yalnız kendisini düşünerek dost arayan hizmetçi arıyor demektir kimin sözü

3d duvar kağıdı

yalnız kendisini düşünerek dost arayan hizmetçi arıyor demektir kimin sözü bilgi90’dan bulabilirsiniz

Yaln�z kendi nefsini d���nerek dost arayan, hizmet�i ar�yor deme ...

Yalnız kendisini düşünerek dost arayan, hizmetçi arıyor demektir.

Yalnız kendi nefsini düşünerek dost arayan, hizmetçi arıyor demektir. Cenap Şahabettin - güzel sözler dini anlamlı sözler ayrılık aşk sevgi sözleri mesajları

Özdeyişler (Vecizeler, Özlü Sözler)

Özdeyişler (Vecizeler, Özlü Sözler)

Özdeyişler (Vecizeler, Özlü Sözler)

Özdeyiş: Bir düşünceyi en kısa, en özlü biçimde anlatan bir veya birkaç cümleden oluşan bilgece söz. Eş anlamlısı: vecize, veciz söz, özsöz, özlü söz, aforizma; eski dilde cümle-i hikemiye, kelam-ı kibar.

Atasözlerinden farkı, söyleyeninin ya da yazanın bilinmesidir. Vecizeler, bağımsız bir eser halinde yazılabildikleri gibi, bir yazarın eserlerinde dağınık olarak da bulunabilir. Vecizeler de tıpkı atasözleri gibi yaşanan olaylardan, gözlemlerden ve deneyimlerden çıkarılan sonuçlara, derslere dayanır.

Eskiden “cümle-i hikemiye” ve “kelam-ı kibar” adı altında toplanmış olanları vardır. Tanzimat‘tan sonraki Türk edebiyatında doğrudan doğruya vecize türünde yazan ilk sanatçı, Cenap Şahabettin‘dir. Veciz sözleri, “Tiryaki Sözleri” adı altında bir kitapta bir araya getirmiştir.

Ayrıca bakınız:

Yazı kaynağı : www.turkedebiyati.org

D���n�rlerin Sosyal ��erikli S�zleri

�nsanda hayallerin yerini hat�ralar almaya
ba�lam��sa, ya�l�l�k ba�lam�� demektir.
James Brewer

�nsan ile insan aras�nda fark vard�r. Bir demirden hem nal, hem de k�l��
yaparlar.
Nizam�

En �ok ho�umuza giden insan, kendimize benzetti�imiz insand�r (Moli�re). 4.) Her
insan, meyvesi ile tan�n�r.
Martine Luther

�nsan olmasayd�, k�inat olmazd�.
H. W. Langfellow

�nsan, kendisine bir m�n� vermeye �al��an tek mahl�ktur.
Albert Camus

�yilik, insanlar� birbirine ba�layan alt�n zincirdir.
Goethe

Her t�rl� k�t�l��� yapmaya muktedir iken, k�t� bir �ey yapmamak: ��te, budur
iyilik.
Andr� Gide

Milletlerin gelenekleri ba�ka ba�kad�r, fakat iyilik her yerde birdir.
Heinrich Heine

Menfaat kar��l��� yap�lan iyilik, iyilik de�ildir. �yilik, sebep ve netice
zincirinin d���ndad�r

Tolstoy

Hay�r (iyilik) yapan, yapt��� hay�rdan daha hay�rl�d�r.
Hz. Ali

Kanaatten hi� kimse �lmedi, h�rsla da hi� kimse padi�ah olmad�.
Hz. Mevlana

Yery�z�nde b�t�n �zd�raplar, aza kanaat etmemekten do�ar.
Firdevsi

Kanaatten nasibi olmayan� d�nya nas�l zengin eder ?
Ferid�ddin Attar

Kanaat, ticaretli bir ��krand�r.
Said Nursi

Zengin olmak istersen, kanaatten ba�ka bir �ey isteme, ��nk� kanaat, ho�, tatl�
bir devlettir.
�eyh S�di

�yi adam olmak i�in, kimseye fenal�k etmemek yetmez, iyilik etmesini de
bilmelidir.
Fenelon

�nsan, mutlulu�un en b�y���ne, ancak �teki insanlara iyilik yapmakla
kavu�abilir.
�i�ero

Sana yap�lan haks�zl�klar� toza, iyilikleri mermere yaz.
B. Franklin

�� t�rl� insan vard�r: 1.) Allah�� bulanlar ve O�na hizmet edenler; 2.) O�nu
aramakla me�gul olup, hen�z bulamayanlar; 3.) O�nu, ne arayan, ne de bulanlar,
zaten bunlar aray�p bulma �abas� da g�stermezler. 1.) �lk gruba girenler, ak�ll�
ve mutlu, 2.) Ortadakiler ise mutsuz ve/fakat ak�ll�d�r. 3.) Sonuncu grubun
insanlar� ise, aptal ve mutsuzdur.
Blaaise Pascal

Hakik� m�n�da insan olmak, sorumlu olmakt�r.
Antoine de Saint-Exup�ry

�nsan, C. Hakk�n antika bir sanat�d�r. Ve en nazik ve nazenin bir m�cize-i
kudretidir.
Said Nursi

Size, sadakadan ve oru�tan daha hay�rl� olan �eyi s�yleyeyim mi ? Bu, iki
darg�n�n aras�n� d�zeltmektir. Dikkat edin! Kin, k�kten sevab� yok eder.
Ebu Derda

Kinimiz b�y�d�k�e, kin besledi�imiz kimseden daha k���l�r�z.
La Rouefoucauld

Sevgi her zaman kar��l�k g�r�r, kin de.
Dostoyewski

��ler, i� olarak �erefli veya �erefsiz diye ayr�lmazlar. Yap�l��lar�ndaki
maksada (niyete) g�re �erefli veya �erefsiz olurlar.
Aristoteles

��ine ba�l� olan insan�n kafas�na d���nceler kendili�inden do�ar.
Henry Ford

Yap�lm�� k���k i�ler, pl�nlanm�� b�y�k i�lerden �ok daha iyidir.
Peter Marshall

Biraraya gelmek, bir ba�lang��t�r. Bir arada bulunmak, bir geli�medir. Beraber
�al��abilmek ise ba�ar�d�r.
Henry Ford

Hazine, �eytanlar�n karde�leri olan m�srifler i�in yemlik de�ildir.
�eyh S�di

Ashab-� Kehf�in k�pe�i, birka� g�n iyilerin arkas�na d��t�, insan �erefi
kazand�.
�eyh S�di

Sen ki, ba�kalar�n�n mihnetinden (derdinden) keder duymuyorsun, sana insan ad�n�
vermek yak��maz.
�eyh S�di

Karde�ini gizli ikaz edip, ���t veren, ona ger�ek nasihat etmi� ve onu
y�kseltmi�tir. Halk aras�nda ���t vermeye kalk��an, onu rezil-� r�sva etmi�tir.
�mam-� ��fi�

�� �ey karde�lik sevgisini s�file�tirir: Sel�m vermek, mecliste yer vermek,
sevdi�i isim ile onu �a��rmak.
Hz. �mer

K�t� ahl�kl� insan, k�r�lm�� saks� gibidir, ne saks�d�r, ne de �amur.
Vehb bin M�nebbih

�nsan, g�zel ahl�k� s�yesinde Cennetin �li derecelerine y�kselebilir. Buna
kar��l�k �bid olsa da, k�t� ahl�k� sebebiyle Cehennemin derinliklerine
yuvarlanabilir.
Enes bin M�lik

E�er ah�linin bah�esinden padi�ah bir elma yerse, u�aklar� a�ac� k�k�nden
��kar�r.
�eyh S�di

�u zamanda insanlar�n karde�li�i, a���n�n �orbas�na benzedi. Kokusu g�zel, fakat
tad� yok

M�lik bin Dinar

�htiras, doymak bilmez bir canavard�r.
Brachvogel

Her kim k�t�l�k tohumunu eker de, iyilik bi�ece�ini umarsa, yanl�� fikre
saplanm��, sa�ma bir hay�le ba�lanm�� olur.
�eyh S�di

K�t�lerin k�t� i�leri y�z�nden ku�lar�n, kar�ncalar�n, y�rt�c� hayvanlar�n
r�z�klar� darla��r.
�eyh S�di

Kimseden sana k�t�l�k gelmesini istemiyorsan, fena s�yleyici, fena ��reticisi,
fena d���nceli olma.
Hz. Mevlana

Sevgi ve karakterin olmad��� yerde ne b�y�k insan, ne b�y�k sanatk�r, ne de
b�y�k m�cadele adam� vard�r.
Beethoven

Hak kat�nda ve halk kat�ndaki k�ymetimiz, ahl�k ve karakterimizin geli�mesi
nispetindedir.
Yusuf Alan

Herkes bir gayretke�lik g�r�n��� alt�nda ihtiras�n� gizler.
Fenelon

�ki cihana rahat ve sel�metini iki harf tefsir eder: Dostlar�na kar��
m�r�vvetk�r�ne mua�eret ve d��manlar�na sulhk�r�ne muamele etmektir.
�eyh S�di

��hret, zehirli bala benzer.
Said Nursi

�an ve ��hret; Bu iki ihtiras, ihtiyarl�k bilmez.
Plutarkhos

��hret, bir b�y�te�tir (her �eyi oldu�undan b�y�k g�sterir).
Thomas Fuller

��hret, uzaktan g�ne� gibi parlak ve �s�t�c�; yakla�t�n�z zaman, bir da� tepesi
gibi so�uktur

Balzac

D�nya sevgisi, insan�n kalbinden iman�n tad�n� ��kar�r.
M�lik bin Dinar

��hreti sevenin dini zay�flar, rezil olur. ��hreti seven kimse, �hiretin zevkine
eremez.
Bi�r-i Haf�

On dervi�, bir kilimde uyur. �ki padi�ah, bir iklime s��maz
�eyh S�di

K�t� huyu �det edinme, k�kle�ir.
Hz. Mevlana

�nsanda, dokuz iyi huyu yan�nda bir de k�t� huy bulundu�u olur. Derken bu tek
k�t� huy, dokuz iyi huyu ma�lup eder.
Hz. �mer

Sert huyluya s�z� l�tuf, kerem ile s�yleme. ��nk�, iyice paslanm�� demir,
yumu�ak e�e ile temizlenmez.
�eyh S�di

�ffet, kad�nlar�n s�s�, erkeklerin �st�nl�k �i�r�d�r (i�aretidir).
Hz. Ali

Bahtiyar insanlar, ge�mi�lerden ibret al�rlar ve b�ylece kendilerinden sonra
geleceklere ibret olmazlar.
�eyh S�di

��hret, r�zgarla yar��an at gibidir. E�er onu hazmedemezseniz, kendinizi
toz-toprak i�inde bulursunuz.
Rahmi Er

Mademki keskin, y�rt�c� t�rna��n yoktur, �yleyse k�t�ler ile cenkle�me.
�eyh S�di

Benlik davas�n� b�rak-Muhabbetten olma �rak-Sevgi ile dolsun y�rek-Ho�g�r�l�
olmaya bak

Yunus Emre

Senin hakk�nda her zaman kerim olan bir kimse, e�er �mr�nde bir kere sitem
ederse, m�zur g�r.
�eyh S�di

Hayatlar�n� y�ksek �eylerin yolunda harcayanlar, hi�bir zaman �lmezler.
G. Hippel

Birisine bir kere bir �ey verip �mide d���rmek, arkas�ndan onu meyus ederek
incitmek, himmet sahiplerine yara�maz.
�eyh S�di

�htiraslar� alt etmek, silah kuvvetiyle d�nyay� h�k�m alt�na almaktan daha
�etindir.
Gandhi

H�rs ile mutluluk, birbirlerini hi� g�rmezler.
Benjamin Franklin

Madd� hayata tapanlar, deniz suyu i�enlere benzerler, i�tik�e susuzluklar�
artar.
Muhiddin-i Arab�.

Fakir, �ok �ey ister, har�s her �eyi.
F. Syrus

E�er mal� �ok seversen, h�rs ile de�il, belki kanaat ile mal� talep et, t� �ok
gelsin.
Said Nursi

G�zel ahl�k, c�mertlik, ba���lay�c�l�k, sab�r ve tahamm�ld�r.
Hasan-� Basri

G�zel ahl�k, Allah�a kar�� isyanlar�n d���nda kalan �eylerde, insanlara
muhalefet etmemektir

Hz. Ali

Ahl�k, �� haslette aran�r. Onlar da haramdan uzakla�mak, hel�li aramak ve aile
efrad�na imk�n nispetinde geni�lik g�stermektir.
Hz. Ali

K�skan�l�k, insan�, k�t�leri de�il, iyileri k�t�lemeye y�neltir.
F. R. Chaleaubriand

�lerleme iste�i, deh�y� besledi�i gibi, �ekemezlik de y�re�i zehirler.
Voltaire

Bir�ok fel�ketlere �nc�l�k eden hasettir. Haset, m�nev� varl��� yok eder, iman
nurunu s�nd�r�r.
�ehabeddin Ahmed

Hasedi kalpten atmak var ya, i�te d�nya hakk�nda z�ht budur. D�nyaya hevesli
olan kimseye gelince, istesin veya istemesin, kendisini hasetten ay�ramaz.
Firkad��s Senei

Nimet sahibi olup da haset�ilerin hasedinden salim kalan yoktur.
Hz. �mer

B�t�n kuvvetinizi ihlasta ve hakta bilmelisiniz. Evet, kuvvet haktad�r ve
ihlastad�r. Haks�zlar dah�, haks�zl�klar� i�inde g�sterdikleri ihlas ve
samimiyet y�z�nden kuvvet kazan�yorlar.
Said Nursi

Hasetten son derece sak�n�n, ��nk� haset, g�k ve yerde Allah�a kar�� irtikap
edilmi� ilk g�naht�r.
Vehb bin M�nebbih

Haset, �yle bir hastal�kt�r ki; �l�mden ba�ka bir �eyle ondan kurtulmak m�mk�n
de�ildir.
�eyh S�di

Bir insan i�in Allah��n en b�y�k ihsan� iyi ahl�kt�r. G�zel bir y�z veya nazl�
bir davran�� bile, kalp k�t�yse, fena (k�t�) ahl�k� gizleyemez.
Heinrich Heine

Davran��lar, kelimelerden daha fazla konu�ur, daha �ok �ey if�de eder.
Oscar Wilde

Haks�zl��� hak zanneden adamlara kar�� hak d�v� etmek, bir nevi haks�zl�kt�r.
Said Nursi

Hak, adalet ve emniyet ile olu�ur.
Ah� Emir Ahmed

Her binan�n bir temeli var, �sl�m binas�n�n temeli de g�zel ahl�kt�r.
�bn-i Abbas

G�zel ahl�k�n en a�a�� derecesi eziyete katlanmak, k�t�l��e kar��l�k vermemek,
z�lime merhamet etmek, onun affedilmesini dilemek ve ona �efkatle muamele
etmektir.
Sehl-i T�steri

R�z�k hazineleri, ahl�k g�zelli�indendir.
Yahya bin Muaz

En b�y�k �eref, g�zel ahl�kt�r.
Hz. Ali

Ger�ek h�rriyet, Hakka k�leleliktir.
Hz. Ali

Ger�ek dostlar, iyi g�nlerde davet edilince, size ziyaret ederler, kara g�nlerde
ise davetsiz gelirler.
Copmrastos

�oban, kurdun i�ine raz� olursa; k�pek yabanc�ya havlamaz.
Hz. �mame

�nsan�n iyisi, ruhunun yeteneklerini m�kemmellik ve do�ru ahl�kla uyum i�inde,
s�rekli eyleme d�ken ki�idir.
Aristo

�nsan, temay�llerine (f�trat�na) z�t hareketlerle ahl�k� y�ksekli�e ula�amaz.
G. Kerschensteiner

Bir insan�n g�zel ahl�k sahibi olmas�, alt�n sahibi olmas�ndan daha iyidir.
Hz. Ali

Dedikodu, basit ruhlu insanlar�n e�lencesidir.
Corneille

�nsan�n yapabilece�i en b�y�k k�t�l�k, kendisine olan g�venini kaybetmesidir.
Richard Benedici

G�vensizlik ba�lay�nca dostluk da kaybolur.
Epicure

�timat edilmek, sevilmekten daha b�y�k iltifatt�r.
George Mcdonald

Ya iyiyi emreder, k�t�l��� men edersiniz, ya da Allah �zerinize z�lim bir
sultan� (diktat�r�) musallat k�lar. �yle bir z�lim ki, ne b�y���n�z� sayar, ne
de k���klerinize ac�r
Eb��d Derd�

Her ne kadar insan elinde b�y�m�� olsa bile, kurdun yavrusu sonunda kurt olur.
�eyh S�d�

E�er bilsen gayret ne kadar hay�rl� bir i�tir. �mr�n� bir dakika bo�a
ge�irmezdin.
Said Nursi

C�mert, nasihat vermekle yetinmeyip, yard�m eder.
Vauvenarques

C�mertlik fazla vermekten ziy�de, yerinde ve zaman�nda vermek, demektir.
La Bruy�re

Kerem eli, kol kuvvetinden daha iyidir.
Behram G�run�un kabri �zerindeki yaz�

C�mertlik, cimrilikle israf�n denge unsurudur.
�mam-� Gazalli

�nsanlar�n d��manl���n� kazanmay� hafife almak, ak�l noksanl���na delildir.
�mam-� �aran�

D��manlar�n en b�y���, d��manl���n� gizleyendir.
Hz. Ali

Ak�ll� d��man, ak�ls�z dosttan hay�rl�d�r.
Hz. Ali

Hus�mette fenal�k var. Hus�mete vaktimiz yok.
Said Nursi

E�er hasm�n� (d��man�n�) ma�lup etmek istersen, fenal��a kar�� iyilikle mukabele
et.
Said Nursi

Hay� duymamak kadar utan� verici bir �ey yoktur.
St. Augustus

K�t� insanlar g�rmek art�k beni �a��rtm�yor, ancak utanmad�klar�n� g�r�nce
�a��yorum.
Swift

Fazilet, ruhun g�zelli�idir.
Socrates

Fazilet, cemiyet menfaatini �ahs� menfaatin �st�nde tutmakt�r.
Montesquieu

Cidd� ve ger�ek bir fazilet sahibi olmak, i�ten gelerek al�ak g�n�ll� olmak,
insan�n varabilece�i en y�ksek olgunluk derecesidir.
Akil Muhtar

Bir fazilet sahibi, bin faziletsize mukabildir.
Said Nursi

Hay�, insanlar�n g�zlerindedir. Yani g�z g�zden utan�r.
Abd. bin Abbas

Kedi, kirletti�i yeri toprak ile �rter.
�eyh S�di

Hak yolunun erleri, d��manlar�n g�n�llerini bile incitmemi�lerdir.
�eyh S�di

�nsanlar i�in saadet �midi ancak do�rulukta vard�r.
Euripides

Do�rulu�un en g�zel meyvesi, ruh s�k�nudur.
Epikuros

�nce do�ruyu bilmek gerekir. Do�ru bilinirse yanl�� da bilinir, ama �nce yanl��
bilinirse, do�ruya ula��lamaz.
F�rab�

Sadelik, iyilik ve do�ruluk olmayan yerde b�y�kl�k yoktur.
Tolstoy

Her s�yledi�in do�ru olmal�d�r; fakat her do�ruyu s�ylemek do�ru de�ildir.
Said Nursi

�nsan�n k�rk ya��na kadar ge�en y�llar� bir kitap, geri kalan y�llar� da o
kitab�n ele�tirisidir.
Arthur Schoppenhauer

Gen�ken ��reniriz, ya�lan�nca anlar�z.
Marie Ebner-Eschenbach

Sabahleyin kalkt���n�z zaman (i� icab�) �teye beriye da��l�n�z; bir evde
toplanmay�n�z. ��nk� ben, birbirinize dar�lman�zdan veya aran�zda bir k�t�l�k
��kmas�ndan korkar�m.
Hz. �mer

�nemli olan s�zler de�il, davran��lard�r.
Robert Hall

E�er �ok kat� olursan�z, �ocu�unuzun kalbini k�rars�n�z, sald�rgan veya �ekingen
bir �ahsiyet ortaya ��kar. E�er fazlaca �efkatli olursan�z, �ocu�unuz ana kuzusu
olur. E�er �ocu�u kontrols�z b�rak�rsan�z, size ve topluma yabanc�la��r.
Nevzat Tarhan

Disiplin, potansiyeli yetene�e d�n��t�ren �ekillendirici bir ate�tir.
Roy Simth

Bir iyi davran���n, d�nyadaki b�t�n g�zel s�zlerden daha tesirli oldu�u, f�tr�
olarak bilinen bir husustur.
Marvell

Bir insan, dindar bilindi�i halde, ahl�kl� de�ilse, ya b�t�l bir inanca din ad�
vermektedir, ya da sahtek�rd�r.
F. Brandley

Toplumu bir arada tutan de�erler sisteminin birbiri ard�na y�k�lmas�na seyirci
kalanlar, bug�n ne yapacaklar�n� bilemiyorlar.
Z�lf� Livaneli

�ocuklar�na k�yan �lkelerin gelece�i, �ocuklar�n� y�ce tutan (�ocuklar�na de�er
veren) �lkelerin elinde kal�r.
Hac� Bekta�i Veli

�darede kuvvet (g��), kanunda olmal�. Ve ilimde de kuvvet, hakta olmal�. Yoksa
istibdat h�k�mferm� olur.
Said Nursi

Zulm�n esas� cihanda evvel� az imi�, sonra her gelen bir par�a artt�rmakla
bug�nk� dereceyi bulmu�tur.
�eyh S�di

K�t� ya�ay��l� z�lim �l�r, gider; Fakat, �zerindeki l�net ebed� olarak kal�r.
�eyh S�di

El ele veren insanlar�n kollar�, her yere uzan�r.
Mustafa G�ng�r

Kul, kendisini Allah�tan al�koyan her �eyden sak�nmal�d�r, hatt� ilimden ve
amelden bile.

Eb� S�leyman D�r�n�

D�nya hakk�nda z�ht sahibi olmakta en ileri olan kimse, insanlar�n iyi amel
(g�zel i�) bak�m�ndan en ileri oland�r.
Abdullah bin Mesud

Z�hitlik, d�nyay�, �ehveti, hevesi (l�zumsuz arzuyu) b�rakmakt�r. Yoksa
z�hitlik, elbise nam�na bir h�rka ile iktif� etmek de�ildir.
�eyh S�di

�yiyi yapabildi�i halde yapmayan bir insan, su� i�lemi� olur.
Pestalozzi

Kusurunu g�rmemek, o kusurdan daha b�y�k bir kusurdur. Ve kusurunu g�rse, o
kusur, kusurluktan ��kar. �tiraf etse, affa m�stahak olur.
Said Nursi


�yiler, k�t� insanlarla d���p kalkt�klar� takdirde, kendileri hakk�nda su-i zan
edilmesine sebep olurlar.
L�-Edri


So�uk �akalar, insan�n de�erini d���r�r.
N�s�r-� H�srev

�aka, �ok cidd� bir sanatt�r.
George Bernand Shaw

Her �akan�n i�inde bir ger�ek gizlidir.
Novalis


Cahil insanlarla �aka yapmak, do�ru de�ildir. Onlar�n halleri ve dilleri,
akrebin kuyru�u gibidir.
Hz. Ali

�efkat, kalbi ayd�nlatmazla kalmaz, kalbi de �s�t�r.
Lamartin�

�efkat olmay�nca fazilet, bir kelime olarak kal�r
Newton

�efkat �yle bir dildir ki, sa��r da duyabilir, k�r de okuyabilir.
Mark Twain

Zek�n�n kar��s�nda insan ezilir. �yi davran�� ve �efkat kar��s�nda ise diz
��ker.
Dale Carnegie

Yaln�z sadaka vermekle kalmay�n, ac�y�n da. Ist�raplar� dindiren, paradan �ok
�efkattir.
J .J. Rousseau

��k�r, nimeti de�il, nimeti vereni g�rmektir.
�ibl�

��phe (ku�ku), duygular�n de�il, zek�n�n bir kusurudur.
Bacon

Bu d�nyada insanlar bir kere aldat�l�nca, ger�ekten bile ��phe duyarlar.
Hitopadesa

��phe, mutlulu�un oldu�u kadar, faziletin de d��man�d�r.
Samuel Johnson

��phe, hummal� hastaya benzer: Uyumaz, uyuyamaz, uyutmaz, dalsa da korkulu r�ya
g�r�r

Cenap �ehabeddin

Dostlar�m�zdan ��phelenmek, onlar�n ihanetinden �ok daha utan� vericidir.
La Rouchefoucauld

Takv�, hataya devam� b�rakmak, amellere g�venip aldanmamakt�r.
Hz. Ali

Hi�bir kimse, d�nyada ve ahirette kendisinin utand�racak �eylerden uzak
bulunmad�k�a, takv� makam�na ula�amaz.
�mer bin Abd�laziz

Hemen herkes tart��abilir, fakat g�zel konu�abilmek, herkesin yapaca�� i�
de�ildir.
Alcot

Bir tart��ma s�ras�nda, k�zd���m�z anda ger�ek i�in u�ra�may� b�rak�r, kendimiz
i�in u�ra�maya ba�lar�z.
Goethe

Al��kanl�k, al��kanl�kt�r. �nsan, onu pencereden atamaz. Ancak, tatl� dille
merdivenden birer ad�m a�a��ya inmesini sa�layabilir.
Mark Twain

Al��kanl�klar, kablo gibidir. Her g�n onun bir ince telini �reriz, sonunda
k�r�lmaz h�le geli.
Harace Mann

S�rekli olarak yapt���m�z �eyler neyse, biz oyuz. O halde m�kemmellik, bir eylem
de�il, bir al��kanl�kt�r.
Aristo

�nsanlar�n f�tratlar� birbirine benzer, onlar� ayr� k�lan �ey al��kanl�klar�d�r.
Konfi�yus

Karars�zl�k al��kanl���n� edinmi� bir insandan daha sefil biri olamaz.
William James

Arkada�s�z kalmak, d�nyada en b�y�k yoksulluktur.
Alfred de Musset

Bazen k�t� bir �ey yapars�n. Fakat h�l y�n�nden senden daha d���k olan bir ki�i
ile arkada�l�k yapm�� olman, o k�t� i�i sana g�zel g�sterir.
Hikem-i At�iye

Hasenat�n en y�kse�i, arkada��na ikramda bulunmakt�r.
Abdullah bin Abbas

Cimrinin g�m���, kendisi g�m�l�nce topraktan ��kar.
�eyh Sad�

Ana babam�z� kader, arkada��m�z� kendimiz se�eriz.
Jacques Delille

D��man�n d��man�, d��man kald�k�a dosttur. D��man�n dostu, dost kald�k�a
d��mand�r.
Said Nursi

Fenal�klardan uzak duran ve daima verdi�i s�z� yerine getiren insanlarla dostluk
etmeliyiz.
Hz. Ali

Senin dindarl���n� artt�ran dost, her kar��la�t���nda eline bir alt�n b�rakan
dosttan daha hay�rl�d�r.
Bilal bin Saat

Dostlar� �o�altmak, zek� inceli�idir.
Fudayl bin �yaz

Dostluk, iki v�cutta m��terek bir ruha benzer.
Aristo

Yaln�z kendi nefsini d���nerek dost arayan, hizmet�i ar�yor demektir.
Cenap �ehabeddin

Dost, k�t� g�nde belli olur. �yi g�nde ise y�z binlercesi bulunur.
Att�r

Bir�ok kimseye dostluk g�sterdim. Onlardan bir dostluk g�rmedim. Yine de
dostluktan vazge�medim.
Hz. Ali

E�er bir h�nerin, yetmi� ay�b�n olsa, dost, o bir h�nerden ba�kas�n� g�rmez.
�eyh S�di

Uzun bir tart��ma, her iki taraf�n da haks�z oldu�unun belirtisidir.
Voltaire

Asabiyet-i cahilliye, birbirine tesan�t edip yard�m eden gaflet, dal�let, riya
ve zulmetten m�rekkep bir macundur.
Said Nursi

Ki�iyi, bilgisi sebebiyle �srarc�, m�naka�ac� ve kendini be�enmi� olarak
g�rd���n zaman, bil ki o, h�sranda kem�le ermi�tir.
Bi�r��l-Haf�

Hakl� olsa, haks�z olsa m�naka�a eden haks�zd�r. Bir dirhem hakk� varsa, bin
dirhem bizlere zarar� dokunabilir.
Said Nursi

Tasavvuf, g�zel ahl�ktan ib�rettir.
�mam-� Kett�n�

Tasavvuf, nefsin k�t� isteklerini terk etmektir.
Eb��l H�seyin N�r�

Tasavvuf, Allah��n ahl�k� ile ahl�klanmakt�r.
C�neyd-i Ba�d�d�

Atalet (Tembellik) s�k�nt�y�, s�k�nt� sefahati, sef�hat (l�zumsuz yere zevk ve
e�lence) fakirli�i ve bedbahtl��� do�urur.
Said Nursi

�nsan� vaktinden �nce y�pratan bir �ey varsa, o da tembelliktir.
Hz. Ali

Terbiyenin g�yesi, insanlarda bulunan kabiliyetleri geli�tirmektir.
Eflatun

Ana-baba, iyi terbiye alm��larsa, �ocuklar da terbiyeli olur.
Goethe

Sopayla kilime vuran, kilimi d�vmez, tozlar�n� silkeler.
Mevlana

�ocuklar�n�z kuzu gibi yeti�tirmeyelim ki, ileride koyun gibi g�d�lmesinler.
�eyh S�di �irazi.

Terbiyenin vazifesi, ruha kendi tek�m�l� istikametinde k�lavuzluk etmek ve yolu
kapayan engelleri, imk�n nispetinde gidermektir.
G. Kerschensteiner

Zenginlere kar�� izzetli ve vakarl� davranmak, bir tev�zu say�l�r.
Abd. bin el-M�barek

Adalet, m�lk�n temelidir.
Hz. �mer

K�l�c�n yapamad���n�, adalet yapar.
Kanun� Sultan S�leyman

�yi olmak kolayd�r, �dil olmak zordur.
Viktor Hugo

Tev�zu, ister cahilden, ister �ocuktan olsun, hakk� duydu�un vakit, ona boyun
b�k�p, onu kabul etmendir.
Fudayl bin �yaz

Tev�zu, �erefi avlaman�n vas�talar�ndand�r. Ayn� zamanda, her nimet sahibi,
haset edilir. Haset edilmeyen tek nimet, tev�zudur.
Urve bin Z�beyr

�ok sevilmek i�in, al�ak g�n�ll� olmak olmal�d�r.
Oscar Wilde

Keremi takv�da, zenginli�i yak�nde (ilimde, marifette, bilgide) ve �erefi
tev�zuda bulduk.
Hz. Eb� Bekir

Ezberlenmi�, yapmac�k tev�zular vard�r ki, gizli bir kibiri �rtmeye yararlar.
C. Rollin

Herkes tavusu, g�zel nak��l� t�y� sebebiyle �ver. O ise, aya��n�n �irkinli�inden
dolay� herkesten utan�r.
�eyh S�di

Ate�, y�kseldi�i (kibirlendi�i) i�in, ondan �eytan yarat�ld�. Toprak tev�zu
g�sterdi�i i�in, ondan �dem yarat�ld�.
�eyh S�di

Tevekk�l, olan �ey ile yetinmek ve olmayan �eye r�z� olmakt�r.
�bn-i Haf�f

Tevekk�l, kanaat ve iktisat, �yle bir hazine ve servettir ki, hi�bir �ey ile
de�i�tirilemez.
Said Nursi

Tilki, aslan art��� ile doyar.
Nizam�

Aslan, ma�arada can verse dah�, k�pe�in a�z�ndan artan� yemez.
�eyh S�d�

Ayakta �lmek, diz �st� ya�amaktan iyidir.
Fr. D. Roosevelt

Vatan sevgisinden maksat, topra�a de�il, onun �st�nde ya�ayan insanlara duyulan
sevgidir.
Nam�k Kemal

Vazife duygusu, en b�y�k terbiyeci g��t�r.
Albert Schweitzer

Vazifeyi yerine getirmek, onu bizzat sevmemiz ve bilmemizle m�mk�nd�r.
Goethe

Vazife �uurunun bir deste�i, bir temeli vard�r ki o da-sonradan kazan�lm�� bir
temay�l olmakla birlikte-vazifeyi sadakatle yapmak temay�l�d�r.
G. Kerschensteiner

K�t� bir i�in en g��l� (gizli) ��hidi, vicdan�m�zd�r.
Hz. �mer

�nsanlar, k�t�l��� istedi�i i�in de�il, vicdanlar� zay�f oldu�u i�in yapar.
John Stuart Mill

Vicdan, adaletin en iyi vekilidir.
Lady Mary Montagu

En m�kemmel adalet, vicdand�r.
Victor Hugo

�nsanlar tuhaft�r; fena bir �ey yapmakta olduklar�n� hissedecek olurlarsa,
mutlaka en evvel vicdanlar�n� susturacak bir sebep bulurlar.
H. Z. U�akl�gil

Vicdan, kalp penceresinden bakar. Ak�l, g�z�n� kapasa da vicdan�n g�z� daima
a��kt�r.
Said Nursi

Ger�e�i her zaman savun, anlayan olmasa bile vicdan�na kar�� hesap vermekten
kurtulursun.
H. George Wells

Ger�e�i s�ylese bile, yalanc�ya inan�lmaz.
�i�eron

G�nah i�lemenin bir�ok vas�talar� vard�r, fakat yalan bunlar�n hepsine uyan bir
sapt�r.
Oliver Wendell Holmes

Abartma, d�r�st insanlar�n yalan�d�r.
J. De Maistre

Yalanc�, Allah�a kar�� kafa tutan, fakat insanlardan korkan bir serseridir.
Francis Bacon

Yalan s�ylemek, k�l�� yaras�na benzer, ki iyi de olsa ni�an� kal�r.
�eyh S�di

Sevilmeyen bir insan, her yerde ve her �eyde yaln�zd�r.
George Sand

Yaln�zl�k, k�t� arkada�tan hay�rl�d�r.
S�hreverdi

�nsanlar, k�pr� kuracaklar� yerde, duvar �rd�kleri i�in yaln�z kal�rlar.
J. Newton

�nsanlar, birbirlerine yard�mdan el �ektikleri g�n, insanl�k yok olur,
kar��l�kl� dayan��ma olmazsa toplumlar olmaz.
Walter Scott

Dostuna da, d��man�na da yard�m et, ��nk� o zaman dostunla daha yak�n dost,
d��man�nla da dost olursun.
Cledbul

Hak yoluna yard�m, bir �ereftir. �erefli insanlar, do�ruya yard�m ederler. Bo�,
b�t�l, faydas�z i�lerle oyalanmazlar.
�ehabeddin Ahmed

Herhangi bir ihtiyac� i�in kap�s�na gelen din karde�inin yard�m�na ko�mayan ve
kendisinin bu i�e sel�hiyettar g�rmeyen kimseye �a�ar�m. Sevap ve g�nah korkusu
olmasa bile, yine insanl�k ve g�zel ahl�k ad�na yard�m�na ko�mal�d�r, zira
kurtulu� yolu budur.
Hz. Ali

Kahramanl�k, ruhun bedene kar�� kazand��� zaferdir.
H. F. Amile

Sava��rken �lenleri kahraman yapan, �l�mleri de�il; �l�mlerinin sebepleridir.
Napol�on

Yolsuzluk, usuls�zl�k, �ahsiyetsizlik, ilkesizlik, basiretsizlik, insafs�zl�k,
bunlar�n hepsi, �l��s�zl���n ve fikirsizli�in mecbur� t�revleridir.
Ahmet Selim

Mal�n�n zek�t�n� ��kar, ver. ��nk� ba�c� �z�m �ubu�unun fazlas�n� keser, �ubuk
daha �ok �z�m verir.
�eyh S�di

�ahs�n�za k�t�l�k eden bir d��man� affediniz. L�kin, vatan�n�za ve milletinize
k�t�l�k eden bir kimseyi, asla affetmeyiniz.
Hz. Ali

Aff�n en g�zeli, hasm�n� ezme�e muktedir iken yap�lan�d�r.
�mer bin Abd�laziz

Affetmek g��l�y� daha g��l� yapar.
Publilius Syrus

Affetmenin ne oldu�unu yaln�z cesurlar bilir. Korkaklar�n tabiat�nda af diye bir
�ey yoktur

Laurence Sterne

Zalimleri affetmek, mazlumlara zul�md�r.
�eyh S�d�

E�itimin insan� bozmamas� yetmez, daha iyiden yana de�i�tirmesi gerekir.
Montaigne

E�itim g�rm�� halk� bir y�ne sevk etmek kolay, s�r�klemek g��t�r, idare etmek
kolay, k�lele�tirmek imk�ns�zd�r.
Lord Brougham

E�er bir �lkede d���nceyi a��klama �zg�rl��� tam anlam�yla kurulmam��sa, o
�lkede ahl�k olmaz. Herkes maske takar ve gittik�e ahl�k d��meye ba�lar.
Sami Sel�uk

�yi insan, g�zel s�z s�yleyen de�il, s�yledi�ini yapan ve yapabileceklerini
s�yleyen adamd�r.

Confucius

En faziletli insan, r�hen y�kselmeye �al��an, en mutlu insan da y�kseldi�ini
duyand�r.
Socrates

�yi ahl�kl� insan, ba�kalar�n� haset ettirmemek i�in, kendisinde birka� kusur
b�rak�r.
Benjamin Franklin

D�nyada en zengin adam namusu �ok, en kuvvetli adam vicdan� sa�lam, en iyi adam
hay�r i�lemeye meyili �ok oland�r.
�emseddin Sami

Y�neticiler, i�leri do�ru yapar; liderler, do�ru i�leri yapar.
Bennis ve Nanus

�nan�yorum ki, bir liderin en �nemli vazifesi, umudu yaymakt�r.
Bob Galvin

Liderler, insanlarda muhte�em bir vizyon uyand�rmal�d�rlar.
Henry Kissinger

Padi�ah, kerim olmal�d�r, t� ki, halk onun etraf�na toplans�n. Merhametli
olmal�d�r ki, herkes onun s�yesinde emin, m�sterih olarak ya�as�n.
�ey S�di.

Elinden geldi�i kadar bir g�nl� peri�an etmeme�e �al��. ��nk�, bir �ah� cihan�
alt�st eder.
�ey S�di.

Koyun, �oban i�in de�ildir. Belki �oban, koyunlara hizmet i�indir.
�ey S�di.

Fakirin kap�s�n� �alan ve bunun h�lini hat�r�n� soran em�r, ne g�zel em�rdir.
�ey S�di.

Alay, �o�u zaman ak�l yoksullu�undan gelir.
La Bruy�re

A�k, g�zle de�il, ruhla g�r�l�r.
Shakespeare

Sevgilinin hayali, kendinden daha g�zeldir.
Cemil Sana

A�k, �yle bir istemek ki…kavu�mak mecbur kals�n.
Murat Ba�aran

A�k, �iddetli bir muhabbettir. F�n� mahbublara m�teveccih oldu�u vakit, ya o a�k
kendi sahibini d�ima bir azap ve elemde b�rak�r; veyahut o mecaz� mahbub
(sevgili), o �iddetli muhabbetin fiyat�na de�medi�i i�in, b�k� mahbubu
aratt�r�r, a�k-� mecaz�, a�k-� hakik�ye ink�l�p eder.
Said Nursi

A�k, �cret ister ve mukabele talep eder. A�k�n a�lamalar�, bir nevi taleptir,
bir �cret istemektir.
Said Nursi

�lim, servetten daha k�ymetlidir. ��nk�, serveti sen korursun, halbuki ilim seni
korur.
Hz. Ali

Ahl�ks�zlar ilim ��retmek, kaplana kanat takmak gibidir.
Hz. Ali

Bilim, ger�eklerden kuruludur, t�pk� evin tu�lalardan kurulu olmas� gibi. Ancak,
ger�eklerin toplanmas�, bilim de�ildir. T�pk� bir k�me tu�lan�n ev anlam�na
gelmemesi gibi.
Henri Poincar�

E�er servet, ilim ile artsayd�, c�hilden daha fakir kimse olmazd�. Halbuki
c�hillere �yle r�z�klar eri�iyor ki, y�z �lim onlara �a�a kal�yor .
�eyh S�di

�u �mmet �zerine en �ok korktu�um �ey, dili ve s�zleri ile �lim, kalbi ile cahil
olan kimselerdir.
Hz. �mer


K�y�met g�n�nde insanlar�n en �ok n�dim (pi�man) olan�, ilmi ile b�y�kl�k
taslayan �limler olacakt�r.
�brahim bin Utbe

�lim ol ki �lmeyesin, ��nk� insanlar �l�r, fakat �limler diridirler.
Hz. Ali

�mmetimin hel�ki, fena �limler ve cahil �bidlerdendir.
D�rimi

Nice �limler vard�r ki, hakik� bilgiden, hakik� irfandan nasipleri yoktur.
Bunlar, bilgi h�f�z�d�r, bilgi sevgilisi de�il.
Hz. Mevlana


Z�ht ve takv� meziyetlerine sahip olmayan bir bilim adam�, zaman�n�n insanlar�
i�in cidden bir az�p ve fitnedir.
Yahya bin Muaz

Bilgi ve ahl�k� bir arada yo�urup olgunla�an insan, sermayeden daha �nemli bir
zenginli�e sahip demektir.
Gasson

�nsan, hediyesini kalbiyle beraber vermezse, onun ne de�eri vard�r.
Charles Tschopp

Ne verildi�i de�il, nas�l verildi�i �nemlidir.
Corneille

Ne ve nas�l verildi�i de�il, belki de hangi niyetle verildi�i �nemlidir.
Ali Seyyar

K���k hediyeler dostluk, b�y�k hediyeler sevgi meydana getirir.
Lichterberg

Tasadduk malda oldu�u gibi, ilimde, fikirde, fiilde de olur.
Said Nursi

Bir �lim, ilmiyle �mil de�ilse, s�yledi�i zaman kimseye tesir etmez.
�eyh S�di

Mal�n� kaybeden bir �ey kaybetmi�tir. �erefini kaybeden bir�ok �ey kaybetmi�tir.
Cesaretini kaybeden her �eyini kaybetmi�tir.
Goethe

Tehlike ile kar��la�mam�� adam, cesaret hakk�ndaki sorulara cevap veremez.
La Rouchefoucauld

Hi�bir �eye cesaret etmeyen, hi�bir �eye �mit beslemesin.
Schiller

Yaln�z topla t�fekle de�il, iradenle de cesur olacaks�n. Fena �eyleri yapmamak
i�in cesur; inand���n, do�ru bildi�in �eyi yapmak i�in, �ld�rseler bile, cesur
olacaks�n.
H. Edibe Ad�var

Cesur olmak i�in de cesur imi� gibi hareket etmek, b�t�n ir�denizi bu g�ye i�in
kullanmak l�z�md�r. Neticede, korku hissi yerini cesarete b�rak�r.
William James

D�nyada bir�ok kabiliyetli ki�i, k���k bir cesaretsizlik y�z�nden kaybolurlar.
Sydney Smith

Dalkavuktan sak�n�n�z. ��nk� o insan� bo� ka��kla besler.
Cosino de Gregrio

Dalkavukluk, devlet adamlar�n�n �evresini sarm�� bir �emberdir.
Montesquieu

Canavar bir hayvana kar�� zay�f g�stermek, onu h�cuma te��� etti�i
(cesaretlendirdi�i) gibi; canavar vicdan� ta��yanlara kar�� dalkavukluk etmekle
zaaf g�stermek, onlar� tecav�ze sevk eder.
Said Nursi

Bir vas�ta olmad�k�a beyin, sultan�n kap�s�n�n etraf�nda dola�ma. Zira k�pek ile
kap�c� (bek�i-koruyucu) bir soydand�r. Bir garibi g�r�nce, k�pek onun ete�ine,
kap�c� da yakas�na yap���r.
�eyh S�di

Kendi ekme�ini yiyip oturmak, alt�n kemer ba�lay�p, hizmet i�in bir mahlukun
kar��s�nda ayakta durmaktan hay�rl�d�r.
�eyh S�di

GENCLER, T�rkiye’ de �det h�line gelmi� g�stermelik
i�lerden ka��n�n.
S�rf �niversite bitirdi desinler diye, anan�z, baban�z Amerika�da mast�r yapt�
diye ���nebilsin diye y�ksek ��renime gitmeyin. Sonunda ancak kendinizi
kand�r�rs�n�z. Temel gayeleriniz, kendinizin ufak ��karlar� �tesinde, kendiniz
d���nda, bu �lke, bu ulus, T�rk d�nyas�, Avrasya, insanl�k i�in olsun. Y�ksek
hedefleriniz i�in �al���n. O zaman, kendi durumunuz da kendili�inden
d�zelecektir. Maddiyat ile maneviyat� dengeleyin. Form�l�n�z �B�L�M + G�N�L�d�r.
Bu iki kanad�n biri eksik olursa ne kendinize, ne de insanl��a hayr�n�z dokunur.

Prof. Dr. Oktay Sinano�lu

K�lt�r genleri, �rk genlerinden daha �nemlidir. Vatan�, milleti i�in her
t�rl� fedakarl��a haz�r bir taban gerekiyor. Bu taban, son elli y�lda hayli
eritilmi�, kafas�, g�nl� kar��t�r�lm��, birbirine d�sen kesimler, d��a ba��ml�,
sahte ayd�nlar, i�inde vatan�n gelece�ini d���nmeyen, daha da ac�s�
vurdum-duymazla�m�� kalabal�klar olu�turulmu�tur. Bu durumda ger�ek bir �nder
��kabilse bile ba�ar�l� olmas� pek azd�r. �imdi yap�lacak i�, h�zla bu toplumun
yeniden kayna�mas�na, bilin�le�mesine, vatan�n�, milletini kendisinden �nce
d���nen insanlar�n �o�almas�na �nayak olmakt�r.

Prof. Dr. Oktay Sinano�lu

Ey o�ul (Osman Gazi), beysin; Bundan sonra �fke
bize, uysall�k sana; G�ceniklik bize, g�n�l almak sana. Su�lamak bize, katlanmak
sana; Acizlik bize, yan�lg� bize, ho� g�rmek sana.
Ge�imsizlikler, �at��malar, anla�mazl�klar bize, adalet sana; K�t� s�z, �om
a��z, haks�z yorum bize, ba���lama sana.
�eyh Edebal�

Ey o�ul; Bundan sonra b�lmek bize b�t�nlemek sana; ��enge�lik bize, uyarmak
gayretlendirmek, �ekillendirmek sana. Ey o�ul; Sabretmesini bil, vaktinden �nce
�i�ek a�maz. �unu da unutma; �nsan� ya�at ki, devlet ya�as�n. Ey o�ul; Y�k�n
a��r, i�in �etin, g�c�n k�la ba�l�. Allah yard�mc�n olsun.
�eyh Edebal�

Ak�l sadece anahtar. Anahtara tak�lmayas�n. Aslolan anahtar�n a�aca��
kap�lard�r. Kap�lar�n ard�nda hazineler, kap�lar�n ard�nda s�rlar vard�r. S�rlar
ki, ebed� mu�tular� koynunda bar�nd�r�r; sonsuza kavu�turur. Akl�n� kullan�p
d�nyadayken cennetin kap�lar�n� aralayas�n o�ul.
�eyh Edebal�

Bizler nefreti eritmek i�in, muhabbetin asaletini d�nyaya yeniden h�kim
k�lmak i�in ��kt�k yola. Bu yolda utanacak bir �eyimiz yoktur. Muhabbet yolunun
gizlisi sakl�s� yoktur o�ul.
�eyh Edebal�

G�n�l adam� �mr�n� bo�a harcamaz, y�re�ini ucuza satmaz, edep tac�n�
ba��ndan almaz. G�n�l erinin her zaman y�z� yerde, g�nl� g�ktedir. Hakl�
oldu�unda kavga vermesini bilir. Kavgay� sadece bile�i ile de�il, ilmiyle ve
y�re�iyle yapmas�n� da bilir.
�eyh Edebal�

600 y�ll�k bir �mparatorlu�un nas�l ayakta kald��� bu felsefeden (�eyh
Edebali�ni Osman Gazi�ye yapt��� vasiyetinden) �imdi daha iyi anla��l�yor. Kamu
sorumlulu�u �stlenen herkesin bu vasiyeti dikkate almas� gerekir. Bunlar, ders
almas�n� bilen herkese yol g�sterici, uyar�c� ve ufuk a��c� ���tler.
Deniz Baykal

�nsanlar� sev ve kimseyi kendinden al�ak g�rme. Tevazu sahibi ol, zira en
halis ziynet al�akg�n�ll�l�kt�r. M�tevazi olan kimse, en g�zel ziyneti
tak�nm��t�r.
S�leyman Hilmi Tunahan

Senden daha iyi hizmet edecek olan varsa, makam�n� ona ver. ��te
vatanperverlik budur.
S�leyman Hilmi Tunahan

Evlad�m, a�z�n laf ediyorsa dilinle do�ru ol, s�z�nle do�ru ol. Elinle do�ru
ol. Kolunu muz�rda de�il yard�m i�inde kullan. Tart�yla i� yap�yorsan terazinde,
�l��yle i� yap�yorsan metrende ve litrende do�ru ol. Do�runun do�rulu�u b�t�n
s�lalesine akseder, hepsini hayra g�t�r�r.
S�leyman Hilmi Tunahan

A�g�zl�l�kten sak�n�n�z; ��nk� o, yoksulluktur.
Hz. �mer

�al��ma zahmetse, bo� durma mahvolmad�r.
Hz. �mer

��sizli�in k�t� sonu�lar�ndan sak�n�n�z. ��phesiz o, sarho�luktan daha
zararl� olan k�t�l�kleri kendisinde bar�nd�r�r.
Hz. �mer

Ge�imizi sa�layacak bir sanat, dilenmeden daha iyidir.
Hz. �mer

Muhta� k�rd�r, ancak ihtiyac� kar��lan�nca do�ruyu g�r�r.
Hz. �mer

Servetin esiri olmay�n�z. Yoksa o, sizi isyana sevk eder.
Hz. �mer

En c�mert insan, muhta�ken verebilendir.
Hz. �mer

Dikkat ediniz: Allah, g��s�zlerin ihtiya�lar�n� dile getiren y�ce insanlar
yaratm��t�r. Onlara sayg� g�steriniz.
Hz. �mer

Her insan� seviyesine g�re de�erlendiriniz.
Hz. �mer

Zenginlerin yan�na girmek, yoksullar i�in bir imtihand�r.
Hz. �mer

�nsanlar�n en a��rba�l� ve sakini, kendisine k�t�l�k edeni affedendir.
Hz. �mer

Allah��n aff�na mazhar olan bir g�nah�, y�z�me vurarak beni utand�rmaya
�al��may�n.
Hz. Osman

Y�z�me kar�� bana ya�c�l�k yapmaya, arkamdan d��manl�k etmeye �al��an nice
ki�iler var.
Hz. Osman

Sen sevin�li iken haset edenin �z�lmesi (intikam olarak) sana yeter.
Hz. Osman

Umutlar�n�z yok olup, k�t� amellerinizle ba� ba�a kalmadan �nce �mr�n�z�
de�erlendirin.
Hz. Ebu Bekir

Kendini d�zelt, yoksa halk seni d�zeltir.
Hz. Ebu Bekir

�yi y�netirsem bana yard�mc� olunuz. K�t� y�netirsem beni uyar�n�z ve
d�zeltiniz.
Hz. Ebu Bekir

�l�m� �ok iste ki, sana hayat ba���lans�n.
Hz. Ebu Bekir

Ak�ll�l���n en �st derecesi, Allah�a kar�� sorumluluk �uurunda olmakt�r.
��phesiz acizli�in en a�a��s� ise, do�ru yoldan sapmad�r.
Hz. Ebu Bekir

Devlet ba�kan� halk�n �nderidir. O ne yaparsa, halk da onu yapar.
Hz. Ebu Bekir

Mazlumun bedduas�ndan sak�n�n�z.
Hz. Ebu Bekir

Dan��mana do�ruyu s�yle ki do�ru g�r�� ortaya koysun.
Hz. Ebu Bekir

Sevmen a��r�, sevmemen y�prat�c� olmas�n.
Hz. Ebu Bekir

�yi ameller, sahibini k�t�l��e d��mekten korur.
Hz. Ebu Bekir

Kendini bilen, ba�kas�n� daha iyi bilir.
Hz. Ali

Kendini bilmeyen, ba�kas�n� hi� bilmez.
Hz. Ali

Kal�c�ya inanan, ge�iciye �nem vermez.
Hz. Ali

Yetmi� ya��na gelen insan, hasta olmasa bile �ikayet eder.
Hz. Ali

Bir �eyi ay�playan, o �ey ile imtihan edilir.
Hz. Ali

D���ncesi g�zel olan�n cevab� da g�zel olur.
Hz. Ali

Diledi�ini yapan, dilemedi�i ile kar��la��r.
Hz. Ali

Bitmez t�kenmez isteklere sahip olan�n ameli k�t� olur.
Hz. Ali

Kendini aldatan, ba�kas�na do�ru yolu g�stermez.
Hz. Ali

Kazaya r�zas� g�zel olan�n, bel�ya sabr� da g�zel olur.
Hz. Ali

Akl� ile yetinen sap�t�r.
Hz. Ali

Ahl�k� g�zel olan�n sonu da g�zel olur.
Hz. Ali

�z�nt�s� �ok olan�n, bedeni hasta olur.
Hz. Ali

Neticeyi �ok d���nen, cesaretli ve yi�it olamaz.
Hz. Ali

Bilgisini gizleyen, sanki cahildir.
Hz. Ali

S�k� �al��maya katlanamayan, iflasa katlan�r.
Hz. Ali

Niyeti k�t� olan�n att��� ok, kendine d�ner.
Hz. Ali

Bilgisi sa�lam olan, ��phe etmez.
Hz. Ali

Hak etmeksizin y�celmek isteyen, al�al�r.
Hz. Ali

Zulmeden zulmedilir.
Hz. Ali

Bel�lar, �d�l�n anahtar�d�r.
Hz. Ali

�nsan�n de�eri dilindedir, sar���nda de�il.
Hz. Ali

Meziyet, do�runun g�zelli�i iledir; elbisenin g�zelli�i ile de�il.
Hz. Ali

�yi insanlarla arkada� olmak, �erefli olmaya sebep olur.
Hz. Ali

�fkeyi, �fkesizlikle �nlemek, bilginin �r�n�d�r.
Hz. Ali

G�ren, bazen maksad�nda yan�l�r, k�r ise do�ru yolu g�r�r.
Hz. Ali

Dostu (Sevgiliyi) g�rmek, g�z�n (g�nl�n) cil�s�d�r.
Hz. Ali

Fitnelerin sebebi, kin tutmakt�r.
Hz. Ali

Dostlu�un �art�, zorluk ��karmamakt�r.
Hz. Ali

Hak etmeksizin �vg� istemek, ahmakl�kt�r.
Hz. Ali

�htiyarl���n a��rba�l�l���, gen�li�in g�zelli�inden saha g�zeldir.
Hz. Ali

�yi insanlara zul�m edenin vay haline.
Hz. Ali

C�mertlik, t�relerin en �st�n�d�r.
Hz. Ali

�u �� �eyle insanlar�n ak�llar� denenir. Mal; Kefillik; Musibet.
Hz. Ali

�u �� �ey insan� mahveder: Cimrilik; Nefse d��k�nl�k; Kendini be�enmi�lik.
Hz. Ali

�u �� �eyden utan�lmaz: �nsan�n misafirine hizmet etmesi; Babas� ve hocas�
i�in aya�a kalkmas�; Az bile olsa hakk�n� istemek.
Hz. Ali

�u �� �ey sevgiye sebep olur: Dindarl�k; G�n�ll�l�k; C�mertlik.
Hz. Ali

Kazan�lan do�ru bilgiler, do�ru d���ncelerle peki�tirilmez ise, bir g�n
gelir, tesirinde kald���m�z yanl�� d���nce, sizi o do�ru bilgiden de eder.
Ahmet Selim

Elinden geleni yapmak, vazifedir. Elinden daha fazla �ey gelmesi i�in
�al��mak ise, fazilettir.
Ahmet Selim

Ge�mi�in g�zelliklerine hasret duymayan, gelece�ini g�zelle�tiremez.
Ahmet Selim

De�i�mez �l��ler, de�i�im �l��lerinin hayatiyetidir. De�i�im �l��leri de,
de�i�mez �l��lerin s�reklilik teminat�d�r.
Ahmet Selim

Toplumun madd�-m�nev� ihtiya�lar� bir b�t�nd�r. Ge�im s�k�nt�s�nda olan bir
insana m�nev� tesellilerle yetinmesini s�yleyemezsiniz. Manev� tek�m�l bile
asgar� ge�im rahatl�l���na (bir �l��de) ba�l�d�r.
Ahmet Selim


Yazı kaynağı : www.sosyalsiyaset.net

Dostluğun Renkleri

Dostluğun Renkleri

            Dost, dostluk hakkında çok şey söylenmiştir. Bir görüşe göre, hepimiz tek kanatlı melekleriz ama birbirimizi kucaklamadan uçamayız. Kucaklaşma da dostça olur. En güzel yol dosta giden yoldur. Bu yolu dikenlerinden arındırmalı; güllerle, karanfillerle doldurmalıdır. Dost nedir? Dost alan değil verendir; üzüntülü olsa bile, seni üzmemek için gülen, neşelendirendir. Yanımıza çıkar sağlamak için gelmeyendir.

            Bu konuda yazdığım dizelerden örnekler vereyim.

            Gel de bak şu halime
            Bak en güzel kelime
            Arkadaşım ol benim
            Ver elini elime.
                        ***
            Menekşe buldum derede
            Sordum güzellik nerede
            Dedi dostluktadır güzellik
            Arama başka yerde.”
                        ***
            Elma attım denize
            Geliyor yüze yüze
            Girin dost bahçesine
            Gece dönsün gündüze.

             Cüneyt Ülsever, dostu şöyle tanımlıyor: “Dost hiçbir gizemin ardına sığınmadan yanında yüreğinizi açtığınız kişidir. İnsan doktorun yanında fiziki yönden ne hissederse dostunun yanında da duygusal açıdan öyle hisseder. Nasıl doktor sizi yargılamadan, hakkınızda hüküm üretmeden, sadece hasta olan organınıza odaklanır ve sadece onu iyileştirmeyi düşünürse; dost da sıkıntınız, derdiniz, ayıbınız, vukuatınız, kabahatiniz, hatta suçunuz karşısında sadece onunla nasıl baş edebileceğinizi düşünür.”

            Aristo, “Dostunun kusurlarını ona yalnızken söyle, başkalarının yanında ise öv” diyor. “Bencillik dostluğun zehridir. İyi dostluklar temiz hesaplarla kurulur” Balzac

            “Düşmanına borç verirsen onu kazanırsın, dostuna borç verirsen onu kaybedersin” diyen Benjamin Franklin sosyal bir gerçeğe değiniyor çünkü para alışverişi yüzünden nice dostluklar bozulmuştur. Alacağını isteyen dosta borçlu düşman kesilmiştir.

            “Yalnız kendi nefsini düşünerek dost arayan, hizmetçi arıyor demektir” Cenap Şahabettin. Çoğu kişilerin dostluk anlayışı budur; seni hizmetçi gibi kullanmak ister…

            “Güvenme dostuna, saman doldurur dostuna” sözü de sahte dostlar için söylenmiştir. Sahte dostların gülen yüzlerine sakın aldanmayın/ Düşmanlardan daha çoktur onların yolumuza döşedikleri mayın. Bakın bir manide ne söyleniyor:

            Bir su içtim testiden
            Sensin beni mest eden
            Cennet mekânı olsun
            Beni sana dost eden.

            Bence dayak değil dostluk cennetten çıkmadır ve dostluk, dost davranışlar bizi cennete götürmese bile hayatımızı cennete döndürür.

            En iyi, en güzel dost sanattır, sanat bizi renkli dünyalara uçuran kanattır. Kitap da dostumuzdur. Ne zaman, nerde olursak olalım yardımımıza koşar, derdimizi unutturur. Dostların yakınlığı sınırlıdır;  durumu müsait değildir, onun da kendine göre sorunları vardır. Oysa kitap her dakika yanımızda, emrimizde ve hizmetimizdedir. Değerini bilelim.

            Dostlarımızın renkleri olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyorsunuz öğrenin.

            Yeşil dost: Her şeye olumlu bakar ve her şeyde umutlanacak bir yön bulur.

            Mavi dost: Denizin ve gökyüzünün rengi gibi huzur ve dinginlik verir.

            Sarı dost: Güneşin rengi gibi yüzümüzü güldürür, hüzünlü olduğumuzda bize bir yıldız gösterir.

            Kırmızı dost: Sıcacık sevgi sözcükleriyle bize yaşamın kurallarını anımsatır ama bizi değişmeye özendirir.

            Portakal renkli dost: Büyüyebilmemiz için rumuzu yeni bir enerji ve sevgi vitaminleriyle güçlendirir.

            Gri dost: Bize sessizliği öğretir, kendimizi, başkalarını daha iyi tanıyabilmemiz için yansıtır, içimizi gösterir.

            Mor renkli dost: Asil ruhluların rengidir. Gerçek yetkeyi ve yüreğimizin bilgeliğini öğrenmemize yardımcı olur.

            Kahverengi dost: Boş hayallerden vazgeçip ayağımızı yere basmamıza, günlük yaşamın basit gerçeklerini anlamamıza yardım eder.

            Beyaz dost: Deneyimlerimizin her birinden kazanılacak bilgeliği keşfetmemize yardımcı olur.

            Tüm bu dostları bir araya getirebilirsek gökkuşağını keşfederiz.

            Bir bilgeye dostluğun ne olduğunu sordular. Bilge, “ Bir tek dostluk yoktur, dostluk çeşitlidir” diyerek sözlerine şöyle devam etti: “Kimi dost maymun gibidir; tencere kaynarken maymun oynar. Bu dost tencere kaynadığı sürece vardır. Kimi dost ekmek, su gibidir; Gerek duyduğun besini hemen verir. Bazı dostlar da ağaca benzerler. Uzaktadır, bir şey vermesine gerek yoktur ama güçlü bir şekilde durduğunu bilmek insana destek sağlar.

            Şarap örneği dostlar da bulunur çevremizde. İçtiğinde zevk alırsın onlardan. Bu dostluk sadece zevk üstünedir, sen onu iyi şekilde korursan o zaman keyif verir.

            İlaç olan dostlar sadece kötü günlerimizde ortaya çıkarlar. Bunlar insana keyif vermezler ama derdine ortak olurlar, derman ararlar.

            “Sadece kötü günlerimizde ortaya çıkana nasıl dost denilebilir?” diye sordular.

            “Daha da beteri var, diye başını salladı bilge. Bazı dostlar hastalık gibidirler, ortaya çıktığı anda yalnızca dert, acı getirir.”

            “Sadece dert getirene dost denilemez” diye itiraz ettiler.

            Bilge onları şöyle yanıtladı: “Denilebilir tabii, niye denilmesin? O tür dost kendisinin ve ne getirdiğinin asla farkında değildir.”

            O sırada vezir geliyordu. Bilge, “İsterseniz bu soruyu bir de ona sorun” dedi.

            Vezir soruyu dinledi, acı bir gülüşle, “Bu sorunuzu şimdi yanıtlayamam, dedi. Şu anda vezirim ve el üstünde tutuluyorum, ancak makamımdan azledildiğim zaman bilebilirim.”

            Yazımı dostluğun ne olduğunu, nasıl olması gerektiğini belirten bir şiirimle bitirmek istiyorum:

            “Dostluktur adım
            Yoktur yatım katım
            Doyulmaz tadım
            Değildir barutum bir atım
            Mutluluğa doğru
            Doludizgin koşar atım.
            Bana ulaşmak, benimle buluşmak istiyorsan
            At sevgi, özveri dolu erdemli bir adım.

Erhan Tığlı
*********

 

Yazı kaynağı : blog.milliyet.com.tr

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler

Similar Posts

Bir cevap yazın