluklar dilerim.

2- Birlikteli�inizin bu en güzel gününde daima mutlu olman�z dile�iyle…

3- Umar�m bir ömür mutlu olur ve birlikteli�iniz sonsuza kadar devam eder.

4- Güzel ve mutlu günler daima sizinle olsun…

5- Ya�am boyu sa�l�kl�, mutlu, güzel günler sizinle olsun.

6- Orada olamasam da kalbim sizinle, “evet”leriniz hayat�n�za güzellik kats�n.

7- Aile olmaya att���n�z bu ilk ad�mda gönülden tebrik eder, mutluluklar dilerim.

GEÇM�� OLSUN

En k�sa sürede sa�l���na kavu�mas�n� temenni etti�iniz sevdikleriniz için içten geçmi� olsun mesajlar�:

1- Acil �ifalar!

2- Bir an önce sa�l���na kavu�man� dilerim.

3- Çok geçmi� olsun.

4- Umar�m k�sa zamanda iyile�irsin.

5- Hastal���ndan biran önce kurtulman dile�iyle.

6- Çok üzüldüm. Acil �ifa diliyorum.

7- Hemen sa�l���na kavu�up bir an önce aram�za dönmen dile�iyle, geçmi� olsun

8- ��ten kaytarmak için güzel bahane. Hadi inanm�� gibi yapal�m;) Geçmi� olsun!

9- Kalplerimiz seninle, bir an önce gozlerindeki ���lt�n�n tekrar güne�i k�skand�racak parlakl�kta olaca��na inan�yoruz. Geçmi� olsun.

10- Dünden daha güzel günlere birlikte yürümek dile�iyle. Geçmi� olsun

11- Gönülden inan�yoruz en k�sa zamanda rahats�zl���n� yenece�ine, o eski güçlü ve sevecen dostumuzun yeniden aram�za kat�laca��n günü sab�rs�zl�kla bekliyoruz. Acil �ifalar diliyoruz.

12- Kararan günler bitecek, rengarenk günler bizim için gelicek. Kaybetti�in sa�l���na en k�sa zamanda kavu�man� dilerim.

13- �nan�yoruz ki en k�sa zamanda rahats�zl���n� yeneceksin. Çabuk iyile�ip, bir an önce aram�za dönmen dile�iyle.

14- Hastal�klarda sabret ki sa�l���n�n k�ymetini bilesin. Geçmi� olsun, sa�l�kl� günlerde görü�mek dile�iyle.

15- Yürekte sevgi olunca her �ey atlat�l�r. Sak�n bir daha hastalan�p bizi sensiz b�rakma. Geçmi� olsun.

16- Duydum ki hasta olmu�sun, sana ilaç olarak sevgimi yolluyorum. En k�sa zamanda iyile�men dile�iyle.

17- En k�sa zamanda iyi olman� dilerim. Seni Seviyorum.

18- Mesajlar�n en samimisi, sevgilerin en s�ca��n� sana yolluyorum. Daha güzel olsun kötü günler geçmi� olsun.

19- Hastayken bile güleceksin ki iyile�ebilesin. Sen hep bizim yan�m�zda olcaks�n ki hastal�klar bizden uzak olacak. Geçmi� Olsun!

20- Hastalanman bizleri çok üzdü, acil ifalar diliyoruz.

21- En k�sa zamanda sal��na kavuman dileiyle.

22- Kendine bundan sonra dikkat etmeni istiyorum. Geçmi olsun.

23- Bir an önce sal��na kavuman dileiyle.

24- Çabuk iyileip, bir an önce aram�za dönmen dileiyle..

25- Kendine çok dikkat et, sen bizim için önemlisin?

26- Dalar senin kadar cesur ve senin kadar dayan�kl� olamaz. nan�yoruzki en k�sa zamanda rahats�zl��n� yeneceine ve o eski güçlü ve sevecen halini görmeye. Acil ifalar diliyoruz?

27- Kalbimiz seninle, bir an önce gozlerindeki ��lt�n�n tekrar günei k�skand�racak parlakl�kta olaca�na inan�yoruz. Geçmi olsun!

YEN� BEBEK

1- Yeni bebe�inizle ya�am boyu mutluluklar dilerim.

2- Hayat�m�za ho� geldin.

3- Yeni ya�am�nda sa�l�kl�, mutlu bir ömür geçirmeni umar�m.

4- Ho�geldin güzel bebek!

5- Ya�am�n boyunca tüm güzellikler seninle olsun �irin bebek.

6- Ne muhte�em bir �ey ba�ard�n, Anne oldun. Bebe�inizin �ans�yla, huzuruyla hayat�n�za ne�e kats�n.

7- Can�m, can�ndan bir parçaya hayat verdin. Tebrik ederim. En güzel günler sizinle olsun.

8- Aram�za ho� geldin minik melek, yüzünden gülücüklerin eksik olmas�n.

9- Ailenin en küçük ve en yeni üyesine merhaba diyor, sa�l�kl� bir ömür diliyoruz

10- Daha dün gibiydi bebekli�in, �imdi anne oldun, kendi bebe�ini dünyaya getirdin. Sevincini payla��yor, sa�l�k dolu bir ya�am diliyorum.

11- Bana dünyan�n en deerli hediyesini verdin. Seni çok seviyorum can�m.

12- Bebeimize hogeldin diyor, sal�k ve mutluluklar diliyoruz.
 

13- Bebeinizle beraber sal�k ve mutluluk dolu y�llar dileriz.
 

14- Minik bebein yanaklar�ndan ileriki günlerde öpebilmek dileiyle.
 

15- …… bebek ile sal�kl� mutlu nice güzel y�llar dilerim…
 

16- ….. ailesinin yeni bireyine ho geldin der uzun ömürler dilerim…
 

17- Aileye yeni kat�lan üye ile birlikte bir ömür boyu mutluklar dileriz.
 

18- Dünyan�n en tatl� bebei, yeni yaama merhaba! Sal�k ve baar� dolu bir hayat senin olsun.
 

19- Dünyan�n en özel duygular�ndan biri olan “anne”lik duygusunun mutluluunu tüm hayat�n boyunca yaaman dileiyle. Sevgilerle?
 

20- Yeryüzünün en özel anne ve babas� olacaks�n�z! Bundan hiç üphem yok, sevgilerle…
 

21- Esiz gözlerini hayata açan güzel melek, dilerim hayatta her ey minik yüreinin istedii gibi olur ve seni kötülüklerden uzak bir yaam bekler?
 

22- Çok heyecanl�y�m, teyze olman�n böylesine mutluluk ve esiz bir duygu olabileceini düünmemitim. kinizi de öpüyorum.

ANNEYE

1- Sana dünyadaki tüm çiçekleri göndermek isterdim can�m annem.

2- Yeryüzünde senden daha k�ymetli bir �ey yoktur benim güzel annem.

3- Beni bu günlere getiren can�m anneme…

4- Hayat�m boyunca her daim yan�mda olan sevgili anneme…

5- Annem, can�ndan can verdin. Sen de benim can�ms�n. �yi ki vars�n!

6- Sen bizim her �eyimizsin, seni çok seviyoruz !

7- Kalbinden eksik etmedi�in sevgin ve emeklerin için te�ekkürler sevgili anneci�im.

8- Gücüme güç, umuduma umut katan annem, iyi ki vars�n!

9- Kar��I�ks�z tek sevgi anneIerin çocu�una duydu�u sevgidir. Anne olunca anlars�n demi�tin ya, �imdi daha iyi anl�yorum annem. �yi ki seninIe var�m. AnneIer Günü’n kutIu oIsun..

10- Ne zaman zorda kalsam bana bir ç�kar yolu buldun. Karanl�kta kald���mda ay gibi parlayan �����m, so�ukta ü�üdü�ümde içimi s�cac�k �s�tan sevginle her zaman yan�mda oldun. �yi ki vars�n iyi ki benim annemsin. Anneler Günü’n kutlu olsun sevgili annem.

11- Anneci�im, bir günümde de�il her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük �ans�m, iyi ki vars�n. AnneIer Günü’n kutIu oIsun.

12- Bu dünyadaki en güvenli s���na��m sensin, tüm f�rt�nalar� atlatmam� sa�layacak de�erli liman�m. Sen benim en güzel �ans�ms�n, ba��m�n tac�s�n. Anneler Günü’n kutlu olsun.

13- Bana hayat veren ve hayat� ö�reten biricik annem, küçükken bana ninniler söylerdin ya bugün hala kula��mda ç�nl�yor tatl� sesin. AnneIer Günü’n kutIu oIsun.

14- Senin kuca��n, merhametin ve sevgi dolu bak��lar�n beni ya�ama ba�I�yor sevgiIi anneci�im, AnneIer Günü’n kutIu oIsun

15- Benim bitanecik tatl� annem, senin çocu�un oldu�um için her zaman gurur duydum. Hep birlikte olmak dile�iyle…

16- Umut etmekten vazgeçmememin nedeni senin bir gülümsemeni yakalamakt�r. Anneler Günü’n kutlu olsun anneci�im.

17- Benim için her�eye katlanan, her zaman yan�mda olan, de�eri biçilemeyen dünyan�n en güzel annesine… Gücüme güç, umuduma umut katan annem Anneler Günü’n kutlu olsun anneci�im.

18- Sen evimizin kraIiçesi, ba��m�z�n tac�s�n. Hüznümüzü sevince dönü�türen harika kad�n, AnneIer Günü’n kutIu oIsun.

19- Sen mutluluklar�n en büyü�ünü, her �eyin en güzelini hak ediyorsun. Seni çok seviyorum. Anneler Günü’n kutlu olsun.

20- Benim için hereye katlanan her zaman yan�mda olan deeri ölçülmez, dünyan�n en güzel annesine. Anneler Günün Kutlu Olsun!
 

21- Fedakarl�k ve kar�l�ks�z sevgiyi tarif et deseler, sadece ?ANNEM? derdim. Can�m Annem, Anneler Günün Kutlu Olsun!
 

22- Bu dünyadaki en güvenli s��na�m senin kuca�n, benim annem olman bu dünyadaki en büyük ans�m. Seni Seviyorum Anneciim…
 

23- Sevgili Anneciim, umar�m bir gün bana gösterdiin sevgi ve sabr� sana gösterebilme ans�m olur.
 

24-Anneler Günün Kutlu Olsun. Sevgili annem, hangi gün akl�mda deilsin ki!

BABAYA

1- Hayat�mdaki en önemli varl�k olan babama…

2- Birlikte nice, mutlu günler geçirmemiz dile�iyle…

3- Dünyamdaki en de�erli adama…

4- Can�m babama. Seni seviyorum.

5- Babam, sen var oldu�un sürece hiç korkmuyorum. �yi ki vars�n!

6- Sen bizim her �eyimizsin, seni çok seviyoruz!

7- �lk ad�mlar�m� atarken uzatt���n ellerini bir ömür çekme üzerimden babac���m

8- Herkes babi�ko olamaz! Dünyan�n en mükemmel babas�, iyi ki bizimlesin!

9- Kelimelerle anlat�lamayan fedakarl�k ve kar��l�ks�z sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece “BABA” derdim. Babalar günün kutlu olsun can�m babac�m.

10- Derdimi, ne�emi, hüznümü, mutlulu�umu payla�t���m en iyi arkada��m. Babalar günün kutlu olsun!

11- Oyun arkada��m, suç orta��m, en büyük s�rda��m; Babalar Günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum.

12- Saçlar�m�n aras�nda gezdirdi�in parmaklar�n�n s�cakl���n� her zaman hissettim, zor zamanlar�mda varl���ndan güç ald���m babac���m. �yi ki vars�n… Babalar Günün kutlu olsun.

13- Senin gibi bir babaya sahip oldu�um için ne kadar �ansl� oldu�umu her zaman bilece�im. Seni seviyorum can�m babac���m.

14- Sen güçlü bir ç�nar gibisin. Arkam� ne zaman sana yaslasam san�r�m ki dünyay� bile fethedebilirim. Çünkü bana hep güç veriyorsun… Babalar Günün kutlu olsun.

15- Sen güçlü bir ç�nadebilirim. Çünkü bana hep güç veriyorsun… Babalar Günün kutlu olsun.

16- Evimizin yak���kl�s�… Babam�z can�m�z bir tanemiz. Bil ki seni hergün daha çok seviyoruz. Varl���nla gurur duyuyoruz. Sen bizim her�eyimizsin. Babalar Günün kutlu olsun.

17- Bu hayatta ilk ö�retmenim, ilk patronum ve sürekli dan��man�m can�m babac���m. Varl���n benim en büyük dayana��m, Babalar Günün kutlu olsun.

18- Can�m babam! Varl���n hep yüre�imi �s�tt�, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum iyiki vars�n, Babalar günün kutlu olsun.

19- Kollar�ndan daha huzurlu, daha güvenli, yüre�inden daha s�cak ülke yokmu� babac�m. Babalar günün kutlu olsun. Beni her zaman y�ld�zlara ula�maya te�vik ettin ve her �eyin mümkün olabilece�ine dair inanc�m� güçlendirdin. Babalar Günün kutlu olsun!

20- Nezaket, merhamet ve dürüstlük … Senden ö�rendi�im en önemli 3 �ey. K�z�n/o�lun olmaktan gurur duyuyorum. Babalar Günün kutlu olsun!

21- En zor durumlarda hepimizi sakinle�tirdi�iniz için te�ekkürler. Sen her zaman sars�lmaz deste�imiz oldun. Seni seviyorum. Babalar Günün kutlu olsun!

22- Sana en çok ihtiyac�m oldu�unda ve hatta olmad��� zaman bile orada oldu�un için te�ekkür ederim. Babalar Günün kutlu olsun!

23- Seni ne kadar sevdi�imi ifade etmek için herhangi bir dilde yeterli kelime yok. Babalar Günün kutlu olsun!

24- Kimse senin kadar sevgi dolu, �efkatli ve çal��kan biri olamaz! Tüm dünyay� dola�sam da senin gibi birini asla bulamayaca��m� biliyorum! Babalar Günün kutlu olsun!

25- Ne zaman bir �üphe duysam ya da bir tavsiyeye ihtiyac�m olsa, hala akl�ma gelen ilk ki�i sensin babac���m. Babalar Günün kutlu olsun!

26- �yi bir ya�am sürmek için gereken her �eyi senden ö�rendim! Her zaman orada oldu�un için te�ekkür ederim baba! Babalar Günün kutlu olsun! Ke�ke gülü�ünü her zaman görüp, kahkahalar�n� her zaman duyabilseydim; ne kadar uzak olursak olal�m, daima kalbimde ve dü�üncelerimdesin. Seni seviyorum babaca��m. Babalar Günün kutlu olsun!

27- Hayat�m boyunca bana ö�retti�in tüm dersleri ve güzel �eyleri hat�rl�yorum. Aram�zda ne kadar mesafe olursa olsun önemli de�il, önemin asla azalmayacak! Babalar Günün kutlu olsun!

28- Ya�land�kça hayat�m� daha iyi hale getirmek için ne kadar fedakarl�k yapt���n� daha iyi fark ediyorum. Benim için yapt���n bunca �ey için ne yapsam yeterince te�ekkür edemem! Seni seviyorum babac���m. Babalar Günün kutlu olsun!

29- Ke�ke sana söyleyeceklerimi en iyi kelimelerle ifade edebilseydim. Benim için yapt���n her �ey için minnettar�m. Senin için bulabilece�im en iyi kelimeler, seni tüm kalbimle sevdi�im! Babalar Günün kutlu olsun!

30- Her zaman yan�mda oldun. Dünyay� benim için daha iyi bir yer yapt���n için sana minnettar�m! Babalar Günün kutlu olsun!

31- Baba kelimesini dü�ündü�ümde, birçok olumlu �ey dü�ünüyorum. Akl�mda bir baban�n bu kadar harika bir görüntüsünün olmas�n�n sebebi sensin. Babalar Günün kutlu olsun!

32- Kral olmayabilirsin ama bana her zaman bir prens/prenses gibi davrand�n. Babalar Günün kutlu olsun!

33- Baba, sen olmasayd�, bugün oldu�um insan olmazd�m. Babalar Günün kutlu olsun!

34- Baz� insanlar kahramanlara inanmazlar çünkü babamla tan��mad�lar! Babalar Günün kutlu olsun!

35- Baba; Ironman kadar zeki, Hulk kadar güçlü, Süpermen kadar h�zl� ve Batman kadar cesursun. Sen benim en sevdi�im süper kahramans�n.

36- Babam olmasa kim bana kahvalt�da pizza yemeyi ve poker oynamay� ö�retirdi?

37- Annemin akrabalar�n�n ne dedi�i önemli de�il, en iyi baba sensin.

38- Kalemizin kral�, Babalar Günün kutlu olsun!

39- Baz� süper kahramanlar pelerin giymez! Harika bir gün geçir Süpermen! Babalar Günün kutlu olsun!

40- Annem Babalar Günü’nü kutlamam� söyledi, ama bu seni sevmeme engel de�il!

41- Karde�imle kavga ederken hep beni destekledi�in için te�ekkür ederim baba. Babalar Günün kutlu olsun! Senin o�lun/k�z�n olmaktan gurur duyuyorum. Babalar Günün kutlu olsun!

42- Kendime inand���mdan çok daha fazlas�na inanan can�m babam, Babalar Günün kutlu olsun!

43- Kahraman�m ve rol modelim, Babalar Günün kutlu olsun!

44- Bu ya��ma kadar en iyi arkada��m oldu�un için çok te�ekkür ederim. Babalar Günün kutlu olsun!

45- Hayat�m�n filminin süper kahraman� sensin. Babalar Günün kutlu olsun!

46- Dünyan�n en mutlu çocu�undan dünyan�n en iyi babas�na… Babalar Günün kutlu olsun!

47- Benim için en büyük mucize, senin babam olman. Babalar Günün kutlu olsun!

48- Bana hep ilham verdin. Babalar Günün kutlu olsun!

49- Ben daha çocukken, sen de çocuk gibi davran�p benimle oyun oynad���n için, gençli�imde bir derdim oldu�unda, beni dinleyip arkada��m gibi davrand���n için ve ihtiyac�m oldu�unda ebeveyn gibi davran�p bana ak�l verdi�in için sana çok te�ekkür ederim. Sen tan�d���m en iyi insans�n. Babalar Günün kutlu olsun!

50- Baba, benim için yapt���n her �ey için sana minnettar�m. E�er sen beni bu kadar iyi yeti�tirmeseydin, bugün olmak istedi�im ki�i olamazd�m. Beni t�pk� kendin gibi yeti�tirdi�in için te�ekkürler. Seni bütün kalbimle seviyorum. Sen herhangi bir çocu�un hayal edebilece�i en iyi babas�n. Babalar Günün kutlu olsun!

51- Baba, sen benim kahraman�ms�n, çünkü bütün hayat�m boyunca orada benim için bekliyordun. Sen benim en iyi arkada��m ve s�rda��ms�n. �yi ve kötü zamanlarda ne söyleyece�ini bilir, her gün ö�rettiklerinle beni hala �a��rt�rs�n. Sadece benim için de�il, tüm ailemiz için kahramans�n. Seni tüm kalbimle seviyorum. Babalar Günün kutlu olsun!

52- Benim babam oldu�un için o kadar �ansl�y�m ki, sensiz bir hayat dü�ünemiyorum. Büyüleyici gülü�ünle, her zaman benim parlayan y�ld�z�m olacaks�n. Seni çok seviyorum can�m babam. Kelimelerle tam olarak ifade edemeyece�im kadar çok seviyorum seni. Bizim için yapt���n her �ey için sonsuz te�ekkürler. Babalar Günün kutlu olsun!

53- Bütün felsefelere, bilimlere, mant��a, ak�l yürütmelere kar�� bana mümkün olan her �eyi yapabilece�imi ve imkans�z bir �ey olmad���n� ö�rettin. �mkans�zlar� imkanl� hale getirmeyi senden ö�rendim. �nsanlar hiç umut kalmad���n� dü�ündü�ünde, imkans�z kelimesini dü�ünmedim bile… Bana ö�retti�in her �ey için minnettar�m. Babalar Günün kutlu olsun!

54- Benim için her zaman orada oldu�unu bildi�im için, bana do�ru yolu gösterdi�in için, bana zor geldi�inde, ben bile kendime inanmazken bana inand���n için, sürekli hayal kurmaya te�vik etti�in ve bana her zaman ilham kayna�� oldu�un için… K�sacas� benim için yapt���n her �ey için te�ekkürler baba. Babalar Günün kutlu olsun!

55- S�cak yürekli ve sevecen olman� seviyorum. Yumu�ak ve dü�ünceli olmana bay�l�yorum. Bir çe�it filozof, yazar, entelektüel ya da ele�tirmen gibi derin dü�üncelerinin olmas� bana ilham veriyor. Seninle ilgili daha fazlas�n�, hiç kimsenin göremedi�i ve bilmedi�i �eyleri biliyorum. Benim babam oldu�un için her gün Tanr�’ya �ükrediyorum. Seni seviyorum baba. Babalar Günün kutlu olsun!

56- Her günümü ayd�nlatan gülümsemelere sahipsin. Övgü dolu sözlerinle beni her zaman çok iyi hissettiriyorsun. Dileklerimin gerçekle�mesi için ne yapmas� gerekti�ini biliyorsun. Her zaman bana anlatacak en iyi hikayeleri olan ki�isin. Ve en önemlisi, çok iyi bir dinleyicisin. Sab�rl�s�n, naziksin ve en iyi baba sensin. Bulmay� umdu�um en iyi arkada�s�n. Ve bunu yüksek sesle söylemekten gurur duyuyorum, seni seviyorum. Babalar Günün kutlu olsun!

57- Evimizin günei bir tanesi olan can�m babama kucak dolusu sevgi ve sayg�lar�mla, babac��m bir günümde deil her günümdesim. Babalar Günün Kutlu Olsun.

58- Sen güçlü bir ç�nar gibisin. Arkam� ne zaman sana yaslasam, dünyay� bile fethedebileceimi zannediyorum. Çünkü bana hep güç verirsin, Babalar Günün Kutlu Olsun.
 

59- Bana yapt��n dünyadaki en büyük iyilik bana dünyan�n en iyi örnei olmand�r. Babalar�n en iyisi, bu gün sadece senin?
 

60- �lk ad�mlar�m� atarken ellerimden tutuyordun. imdi fark ediyorum ki babac��m, ellerimi hiç b�rakmam�s�n. Babalar Günün Kutlu Olsun.
 

61-Hayat�n anlam� ve tüm güzelliklerini öreten adam, benim sevgili babam. Babalar Günün Kutlu Olsun.
 

62-Dünyan�n en yak��kl� babas�na, seni çok seviyoruz. Babalar Günün Kutlu Olsun.

Ö�RETMENLER GÜNÜ

1- Bizleri çiçek gibi yeti�tirip sevgisini eksik etmeyen ö�retmenimize, gününüz kutlu olsun.

2- Bizi bu günlere getiren sevgili ö�retmenimize, ö�retmenler gününüz kutlu olsun.

3- Okul hayat�m�zda bize annelik yapan de�erli ö�retmenimize…

4- Okul hayat�m�zda bize babal�k yapan de�erli ö�retmenimize…

5- Bizlere e�itim vererek gelece�e haz�rlayan k�ymetli ö�retmenimize…

6- Ö�retmen, do�an güne�e benzer. Etraf�n� ayd�nlatarak karanl�klara meydan okur. Ö�retmenler Günün kutlu olsun!

7- Çocuklar�m�z�n yeti�mesinde büyük rol oynayan, her türlü fedakarl��� gösteren sizlere çok borçluyuz. Ö�retmenler Gününüz Kutlu Olsun.

8- Ülkemizin fedakar ö�retmenleri, sizler her �eyin en güzeline lay�ks�n�z. Ö�retmenler Gününüz Kutlu Olsun.

9- Bir Ulusun ça�da� ülkeler düzeyine eri�ebilmesi; e�itim ve ögretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile ancak mümkün olabilir. Ö�retmenler Gününüz kutlu olsun!

10- Bizimle hayat� payla�an; bize hayat� ö�reten, birey olma çabas�nda yol gösteren tüm ö�retmenlerimizin Ö�retmenler Günü kutlu olsun.

11- Ö�retmen bir sanatkârd�r, yar�n�n temelini o att��� gibi, de�erli ki�ilik hamuruna da biçim verir. Ö�retmenler Gününüz kutlu olsun.

12- Milletleri kurtaranlar yaln�z ve ancak ö�retmenlerdir. Ö�retmenden, e�iticiden mahrum bur millet, henüz bir millet ad�n� alma yetene�ini kazanamam��t�r. (Atatürk)

13- Dünyan�n en kutsal vazifesini yapan tüm ö�retmenlerimin ö�retmenler gününü can� gönülden kutlar ellerinden öperim.

14- Ba�ar�l� nesiller yeti�tiren k�ymetli ö�retmenlerimizin, Ö�retmenler Günü kutlu olsun.

15- Ba�ö�retmen Atatürk’ün birer yans�mas� olan sizler, övgülerin en güzeline lay�ks�n�z. Ö�retmenler Gününüz kutlu olsun!

16- Do�ruya, güzelli�e, odur yolu gösteren odur hep gelece�e güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babad�r çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Ö�retmenler gününüz kutlu olsun…

ÖZÜR MESAJLARI

1- A�lamak ile teselli olunsayd�, denizler hediye ederdim sana…. Çok özür diIerim. Beni affedebilecek misin?

2- Bilseydim sözlerimin bu kadar incitece�ini, yemin eder bir ömür sessiz kal�rd�m. Hatas�z kul olmazm�s

3- Affetmek kadar yüce bir duygu yoktur derler. Ey gönlümün en yücesi, ey kalbimin hükümdar�… Lütfen bu mesajla birlikte gelen sevgimi kabul et ve beni affet….

4- Beyaz bir güvercin yollamak istedim sana ancak o bile çok k�zd� bana. Nas�l k�rar m���m bu güzel halbi. Sahi nas�l k�rd�m ben seni? Çok özür dilerim…

5- Kabul edilemeyecek bir �eydi belki yapt���m ama sen de biliyorsun ki her insan hata yapar. Senden beni affetmeni diliyorum. Tüm kalbimle kap�na geldim, beni içeri al�r m�s�n?

6- Güzel gözlerine bakacak yüzüm yok, belki bu çiçekler anlat�r sana olan sevgimi… Kalbimin bahar kokulu kö�esi, gel affet �u garibi.

7- Anlad�m beni görmek istemiyorsun ama bu güllerin ne günah� var? Sana olan sevgimi hayk�rmaya ve özür dilemeye geldiler. Onlara kulak verir misin?

8- Büyükler her zaman hakl� de�ildir. Onlar da büyük hatalar yapar ancak affetmek büyüklüktür. Gel sen büyüklük yap bu sefer bana ve affet beni.

9- Küçük hatalar kocaman tebessümlerle kaybolurmu�. Bana kocaman gülümser misin?

10- Günlerdir gözüme uyku girmiyor. Sanki kalbim iki duda��n�n aras�nda at�yormu�. Bi affettim desen, hayata dönerim yeniden…

11- Güzel yüzünü soldurmaya ve esiz kalbini üzmeye sebep olduysam, lütfen affet beni. Hiç olmamas�n� dilerdim ama ne yaz�k ki oldu! Umar�m bu çiçekler gözlerinin tekrar ��ldamas�n� salar.

12- Sensiz hiçbir eyin tad� yok. Tüm duygulara anlam katan yaln�zca senin sevgin. Seni seviyorum. Lütfen beni affet!
 

13- Geçmite yaad��m�z tüm k�rg�nl�klar için özür diliyorum senden.

14- Bu çiçek ile sevgimi de gönderiyorum sana özürlerimi kabul edip, beni affetmen için. O kadar deerlisin ki benim için, sensiz bir hayat düünemiyorum.

KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

1- Kad�nlar�n özgür olabildi�i, kad�na sayg�n�n oldu�u bir y�l olmas� dile�imle… Kad�nlar Gününüz kutlu olsun.

2- “8 Mart Dünya Emekçi Kad�nlar Günümüz umutla dolu yar�nlara olsun…”

3- “Dünyada her �ey kad�n�n eseridir.” Mustafa Kemal Atatürk

4- “Ac�yla yo�rulan, sab�rla bilenen kad�nlar�m�z�n 8 Mart Dünya Emekçi Kad�nlar Günü kutlu olsun.”

5- 8 Mart Dünya Kad�nlar Günü, sayg�de�er Türk ve Dünya kad�nlar�na sa�l�k ve mutluluk getirsin. Kad�nlar Gününüz kutlu olsun.

RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI

1- Bu bayramda yüzünüz de hep gülümseme, kalbinizde huzur olsun. Ramazan Bayram�n�z kutlu olsun.

2- �eker tad�nda bir Ramazan Bayram� geçirmenizi diler, her �eyin gönlünüzce olmas�n� temenni ederiz iyi bayramlar…

3- Gerçek olan güzellikler ya�and�kça anla��l�r, Dostlu�u, sevgiyi, birlik ve beraberli�imizi, karde�lik ve dostlu�umuzu en s�cak �ekilde hissedece�imiz nica bayram�m�z mübarek olsun.

4- Ramazan bir olmakt�r, birlik olmakt�r, birlikte olmakt�r. Sevdiklerinizin hep yan�n�zda oldu�u nica bayramlar geçirmeniz dile�iyle…

5- En güzel an�lar� birlikte payla�mak, her bayramda hat�rlanmak dile�iyle…

6- Sevdiklerinizle beraber sa�l�kl� ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz

7- Kalpler vard�r sevgiyi ya�atmak için, insanlar vard�r dostlu�u payla�mak için ve bayramlar vard�r sevgi ile kucakla�mak için. Ramazan Bayram�n�z� kutlar�m.

8- Vesile olal�m karde�li�e ve bar��a. Yorulal�m hepimiz yar�nki u�ra�a. Eri�elim birlikte nice bayramlara. Mübarek ramazan bayram�n�z� en içten dileklerimle kutlar; küskünlerin bar��t���, sevenlerin bir araya geldi�i bir bayram dilerim

9- Karde�li�in do�du�u, sevgilerin birle�ti�i, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara. Ramazan Bayram�n�z� kutlar, küçüklerin ellerinden, büyüklerin gözlerinden öperim.

10- Mübarek Ramazan Bayram�n�n size ve sevdiklerinize mutluluk, huzur ve refah getirmesi dile�iyle. Ramazan bayram�n�z mübarek olsun.. .

11- Ramazan Bayram�n�n güzelli�ini ve bereketini ya�ad���n�z, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar dilerim.

12- Hay�rl� bayramlar diler mutlu ve sal�kl� daha nice bayramlar geçirmenizi temenni ederiz.
 

13- Bayramda yan�n�zda olamad��m�z için üzgünüz, dileriz bu çiçekler size bizi hat�rlat�r.
 

14- Senin ve ailenin bayram�n� kutlar, bayramla birlikte nice mutlu ve huzurlu günler dilerim…

YEN� YIL MESAJLARI

1- Bu y�l senin y�l�n olacak, buna inan�yorum. Ba�ta sa�l�k, mutluluk ve huzur, nice ba�ar�lar hep seninle olsun. Yeni y�l�n kutlu olsun!

2- Getirdi�i mutlulu�un tüm kötülükleri unutturaca��, ba�ar�lar�n tüm ba�ar�s�zl�klar� yok edece�i güzelliklerin hayat�n� dolduraca�� bir y�l dile�iyle. �yi Y�llar..

3- Gelece�inizi olu�turacak her yeni gün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi mutlu edecek �ekilde olsun! �yi Seneler!

4- Nerede ya�am varsa, orada umut da vard�r. Yeni y�lda tüm umutlar ve ba�ar�lar seninle olsun. Mutlu y�llar…

5- Yeni y�lda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmas�n. Mutlulu�unun ömür boyu devam etmesini, ya�ant�nda h�ç bir �eyin seni üzmemesini diler ve yeni y�l�n� candan kutlar�m.

6- Yeni y�l�n sa�l�k, mutluluk, ba�ar� ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Ne�e dolu y�llar!

7- Kap�n�n a�k ile çalaca��, mutlulu�a doyamayaca��n, sürprizlerle dolu �ahane bir y�l diliyorum sana. Yeni y�l�n kutlu olsun.

8- Dostlu�umuza bir y�l daha eklemenin sevincini ya��yorum. Yeni y�ldan dile�im ise; birlikte nice y�llara, sa�l�kla ve mutlulukla… �yi ki vars�n!

9- Yeni y�l�n�z� kutlar; sa�l�kl�, mutlu ve ba�ar�l� nice y�llar dilerim. Kucak dolusu sevgiler…

10- Gelece�i olu�turacak her yeni günün bir öncekinden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dile�iyle. Mutlu Y�llar!

11- Yeni y�la nas�l girersen öyle geçermi� diyorlar. Ben de yeni y�la seni gülümseterek ba�lamak istedim. 🙂 Yüzünden gülücükler hiç eksik olmas�n.

12- Birlikte daha nice y�llar� huzurlu ve mutlu geçirmek dileiyle?
 

13- Yeni y�l�n hayat�n�za yeni ufuklar ve yepyeni balang�çlar getirmesi dileiyle?
 

14- Eskiyi geride b�rak�p yeni balaman�n canl� ve heyecanl� duygusu yüreinizi enlendirsin ve yeni y�ldan beklediiniz tüm güzellikler gerçeklesin?

KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

1- Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Dualar�n�z kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun.. Kurban Bayram�n�z mübarek olsun.

2- Bayramlar, darg�nl�klar�n unutuldu�u, küslerin bar��t���, karde�çe kucakla�t�klar� günlerdir. Kurban Bayram�n�z mübarek olsun!

3- Bu güzel ay�n mübarek bayram� bizlere mutluluk getirsin. Sevinç ve huzur dolu bir Kurban Bayram� dilerim.

4- Bayram dostlu�u, sevgiyi ve gelece�i payla�makt�r. A��m�z�, ekme�imizi, sofram�z� payla�makt�r. Birlik ve beraberli�imizi, karde�lik ve dostlu�umuzu en s�cak �ekilde hissedece�imiz bir Kurban Bayram� dilerim.

5- Kurban Bayram�n� sevdiklerinizle beraber sa�l�kl� ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dile�iyle…

6- Kurban Bayram�n� sevdiklerinizle beraber sa�l�kl� ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dile�iyle…

7- Küslerin bar��t���, sevenlerin bir araya geldi�i, rahmet ve �efkat dolu günlerin en de�erlilerinden olan Kurban Bayram�n�z kutlu olsun.

8- Kurban Bayram� bereketiyle, bollu�uyla gelsin. Bayram�n�z Kutlu olsun…

9- Bir avuç dua, bir kucak sevgi, s�cak bir mesaj mesafeleri kapat�r, gönülleri birle�tirir. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban Bayram�n�z bereketli olsun!

10- Heyecan ve özlemle beklenen Kurban Bayram� geldi, ho�geldi. Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dile�iyle…

11- Küskünlerin bar��t���, sevenlerin bir araya geldi�i; mutluluk içinde , sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmeniz dile�iyle…

12- Bu bayramda tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun. Her daim birlik ve beraberlik içinde, huzur ve sevgi dolu bayramlar geçirmek ümidiyle.

EVL�L�K TEBR�KLER�

1- Sevginizi ölümsüzle�tirmeye do�ru att���n�z bu ad�mda, ya�ant�n�z�n her günü bugünkü gibi sevgi dolu, mutlu ve heyecan dolu geçsin. Sevginizin hep ilk anki gibi taze kalmas� ve mutlu olman�z dile�imle…

2- Payla�t�kça ço�alan tek �ey sevgidir, evlilik gibi bir noktayla ebedile�tirdi�iniz sevginizin hep ço�almas�n� dileriz… Ya�ant�n�z�n her günü bugünkü gibi sevgi dolu, mutlu ve heyecan dolu geçsin. Birbirinize hep ba�l� kal�n!

3- Tüm ya�ant�n�z boyunca birlikte en güzel günleri, en ne�eli anlar� ve sevginin doruklar�n� ya�ay�n! Birle�en elleriniz ve kalpleriniz birbirinden hiç ayr�lmas�n. Mutluluklar!

4- Ebedi sevgi yolunda att���n�z bu ilk ad�mda, her gününüz birbirinizi daha çok severek ve birbirinize daha çok ba�lanarak geçsin. Yuvan�zdan sevgi eksik olmas�n. Hayat boyu mutlu ve huzurlu yasay�n…

5- “Hayat boyu birlikte ilerlemeye karar verdi�iniz yolda, güne� hep önünüzde olsun ki gölgeler ard�n�zda kals�n. Tüm ya�ant�n�z boyunca en güzel günleri, en ne�eli anlar� ve sevginin doruklar�n� beraber yasaman�z� dilerim… “

6- Ya�ant�n�z� birle�tirmek yolunda att���n�z bu ilk ad�mda belki yan�n�zda yokum ama bilin ki tüm kalbimle sizinleyim.

7- Beyaz güvercinler yolluyorum size buralardan, hayat�n�za sevgi, mutluluk ve huzur versin diye. Birlikte en güzel günleri, en ne�eli anlar� ve sevginin doruklar�n� ya�ay�n. Mutluluklar dilerim.

8- Hayat boyu birbirinize sevgi ve sadakatle ba�l� kalman�z�, ne�e dolu, sa�l�kl� ve huzurlu bir hayat sürmenizi diliyoruz… Ömür boyu, sonsuz mutluluklar!

9- Unutmay�n ki payla�t�kça ço�alan tek �ey sevgidir, evlilikle ebedile�tirdi�iniz ve kutsalla�t�rd���n�z sevginiz hep ço�als�n! Mutluluklar…

10- Bu en güzel gününüzde yan�n�zda olamad���m�z için üzgünüz. Umar�m her �ey gönlünüzce olur ve bir ömür boyu mutlu olursunuz.

11- Büyük insanlar olmadan büyük i�ler ba�ar�lamaz, daha nice ba�ar�lar� birlikte kutlamak dile�iyle…

N�KAH – YILDÖNÜMÜ

1- Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileriz.

2- Allah bir yast�kta kocats�n.

3- Mutlulu�unuzun bir ömür boyu sürmesi dile�imizle.

4- Genç çiftlere ömür boyu mutluluklar dileriz.

5- Tebrik eder, mutlu ve huzurlu bir ya�am dileriz.

6- Bu en güzel gününüzde yan�n�zda olamad���m�z için üzgünüz. Mutlulu�unuzun bir ömür boyu sürmesi dileklerimizle?

7- Elimizde olmayan nedenler yüzünden yan�n�zda olamad���m�z için üzgünüz. Dileriz mutlu ve sa�l�kl� bir ya�am sizin olur.

8- Evlilik sonsuzluk yolunda ilk ad�m� atmakt�r. Mutlulu�unuz daim olsun, sevginiz sonsuza dek sürsün.

9- Birlikte gülebilmek, gezebilmek, mutlu olabilmek, �a�k�nl�klar ve sevinçler ya�ayabilmek için, en önemlisi de birbirinizi hep sevebilmek için bolca zaman�n�z olmas�n� diliyorum. Elleriniz ve gözleriniz birbirinden hiç ayr�lmas�n! Mutluluklar?

TE�EKKÜR MESAJLARI 

1- Yard�mlar�n�z için teekkür ederim.

2- Benim için yapt�klar�n�zdan dolay� minnettar�m.

3- �nceliinizden dolay, teekkür ederim

4- �lginize sonsuz teekkürler.

5- Yak�n ilgi ve alakan�z için te�ekkür ederim.

EMEKL�L�K

1- Nihayet bo vaktin oldu, ama biliyoruz ki sen yerinde duramazsn.

2- Seni unutmayaca�z, yeni yaamnda da tüm güzellikler senin olsun.

3- Bundan sonraki ya�antnda salk ve mutluluk dileriz.

4- �lerdeki yaantnda da mutluluklar dileriz.

5- Art�k bolca dinlenmeyi hak ediyorsun. Umar�m emeklilik dönemin de mutlu ve huzurlu geçer.

Yazı kaynağı : www.orkidemcicekcilik.com

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler

Similar Posts

Bir cevap yazın