inek koyun keçi gibi hayvanlardan elde edilen sıvı madde

inek koyun keçi gibi hayvanlardan elde edilen sıvı madde bilgi90’dan bulabilirsiniz

Mandıracılık

Tezek

Ba�bakanl�k Mevzuat� Geli�tirme ve Yay�n Genel M�d�rl���

Tar�m ve K�yi�leri
Bakanl���ndan:

BRUSELLOZ �LE M�CADELE Y�NETMEL���

B�R�NC� B�L�M

Ama�, Kapsam, Dayanak ve Tan�mlar

������������ Ama�

������������ MADDE 1 � (1) Bu Y�netmeli�in amac�, brusellozun kontrol ve
eradikasyonu ile ilgili hususlar ile resmi olarak �Brusellozdan Ari S�r��
stat�s�n�n kazan�lmas� i�in uygulanacak kurallar� belirlemektir.

������������ Kapsam

������������ MADDE 2 � (1) Bu Y�netmelik; s���r, koyun ve ke�i cinsinden
hayvanlar�n brusellozdan korunmas� ile ilgili hususlar ile ulusal bir
eradikasyon program�n�n kurallar� ve ko�ullar�n� kapsar.

������������ Dayanak

������������ MADDE 3 � (1) Bu Y�netmelik;

������������ a) 8/5/1986 tarihli ve 3285 say�l� Hayvan Sa�l��� ve Zab�tas�
Kanununa dayan�larak,

������������ b) �S���r ve Domuzlarda Topluluk ��i Ticareti Etkileyen Hayvan
Sa�l��� Sorunlar�� ile ilgili 64/432/EEC say�l� Avrupa Birli�i Konsey
Direktifi ve 78/52/EEC say�l� �S���rlarda Brusella T�berk�loz ve Enzotik
Leukozun H�zland�r�lm�� Eradikasyonu Y�nelik Ulusal Plan ��in Topluluk
Kriterlerini Belirleyen� Avrupa Birli�i Konsey Direktifi, 91/68/EEC say�l�
�Koyun ve Ke�ilerin Topluluk ��i Ticareti Etkileyen Hayvan Sa�l��� Sorunlar��
ile �Koyun ve Ke�ilerde Brusellosisin Eradikasyonu i�in Toplulu�un Mali
Tedbirlerini Ortaya Koyan�Avrupa
Birli�i Konsey Direktifine paralel olarak haz�rlanm��t�r.

������������ Tan�mlar

������������ MADDE 4 � (1)Bu
Y�netmelikte ge�en;

������������ a)
Bakan: Tar�m ve K�yi�leri Bakan�n�,

������������ b)
Bakanl�k: Tar�m ve K�yi�leri Bakanl���n�,

������������ c)
Besi s�r�s�: Mezbahaya g�t�r�lmesi ama�lanan s���r cinsi hayvanlardan olu�an
s�r�y�,

������������ �)
B�lge: �lkenin en az 2000 km2 alana sahip ve yetkili birimin denetimine tabi
ve i�erisinde en az bir ilin bulundu�u bir b�l�m�,

������������ d)
B1 Tipi s���r s�r�leri: �nceki klinik ve a��lama ge�mi�i ile serolojik durumu
bilinmeyen s�r�leri,

������������ e) B2
Tipi s���r s�r�leri: �nceki klinik ve a��lama ge�mi�i ile serolojik durumu
bilinen ve Ek�3�e uygun bir �ekilde B3 tipi ve B4 tipi s�r�ler stat�s�ne
getirilmesi ama�lanan ve bu ama�la rutin izleme testlerinin yap�ld���
s�r�leri,

������������ f)
B3 Tipi s���r s�r�leri: Ek�1� de yer alan ko�ullar� yerine getiren
brusellozdan ari s�r�leri (i�erisinde Brusella S�19
a��l� hayvanlar bulunan),

������������ g)
B4 Tipi s���r s�r�leri: Ek�1� de yer alan ko�ullar� yerine getiren resmi
olarak brusellozdan ari s�r�leri (Brusella S�19
a��s�z hayvanlardan olu�an),

������������ �)
Dam�zl�k ya da �retim hayvan�: K�lt�rel ve sportif aktivitelerde yer alan
hayvanlar hari� olmak �zere, kesim amac� d���nda, �slah, s�t ya da dam�zl�k
i�in yeti�tirilen s���r cinsi hayvanlar�,

������������ h)
Is�l i�lem: Kaynatma hari� �s�tmay� i�ine alan her t�rl� uygulamadan hemen
sonra alkali fosfataz testinde negatif reaksiyona neden olan i�lemi,

������������ �)
��letme: Y�r�rl�kteki ulusal kurallar�n belirledi�i �ekilde sahip olunan,
i�inde hayvanlar�n bar�nd�r�ld��� ya da d�zenli olarak tutuldu�u tar�msal bir
kurulu� ya da tesisleri,

������������ i)
M1 Tipi koyun ve ke�i s�r�s�: �nceki klinik ve a��lama ge�mi�i ile serolojik
durumu bilinmeyen s�r�y�,

������������ j)
M2 Tipi koyun ve ke�i s�r�s�: �nceki klinik ve a��lama ge�mi�i ile serolojik
durumu bilinen ve Ek�4�e uygun olarak s�z konusu i�letmenin M3 tipi ya da M4
tipi stat�s�ne getirilmesinin ama�land��� rutin izleme testlerinin yap�ld���
bir s�r�y�,

������������ k)
M3 Tipi koyun ve ke�i s�r�s�: Ek�2� de yer alan ko�ullar� yerine getiren
brusellozdan ari koyun ve ke�i s�r�s�n� (Brusella
Rev�1 a��l� hayvanlar�n da bulundu�u),

������������ l)
M4 Tipi koyun ve ke�i s�r�s�: Ek�2� de yer alan ko�ullar� yerine getiren,
resmi olarak brusellozdan ari bir koyun ve ke�i
s�r�s�n�, (Brusella Rev�1 a��s�z hayvanlardan olu�an),

������������ m)
Nakil ara�lar�: Motorlu ta��tlar�n, demiryolu ta��tlar�n�n ve hava
ta��tlar�n�n y�kleme i�in ayr�lan b�l�mlerini, gemilerin ambarlar�n� ve kara,
deniz veya hava ta��mac�l���nda kullan�lan konteyn�rlar�,

������������ n)
Resmi bruselloz testi: S���rlar i�in Ek�3, koyun ve ke�iler i�in Ek�4� te tan�mlanan
serolojik testleri,

������������ o)
Resmi olarak brusellozdan ari b�lge: �lkenin,
Ek�1�de yer alan ko�ullar� yerine getiren bir b�lgesini,

������������ �)
Resmi veteriner hekim: Tar�m ve K�yi�leri Bakanl��� Merkez ve Ta�ra
Te�kilat�nda g�revli veteriner hekimi,

������������ p)
S�r�: Bir i�letmede bir epidemiyolojik �nite olarak bulundurulan bir hayvan
ya da hayvan grubunu, bir i�letmede birden fazla hayvan grubunun bulunmas�
durumunda, her bir s�r�n�n ayr� bir birim olu�turaca��n� ve ayn� sa�l�k stat�s�ne
sahip olaca��n�,

������������ r)
��pheli hayvan: Bruselloz hastal��� ta��d���na dair belirtiler g�steren ancak
resmi olarak hastal�k teyidi yap�lmam�� s���r, koyun ve ke�icinsi hayvanlar�,

������������ s)
Yetkilendirilmi� veteriner hekim: Tar�m ve K�yi�leri Bakanl��� taraf�ndan
yetkilendirilen ve resmi bir veteriner hekimin yetki ve sorumlulu�u alt�nda
�al��an veteriner hekimi,

������������ �)
Yetkili birim: Bakanl�k il veya il�e m�d�rl���n�,

������������ ifade eder.

�K�NC� B�L�M

Genel H�k�mler

������������ �nlemler

������������ MADDE 5 � (1) S���r, koyun ve ke�i cinsi hayvanlarda
brusellozun varl��� ya da varl���ndan ��phe edilmesi durumunda derhal yetkili
birime bildirilmesi zorunludur.

������������ (2)
S���r, koyun ve ke�i cinsi hayvanlarda brusellozun tedavisine y�nelik
i�lemlerin yap�lmas� yasakt�r.

������������ (3)
Bakanl�k taraf�ndan bruselloz i�in bir ulusal referans laboratuvar�
belirlenir. Laboratuvar personeli ve laboratuvarda te�his i�lemlerinin yerine
getirilmesi i�in gerekli �artlar�n yerine getirilmesi gerekir. Ulusal
referans laboratuvar�n�n g�rev ve sorumluluklar� Ek�3� de belirtilmi�tir.

���NC� B�L�M

S���r Cinsi Hayvanlar ��in �zel H�k�mler

������������ S���r cinsi hayvanlarda bruselloz
eradikasyon program�

������������ MADDE 6 � (1) Bakanl�k�a, S���rlarda Bruselloz hastal���n�n
eradikasyonu i�in program haz�rlan�r. Bu eradikasyon program�n�n ba�ar�s�
i�in a�a��daki �nlemler al�n�r;

������������ a)
Eradikasyon ve koruyucu tedbirler kapsam�na al�nan Ulusal s���r
populasyonunun oran�, populasyonun tamam�n� kapsayana kadar her y�l
art�r�l�r.

������������ b)
Resmi veteriner hekimin gerekli prosed�r�
tamamlamas� ile S���r Brusellozu hastal���ndan dolay� kesilen hayvanlar�n
tazminat�, yeti�tiricilere en k�sa zamanda �denir.

������������ S���r cinsi hayvanlarda kay�t ve
kimliklendirme

������������ MADDE 7 � (1) S���r cinsi hayvanlar�n kay�t ve
kimliklendirmesinde;

������������ a)
Hayvan hareketlerinin resmi olarak izlenmesi amac�yla, yetkili birim
s���rlar�n kal�c� bir �ekilde kay�t alt�na al�nmas�n� ve kimliklendirilmesini
sa�lar.

������������ b)
Yetkili birim, eradikasyon program� kapsam�ndaki s���r s�r�lerinin sa�l�k
durumlar�na g�re s�n�fland�r�lm�� bir �ekilde resmi kayd�n� olu�turup g�ncel
tutar.

������������ A��lama

������������ MADDE 8 � (1) A��lama a�� uygulanmas� halinde, bruselloza
kar�� a��laman�n resmi denetim alt�nda yap�lmas� sa�lan�r, ancak s�r�lerin
resmi olarak brusellozdan ari stat�s�ne ge�i�i amac�
ile Bakanl�k�a belirlenen zamanda a��lama uygulamas�na son verilir.

������������ S���r cinsi hayvanlarda bruselloz

������������ MADDE 9 � (1) Bir s�r�de bruselloz ta��d���ndan ��phe edilen
hayvanlar�n bulunmas� durumunda, yetkili birim taraf�ndan hastal���n varl���
ya da bulunmad���n�n tespiti amac�yla en k�sa zamanda resmi incelemeler ba�lat�l�r.
�ncelemelerin sonu�lar� al�nana kadar ge�en s�re i�inde yetkili birimler
a�a��daki hususlar� yerine getirir.

������������ a)S���r s�r�s� resmi g�zetim alt�nda
bulundurulur.

������������ b)
Bu s�r�ye hayvan giri� ve ��k��� yasaklan�r, yaln�zca yetkili birimin izni
ile gecikmeksizin kesime sevk edilecek hayvanlar�n hareketlerine izin
verilir. �iftlikte kastre edilmi� hayvanlar�n kesime sevk edilmek �zere besi
s�r�s�ne al�nmas� �art� ile ��pheli hayvanlar�n izole edilmesi sonras�,
�iftlikte bulundurulmas�na yetkili birim izin verebilir.

������������ c)
S�r�deki ��pheli s���rlar izole edilir.

������������ (2)
Birinci f�krada belirtilen hususlar, s�z konusu s�r� ve i�letmede brusellozun
varl��� ya da varl���ndan ��phe edilmesi durumunun ortadan kalkt���n�n resmi
olarak a��klanmas�na kadar kald�r�lmaz.

������������ (3)
Bruselloz bir s�r�de resmi olarak tespit edildi�inde, yetkili birim
hastal���n yay�lmas�n� �nlemek i�in gerekli �nlemleri al�r ve �zellikle
a�a��da belirtilen hususlar� sa�lar;

������������ a)
Resmi veteriner hekim hastal�k ��kan yerde gerekli muayeneyi yapar ve
laboratuvar raporuna istinaden hastal�k ��k�� raporunu d�zenler. Hayvan
sa�l�k zab�tas� komisyonu hastal�k ��k�� karar� al�r ve ilan eder.

������������ b)
Yetkili birim taraf�ndan kesime sevk i�in izin verilmesi d���nda, s�z konusu
s���r s�r�s�ne hayvan giri� ve ��k��� yasaklan�r. Kastre edilmi� s���rlar�n
�iftlikteki hareketleri i�in s�r�deki enfekte hayvanlar�n ve yetkili birim
taraf�ndan enfekte oldu�u kabul edilen s���rlar�n izolasyonu
ve kesim �ncesi i�aretlenmesi sonras�, kastre edilmi� olan hayvanlar�n mezbahaya
sevki �ncesi besi s�r�lerine al�nmas�na yetkili birim izin verebilir.

������������ c)
Bruselloz hastal���na yakaland��� resmi olarak tespit edilen hayvanlar ile
bunlar taraf�ndan enfekte edilmi� olma ihtimali bulunan hayvanlar s�r� i�inde
izole edilir.

������������ �)
Bruselloz hastal���na yakaland��� resmi olarak tespit edilen hayvanlar
kesimlerine kadar izole edilir ve i�aretlenir.

������������ d)
Enfekte ineklerin s�tleri, uygun �s�l i�lemlerinden ge�irildikten sonra ayn�
�iftlikteki hayvanlar�n beslenmesinde kullan�labilir.

������������ e)
Enfekte bir s�r�deki ineklerden elde edilen s�tler, uygun �s�l i�lemden
ge�irilmek amac� d���nda s�t i�leme tesislerine nakledilemez, �i� s�t olarak
sat��a sunulamaz.

������������ f)
Muayene i�in al�konulmas� d���nda, f�tuslar, do�um sonras� brusellozdan �lm��
olan yeni do�an buza��lar veya plasentalar derhal imha edilir.

������������ g)
Enfekte inek ve buza��larla veya plasentalar ile temas etmi� olan saman, ��p
veya di�er maddeler, yak�l�r ya da dezenfekte
edildikten sonra g�m�lerek derhal imha edilir.

������������ �)
Ah�rlardan ya da hayvanlar taraf�ndan kullan�lan di�er b�lmelerden ��kan
g�bre, �iftlik hayvanlar�n�n kesinlikle ula�amayaca�� bir yerde tutulur,
uygun bir dezenfektanla muamele edilir ve en az �� hafta s�re ile bekletilir.
Bu g�brenin enfekte olmayan g�bre ya da toprak ile �rt�lmesi durumunda
dezenfektan kullan�lmayabilir. E�er g�bre ile ayn� anda toplanm�yorsa,
enfekte hayvanlar�n kulland��� b�lmelerden ��kan s�v� at�klar dezenfekte edilir.

������������ h)
Enfekte s�r�den karantinan�n kald�r�lmas� i�in, s�r�den enfekte hayvanlar
ayr�ld�ktan en az otuz g�n sonra birinci test, birinci testten otuz�altm��
g�n sonra ikinci test yap�l�r. Son iki testte t�m s�r� negatif sonu�
verdi�inde, ikinci testten alt� ay sonra ���nc� test yap�l�r. Bu son testte
de s�r�n�n tamam� negatif sonu� verdi�inde karantina kald�r�l�r. Herhangi bir
testte pozitif hayvan tespit edildi�inde test periyodu yeniden ba�lat�l�r.

������������ �)
Serolojik olarak pozitif bulunmu�Brusellal� s���rlar tazminatl�
olarak kesime sevk edilirler. Kesimi ger�ekle�tirilen s���rlar�n etleri
hakk�nda, ilgili mevzuata g�re i�lem yap�l�r. Enfekte s���rlar�n hayvan yemi
olarak kullan�lmas� planlanan karkaslar�, yar�m karkaslar�, kol ya da
butlar�, par�alar� ve sakatat� kontaminasyona yol a�mayacak �ekilde i�leme
tabi tutulurlar. �mha edilecek karkaslar�n, imha edildi�i tesislerin resmi
kontrol� yap�l�r ve brusellozun yay�lmas�n� �nleyecek �nlemler al�n�r.

������������ S���r cinsi hayvanlarda bruselloz tespiti

������������ MADDE 10 � (1) Yetkili birim, bakteriyolojik, allerjik veya
serolojik muayene sonras� bruselloz ta��d��� resmi olarak tespit edilen s���r
cinsi hayvanlar�n sahibine resmi olarak test sonu�lar� ve bununla ilgili
y�k�ml�l�kleri hakk�nda resmi bildirimde bulunur. Yetkili birim taraf�ndan
enfekte s���rlar�n resmi g�zetim alt�nda ve otuz g�n� ge�memek �art�yla
kestirilmeleri sa�lan�r.

������������ Brusellozla enfekte alanlar

������������ MADDE 11 � (1) Yetkili birim enfekte alanlarda a�a��daki
hususlar�n yerine getirilmesini sa�lar;

������������ a)
Hayvanlar�n kesiminden sonra ve yeni hayvan temininden �nce kullan�lan
ah�rlar ve di�er b�lmeler ile hayvanlar i�in kullan�lan b�t�n konteyn�rlar, ekipman ve di�er malzemeler resmi veteriner hekim ya da
resmi veteriner hekim g�zetiminde, yetkilendirilmi� veteriner hekim
taraf�ndan verilen talimata uygun olarak resmi denetim alt�nda temizlenir ve
dezenfekte edilir. Bu t�r hayvanlar�n �zerinde bulunmu� oldu�u meralar bu
hayvanlar�n uzakla�t�r�lmas�n� m�teakip altm�� g�n s�re ile kullan�lmaz.
Yetkili birim istisna olarak, yaln�zca kastre edilmi� olan ve bu meralar�
yaln�zca kesim ama�l� terk edecek hayvanlar i�in ve besi s�r�lerine kat�l�p
daha sonra kesimi ama�lanan hayvanlar i�in bu yasa�� kald�rabilir.

������������ b)
Enfekte bir s�r�den hayvanlar�n, hayvan materyallerinin veya bu t�r
hayvanlarla temas etmi� olan madde ve malzemelerin ta��nmas�n� m�teakip b�t�n
nakil ara�lar�, konteyn�rlar ve ekipman temizlenir
ve dezenfekte edilir. Bu t�r hayvanlar i�in kullan�lan y�kleme alanlar� da
kullan�m sonras� temizlenir ve dezenfekte edilir.

������������ c)
Kullan�lan dezenfektan ve onun konsantrasyonlar�
yetkili birim taraf�ndan belirlenir.

������������ S���r Brusellozu ile enfekte hayvanlar�n
kesimi sonras� yap�lacaklar

������������ MADDE 12 � (1) Yetkili birim, enfekte s���r cinsi hayvanlar�n
kesiminden sonra a�a��daki hususlar� sa�lar;

������������ a)
Enfekte bir s�r�ye ya da s�r�den d��ar�, yetkili birimin yaln�zca
gecikmeksizin kesim i�in sevkine izin verdi�i hayvanlar d���nda hi�bir
hayvan�n giri�ine ve ��k���na izin verilmez. Yetkili birim, kastre edilmi�
hayvanlar�n besi s�r�lerine kat�l�p daha sonra kesim ama�l� hareket
kapsam�nda olmak ko�uluyla �iftlik i�i hareketlerine izin verebilir.

������������ b)
S�z konusu s�r�de hastal���n elimine edildi�inin tespiti amac�yla resmi
bruselloz testlerinin ger�ekle�tirilmesi zorunludur.

������������ c)
Enfekte s���r s�r�lerine, yeti�tirme amac�yla oniki ayl�ktan b�y�k
hayvanlar�n bruselloz y�n�nden bir ya da iki resmi serolojik teste tabi
tutulmadan giri�ine izin verilmez. S�r�de b�t�n s���rlar yedi aydan k���kken
Bakanl�k taraf�ndan tespit edilen bir a�� ile a��lanm�� ise bu testlerin
yaln�zca onsekiz ayl�k ya�� ge�mi� olan hayvanlarda uygulanmas� gereklidir.

������������ S���r cinsi hayvanlar�n bruselloz
a��s�ndan s�n�fland�r�lmas�

������������ MADDE 13 � (1) Yetkili birim, s���r s�r�lerinin sa�l�k
durumlar�na g�re kontrol ve eradikasyon program� kapsam�nda B1 Tipi, B2 Tipi,
B3 Tipi ve B4 Tipi s���r s�r�leri �eklinde s�n�fland�r�lmalar�n� sa�lar.

������������ (2)
Yetkili birim B1 Tipi ve B2 Tipi s�r�lerde, bu s�r�ler B3 ve B4 Tipi s�r�
stat�s�n� kazanana kadar resmi serolojik testlerin yap�lmas�n� sa�lar.

������������ S���r cinsi hayvan nakilleri

������������ MADDE 14 � (1) Yetkili birim,
B1 Tipi s�r�lerden B2 Tipi s�r�lere hayvan naklinde;

������������ a)
Oniki ayl�k ya�tan b�y�k hayvanlar�n hareket �ncesi otuz g�n i�inde resmi
bruselloz testine tabi tutulmas�n� ve bu i�lemin yap�ld���n� g�steren resmi
veteriner hekim taraf�ndan verilmi� belgenin hareket s�ras�nda haz�r
bulundurulmas�n�,

������������ b)
Yeni s�r�ye geli�te izole edilmelerini ve en az altm�� g�n s�re ile izole
�ekilde tutulmalar�n�, hayvanlar oniki ayl�ktan b�y�kse B2 Tipi s�r�ye
kabul�nden �nce resmi bruselloz testine daha tabi tutulmas�n�,

������������ sa�lar.

������������ (2)
Yetkili birim, B2 Tipi s�r�den di�er bir B2 Tipi s�r�ye hayvan naklinde;

������������ a)
Oniki ayl�k ya�tan b�y�k hayvanlar hareket �ncesi otuz g�n i�inde resmi
bruselloz testine tabi tutulmu� ve bu i�lemin yap�ld���n� g�steren belge
resmi veteriner hekim taraf�ndan verilmi� ise, nakil s�ras�nda daha d���k
sa�l�k stat�s�ne sahip olan hayvanlarla temas ettirilmemesini sa�lar.

������������ (3)
Yetkili birimi, B3 ve B4 Tipi s�r�ler aras�nda hayvanlar�n ta��nmas�nda Ek�1�
de yer alan �artlara uyulmas�n� sa�lar.

������������ S���r cinsi hayvan hareketlerinin
kontrol� ve izlenmesi

������������ MADDE 15 � (1) Yetkili birim, hayvan hareketlerinin kontrol� ve
izlenmesiyle ilgili olarak a�a��daki hususlar�n ger�ekle�mesini sa�lar;

������������ a)
Brusellozun elimine edildi�i s���r s�r�lerinin di�er kaynaklardan yeniden enfeksiyonunu (reenfeksiyon) �nlemek i�in resmi kontrol
tedbirleri al�n�r.

������������ b)
Eradikasyon kapsam�na al�nan b�t�n s�r�ler ve bu s�r�ler aras�ndaki hayvan
hareketleri resmi izlemeye tabi tutulur.

������������ c)
Brusellozdan ari ve resmi olarak brusellozdan ari
s�r�lere ve bu s�r�lerden d��ar� hayvan hareketleriyle ilgili �nlemler
�er�evesinde, hareket kontrol �nlemleri uygulanabilir.

D�RD�NC� B�L�M

Koyun ve Ke�i Cinsi Hayvanlarla �lgili �zel H�k�mler

������������ Koyun ve ke�i cinsi hayvanlarda bruselloz
hastal���ndan eradikasyon

������������ MADDE 16 � (1) Koyun ve ke�ilerde brusellozun eradikasyonu i�in
program haz�rlan�r. Bu eradikasyon program�n�n ba�ar�s� i�in a�a��daki
�nlemler al�n�r;

������������ a)
Program� uygulayacak ve koordine edecek yetkili birimler belirlenmelidir.

������������ b)
Koyun ve ke�i yeti�tiricili�i yap�lan �iftliklerin kay�t alt�na al�nmas�
sa�lanmal�d�r.

������������ c)
Koyun ve ke�i hareketlerinin izlenmesini m�mk�n k�lan bir kimliklendirme ve
kay�t sistemi olu�turulmal�d�r.

������������ �)
Koyun ve ke�i i�letmeleri M1 Tipi, M2 Tipi, M3 Tipi ve M4 Tipi koyun ve ke�i
s�r�leri �eklinde s�n�fland�r�lmal�d�r.

������������ d)
M1 Tipi ve M2 Tipi s�r�lerde, bu s�r�ler M3 ve M4 Tipi s�r� stat�s�n�
kazanana kadar resmi serolojik testlerin yap�lmas� sa�lanmal�d�r.

������������ e)
Bruselloz a��lamas�n�n yap�laca�� ve yasaklanaca�� b�lgeler belirlenmelidir.

������������ f)
Koyun ve ke�i brusellozunun eradikasyonu i�in ayr�lan ulusal b�t�eyi ve
kalemler baz�nda da��l�m� g�stermelidir.

������������ g)
Bir i�letmede bruselloz ta��d���ndan ��phe edilen bir hayvan bulunmas�
durumunda, yetkili birim en k�sa zamanda hastal���n varl���n� ya da
olmad���n� tespit i�in gerekli incelemelerin yap�lmas�n� sa�lamal�d�r. Bu
incelemeler sonu�lanana kadar yetkili birim taraf�ndan;

������������ 1)
��letme resmi g�zetim alt�nda tutulur.

������������ 2)
Yetkili birimin kesime sevkine izin verdi�i hayvanlar d���nda i�letmeye ve
i�letmeden d��ar�ya b�t�n hayvan hareketleri yasaklan�r.

������������ 3)
��letme i�indeki ��pheli hayvanlar izole edilir.

������������ �)
(g) bendinde belirtilen hususlar s�z konusu i�letmede brusellozun varl���n�n
ya da varl���ndan ��phe edilmesi durumunun ortadan kalkt���n�n resmi olarak
tespit edilmesine kadar devam eder.

������������ h)
Bir s�r�de brusellozun varl��� resmi olarak tespit edildi�inde, yetkili birim
hastal���n yay�lmas�n� �nlemek i�in a�a��daki tedbirleri al�r;

������������ 1)
Koyun ve ke�ilerde laboratuvar raporuna istinaden bruselloz hastal��� tespit
edildi�inde resmi veteriner hekim hastal�k ��k�� raporu d�zenler. Hayvan
sa�l�k zab�tas� komisyonu hastal�k ��k�� karar� al�r ve ilan eder.

������������ 2)
S�z konusu s�r�ye ve s�r�den d��ar�ya yetkili birimin kesime sevkine izin
verdi�i hayvanlar d���nda b�t�n hareketler yasaklan�r.

������������ 3)
Brusellozun varl��� resmi olarak tespit edilmi� olan hayvanlar kesim zaman�na
kadar izole edilirler ve i�aretlenirler.

������������ 4)
S�r�de bulunan di�er hayvanlar resmi bruselloz testine tabi tutulurlar. Koyun
ve ke�ilerde ��kan bruselloz hastal��� sebebiyle al�nan karantina tedbirleri
son yavru atmadan otuz g�n sonra dezenfeksiyon yap�larak kald�r�l�r.

������������ 5)
Bir s�r�de enfekte hayvanlardan elde edilen s�tler uygun bir �ekilde izole
edilerek, uygun �s�l i�lemine tabi tutularak yaln�zca bu i�letmede yem
maddesi veya peynir yap�m�nda kullan�m amac�yla de�erlendirilebilir.

������������ 6)
Enfekte bir s�r�deki enfekte olmayan hayvanlardan elde edilen s�tler yaln�zca
uygun �s�l i�lemine tabi tutulduktan sonra i�letme d���na ��kar�labilir.

������������ 7)
Muayene amac�yla al�konulma d���nda brusellozdan dolay� �l� do�mu� olan
yavrular, f�tuslar ya da plasentalar imha edilir.

������������ 8)
Enfekte hayvan veya hayvanlarla ya da plasentalarla temas etmi� olan saman,
��p ya da di�er maddeler yak�l�r ya da yetkili birim taraf�ndan onaylanan bir
dezenfektan madde ile dezenfekte edildikten sonra
g�m�lerek derhal imha edilir. Ancak kullan�lacak malzemeler s�z konusu ise
bunlar tekrar kullan�lmadan �nce belirtilen dezenfektan madde ile dezenfekte edilir.

������������ 9) Ah�rlardan
ya da hayvanlar taraf�ndan kullan�lan di�er b�lmelerden ��kan g�bre �iftlik
hayvanlar�n�n kesinlikle ula�amayaca�� bir yerde tutulur. Yetkili birim
taraf�ndan onaylanan uygun bir dezenfektanla dezenfekte
edilir ve en az �� hafta s�re ile bekletilir. Bu g�bre hi�bir �ekilde ticari
bah�e bitkileri �zerine yaymak i�in kullan�lmaz. Bu g�brenin bir tabaka
toprak ile �rt�lmesi durumunda dezenfektan kullan�lmayabilir. E�er g�bre ile
ayn� anda toplanm�yorsa, enfekte hayvanlar�n kulland��� b�lmelerden ��kan
s�v� at�klar da dezenfekte edilir.

������������ (2)
Yetkili birim, bakteriyolojik veya serolojik muayene sonras� bruselloz
ta��d��� resmi olarak tespit edilen hayvanlar�n, sahibine resmi olarak test
sonu�lar� ve bununla ilgili zorunluluklar� hakk�nda resmi bildirimde bulunur.
Enfekte hayvanlar m�mk�n olan en k�sa zamanda ve en ge� otuz g�n i�inde resmi
denetim alt�nda kesime sevk edilir. Yetkili birim �e�itli zorluklar� g�z
�n�nde alarak bu s�reyi k�rkbe� g�ne ��karabilir. Kesimi ger�ekle�tirilen
koyun ve ke�ilerin etleri hakk�nda, ilgili mevzuatag�re i�lem yap�l�r.

������������ (3)
Eradikasyon program�n�n ba�ar�s� i�in a�a��da belirtilen hususlar
sa�lanmal�d�r;

������������ a)
Enfekte oldu�u resmi olarak tespit edilen hayvanlar�n kesimi sonras�nda ve
s�r�ye yeni hayvan temini �ncesinde ah�rlar ve di�er s�r� b�lmeleri ve
hayvanlar i�in kullan�lan b�t�n konteyn�rlar, ekipman
ve di�er gere�ler resmi veteriner hekim ya da resmi veteriner hekim
g�zetiminde, yetkilendirilmi� veteriner hekimler taraf�ndan verilen talimata
uygun olarak resmi g�zetim alt�nda temizlenir ve dezenfekte edilir. �zerinde
bu t�r hayvan bulunmu� olan meralar�n hayvanlar�n uzakla�t�r�lmas�ndan sonra
en az altm�� g�n s�re ile yeniden kullan�m�na izin verilmez.

������������ b)
Enfekte bir s�r�den hayvanlar�n, bu hayvanlara ait maddelerin veya bu
hayvanlarla temas etmi� olan b�t�n materyalin ta��nmas�ndan sonra t�m nakil
ara�lar�, konteyn�rlar ve ekipman temizlenir ve
dezenfekte edilir. Bu t�r hayvanlar i�in kullan�lan y�kleme alanlar� dakullan�m sonras�
temizlenir ve dezenfekte edilir.

������������ c)
Kullan�lacak dezenfektan ve konsantrasyonlar�
yetkili birim taraf�ndan tespit edilir.

������������ �)
Yetkili birim taraf�ndan kesime sevk amac�yla izin verilmesi d���nda, enfekte
i�letmeden i�eri ve d��ar� hi�bir hayvan hareketine izin verilmez.

������������ d)
S�z konusu enfekte s�r�de brusellozun elimine edildi�i tespit edilene kadar
resmi bruselloz testleri yap�l�r.

������������ e)
Enfekte hayvanlar�n kesiminden sonra geride kalan alt� ay�n �zerindeki
dam�zl�k ama�l� hayvanlar bir ya da daha fazla resmi bruselloz testine tabi
tutulmad�k�a, i�letmeye yeni dam�zl�k hayvan giri�i yap�lamaz. S�r�de b�t�n
koyun ve ke�iler yedi aydan k���kken Bakanl�k taraf�ndan tespit edilen bir
a�� ile a��lanm�� ise bu testlerin yaln�zca onsekiz ayl�k ya�� ge�mi� olan
hayvanlarda uygulanmas� gereklidir.

������������ f) Yayladan d�nm�� olan bir koyun ya da ke�ide bruselloz te�his
edildi�inde,enfekte hayvan, otlama,
sa��m ve yaylada di�er i�letmelere ait koyun ve ke�ilerle belli aral�klarla
bir arada bulunan koyun ve ke�ilerden ise hayvanlar�n ait oldu�u b�t�n s�r�ler
�zellikle yayla, mera ve sa��ma hayvan veren b�t�n s�r�ler b�y�k bir enfekte
s�r� olarak kabul edilirler ve hastal���n elimine edildi�i tespit edilene
kadar resmi bruselloz testlerine tabi tutulurlar.

BE��NC� B�L�M

�e�itli ve Son H�k�mler

������������ D�zenleme yetkisi

������������ MADDE 17 � (1) Bakanl�k, Bu Y�netmeli�in uygulanmas�n� sa�lamak
�zere d�zenleyici i�lemler ��karmaya yetkilidir.

������������ Y�r�rl�k

������������ MADDE 18 � (1) Bu Y�netmelik yay�m� tarihinde y�r�rl��e girer.

������������ Y�r�tme

������������ MADDE 19 � (1) Bu Y�netmelik h�k�mlerini Tar�m ve K�yi�leri
Bakan� y�r�t�r.

Ek�1

RESM� OLARAK BRUSELLOZDAN AR� VE

BRUSELLOZDAN AR� SI�IR S�R�LER�

������������ A � S���r cinsi hayvanlar

������������ 1�
Burada ifade edilen �s���r cinsi hayvanlar� resmi olarak brusellozdan ari s�r�lerden besi amac� ile gelen ve yetkili birim
taraf�ndan dam�zl�kta kullan�lmayaca�� garanti edilen ve sonu�ta do�rudan
mezbahaya g�nderilecek olan erkek hayvanlar hari� b�t�n s���r cinsi
hayvanlar� ifade etmektedir.

������������ B � Resmi olarak s���r brusellozu
hastal���ndan ari stat�

������������ 1�
Bir s���r s�r�s� a�a��daki ko�ullar�n varl���nda resmi olarak brusellozdan aridir;

������������ a)
S�r�de bruselloza kar�� a��lanm�� hi�bir s���r bulunmaz. (en az �� y�l
�ncesinde a��lanm�� di�i hayvanlar istisnad�r).

������������ b)
En az alt� ayd�r s�r�deki b�t�n s���rlarda brusellozun klinik belirtileri
g�r�lmemelidir.

������������ c)
S�r�deki oniki ay�n �zerindeki b�t�n s���rlar Ek�3� e uygun olarak a�a��da
belirtilen test rejimlerinden birine tabi tutulmal� ve negatif sonu�
vermelidir;

������������ (1)
�� aydan fazla ve oniki aydan k�sa aral�klarla yap�lan, Ek�3�te belirtilmi�
resmi iki serolojik testin menfi olmas�.

������������ (2)
Ek�3�te tan�mlanan resmi bir serolojik testi m�teakip en erken alt� hafta
sonra s�t �rneklerinden ��er ayl�k aral�klarla yap�lan �� testin menfi
olmas�.

������������ �)
Resmi olarak brusellozdan ari bir s�r�den gelen ve
s�r�ye kat�lan ve oniki ay�n �zerindeki bir s���r�n Ek�3�e uygun olarak serum
agl�tinasyon testinde her ml.�de 30 IU�dan az titre vermesi ya da Bakanl�k
taraf�ndan tespit edilen prosed�re uygun olarak, s�r�ye kat�lmadan �nceki
otuz g�n ya da s�r�ye kat�ld�ktan itibaren otuz g�nl�k s�re i�inde yap�lan
testte negatif sonu� vermesi, ikinci durumda hayvan/hayvanlar di�er
hayvanlardan fiziksel olarak izole edilirler ve negatif olduklar� kan�tlanana
dek di�er hayvanlarla do�rudan ya da dolayl� yoldan temas etmeleri �nlenir.

������������ C � Resmi olarak s���r brusellozu
hastal���ndan ari stat�n�n devam�

������������ 1�
Bir s���r s�r�s�, a�a��da belirtilen ko�ullar� yerine getirmesi durumunda
resmi olarak brusellozdan ari stat�s�n� devam
ettirir;

������������ 2�
Her y�l a�a��da belirtilen ve Ek�3�e uygun olarak yap�lan testlerde negatif
sonu� vermelidir.

������������ a)
En az ��er ayl�k aral�klarla �� kez yap�lan s�t ring testi.

������������ b)
En az ��er ayl�k aral�klarla �� kez yap�lan s�t ELISA testleri.

������������ c)
En az �� ay ara ile yap�lan iki s�t ring testi ve bunu m�teakip en az alt�
hafta sonra Ek�3�te belirtilen resmi bir serolojik testi.

������������ �)
En az �� ay ara ile yap�lan iki s�t ELISA testi ve bunu m�teakip en az alt�
hafta sonra Ek�3�te belirtilen serolojik testi.

������������ d)
En az �� ay en �ok oniki ay ara ile yap�lan iki resmi serolojik testi.

������������ 3�
Bakanl�k �lke genelinde ya da �lkenin bir b�l�m�nde resmi olarak brusellozdan
ari stat�s� bulunmamas�, ancak b�t�n s���r s�r�lerinin resmi olarak
brusellozla m�cadele program�na dahil edilmesi
durumunda rutin testlerin s�kl�klar�n� a�a��daki �ekilde de�i�tirebilir.

������������ a)
S���r s�r�lerinin %1�inden daha az�n�n enfekte olmas� durumunda her y�l en az
�� ay ara ile iki s�t ELISA testi veya bir serolojik test yap�lmas� yeterli
olabilir.

������������ b)
S���r s�r�lerinin en az %99,8�inin en az d�rt y�ld�r resmi olarak
brusellozdan ari olarak tan�nd��� durumlarda, on iki
ayl�k ya��n �zerindeki b�t�n hayvanlar�n test edilmesi �art� ile kontrollerin
aras�ndaki s�re iki y�la ��kar�labilir ya da her y�l test yap�lmaya devam
edilirse test i�lemi yirmid�rt ay�n �zerindeki hayvanlarla s�n�rl�
tutulabilir. Kontrollerin Ek�3�te belirtilen resmi serolojik testlerden
birisi kullan�larak yap�lmas� zorunludur.

������������ 4�
Resmi olarak brusellozdan ari bir s�r�den gelen ve
s�r�ye kat�lan ve oniki ay�n �zerindeki s���rlar Ek�3�e uygun olarak serum
agl�tinasyon testinde her ml.�de 30 IU�dan az brusella titresi vermi�tir ya
da Bakanl�k taraf�ndan onayl� test ile s�r�ye kat�lmadan �nceki otuz g�n ya
da s�r�ye kat�ld�ktan itibaren otuz g�nl�k s�re i�inde yap�lan testte negatif
sonu� verecektir, ikinci durumda hayvan/hayvanlar di�er hayvanlardan fiziksel
olarak izole edilecek ve negatif olduklar� kan�tlanana dek di�er hayvanlarla
direkt ya da indirekt temas etmeleri �nlenecektir.

������������ 5�
C ba�l���n�n4
�nc� bendine ba�l� kalmaks�z�n brusellozdan ari bir s�r�ye ait s���rlar,
resmi olarak brusellozdan ari s�r�lere, en az onsekiz ayl�k iseler ve
bruselloza kar�� a��lanm�� iseler ve a��laman�n bir y�l �ncesinden daha fazla
zaman �nce yap�lm�� olmas� �art�yla dahil edilebilirler. Bu t�r hayvanlar�n
yeni s�r�ye kat�lmadan otuz g�n �ncesine kadar her ml.�de 30 IU�dan daha
d���k brusella agl�tinasyon titresi vermi� olmas� ve komplement fiksasyon
testinde ya da Bakanl�k onayl� bir ba�ka testte negatif sonu� vermi� olmas�
�artt�r. Bununla birlikte brusellozdan ari bir s�r�den resmi olarak
brusellozdan ari bir s�r�ye di�i bir s���r dahil
edilece�i zaman yukar�daki �artlar uyar�nca bu s�r�, son a��lanm�� hayvan�n
s�r�ye dahil edildi�i tarihten itibaren iki y�l s�re ile brusellozdan ari bir
s�r� olarak kabul edilecektir.

������������ � � Resmi olarak s���r brusellozu
hastal���ndan ari stat�n�n ask�ya al�nmas�, iptal
edilmesi

������������ 1�
Bir s���r s�r�s�n�n resmi olarak brusellozdan ari
stat�s� a�a��daki durumlarda ask�ya al�n�r;

������������ a)
Bu Ek�in B ve C ba�l�klar�nda yer alan ko�ullar�n yerine getirilmemesi.

������������ b)
Laboratuvar testleri sonucu veya klinik temele dayanarak bir ya da daha �ok
say�da hayvanda brusellozdan ��phe edildi�inde, ��pheli hayvanlar�n kesilmesi
halinde ya da di�er hayvanlarla do�rudan ya da dolayl� temaslar�n�n �nlenerek
izole edilmeleri halinde.

������������ (1)
��pheli hayvan kesildi�inde ve o hayvan�n test i�in mevcut olmamas�
durumunda, ask�ya al�nma durumunun kald�r�lmas� i�in Ek�3�e uygun olarak
yap�lan iki agl�tinasyon testinde s�r�de oniki ayl�k ya��n �zerindeki b�t�n
hayvanlar�n her ml. i�in 30 IU�den daha d���k brusella agl�tinasyon titresi
vermi� olmas� gereklidir. Birinci test enfekte hayvan�n uzakla�t�r�lmas�ndan
en az otuz g�n sonra, ikinci test ise en az altm�� g�n sonra yap�l�r.

������������ (2)
��pheli hayvan�n s�r�deki hayvanlardan izole edildi�i durumlarda, hayvan�n
s�r�ye yeniden kat�lmas� ve stat�n�n yeniden kazan�lmas� i�in, Serum
Agl�tinasyon testinde her ml. i�in 30 IU�dan daha d���k agl�tinasyon titresi
vermesi ve komplement fiksasyon testinde negatif sonu� vermesi veya Bakanl�k
taraf�ndan bu ama� i�in onaylanm�� ba�ka bir test kombinasyonunda
negatif sonu� vermesi gerekmektedir.

������������ 2�
Laboratuvar test sonu�lar�na ve epidemiyolojik incelemelere dayanarak bir
s�r�de brusella enfeksiyonunun varl��� tespit edilirse, bu s�r�n�n resmi
brusellozdan ari stat�s� iptal edilir. Bu durumdaki
s�r�n�n stat�s�n� tekrar kazanabilmesi i�in salg�n s�ras�nda s�r�de bulunan
t�m s���rlar, s�r� kontrol testine tabi tutulacakt�r. Oniki ayl�k ya��n �zerindeki
b�t�n s���rlar, enfekte hayvanlar�n s�r�den uzakla�t�r�lmas�ndan en az otuz
g�n sonra yap�lan ilk test ve ilk testten altm�� g�n sonra yap�lan ikinci
testte negatif sonu� vermelidir. Salg�n s�ras�nda gebe olan di�i hayvanlarla
ilgili olarak son kontrol�n salg�n s�ras�nda gebe olan son hayvan�n
buza��lamas�ndan en az yirmibir g�n sonra yap�lmas� gereklidir.

������������ D � S���r brusellozu
hastal���ndan ari stat�

������������ 1�
Bir s���r s�r�s�, bu Ek�in B ba�l���n�n (b) bendi ve (c) bendi ile alt
bentlerinde belirtilen ko�ullar� yerine getirdi�inde ve a�a��da tarif
edildi�i �ekilde a��lama uyguland���nda brusellozdan aridir;

������������ a)
Di�i s���rlar �� � alt� ayl�k ya�ta iken canl� S�19 a��s� (canl� su�) ile
a��lanm��t�r.

������������ b) Canl� S�19 a��s� ile a��lanan otuz ayl�ktan k���k s���rlar serum
agl�tinasyon testinde her ml. i�in 30 IU�dan yukar� ve 80 IU�dan a�a��
agl�tinasyon titresi verebilirler ancak bu hayvanlar�n bu durumda, oniki
aydan daha az zaman �nce a��lanm�� olmalar� halinde komplement fiksasyon
testinde, 30 EEC �nitesinden daha a�a�� sonu� vermesi ya da di�er b�t�n
durumlarda 20 EEC �nitesinden daha a�a�� sonu� vermeleri gerekmektedir.

������������ E � S���r brusellozu
hastal���ndan ari stat�n�n devam�

������������ 1�
Bir s���r s�r�s� a�a��da belirtilen ko�ullar� yerine getirmesi durumunda
brusellozdan ari stat�s�n� devam ettirir;

������������ a)
Bu Ek�in C ba�l���n�n ikinci f�kras�nda belirtilen test rejimlerinden
birisine tabi olmal�d�r.

������������ b)
S�r�ye giren s���rlar bu Ek�in C ba�l���n�n d�rd�nc� f�kras�nda belirtilen
�artlar� ta��mal� ya da;

������������ (1)
Brusellozdan ari s�r�lerden gelmi� olmas� ve oniki ay�n �zerindeki s���rlar�n
s�r�ye geli�inden otuz g�n �ncesine kadar ya da s�r�ye girdikten sonra izolasyon durumunda iken serum agl�tinasyon testinde her
ml. i�in 30 IU�dan a�a�� agl�tinasyon titresi vermeli ve Ek� 3�e uygun olarak
yap�lan komplement fiksasyon testinde negatif sonu� vermeli veya,

������������ (2)
Brusellozdan ari s�r�den gelmesi ve otuz ayl�k ya�tan k���k olmas�, canl�
S�19 a��s� ile a��lanm�� olmas�, serum agl�tinasyon testinde her ml. i�in 30
IU�dan yukar� fakat 80 IU� dan d���k agl�tinasyon
testi vermelidir. Ancak bu durumda oniki aydan daha az zaman �ncesinde
a��lanm�� di�i hayvanlar�n komplement fiksasyon testinde 30 EEC �nitesinden
d���k sonu� vermesi ve di�er b�t�n durumlarda ise 20 EEC �nitesinden d���k
sonu� vermeleri gerekmektedir.

������������ F � S���r brusellozu
hastal���ndan ari stat�n�n ask�ya al�nmas�, iptal
edilmesi

������������ 1�
Bir s���r s�r�s�n�n brusellozdan ari stat�s�
a�a��daki durumlarda ask�ya al�n�r;

������������ a)
Bu Ek�in D ve E ba�l�klar�ndabelirtilen �artlar�n yerine getirilmemesi
veya,

������������ b)
Laboratuvar test sonu�lar�na ve epidemiyolojik incelemelere dayanarak otuz
aydan b�y�k bir ya da daha fazla say�da s���r�n bruselloz ta��d���ndan ��phe
edilirse ��pheli hayvanlar kesilir ya da di�er hayvanlarla do�rudan veya
dolayl� temaslar�n�n �nlenece�i �ekilde izole edilirler. Hayvanlar�n izole
edilmesi durumunda bunlar�n s�r�ye yeniden kat�lmas� i�in serum agl�tinasyon
testinde her ml. i�in 30 IU�dan d���k agl�tinasyon titresi vermesi ve
komplement fiksasyon testinde ya da Bakanl�k onayl� di�er testlerde negatif
sonu� vermesi gerekmektedir. Hayvanlar�n kesilmesi ve testler i�in mevcut
olmamas� durumunda ask� halinin kald�r�labilmesi i�in Ek�3�e uygun olarak
s�r�de oniki aydan b�y�k b�t�n s���rlarda yap�lan iki serum agl�tinasyon testinde
her ml. i�in 30 IU�dan d���k agl�tinasyon titresi elde edilmesi gerekmektedir.
Testlerden ilki hayvanlar�n uzakla�t�r�lmas�ndan otuz g�n sonra ikincisi ise
bundan altm�� g�n sonra yap�lacakt�r.

������������ c)
E�er bu ba�l���n (a) ve (b) bentlerinde belirtilen testlerin yap�laca��
hayvanlar otuz ayl�ktan k���k ise ve canl� S�19 a��s� ile a��lanm��larsa,
bunlar�n serum agl�tinasyon testlerinde 30 IU�dan yukar� fakat 80 IU�dan
a�a�� sonu�lar� negatif olarak kabul edilecektir. Ancak bu durumda komplement
fiksasyon testinde oniki aydan daha az zaman �ncesinde a��lanm�� olan di�i
hayvanlar i�in 30 EEC �nitesinden d���k sonu� al�nmas� ve veya di�er b�t�n
durumlarda 20 EEC �nitesinden d���k sonu� al�nmas� gereklidir.

������������ 2�
Laboratuvar test sonu�lar�na ve epidemiyolojik incelemelere dayanarak bir
s�r�de brusella enfeksiyonunun varl��� tespit edilirse bu s�r�n�n
brusellozdan ari stat�s� iptal edilir. Bu durumdaki
s�r�n�n stat�s�n� tekrar kazanabilmesi i�in salg�n s�ras�nda s�r�de bulunan
t�m s���rlar, s�r� kontrol testine tabi tutulur. Oniki ayl�k ya��n �zerindeki
a��lanmam�� b�t�n s���rlar�n, ilk testin, enfekte s���r(lar)�n s�r�den
uzakla�t�r�lmas�ndan en az otuz g�n sonra yap�ld��� ve altm�� g�n aral�kl�
iki testte negatif sonu� vermeleri �artt�r. Salg�n s�ras�nda gebe olan di�i
hayvanlarla ilgili olarak son kontrol�n salg�n s�ras�nda gebe olan son
hayvan�n buza��lamas�ndan en az yirmibir g�n sonra yap�lmas� gereklidir. E�er
burada belirtilen testlerin yap�laca�� hayvanlar otuz ayl�ktan k���k ise ve
canl� S�19 a��s� ile a��lanm��larsa bunlar�n serum agl�tinasyon testlerinde
her ml. i�in brusella titrelerinin 30 IU�dan yukar� fakat 80 IU�dan a�a��
sonu�lar� negatif olarak kabul edilecektir. Ancak bu durumda komplement
fiksasyon testinde oniki aydan daha az zaman �ncesinde a��lanm�� olan di�i
hayvanlar i�in 30 EEC �nitesinden d���k sonu� al�nmas� veya di�er b�t�n
durumlarda 20 EEC �nitesinden d���k sonu� al�nmas� gereklidir.

������������ G � Resmi olarak S���r
Brusellozundan ari b�lge

������������ 1�
�lke ya da bir b�l�m� Bakanl�k taraf�ndan tespit edilen kurallara g�re
a�a��da belirtilen ko�ullar� yerine getirmesi durumunda resmi olarak
brusellozdan ari ilan edilecektir;

������������ a)
En az son �� y�ld�r brusella enfeksiyonundan dolay� hi�bir at�k vakas�n�n
olmamas�, hi�bir B.Abortus izolasyonunun yap�lm�� olmamas� ve s�r�lerin her
takvim y�l�n�n otuzbir Aral�k tarihinde hesapland��� �ekilde en az %99,8�inin
be� y�l aral�ks�z resmi olarak brusellozdan ari
stat�s�n� kazanm�� olmal�d�r.

������������ b)
Her s���r k�pelenerek
kay�t
alt�na al�nacakt�r.

������������ c)
At�k vakalar� zorunlu olarak bildirilecek ve gerekli inceleme yap�lacakt�r.

������������ 2�
�lke ya da bir b�l�m�n�n resmi olarak brusellozdan ari
ilan edilmesi i�in ayr�ca;

������������ a)
Bu ba�l���n birinci f�kras�n�n (a) ve (b) bentlerinde belirtilen ko�ullar
sa�lanmaya devam edecek ve brusellozdan kaynakland���ndan ��phe edilen at�k
vakalar�n�n bildirimi ile incelenmesi zorunlu olacakt�r.

������������ b)
Stat�n�n kazan�lmas�n� m�teakip ilk be� y�ll�k s�rede her y�l s�r�lerin en az
%20�sinde yirmid�rt ay�n �zerindeki b�t�n s���rlar�n Ek�3�e uygun olarak yap�lan
serolojik testlerinde negatif sonu� vermeleri ya da s�t�� s���r s�r�lerinde
Ek�3�e uygun olarak yap�lan s�t �rneklerinin muayenesinde negatif sonu�
al�nmas� gereklidir.

������������ c)
Bruselloz ile enfekte oldu�undan ��phe edilen her s���r yetkili birime
bildirilmekte ve en az iki resmi serolojik kan testinden ve uygun �rneklerden
mikrobiyolojik muayenenin dahil oldu�u bruselloz
y�n�nden resmi epidemiyolojik incelemeye tabi tutulmaktad�r.

������������ �)
Bu ba�l���n (c) bendinde belirtilen testlerde negatif sonu� al�nana kadar
devam edecek olan ��pheli d�nemde, s�r�n�n resmi olarak brusellozdan ari stat�s� ask�ya al�n�r. Ayr�ca ��pheli s���rlar�n temas
etti�i ve epidemiyolojik olarak ba�lant�l� olan di�er s�r�lerin de resmi
brusellozdan�ari stat�leri ask�ya al�n�r.

������������ d)
Ari ilan edilen b�lgede yay�lma g�steren bir bruselloz salg�n� s�z konusu
oldu�unda b�t�n s���rlar kesime tabi tutulurlar. Kalan ��pheli t�rlere ait
hayvanlarda uygun testler yap�l�r ve bar�naklar ve ekipman
temizlenir ve dezenfekte edilir.

������������ 3�
Ek�1�de belirtilen ama�lara uygun olarak bir serolojik test ile ya bir serum
agl�tinasyon testi, buffered brusella antijen testi, komplement fiksasyon
testi, plazma agl�tinasyon testi, plazma ring testi, mikro�agl�tinasyon testi
ya da Ek�3�te tarif edilen individ�el kan ELISA testi ifade edilmektedir.
Bakanl�k taraf�ndan tespit edilen prosed�re uygun
olarak onaylanm�� ve Ek�3�te tarif edilmi� di�er diyagnostik testler de Ek�1
ama�lar� do�rultusunda kabul edilir. S�t testi ile,
Ek�3�e uygun olan bir s�tte ring testi ya da s�tte ELISA ifade edilmektedir.

Ek�2

RESM� OLARAK BRUSELLOZDAN (B. melitensis) AR�

VE BRUSELLOZDAN AR� KOYUN VEYA KE�� S�R�S�

������������ A � Resmi olarak koyun ke�i
brusellozu hastal���ndan ari stat�

������������ 1� Bir
koyun veya ke�i s�r�s� a�a��daki ko�ullar�n varl���nda resmi olarak
brusellozdan (B. melitensis) aridir;

������������ a)
Bruselloza (B. melitensis) duyarl� b�t�n hayvanlarda en az son oniki ayd�r
brusellozun (B. melitensis) klinik belirtileri g�r�lmez.

������������ b)
En az iki y�l �nce gen� Rev�1 a��s� ile ya da Bakanl�k taraf�ndan tespit
edilen prosed�re uygun olarak onaylanm�� ba�ka bir
a�� ile a��lanm�� hayvanlar�n d���nda a��lanm�� hi�bir koyun ve ke�i
bulunmamal�d�r.

������������ c)
Alt� ay�n �zerindeki b�t�n koyun ve ke�iler, alt� ay ya da daha fazla
aral�kla Ek�4� e uygun olarak yap�lan iki testte negatif sonu� vermelidir.

������������ �)
Bu ba�l���n (c) bendinde belirtilen testleri m�teakip, s�r�de, yaln�zca
s�r�de do�mu� olan koyun ve ke�iler bulunmal� ya da resmi olarak brusellozdan
ari s�r�lerden gelen koyun ve ke�ilerden
olu�mal�d�r.

������������ B � Resmi olarak koyun ke�i
brusellozu hastal���ndan ari stat�n�n devam�

������������ 1�
Bir koyun ke�i s�r�s� a�a��da belirtilen ko�ullar� yerine getirmesi durumunda
resmi olarak brusellozdan ari stat�s�n� devam
ettirir;

������������ 2�
Resmi olarak brusellozdan (B. melitensis) ari koyun
veya ke�i i�letmelerinin resmi olarak brusellozdan ari olarak tan�nan bir
b�lgede bulunmamas� durumunda ve i�erisine arili�i tespit edildikten sonra
hayvan giri�i olan i�letmelerde, alt� ay�n �zerindeki hayvanlar� temsil edici
say�da koyun ve ke�iler y�lda bir kontrole tabi tutulur. S�r�n�n resmi
brusellozdan (B. melitensis) ari stat�s�n� devam
ettirmesi i�in bu testlerin sonu�lar�n�n negatif olmas� gereklidir. Her
i�letmede test edilecek temsili hayvan say�s� a�a��daki �ekilde tespit
edilmelidir.

������������ a)
Alt� ay�n �zerindeki kastre edilmemi� b�t�n erkek hayvanlar.

������������ b)
Son testten sonra i�letmeye getirilmi� olan b�t�n hayvanlar.

������������ c)
�reme ya��na (cinsel olgunlu�a) ula�m�� olan di�ilerin % 25�i ya da sa��mdaki
hayvanlarda her i�letme i�in minimum 50 hayvan, 50�den az say�da di�i hayvan
varsa t�m di�i hayvanlar.

������������ 3�
Koyun ya da ke�i i�letmelerinin %99�undan fazlas�n�n resmi olarak
brusellozdan (B. melitensis) ari olarak ilan edildi�i, resmi olarak
brusellozdan ari bir b�lge i�in, resmi olarak brusellozdan ari koyun ve ke�i
i�letmelerinin kontrol s�kl���, resmi olarak brusellozdan ari olmayan
i�letmelerin resmi kontrol alt�na al�nmas� veya eradikasyon program�na dahil edilmi� olmas� �art� ile �� y�la uzat�labilir.

������������ C � Resmi olarak koyun ke�i
brusellozu hastal���ndan ari stat�n�n iptali

������������ 1�
Bir koyun ke�i s�r�s�n�n resmi olarak brusellozdan ari
stat�s�;

������������ a)
Bir ya da daha fazla say�da koyun ya da ke�inin bruselloz (B. melitensis)
ta��d���ndan ��phe edilmesi durumunda, i�letmenin resmi olarak brusellozdan ari stat�s� yetkili birim taraf�ndan iptal edilir. Ancak
hayvan ya da hayvanlar derhal itlaf edilir veya hastal���n resmi tespitine
kadar izole edilirse veya hastal�k ��phesi resmi olarak kald�r�l�rsa stat�
�artl� olarak ask�ya al�nabilir.

������������ b)
Brusellozis (B. melitensis) tespit edildi�inde �artl� olarak ask�ya alma
durumunun yetkili birim taraf�ndan kald�r�lmas� i�in, b�t�n enfekte
hayvanlar�n ya da enfeksiyona duyarl� t�m hayvan
t�rlerinin kesilmesi ve en az �� ay ya da daha fazla aral�kla Ek�4� e uygun
olarak yap�lan iki testte i�letmedeki alt� ayl�ktan ya�l� b�t�n hayvanlar�n
negatif sonu� vermesi gerekir.

������������ 2�
Yetkili birim, enfekte s�r�, resmi olarak brusellozdan (B. melitensis) ari olarak tan�mlanan bir b�lgede yer al�yorsa;

������������ a)
S�r�deki b�t�n enfekte hayvanlar� ve b�t�n enfeksiyona
duyarl� hayvan t�r�ne ait hayvanlar� kestirir.

������������ b)
Epidemiyolojik bir inceleme yapt�r�r ve enfekte s�r� ile epidemiyolojik
ba�lant�s� bulunan s�r�lerde bu ba�l���n birinci f�kras�n�n (b) bendinde
belirtilen testlerin yap�lmas�n� sa�lar.

������������ 3�
Bakanl�k bu Ek�in B ba�l��� kapsam�nda bir bruselloz salg�n�n�n tespit
edilmesi durumunda, yeni bruselloz (B. melitensis) salg�n� ile ilgili
ko�ullar� g�zden ge�irerek, gerekli g�rd���nde b�lgenin stat�s�n�n ask�ya
al�nmas�na ya da iptaline karar verebilir. Stat�n�n iptali durumunda yeniden
stat� kazan�lmas�n�n �artlar� ayn� prosed�re uygun
olarak belirlenecektir.

������������ � � Resmi olarak koyun ke�i brusellozu
hastal���ndan ari s�r�ye yeni hayvan kat�lmas�

������������ 1�
Resmi olarak brusellozdan ari bir koyun veya ke�i
s�r�s�ne yeni koyun ve ke�ilerin kat�lmas�na a�a��daki ko�ullar yerine
getirilmedi�i s�rece izin verilmez;

������������ a)
Resmi olarak brusellozdan ari koyun ve ke�i
s�r�lerinden gelen koyun ve ke�iler olmal�d�r.

������������ b)
Brusellozdan ari bir i�letmeden gelmesi ve;

������������ (1)
Bakanl���n belirledi�i �ekilde, k�pelenerek tan�mlanm�� olmalar�,

������������ (2)
Bruselloza kar�� kesinlikle hi� a��lanmam�� olmalar� veya a��lanm��larsa
bunun iki y�l� a�k�n bir s�re �ncesinde ger�ekle�mi� olmas� gereklidir.
Ayr�ca iki ya��n �zerindeki di�i hayvanlar yedi aydan �nce a��lanm��larsa da
s�r�ye kat�labilirler ve

������������ (3)
Bulunduklar� s�r�de resmi g�zetim alt�nda izole edilmi� olmalar� ve bu t�r izolasyon s�ras�nda Ek�4� e uygun olarak en az alt� hafta
ara ile yap�lan iki testte negatif sonu� vermi� olmalar� gereklidir.

������������ D � Resmi olarak koyun ke�i
brusellozundan ari b�lge

������������ 1�
�lke ya da bir b�l�m�n�n Bakanl�k taraf�ndan resmi olarak brusellozdan ari olarak tan�mlanmas� i�in;

������������ a)
��erisinde bulunan koyun ve ke�i i�letmelerinin en az %99,8�inin resmi olarak
brusellozdan ari i�letmeler olmal�d�r veya,

������������ b)
A�a��da belirtilen ko�ullar� yerine getirmesi gereklidir.

������������ (1)
En az be� y�ld�r koyun ve ke�i brusellozu bildirimi zorunlu bir hastal�k
olmal�d�r.

������������ (2)
En az be� y�ld�r hi�bir koyun ve ke�i brusellozu resmi olarak tespit
edilmemelidir.

������������ (3)
A��lama en az �� y�ld�r yasaklanm�� olmal�d�r.

������������ c)
�lke ya da bir b�l�m�nde Bakanl�k taraf�ndan tespit edilen ko�ullara
uyulmal�d�r.

������������ 2�
Yukar�da a��klanan ko�ullar�n yerine getirilmesi yan�nda,

������������ a)
�lke ya da bir b�l�m�n�n resmi olarak brusellozdan ari (B. melitensis) olarak
tan�mlanmas�ndan sonraki ilk y�l i�inde s�r� ya da mezbaha d�zeyinde rastgele
kontroller yap�ld���nda, %99 g�ven aral���nda i�letmelerin %0.2�sinden daha az�n�n enfekte olarak tespit edilmesi ya
da alt� ay�n �zerindeki b�t�n koyun ve ke�ilerin en az %10�unun Ek�4� e uygun
olarak yap�lan testlerinde negatif sonu� vermeleri gereklidir.

������������ b)
�lke ya da bir b�l�m�n�n resmi olarak brusellozdan ari (B. melitensis) olarak
tan�nmas�ndan sonraki ikinci y�l i�inde i�letme ya da mezbaha d�zeyinde
rasgele kontroller yap�ld���nda %95 g�ven aral���nda i�letmelerin %0.2�sinden daha az�n�n enfekte olarak tespit edilmesi ya
da alt� ay�n �zerindeki b�t�n koyun ve ke�ilerin en az %5�inin Ek�4� e uygun
olarak yap�lan testlerinde negatif sonu� vermeleri gereklidir.

������������ c)
Bu ba�l���n (a) ve (b) bentlerinde belirtilen �artlarda, Bakanl�k taraf�ndan
tespit edilen prosed�re uygun olarak de�i�ikli�e
gidilebilir.

������������ E � Koyun ke�i brusellozu (B.
melitensis) hastal���ndan ari stat�

������������ 1�
Bir koyun veya ke�i s�r�s� a�a��daki ko�ullar�n varl���nda brusellozdan (B.
melitensis) aridir;

������������ a)
Bruselloza (B. melitensis) duyarl� b�t�n hayvanlar en az son oniki ayd�r
brusellozun (B. melitensis) klinik belirtilerini g�stermemelidir.

������������ b)
Koyun veya ke�ilerin tamam� ya da bir k�sm� Gen� Rev�1 a��s� veya Bakanl�k�a
belirlenen prosed�re uygun olarak onaylanm�� bir
ba�ka a�� ile a��lanm��t�r. Hayvanlar �� � alt� ayl�k ya�ta iken a��lanm��
olmal�d�r.

������������ c)
Test s�ras�nda s�r�de onsekiz ay�n �zerindeki b�t�n a��lanm�� koyun ve
ke�ilerde en az alt� ay ara ile Ek�4� e uygun olarak yap�lan iki testte
negatif sonu� al�nmal�d�r.

������������ �)
A��lanmam�� ve test s�ras�nda alt� ay�n �zerindeki b�t�n koyun ve ke�ilerde
en az alt� ay ara ile Ek�4�e uygun olarak yap�lan iki testte negatif sonu�
al�nmal�d�r.

������������ d)
S�r�de bruselloz testlerinin uygulanmas�ndan sonra, s�r�ye kat�lan b�t�n
koyun ve ke�iler ya bu i�letmede do�mu� ya da brusellozdan ari
bir s�r�den gelmi� olmal�d�r.

������������ 2�
Brusellozdan ari oldu�u yetkili birimce tespit
edildikten sonra yukar�da belirtilen �artlar yerine getirilmeye devam
edilmelidir.

������������ F � Koyun ke�i brusellozu (B.
melitensis) hastal���ndan ari stat�n�n devam�

������������ 1�
Bir koyun ke�i s�r�s� a�a��da belirtilen ko�ullar� yerine getirmesi durumunda
brusellozdan ari stat�s�n� devam ettirir;

������������ a)
S�r�de mevcut koyun ve ke�i say�s�n� temsil edici say�da hayvan y�lda bir kez
teste tabi tutulur. ��letmenin stat�n� korumas� testlerin negatif ��kmas�na
ba�l�d�r.

������������ b)
S�r�de test edilecek temsili hayvan say�s� a�a��daki �ekilde tespit
edilmelidir.

������������ (1)
Alt� ay�n �zerindeki kastre edilmemi� ve a��lanmam�� b�t�n erkek hayvanlar,

������������ (2)
Onsekiz ay�n �zerindeki b�t�n kastre edilmemi� ve a��lanm�� olan erkek
hayvanlar,

������������ (3)
Son testten sonra s�r�ye getirilmi� olan b�t�n hayvanlar,

������������ (4)
�reme ya��na (cinsel olgunlu�a) ula�m�� olan di�ilerin % 25�i ya da sa��mdaki
hayvanlarda minimum elli hayvan, elliden az say�da di�i hayvan varsa b�t�n
di�i hayvanlar test edilir.

������������ G � Koyun ke�i brusellozu (B.
melitensis) hastal���ndan ari stat�n�n iptali

������������ 1�
Bir koyun ke�i s�r�s�n�n brusellozdan ari stat�s�;

������������ a)
Bir ya da daha fazla say�da koyun ya da ke�inin bruselloz (B. melitensis)
ta��d���ndan ��phe edilmesi durumunda, s�r�n�n brusellozdan ari stat�s� yetkili birim taraf�ndan iptal edilir. Ancak
hayvan ya da hayvanlar derhal itlaf edilir veya hastal���n resmi tespiti
yap�lana kadar izole edilirse veya hastal�k ��phesi resmi olarak kald�r�l�rsa
stat� �artl� olarak ask�ya al�nabilir.

������������ b)
Brusellozis (B. melitensis) tespit edildi�inde �artl� olarak ask�ya alma
durumunun yetkili birim taraf�ndan kald�r�lmas� i�in, b�t�n enfekte hayvanlar�n
ya da enfeksiyona duyarl� t�m hayvan t�rlerinin
kesilmesi ve en az �� ay ya da daha fazla aral�kla Ek�4� e uygun olarak
a�a��da belirtilen hayvanlarda yap�lan iki testte negatif sonu� al�nmas�
gereklidir.

������������ (1)
Onsekiz ayl�k ya��n �zerindeki b�t�n a��lanm�� hayvanlar,

������������ (2)
Alt� ayl�k ya��n �zerindeki b�t�n a��lanmam�� hayvanlar.

������������ � � Koyun ke�i brusellozu (B.
melitensis)hastal���ndan ari s�r�ye yeni hayvan kat�lmas�

������������ 1�
Brusellozdan ari bir koyun veya ke�i s�r�s�ne yeni
koyun ve ke�ilerin kat�lmas�na a�a��daki ko�ullar yerine getirilmedi�i s�rece
izin verilmez;

������������ a)
Brusellozdan (B. melitensis) ari ya da resmi olarak
ari bir i�letmeden gelen koyun ve ke�iler olmal�d�r.

������������ b)
(a) bendinde belirtilen i�letmelerin d���ndaki i�letmelerden gelen hayvanlar�n
a�a��da yer alan �artlar� yerine getirmesi gerekmektedir.

������������ (1)
Hayvanlar�n Bakanl�k�a belirlenen �ekilde k�pelenerek tan�mlanm�� olmal�d�r.

������������ (2)
Bruselloza (B. melitensis) duyarl� t�rlere ait b�t�n hayvanlar, en az oniki
ayd�r brusellozun (B. melitensis) klinik belirtileri g�r�lmeyen s�r�lerden
gelmelidir.

������������ c)
Son iki y�l i�inde a��lanmam�� olmalar� veya,

������������ (1)
Bulunduklar� s�r�de resmi veteriner hekim g�zetimi alt�nda izole bir �ekilde
tutulmu� olmalar� ve bu s�re i�inde Ek�4� e uygun olarak en az alt� ay ara
ile yap�lan iki teste negatif sonu� vermi� olmal� veya,

������������ (2)
�� � alt� ayl�k ya�ta ve var�� yeri olan s�r�ye giri�lerinden en az onbe�
g�nden �ncesinden Gen� Rev�1 a��s� ile ya da Bakanl�k taraf�ndan tespit
edilen prosed�re uygun olarak onaylanm�� olan di�er
bir a�� ile a��lanm�� olmalar� gerekmektedir.

������������ H � Brusellozdan ari koyun veya ke�i s�r�s�n�n, resmi olarak brusellozdan
ari s�r� stat�s� kazanmas�

������������ 1�
Brusellozdan (B. melitensis) ari bir koyun veya ke�i
i�letmesinin resmi olarak brusellozdan (B. melitensis) ari bir s�r� stat�s�
kazanmas� i�in a�a��daki ko�ullar�n yerine getirildi�i minimum iki y�ll�k bir
s�renin ge�mesi gerekmektedir;

������������ a)
S�r�de en az iki y�l �nce bruselloza kar�� (B. melitensis) a��lanm�� hayvan
bulunmamal�d�r.

������������ b)
�kinci y�l�n sonunda Ek�4� e uygun olarak yap�lan testte alt� ay�n �zerindeki
b�t�n hayvanlar�n negatif sonu� vermeleri gerekir.

������������ c)
�ki y�ll�k s�re boyunca bu Ek�in � ba�l���nda belirtilen ko�ullara uygunluk
devam etmelidir.

Ek�3

ETKEN�N TANIMLANMASI, BRUSELLOZ TESTLER�

VE REFERANS LABORATUVARLARI

������������ A � Etkenin tan�mlanmas�

������������ 1 �
Abort materyalinde, vajinal ak�nt�larda veya s�tte Brusella organizmalar�n�n
morfolojilerinin modifiye asit�fast ya da imm�nspesifik boyama ile
g�sterilmeleri, �zellikle de serolojik testlerle desteklendi�inde,
brusellozun varl���na i�aret eden bulgulard�r. �zolasyondan sonra faj lizis
ve/veya oksidatif metabolizma testleri, k�lt�rel, biyokimyasal ve serolojik kriterler ile t�r ya da biyovar�n tan�mlanacakt�r.
Kullan�lan teknik ve vasatlar ile bunlar�n standardizasyonu ve sonu�lar�n
yorumlanmas� OIE Diyagnostik Testler ve A��larla �lgili Standartlar
Rehberi�nde, S���r Brusellozu ve Koyun Ke�i Brusellozu te�hisi i�in
belirtilen g�ncel uygulamalarla uyumlu olacakt�r.

������������ B � Bruselloz testleri

������������ 1�
�mmunolojik testler.

������������ 2�
Standartlar.

������������ a)
Roz Bengal testi (RBT), serum agl�tinasyon testi (SAT), komplement fiksasyon
testi (CFT) ve s�t ring testinde (MRT) kullan�lan b�t�n antijenlerin
haz�rlanmas�nda Brusella abortus biyovar 1 Weybridge su� No 99 ya da USDA
su�u 1119�3 kullan�l�r.

������������ b)
RBT, SAT, CFT ve MRT i�in standart referans serum OIE uluslararas� referans
standart serumu (OIEISS) olup bu serum WHO ikinci uluslararas� anti�Brusella
abortus serumu (ISAbS) olarak da isimlendirilmi�tir.

������������ c)
ELISA testleri i�in standart referans serumlar a�a��da belirtilmi�tir;

������������ (1)
OIEISS,

������������ (2)
Zay�f pozitif OIE ELISA standart serumu (OIEELISAWPSS),

������������ (3)
Kuvvetli pozitif OIE ELISA standart serumu (OIEELISASPSS),

������������ (4)
Negatif OIE ELISA standart serumu (OIEELISANSS).

������������ �)
OIEISS, OIEELISAWPSS, OIEELISASPSS ve OIEELISANSS kendilerinden yola
��k�larak, her bir test i�in olu�turulmas� zorunlu olan ikincil ulusal
referans standartlar�n�n (�al��ma standartlar�) haz�rland��� uluslararas�
birincil standartlard�r.

������������ 3�
Serum ya da s�tte s���r brusellozunun tespitinde kullan�lan enzim�linked
immunosorbent assay (ELISA) veya di�er ba�lay�c� testler a�a��daki gibidir;

������������ a)
Materyal ve ay�ra�lar, kullan�lan teknik ve sonu�lar�n yorumlanmas� OIE
Diyagnostik Testler ve A��larla �lgili Standartlar El Kitab� yer alan
prensipler ile uyumlu olmal� ve en az�ndan laboratuvar ve diyagnostik
�al��malar� i�ermesi gerekmektedir.

������������ b)Testin standardizasyonu.

������������ (1)
Test prosed�r�n�n individ�el serum �rnekleri i�in
standardizasyonu:

������������ Negatif
serum i�inde (ya da negatif toplu serum �rnekleri i�inde) haz�rlanan
OIEISS�in 1/150 �n�dil�syonu veya OIEELISAWPSS ��n 1/2 �n�dil�syonu veya
OIEELISASPSS��n 1/16 �n�dil�syonunun pozitif reaksiyon vermesi gerekir.

������������ Negatif
serum i�inde (ya da negatif toplu serum �rnekleri i�inde) haz�rlanan
OIEISS��n 1/600 �n�dil�syonu veya OIEELISAWPSS��n 1/8 �n�dil�syonu veya
OIEELISASPSS��n 1/64 �n�dil�syonunun negatif reaksiyon vermesi gerekir.
OIEELISANSS��n daima negatif reaksiyon vermesi gerekir.

������������ (2)
Havuz serum �rneklerinin test prosed�r�n�n
standardizasyonu:

������������ Negatif
serum i�inde (ya da negatif toplu serum �rnekleri i�inde) haz�rlanan ve
havuzu olu�turan �rnek say�s� kadar negatif serumla tekrar dil�e edilen
OIEISS��n 1/150 �n�dil�syonuveya OIEELISAWPSS��n 1/2 �n�dil�syon veya
OIEELISASPSS��n 1/16 �n�dil�syonunun pozitif reaksiyon vermesi gerekir.
OIEELISANSS��n daima negatif reaksiyon vermesi gerekir.Testin,
serumlar�ndan havuz olu�turulmu� bir hayvan grubu i�erisindeki tek bir
hayvanda enfeksiyon belirtisini yeterli d�zeyde tespit etmeye yeterli olmas�
gerekmektedir.

������������ (3)
Havuz olu�turulmu� s�t veya peynir alt� suyu test prosed�r�n�n
standardizasyonu:

������������ Negatif
serum i�inde (ya da negatif toplu serum �rnekleri i�inde) haz�rlanan ve
negatif s�t ile 1/10 oran�nda tekrar dil�e edilen OIEISS��n 1/1000
�n�dil�syonu veya OIEELISAWPSS��n 1/16 �n�dil�syonu veya OIEELISASPSS��n
1/125 �n�dil�syonunun pozitif reaksiyon vermesi gerekir.1/10 negatif s�t
i�inde dil�e edilmi� olan OIEELISANSS��n daima negatif reaksiyon vermesi gerekir.Testin, s�t veya peynir alt� suyu �rneklerinden
havuz olu�turulmu� bir hayvan grubu i�erisindeki tek bir hayvanda enfeksiyon
belirtisini yeterli d�zeyde tespit etmeye yeterli olmas� gerekmektedir.

������������ 4�
S���r brusellozunun te�hisinde ELISA testlerinin kullan�m ko�ullar�;

������������ a)
Serum �rneklerinde ELISA testleri i�in yukar�da belirtilen kalibrasyon
ko�ullar�n�n kullan�larak, ELISA�n�n diyagnostik sensitivitesinin i�inde
bulunulan epidemiyolojik durum g�z �n�ne al�narak, RBT veya CFT�ye e�it ya da
daha y�ksek olmas� gerekmektedir.

������������ b)
Havuz olu�turulmu� s�t �rneklerinde ELISA testleri i�in yukar�da belirtilen kalibrasyon ko�ullar�n�n kullan�larak, ELISA�n�n
diyagnostik sensitivitesinin i�inde bulunulan epidemiyolojik durumla birlikte
ortalama ve beklenen en iyi yeti�tirme sistemleri g�z �n�ne al�narak MRT�ye
e�it ya da daha y�ksek olmas� gerekmektedir.

������������ c)
ELISA testlerinin s�r� stat�s�n�n tespiti ve korunmas�nda sertifikasyon amac�
ile kullan�ld��� durumlarda serum �rneklerinden havuz olu�turulmas�nda test
sonu�lar�n�n hi�bir ��pheye yer vermeksizin havuzda yer alan m�nferit hayvan
ile ili�kili oldu�unu ortaya koyacak �ekilde olu�turulmas� gerekmektedir.
Hayvanlardan al�nan individ�el serum �rneklerinde teyit edici testlerin de
uygulanmas� zorunludur.

������������ �)
ELISA testleri bir �iftlikte sa��mdaki s�t ineklerinin en az %30�undan
toplanan s�tlerden haz�rlanan bir s�t �rne�inde kullan�labilir. Bu metot
kullan�laca�� zaman muayene i�in al�nan �rneklerin, kendilerinden s�t �rne�i
al�nan ilgili hayvanlarla ��pheye yer vermeyecek �ekilde ba�lant�s�n�n
kurulabilmesini sa�lamak amac� ile gerekli �nlemler al�nmal�d�r. M�nferit
hayvanlardan al�nan serum �rneklerinde teyit edici testlerin yap�lmas�
zorunludur.

������������ 5�
Komplement fiksasyon testi (CFT).

������������ a)
Antigen, fenol�salin (NaCl %0,85 (m/v)) ve veronal bufferda fenol %0,5 %
(v/v) (hacim/hacim) i�indeki bakteriyel s�spansiyondan olu�ur. Antijenlerin konsantre durumda da��t�m�nda kullan�lan dil�syon
fakt�r�n�n �i�e etiketinde belirtilmesi gerekir. Antijen 4 �C�de saklanmal�
ve dondurulmamal�d�r.

������������ b)
S���r serumunun inaktivasyonu 56 ila 60 �C aras�nda, otuz � elli dakika s�re
ile yap�lmal�d�r.

������������ c)
Test prosed�r� i�inde ger�ek bir reaksiyon
olu�turmak i�in total hemoliz i�in gerekli olan minimum dozdan daha y�ksek
dozda bir komplement dozu kullan�lmal�d�r.

������������ �)
Komplement fiksasyon testinin yap�lmas�nda, her defas�nda a�a��daki
kontrollerin yap�lmas� zorunludur;

������������ (1)
Serumun anti�komplementer etkisi,

������������ (2)
Antijenin kontrol�,

������������ (3)
Sensitize (duyarl� hale gelmi�) alyuvarlar�n kontrol�,

������������ (4)
Komplementin kontrol�,

������������ (5)
Pozitif serum kullan�l�rken reaksiyon ba�lang�c�ndaki sensitivitenin
kontrol�,

������������ (6)
Negatif serum kullan�larak reaksiyonun spesifisitesinin kontrol�.

������������ d)
Sonu�lar�n hesaplanmas�: CFT testte sonu�lar, Ulusal Standart anti Brusella
Abortus Serum (USAbS) a g�re yap�l�r. USAbS, 1 ml.�sinde 1000 internasyonal
Komplement Fikzasyon �nitesi (ICFTU) ihtiva eder. Serum International
Standart Serum (OIEISS) baz al�narak standardize
edilmi�tir. CFT inde kullan�ld��� zaman al�nan titre TUSAbS (OIEISS) olarak
verilir. Test edilen serumun titresi ise TTESTSERUM olarak verilir. Test
sonucu, test edilen serumun her ml dekiICFTU ni g�sterecek �ekilde verilir.
Elde edilen titrenin ICFTU nin hesaplanmas�nda kullan�lan Fakt�r (F) titrenin
ICFTU e d�n��t�r�lmesi i�in kullan�l�r vea�a��daki form�l ile hesaplan�r;

������������ F =
1000 � 1/ TUSAbS(OIEISS)

������������ Test
serumunun her ml. sindeki internasyonal CFT �nitesinin (ICFTUTESTSERUM)
hesaplanmas�nda kullan�lan form�l;

������������ ICFTUTESTSERUM
= F � 1/ TUSAbS

������������ �rnek: Uygulanan CFT testinde TUSAbStitresi
1/1280 de pozitif reaksiyon vermi� ve TTESTSERUM titresi 1/320 de
pozitif vermi� bir serumun ICFTU nin hesaplanmas�;

������������ F=
1000 � 1/1/1280= 1000 � 0.0078125 = 0.78125

������������ ICFTUTESTSERUM
= 0.78125 � 320 = 250

������������ �rnek
serum 250 ICFTU
ihtiva eder. 20 ICFTU ve �zeri olarak tespit edilen titreler pozitif olarak
kabul edilir.

������������ e)
Sonu�lar�n yorumlanmas�; ml.�de yirmi ya da daha fazla ICFTU i�eren bir serum
pozitif kabul edilir.

������������ 6�
S�t ring testi (MRT).

������������ a)
Antijen fenol salin (NaCl %0,85 (m/v) ve fenol %0,5 (v/v)) i�indeki
bakteriyel s�spansiyonun hematoksilen ile boyanmas�yla meydana gelir. Antijen
4 �C�de saklan�r ve dondurulmaz.

������������ b)
Antijen sensitivitesi OIEISS ile ba�lant�l� olarak antijenin OIEISS�in
negatif s�tte 1/500 dil�syonunda pozitif reaksiyon verirken 1/1000 dil�syonda
negatif sonu� verecek �ekilde standardize edilmesi gerekmektedir.

������������ c)
Ring testi �iftlikteki her s�t yay��� i�eri�i ya da d�kme tank� i�eri�ini
temsil edecek �rneklerde yap�lmal�d�r.

������������ �)
S�t �rnekleri dondurulmamal�d�r, �s�t�lmamal�d�r ya da a��r� �ekilde
sallanmamal�d�r.

������������ d)
Reaksiyon a�a��da s�ralanan metotlardan biri kullan�larak
ger�ekle�tirilmelidir;

������������ (1)
1 ml hacimde bir s�t �rne�inin en az 25 mm. lik y�kseklikte bir s�t
kolonunda, boyal� standardize antijenlerden birinin ya 0,03 ml ya da 0,05 ml
miktar�nda eklenmesi,

������������ (2)
2 ml hacimde bir s�t �rne�inin en az 25 mm. lik y�kseklikte bir s�t
kolonunda, boyal� standardize antijenlerden birinin 0,05 ml miktar�nda
eklenmesi,

������������ (3)
8 ml. hacminde s�te standardize boyal� antijenlerden birinden 0,08 ml
miktar�nda eklenmesi.

������������ e)
S�t ve antijen kar���mlar�n�n pozitif ve negatif �al��ma standartlar� ile
birlikte 37 �C�de altm�� dakika ink�be edilmesi gerekir. Bunu m�teakip 4 �C�deonalt�
yirmid�rt saatlik ilave bir ink�basyon testin duyarl�l���n� art�r�r.

������������ f)
Sonu�lar�n yorumlanmas�.

������������ (1)
Negatif reaksiyon: renkli s�t, renksiz krema,

������������ (2)
Pozitif reaksiyon: T�pat�p ayn� renkte s�t ve krema veya renksiz s�t ve
renkli krema.

������������ 7�
Roz bengal pleyt Test (RBT).

������������ a)
Antijen pH of 3,65 � 0,05�de roz bengal boyas� ile boyanm�� Brusella antijen
dil�enti i�inde tamponlu bir bakteriyel s�spansiyondan olu�ur. Kullan�ma
haz�r olarak da��t�m� yap�lacak antijenin 4 �C�de muhafaza edilmesi ve
dondurulmamas� gerekmektedir.

������������ b)
Antijen h�cre konsantrasyonuna bak�lmaks�z�n
haz�rlanmal� fakat sensitivitesi OIEISS ile ba�lant�l� olarak antijenin 1/45
serum dil�syonda pozitif ve 1/55 dil�syonda negatif sonu� verecek �ekilde
standardize edilmesi gerekir.

������������ c)
RBT �u �ekilde yap�lmal�d�r;

������������ (1)
Serum (20�30 �l) beyaz zemin (tu�la) ya da emaye pleyt �zerinde e�it hacimde
antijen ile kar��t�r�l�r ve 2 cm �ap�nda bir zon olu�mas� beklenir. Kar���m
ortam s�cakl���nda
d�rt
dakika s�re ile hafif�e sallan�r ve sonra uygun ���k
alt�nda agl�tinasyon y�n�nden incelenir.

������������ (2)
Otomatik metot kullan�labilir fakat bunun en az man�el metot kadar duyarl�
olmas� zorunludur.

������������ (3)
Sonu�lar�n yorumlanmas�; kenarlarda a��r� bir kuruma olmad��� s�rece g�zle
g�r�lebilir herhangi bir reaksiyon pozitif olarak kabul edilir. Pozitif ve
negatif �al��ma standartlar� her test serisinde bulunmal�d�r.

������������ 8�
Serum agl�tinasyon testi (SAT).

������������ a)
Antijen fenol salinde (NaCl %0,85 (m/v) ve fenolde %0,5 (v/v)) bakteriyel
s�spansiyondan olu�ur. Formaldehit kullan�lmamal�d�r. Konsantre durumda
da��t�m� s�z konusu olan antijenin dil�syon fakt�r�n�n �i�e etiketi �zerinde
belirtilmesi ko�uluyla da��t�m� yap�labilir. Antijen s�spansiyonuna final
test dil�syonuna serum agl�tinasyon testinde yan�lt�c� pozitiflerin oran�n�
d���rmek i�in 5mm EDTA ilave edilebilir. Daha sonra antijen s�spansiyonunda
pH yeniden 7,2�ye ayarlanmal�d�r.

������������ b)
OIEISS 1 000 uluslararas� agl�tinasyon birimi i�erir.

������������ c)
Antijen h�cre konsantrasyonuna bak�lmaks�z�n
haz�rlan�r fakat sensitivitesi OIEISS ile ba�lant�l� olarak antijenin ya
1/600�1/1000 final serum dil�syonunda %50 agl�tinasyon verece�i �ekilde ya da
1/500�1/750 final serum dil�syonunda %75 agl�tinasyon verece�i �ekilde
standardize edilmelidir. Ayr�ca tan�mlanm�� serum paneli kullan�larak yeni ve
�nceden standardize edilmi� olan antijen be�lerinin reaktivitelerinin
kar��la�t�r�lmas� �nerilmektedir.

������������ �)
Test ya t�plerde ya da mikropleytlerde yap�l�r. Antijen ve serum dil�syonlar�
kar���m� 37 �C�de onalt� � yirmid�rt saat ink�be edilmelidir. Her serum i�in
en az �� dil�syon haz�rlanmal�d�r. ��pheli serum dil�syonlar� pozitiflik
limiti i�inde okunan reaksiyonun median t�pte okunmas�n� sa�layacak �ekilde
(ya da mikropleyt metodunda g�zde) d�zenlenmelidir.

������������ d)
Sonu�lar�n yorumlanmas�; bir serumun Brusella agl�tinasyonunun derecesi her
ml.�de IU cinsinden ifade edilir. 30 ya da daha yukar� IU i�eren bir serum
pozitif olarak kabul edilir.

������������ C � cELISA testi

������������ 1�
Kompetitif enzyme linked immunosorbent assay (cELISA) testi.

������������ 2�
cELISA i�in kullan�m �artlar�;

������������ a)
cELISA ticari ama�l� sertifikaland�rmalarda kullan�lamaz.

������������ b)
cELISA�n�n �rne�in indirekt ELISA�dan daha y�ksek spesifisiteye sahip oldu�u
g�sterilmi�tir. Bu nedenle serolojik testlerin sonu�lar�n�n
de�erlendirilmesini destekleyici bir metot olarak kullan�labilir.

������������ 3�
Test prosed�r�, OIE Diyagnostik Testler ve A��larla
�lgili Standartlar El Kitab�na uygun olarak ger�ekle�tirilecektir.

������������ � � Ulusal Referans
laboratuvarlar�

������������ 1�
Ulusal Referans laboratuarlar�.

������������ 2�
Ulusal Referans laboratuvarlar�n�n g�rev ve sorumluluklar�;

������������ a)
�lkede kullan�lan test metodunun g�venilirli�ini g�steren ge�erlilik
�al��malar�n�n sonu�lar�n�n onaylanmas�,

������������ b)
Kullan�lan ELISA kitlerinde havuz olu�turulacak maksimum �rnek say�s�n�n
tespiti,

������������ c) Standart
ikincil ulusal referans serumlar�n�n (�al��ma standartlar�) uluslararas�
birincil standart seruma kar�� kalibre edilmesi,

������������ �)
�lkede kullan�lan antijenlerin ve ELISA kit be�lerinin kalite kontrolleridir.

Ek�4

RESM� BRUSELLOZ (B. melitensis) TESTLER�

������������ A �Testler

������������ 1�
Roz Bengal Testi;

������������ a)
Rose Bengal testi koyun veya ke�i s�r�lerinde resmi olarak brusellozdan ari ve brusellozdan arilik stat�s�n�n elde edilmesinde
izleme (screening) testi olarak kullan�labilir. Testin uygulanmas� Ek�3�e
g�re yap�l�r.

������������ b)
Roz Bengal testini uygularken, i�letmedeki hayvanlardan %5�ten fazlas�
pozitif reaksiyon verirse, i�letmedeki her hayvan �zerinde komplement
fiksasyon metodu ile bir test daha uygulan�r.

������������ 2�
Komplement�fiksasyon testi;

������������ a)
Komplement�fiksasyon testi b�t�n m�nferit hayvan testlerinde kullan�lmal�d�r.

������������ b)
Komplement�fiksasyon testi koyun veya ke�i i�letmelerinde i�letmenin resmi
olarak brusellozdan
ari
veya brusellozdan ari stat�s� elde edilmesinde
kullan�labilir.

������������ c)
20 ya da daha y�ksek CFT birim/ml. i�eren serumlar pozitif olarak kabul
edilir.

������������ 3�
Kullan�lan antijenler ulusal referans laboratuvar� taraf�ndan onaylanmal�d�r.
�kinci uluslararas� standart anti brusella abortus serumuna kar�� standardize
edilmelidir. ����

������������ 4�
�al��ma serumu standart serumla standardize edilmelidir ve Merkez Veteriner
Laboratuvar�, Weybridge, Surrey, �ngiltere taraf�ndan haz�rlanan ikinci
uluslararas� standart anti brusella abortus serumuna uyumlu olmal�d�r.

������������ B � Bula��c� Epididimitis
(Brusella ovis) Resmi Testi

������������ 1�
Komplement�fiksing testi;

������������ a)
Kullan�lan spesifik antijen ulusal referans
laboratuvar� taraf�ndan onaylanmal� ve uluslararas� standart anti brusella
ovis serumuna kar�� standardize edilmelidir.

������������ b)
�al��ma serumu Merkez Veteriner Laboratuvar�, Weybridge, Surrey, �ngiltere
taraf�ndan haz�rlanan uluslararas� standart anti brusella ovis serumu ile
standardize edilmelidir. Her ml. i�in 50 ya da daha y�ksek uluslararas� birim
i�eren bir serum pozitif olarak kabul edilir.

Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler

Yorum yapın