bireysel emeklilik sistemi hakkında yönetmelik

bireysel emeklilik sistemi hakkında yönetmelik bilgi90’dan bulabilirsiniz

Sigortac�l�k ve �zel Emeklilik D�zenleme ve
Denetleme Kurumundan:

B�REYSEL EMEKL�L�K S�STEM� HAKKINDA Y�NETMEL�KTE

DE����KL�K YAPILMASINA DA�R Y�NETMEL�K

MADDE 1- 9/11/2012 tarihli ve
28462 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakk�nda
Y�netmeli�in 10 uncu maddesinin ���nc� f�kras�na birinci c�mlesinden sonra
gelmek �zere a�a��daki c�mle eklenmi�tir.

��u kadar ki, kat�l�mc� her fon
da��l�m� de�i�ikli�inde, BEFAS �zerinden sunulan fonlar d�hil olmak �zere
azami yirmi fon tercihinde bulunabilir.�

MADDE 2- Ayn� Y�netmeli�in 13 �nc� maddesinin birinci
f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi� ve ayn� maddeye a�a��daki f�kra
eklenmi�tir.

�(1) Bireysel emeklilik s�zle�mesinde ve gruba
ba�l� bireysel emeklilik s�zle�mesinde, s�zle�meden do�an haklar kural
olarak kat�l�mc� taraf�ndan kullan�l�r. 26/C maddesi h�k�mleri sakl� kalmak
�art�yla, bu s�zle�melerde, sistemden ayr�lma ve emeklilik hakk� hari�
di�er haklar�n kat�l�mc� ad ve hesab�na katk� pay� �deyen ki�iler, sponsor veya i�veren taraf�ndan kullan�lmas� kararla�t�r�labilir.�

�(3) Kanun �er�evesinde, emeklili�e y�nelik
taahh�tte bulunan dernek, vak�f, sand�k, t�zel ki�ili�i haiz meslek
kurulu�u veya sair ticaret �irketlerden bireysel emeklilik sistemine
aktar�m yapan �yeler, emeklilik hari� t�m hak ve alaca��n� hizmet
sunucusuna devredebilir.�

MADDE 3- Ayn� Y�netmeli�in 15 inci maddesinin be�inci
f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

�(5) Kat�l�mc�n�n vefat etmesi halinde birikimleri
ve varsa devlet katk�s� hesab�ndaki tutar, 22/11/2001
tarihli ve 4721 say�l� T�rk Medeni Kanunu h�k�mleri sakl� kalmak kayd�yla
varsa emeklilik s�zle�mesinde belirtilen lehdarlara veya kanun�
miras��lar�na ilgili bilgi ve belgelerin �irkete ula�t��� tarihten itibaren
yirmi i� g�n� i�inde �denir.�

MADDE 4- Ayn� Y�netmeli�in 18 inci maddesinin ���nc�
f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

�(3) ��veren taraf�ndan bu kurulu�taki i�ine hakl�
nedenle fesih haricinde son verilmesi veya kat�l�mc�n�n 22/5/2003 tarihli
ve 4857 say�l� �� Kanununa g�re hakl� nedenle i�inden ayr�lmas� veya
maluliyet gibi zorunlu nedenlerle i�inden ayr�lmas� yahut i�verenin aktar�m
durumu hari� i�veren grup emeklilik s�zle�mesini feshetmesi, iflas yahut konkordato ilan etmesi veya i�verenin r�zas� halinde
kat�l�mc�, i�veren taraf�ndan kendi ad ve hesab�na �denen katk� paylar� ile
bunlar�n getirilerinin t�m�ne, hak kazanma s�resinin tamamlanmas�n�
beklemeksizin hak kazan�r. Kat�l�mc�n�n vefat� halinde bu �ekildeki
birikim, hak kazanma s�resinin tamamlanmas�n� beklemeksizin 4721 say�l�
Kanun h�k�mleri sakl� kalmak kayd�yla varsa emeklilik s�zle�mesinde
belirtilen lehdarlara veya kanun� miras��lar�na �denir.�

MADDE 5- Ayn� Y�netmeli�in 23/A maddesine a�a��daki f�kra
eklenmi�tir.

�(2) Kurul, 26/C maddesi kapsam�na giren
birikimlerin yat�r�ma y�nlendirilmesi amac�yla BEFAS �zerinden t�m
�irketlerin i�lem yapaca�� fonlar�n; kurulmas�, kesinti yap�s� ve oranlar�,
say�s�, i�eri�i ve y�netimine ili�kin usul ve esaslar� Sermaye Piyasas�
Kurulunun uygun g�r���yle belirler.�

MADDE 6- Ayn� Y�netmeli�in 26/B maddesi a�a��daki �ekilde
de�i�tirilmi�tir.

�MADDE 26/B- (1) S�zle�meye ait fon paylar�n�n
nakde d�n��t��� g�n� takip eden i� g�n�nden sonra yap�lan aktar�m ve
�demeler, bu tarih ile aktar�m veya �demenin ger�ekle�tirildi�i tarih aras�nda
ge�en g�nler i�in 4/12/1984 tarihli ve 3095 say�l�
Kanuni Faiz ve Temerr�t Faizine �li�kin Kanunun 2 nci maddesinde ticari
i�lerde kullan�lmak maksad�yla belirlenen avans faiz oran� �zerinden
hesaplanan temerr�t faizi y�r�t�lerek yap�l�r.

(2) Fon paylar�n�n mevzuatta tan�ml� azami s�releri
a�arak nakde d�n��t�r�lmesi durumunda;

a) Mevzuatta tan�ml� azami s�renin son g�n�nde
kat�l�mc�n�n bireysel emeklilik hesab�nda bulunan birikim tutar�na, bu
tarih ile s�zle�meye ait fon paylar�n�n nakde d�n��t��� tarih aras�nda
ge�en g�nler i�in 3095 say�l� Kanunun 2 nci maddesinde ticari i�lerde
kullan�lmak maksad�yla belirlenen avans faiz oran� �zerinden temerr�t faizi
hesaplan�r,

b) Mevzuatta tan�ml� azami s�renin son g�n�nde
kat�l�mc�n�n bireysel emeklilik hesab�nda bulunan birikim tutar�ndan, fon
paylar�n�n nakde d�n��t��� tarih itibar�yla bir azalma meydana gelmesi
halinde aradaki fark hesaplan�r,

ve hesaplanan tutarlar nakde d�n�� i�leminin
ger�ekle�ti�i g�n nakit tutara ilave edilir.

(3) Bu madde kapsam�nda do�an zararlar�n eksik
hesaplanarak i�lem yap�lmas� halinde, eksik hesaplanan tutar, i�lemin
ger�ekle�ti�i tarihten itibaren 3095 say�l� Kanunun 2 nci maddesinde ticari
i�lerde kullan�lmak maksad�yla belirlenen avans faiz oran� �zerinden
hesaplanan temerr�t faizi y�r�t�lerek kar��lan�r.�

MADDE 7- Ayn� Y�netmeli�e 26/B maddesinden sonra gelmek
�zere a�a��daki madde eklenmi�tir.

�Alaca��n devri

MADDE 26/C- (1) Kat�l�mc�, bireysel emeklilik
s�zle�melerinden kaynakl� devlet katk�s� hari� alaca��n�n tamam�n� veya bir
k�sm�n� 26 nc� madde kapsam�nda fon paylar�na ili�kin tedbir, haciz, iflas,
rehin ve benzeri her t�rl� idari ve adli talebe konu s�zle�meler hari�
olmak �zere alaca��n devri s�zle�mesi yoluyla bankalara devredebilir. Bu
madde kapsam�nda devredilen bir s�zle�me, mevcut alaca��n devri s�zle�mesi
sonlanmadan ba�ka bir bankaya devredilemez. ��veren grup emeklilik
s�zle�meleri devredilemez.

(2) Alaca��n� bankaya devreden kat�l�mc�, alaca��n
devri s�zle�mesinin y�r�rl�kte bulundu�u s�re i�inde ilgili s�zle�melerini
sonland�ramaz, bireysel emeklilik hesab�ndaki birikimleri ba�ka �irketlere
aktaramaz. Banka taraf�ndan alaca��n devri s�zle�mesine konu tutar�n tahsil
edildi�i veya ilgili kredi borcunun kapand��� bilgisinin emeklilik g�zetim
merkezi arac�l���yla �irkete bildirilmesini m�teakip alaca��n devri
s�zle�mesi sona erer.

(3) Devredilecek tutar, birikimdeki pay� oran�nda,
kat�l�mc�n�n hesab�ndaki t�m fonlardan nakde d�n��t�r�lerek elde edilir.
�irket, bu i�lemi ger�ekle�tirirken nakde d�n�� talimat�n� verdi�i g�n
itibar�yla ge�erli olan birikim ve fon da��l�m�n� esas al�r. Devredilecek
tutar, Kurul taraf�ndan belirlenen fonlarda yat�r�ma y�nlendirilir ve bu
fon paylar�na ili�kin kat�l�mc� taraf�ndan i�lemde bulunulamaz.

(4) Banka, kredi borcunun muaccel hale gelmesinden
otuz g�n sonra, kalan borcu devredilen alacaktan tahsil etmek i�in talepte
bulunabilir. Bu durumda kalan bor� tutar�n�n �denmesinde emeklilik
s�zle�mesinin sonland�r�lmas� suretiyle ilgili bor� kat�l�mc�ya �denecek
nakit tutar�ndan d���lerek bankaya �denir.

(5) �kinci f�krada belirtilen bildirimin
yap�lmas�n� m�teakip iki i� g�n� i�inde,
���nc� f�kra kapsam�nda belirtilen fonlarda yat�r�ma y�nlendirilmi�
birikim tutar� nakde d�n��t�r�lerek kat�l�mc�n�n g�ncel fon da��l�m
tercihlerine uygun olarak da��t�l�r.

(6) Bu madde kapsam�nda yap�lan fon da��l�m
de�i�iklikleri i�in kat�l�mc�n�n fon da��l�m de�i�ikli�i hakk� kullan�lm��
say�lmaz.

(7) Emeklilik g�zetim merkezi, bu maddenin
uygulanmas�na y�nelik kat�l�mc�lar, bankalar, �irketler ve �stanbul Takas
ve Saklama Bankas� A.�. aras�ndaki i�lemlerin ve veri entegrasyonunun
ger�ekle�mesini sa�layacak elektronik altyap� hizmetini sunar. Bu
kapsamdaki hizmetler i�in emeklilik g�zetim merkezi taraf�ndan al�nacak
hizmet bedelleri emeklilik g�zetim merkezi taraf�ndan Kurumun uygun g�r���
al�narak belirlenir.

(8) Alaca��n devri s�zle�mesinin i�eri�ine ve
yedinci f�kra kapsam�ndaki altyap� hizmetine ili�kin usul ve esaslar
Kurumca belirlenir.�

MADDE 8- Bu Y�netmelik yay�m� tarihinden 6 ay sonra
y�r�rl��e girer.

MADDE 9- Bu Y�netmelik h�k�mlerini Sigortac�l�k ve �zel
Emeklilik D�zenleme ve Denetleme Kurumu Ba�kan� y�r�t�r.

Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

Sigortac�l�k ve �zel Emeklilik D�zenleme ve
Denetleme Kurumundan:

B�REYSEL EMEKL�L�K S�STEM�NDE DEVLET KATKISI

HAKKINDA Y�NETMEL�K

B�R�NC� B�L�M

Ba�lang�� H�k�mleri

Ama� ve
kapsam

MADDE 1- (1) Bu
Y�netmeli�in amac�, bireysel emeklilik sisteminde kat�l�mc�lar�n katk�
paylar�na kar��l�k olarak �denecek veya taahh�t edilecek Devlet katk�s�n�n
hesaplanmas�na, kayda al�nmas�na, �denmesine, yat�r�ma y�nlendirilmesine,
hak kazan�lmayan tutarlar ile haks�z veya erken �dendi�i tespit edilen
tutarlar�n kapsam�na, iadesine veya mahsup edilmesine ve Devlet katk�s�yla
ilgili di�er i�lemlere ili�kin usul ve esaslar� d�zenlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Y�netmelik, 28/3/2001
tarihli ve 4632 say�l� Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat�r�m Sistemi
Kanununa dayan�larak haz�rlanm��t�r.

Tan�mlar
ve k�saltmalar

MADDE 3- (1) Bu Y�netmelikte ge�en;

a) Bakanl�k: Kurumun ili�kili oldu�u Bakanl���,

b) Ba�lang�� Devlet Katk�s�: Kanunun ek 2 nci maddesi uyar�nca, �al��an�n sisteme giri�inde,
ba�lang�� d�nemini m�teakip, bir defaya mahsus olmak �zere maktu olarak
hesaplanan ilave Devlet katk�s�n�,

c) Ba�lang�� d�nemi: Kanunun ek 2 nci maddesi kapsam�nda, �al��an�n, emeklilik plan�na
d�hil oldu�unun kendisine bildirildi�i tarihi izleyen iki ayl�k s�reyi,

�) Birikim: Devlet katk�s� hesab�ndaki tutarlar
hari�, kat�l�mc�n�n bireysel emeklilik hesab�nda bulunan toplam tutar�,

d) BIST: Borsa �stanbul Anonim �irketini,

e) �al��an: Kanunun ek 2 nci
ve ge�ici 2 nci maddeleri kapsam�nda bir
emeklilik plan�na dahil edilen kat�l�mc�y�,

f) Devlet katk�s�: 4632 say�l� Kanunun ek 1 inci ve
ek 2 nci maddelerine g�re Devlet taraf�ndan
kat�l�mc�n�n bireysel emeklilik hesab�na �denen veya Kanunun ek 2 nci maddesinin yedinci f�kras� uyar�nca taahh�t edilen
tutarlar�,

g) Devlet katk�s� hesab�: M�nhas�ran Devlet
katk�s�na ili�kin tutarlar�n izlendi�i, kat�l�mc�n�n bireysel emeklilik
hesap veya taahh�t edilen ve nakden �denen Devlet katk�s� tutarlar�n�n
izlendi�i, �al��an�n bireysel emeklilik hesab� kapsam�ndaki alt hesab�,

�) Devreden katk� pay�: Devlet katk�s�
hesaplamas�na haiz olmakla beraber azami limitin a��lmas� sebebiyle �irket
hesaplar�na nakden intikal etti�i takvim y�l�n� takip eden y�llarda Devlet
katk�s� hesaplamas�na esas te�kil edecek katk� pay� tutar�n�,

h) Ek Devlet katk�s�: Kanunun ek 2 nci maddesi kapsam�nda emeklilik birikimini en az on
y�ll�k gelir sigortas� s�zle�mesi kapsam�nda almay� tercih eden �al��ana,
birikim tutar� �zerinden nispi olarak hesaplanan Devlet katk�s�n�,

�) Emeklilik g�zetim merkezi: 4632 say�l� Kanuna
g�re Kurumca emeklilik g�zetim merkezi olarak g�revlendirilen t�zel ki�iyi,

i) Erken �denen Devlet katk�s�: Devlet katk�s�
hesab�na �denmesi gereken hesap d�neminden daha �nce �denen Devlet
katk�s�n�,

j) Fon: Emeklilik yat�r�m fonunu,

k) Gecikme zamm� oran�: 21/7/1953
tarihli ve 6183 say�l� Amme Alacaklar�n�n Tahsil Usul� Hakk�nda Kanunun 51
inci maddesinde belirtilen gecikme zamm� oran�n�,

l) Hak kazan�lmayan Devlet katk�s�: Kanunun ek 1
inci maddesine g�re, sistemden ayr�lan kat�l�mc�n�n Devlet katk�s�
hesab�ndaki, genel b�t�eye gelir kaydedilmek �zere �irketlerce iade
edilmesi gereken tutar�,

m) Haks�z Devlet katk�s�: �denmemesi gerekirken
�denmi� oldu�u tespit edilen Devlet katk�s� tutar�n�,

n) ��veren: 31/5/2006
tarihli ve 5510 say�l� Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Kanunu
kapsam�ndaki i�veren ve i�veren vekillerini,

o) Kanun: 28/3/2001
tarihli ve 4632 say�l� Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat�r�m Sistemi
Kanununu,

�) Kat�l�mc�: Emeklilik s�zle�mesine g�re ad ve
hesab�na �irket nezdinde bireysel emeklilik hesab� a��lan ger�ek ki�iyi,

p) Katk� pay�: Emeklilik s�zle�mesine g�re �irkete
�denen, giri� aidat� hari�, tasarrufa y�nelik tutar�,

r) Kurul: Sigortac�l�k ve �zel Emeklilik D�zenleme
ve Denetleme Kurulunu,

s) Kurum: Sigortac�l�k ve �zel Emeklilik D�zenleme
ve Denetleme Kurumunu,

�) Nakit hesab�: Kanunun ek 1 inci maddesinde belirtilen
hak kazanma oranlar�na g�re taahh�t edilen Devlet katk�s� tutarlar�ndan
nakde d�n��enler ile do�rudan nakden �denen Devlet katk�s� tutarlar�n�n
izlendi�i, Devlet katk�s� hesab� kapsam�ndaki alt hesab�,

t) Sertifika: �al��an�n dahil
edildi�i emeklilik plan� kapsam�nda a��lan otomatik kat�l�m sertifikas�n�,

u) S�zle�me: 4632 say�l� Kanunun 4 �nc� maddesi
kapsam�nda yap�lan emeklilik s�zle�mesini,

�) �irket: 4632 say�l� Kanuna g�re kurulmu�
emeklilik �irketini,

v) Taahh�t hesab�: Kanunun ek 2 nci
maddesinin yedinci f�kras� uyar�nca, taahh�t edilen tutarlar�n izlendi�i,
Devlet katk�s� hesab� kapsam�ndaki alt hesab�,

ifade eder.

�K�NC� B�L�M

Devlet Katk�s�n�n Hesaplanmas� ve �denmesi

Devlet
katk�s�n�n hesaplanmas�

MADDE 4- (1) Devlet katk�s�, �irketler taraf�ndan emeklilik
g�zetim merkezine iletilen bilgiler esas al�narak, emeklilik g�zetim
merkezi taraf�ndan hesaplan�r.

(2) �irketler, i�verenler taraf�ndan �denenler
hari�, T�rkiye Cumhuriyeti vatanda�� kat�l�mc�lar ile 29/5/2009
tarihli ve 5901 say�l� T�rk Vatanda�l��� Kanununun 28 inci maddesi
kapsam�ndaki kat�l�mc�lar ad�na �denen katk� pay�na ili�kin veriler ile
Devlet katk�s� hesaplamas�na esas di�er verilerin, emeklilik g�zetim
merkezince belirlenen i�erik, format ve y�nteme g�re en ge� kayd�n olu�tu�u
g�n� takip eden i� g�n�nde saat 14:00�e kadar emeklilik g�zetim merkezine
g�nderimini tamamlar. �irketler, bu verileri do�ru, eksiksiz ve tutarl�
olarak emeklilik g�zetim merkezine bildirmekle y�k�ml�d�r. Emeklilik
g�zetim merkezi, verilerin, belirlenen i�erik, format ve y�nteme g�re g�nderildi�ini
ve tutarl�l���n� kontrol eder, ayk�r�l�k saptanan verileri d�zeltilmek
�zere �irketlere g�nderir.

(3) �irketler, katk� pay�n�n �dendi�i ay�n sonunu
takip eden dokuzuncu i� g�n� sonuna kadar, ilgili ay i�inde g�nderdi�i t�m
verilerin tutarl�l���na ve do�rulu�una ili�kin nihai kontrol�n� tamamlar ve
tutarl�l���n� veya do�rulu�unu sa�layamad�klar� verileri kay�t
kesinle�tirme �ncesi emeklilik g�zetim merkezine bildirir. �lgili g�n sonu
itibar�yla kay�tlar�n kesinle�ti�i kabul edilir. Emeklilik g�zetim merkezi
taraf�ndan yap�lan kontrol uyar�nca ger�ekle�tirilen d�zeltmeler hari�, bu
tarihten sonra yap�lacak de�i�iklikler, yeni g�nderilecek veriler ile bu
tarihe kadar �irket taraf�ndan tutarl�l���, do�rulu�u sa�lanamayan ya da
Devlet katk�s� hesab� yap�lmas�na imkan vermeyecek
�ekilde g�nderilen veriler, ilgili katk� pay�n�n �dendi�i aya ili�kin
Devlet katk�s� hesaplamas�nda dikkate al�nmaz.

(4) Emeklilik g�zetim merkezi, kay�t kesinle�tirme
tarihini takip eden alt� i� g�n� i�inde Kurumca belirlenen kontrol
listesinde belirtilenler dahil gerekli t�m
kontrolleri yapar ve �irket ile emeklilik g�zetim merkezi aras�nda, ikinci
ve ���nc� f�kraya g�re ayk�r�l�k tespit edilmeyen veriler �zerinden
bireysel emeklilik sisteminde kat�l�mc�n�n Devlet katk�s� hesab�na �denecek
Devlet katk�s� tutar�na, �al��an�n taahh�t hesab�na kaydedilecek Devlet
katk�s� tutarlar�na ve �al��an�n hak etti�i Devlet katk�s� tutarlar� ile 6 nc� madde kapsam�nda �denecek ek Devlet katk�s�
tutar�na ili�kin �� ayr� mutabakat belgesi, elektronik imza ya da �slak
imza kullan�larak imzalan�r. Bu f�krada belirtilen s�re i�inde, ilgili
mutabakat belgesini imzalamayan �irket nezdindeki
tahsilatlar i�in Devlet katk�s� hesaplanmaz ve kat�l�mc�n�n
di�er �irketlerde s�zle�mesi veya sertifikas� var ise Devlet katk�s�
limiti, kat�l�mc�n�n ilgili s�zle�melerine veya sertifikalar�na �dedi�i
katk� pay� tutarlar� i�in kullan�l�r. S�z konusu tahsilatlar�n imzalanan
m�teakip mutabakat belgelerine konu olmas� durumunda, bu tahsilatlar ilgili
hesap d�nemi i�in kat�l�mc�n�n kalan limiti dahilinde
hesaplamaya dahil edilir. Mutabakat belgelerinde yer almas� gereken asgari
hususlar Kurumca belirlenir.

(5) �dendi�i aya ili�kin Devlet katk�s� hesaplamas�na
dahil edilmemi� veya Devlet katk�s� hesab�na dahil
edilmekle birlikte tamamen veya k�smen Devlet katk�s� almam�� yahut sehven
haks�z Devlet katk�s� bildirimine konu edilmi� katk� pay� �demeleri, katk�
pay� tahsilat�n�n �irket hesaplar�na nakden intikal etti�i ay�n sonunu
m�teakip bir y�l� a�mamak �zere, takip eden d�nemlerde yap�lacak Devlet
katk�s� hesaplamas�nda dikkate al�n�r. �lgili �demelerden mutabakatta
hatal� olarak belirlenmi� olanlar�n tekrar hesaplamaya dahil
edilebilmesi i�in, �irketler taraf�ndan s�z konusu �demeye ili�kin
hesaplama talebinin, ilgili tahsilat�n �irket hesaplar�na nakden intikal
etti�i ay�n sonunu m�teakip bir y�l� a�mamak �zere, emeklilik g�zetim
merkezine iletilmesi gerekir. Bu gecikme nedeniyle kat�l�mc�n�n maruz
kald��� bir zarar olu�mas� durumunda, bu zarar ilgili �irket taraf�ndan
kar��lan�r.

(6) Emeklilik g�zetim merkezi, �irketlerle
imzalad��� mutabakat belgelerine konu verileri kullanarak, s�zle�me baz�nda
�denen katk� paylar�n� T�rkiye Cumhuriyeti vatanda�lar� i�in T�rkiye
Cumhuriyeti kimlik numaralar�na, 5901 say�l� Kanunun 28 inci maddesi
kapsam�ndaki kat�l�mc�lar i�in ilgili kimlik numaralar�na g�re kat�l�mc�
baz�nda konsolide eder ve kat�l�mc� baz�nda �denen
katk� pay�n�n Kanunun ek 1 inci maddesinde belirtilen oran�n� Devlet
katk�s� olarak hesaplar. 5901 say�l� Kanunun 28 inci maddesi kapsam�ndaki
kat�l�mc�lar i�in durumlar�n� tevsik eden belgelerini �irkete ibraz
etmeleri halinde Devlet katk�s� hesaplan�r. �al��anlar�n Devlet katk�s�
taahh�t olarak hesaplan�r ve bu tutarlar taahh�t hesab�nda kay�t alt�na al�n�r.
Taahh�t edilen Devlet katk�s�n�n, nakit hesab�na nakden �denecek k�sm�,
Kanunun ek 1 inci maddesi kapsam�nda, sertifikan�n sistemde ge�irdi�i
s�reye ba�l� olarak belirlenen hak kazanma oranlar�na ve 9 uncu maddede yer
alan usule g�re hesaplan�r. Bir takvim y�l� i�in yap�lacak Devlet katk�s�
hesab�nda 8 inci maddede yer alan limite kadar olan katk� pay� tutarlar�
dikkate al�n�r. Bir kat�l�mc�n�n birden fazla s�zle�mesi veya sertifikas�
olmas� durumunda, s�zle�me ve sertifika baz�nda Devlet katk�s�, ilgili ayda
s�zle�me veya sertifika ba��na �denen katk� paylar�n�n a��rl��� dikkate
al�narak hesaplan�r ve toplam Devlet katk�s� kat�l�mc�n�n s�zle�melerine
veya sertifikalar�na payla�t�r�l�r.

(7) Emeklilik g�zetim merkezi, kay�t
kesinle�tirmeyi m�teakip on i� g�n� i�inde, ilgisine g�re kat�l�mc� veya
�al��an baz�nda hesaplad��� Devlet katk�s� bilgilerini ve 6 nc� madde kapsam�nda hesaplanan ek Devlet katk�s�
bilgilerini ilgili �irkete, ayr�ca �irket baz�nda haz�rlanan bu bilgileri
i�eren hesap formlar�n� Bakanl��a ve Kuruma g�nderir. Devlet katk�s�
bilgilerinin �irkete g�nderilmesini takip eden i� g�n�, taahh�t edilen
Devlet katk�s� tutarlar� �irket taraf�ndan taahh�t hesab�nda kay�t alt�na
al�n�r. Hesap formlar�nda yer alacak hususlar Kurumca belirlenir.

(8) Devlet katk�s�n�n hesaplanmas�nda, T�rkiye
Cumhuriyeti vatanda�� olanlar ile 5901 say�l� Kanunun 28 inci maddesi
kapsam�ndaki kat�l�mc�lar ad�na �denen ve �irket hesaplar�na nakden intikal
etmi� olan katk� pay� �demeleri dikkate al�n�r. �irket�e kat�l�mc� hesab�na
yap�lan �demeler, ek faydalar, i�veren grup emeklilik s�zle�mesinden hak
kazan�larak transfer yoluyla aktar�lan tutarlar, ba�ka bir �irketten
aktar�mla gelen tutarlar, i�verenler taraf�ndan yap�lan katk� pay�
�demeleri, kime ait oldu�u belli olmayan katk� pay� �demeleri, Kanunun
ge�ici 4 �nc� maddesinin birinci f�kras� kapsam�nda aktar�lan tutarlar,
emeklilik g�zetim merkezine vefat etti�i verisi iletilmi� olan kat�l�mc�lar
i�in vefat tarihinden sonra nakden �irket hesaplar�na intikal eden katk�
pay� �demeleri ile emeklilik hakk�n� kullanmak �zere birle�tirilmi�
s�zle�melere birle�tirme tarihinden itibaren nakden �irket hesaplar�na
intikal eden veya devreden katk� pay� �demeleri hesaplamaya dahil edilmez. Bireysel ve gruba ba�l� bireysel
emeklilik s�zle�meleri kapsam�nda, i�verenlerin, katk� pay� �demelerine
ili�kin operasyonel i�lemlere yaln�zca arac�l�k
yapt��� katk� pay� tutarlar� Devlet katk�s� hesab�nda dikkate al�n�r.
�demelerin Devlet katk�s� hesaplamas�na dahil edilmesi i�in varsa blokaj s�resinin tamamlanmas�n� m�teakip, katk� pay�n�n
nakden �irket hesaplar�na intikal etmi� olmas� gerekir.

(9) Devlet katk�s�na ili�kin yap�lacak i�lemlerle
ilgili olarak, �irketler ile emeklilik g�zetim merkezi aras�nda operasyonel s�reci ve ko�ullar� belirleyen bir protokol
imzalan�r.

Ba�lang��
Devlet katk�s�n�n hesaplanmas�

MADDE 5- (1) Ba�lang�� Devlet katk�s�, �al��an baz�nda
Kanunun ek 2 nci maddesi kapsam�nda sisteme giri�te
bir defaya mahsus olmak �zere hesaplan�r ve emeklilik g�zetim merkezi
taraf�ndan taahh�t olarak kayda al�n�r. Ba�lang�� Devlet katk�s�; ba�lang��
d�neminin bitti�i Devlet katk�s� hesap d�nemi i�in hesaplan�r, bu hesap
d�nemi sonu itibar�yla y�r�rl�kte bulunan ve ba�lang�� d�nemini tamamlam��
sertifika veya sertifikalar ile ba�lant�l� takip edilir. Ba�lant�l�
sertifika veya sertifikalar�n tamam�n�n sonland�r�lmas� halinde ba�lang��
Devlet katk�s�n�n taahh�t edilen k�sm� silinir.

(2) Ba�lang�� Devlet katk�s�n�n hesaplanmas�na
ili�kin i� ve i�lemlerde 4 �nc� madde h�k�mleri esas al�n�r.

(3) Ba�lang�� Devlet katk�s�n�n taahh�t edilen
k�sm� silinmi� olan �al��an�n yeniden sisteme dahil
olmas� halinde, ba�lang�� Devlet katk�s� yeniden hesaplanmaz. Ancak
ba�lang�� d�neminde cayma hakk�n� kullanm�� olan bir �al��an�n sisteme
yeniden dahil olmas� durumunda, daha �nce
ba�lang�� Devlet katk�s� hi� hesaplanmam�� ise bu h�k�m uygulanmaz.
Ba�lang�� Devlet katk�s�n�n �al��an baz�nda takip edilmesini sa�layacak
altyap� emeklilik g�zetim merkezi taraf�ndan sa�lan�r.

Ek Devlet
katk�s�n�n hesaplanmas�

MADDE 6- (1) Emeklilik
hakk�n�n kullan�lmas� halinde, bireysel emeklilik hesab�nda bulunan
birikimini en az on y�l s�reli y�ll�k gelir sigortas� s�zle�mesi kapsam�nda
almay� tercih eden �al��ana y�ll�k gelir sigortas� s�zle�mesinin
akdedildi�i tarihi takip eden Devlet katk�s� hesaplama d�neminde, Kanunun
ek 2 nci maddesi uyar�nca birikiminin %5�i
kar��l��� ek Devlet katk�s� olarak �denir.

(2) Vefat veya maluliyet d���ndaki bir nedenle on
y�l tamamlanmadan y�ll�k gelir sigortas�n�n sonland�r�lmas� halinde,
yap�lan ek Devlet katk�s� Kurumca belirlenen usul ve esaslara g�re genel
b�t�eye gelir kaydedilmek �zere Bakanl�k hesaplar�na �denir.

(3) Zaman�nda �denmedi�i veya eksik �dendi�i tespit
edilen tutarlar, �denmesi gereken tarihten itibaren gecikme zamm� oran�na
g�re hesaplanan faiziyle birlikte 6183 say�l� Kanun h�k�mlerine g�re tahsil
edilmek �zere Kurumca yetkilendirilecek kurulu� taraf�ndan ilgili vergi
dairesine ayl�k olarak bildirilir.

Devreden
katk� pay�na Devlet katk�s�n�n hesaplanmas�

MADDE 7- (1) Devreden katk� paylar�, her y�l�n ilk g�n�
�irket hesaplar�na intikal etmi� katk� pay� olarak muamele edilmek
suretiyle 4 �nc� madde kapsam�nda yap�lacak Devlet katk�s� hesaplamas�nda
dikkate al�n�r. Bu i�lem neticesinde, devreden katk� pay� tutar�ndan Devlet
katk�s� hesaplamas�na esas te�kil eden k�sm� d���l�r.

(2) Bir kat�l�mc�n�n emeklilik s�zle�mesinin veya
sertifikas�n�n sonlanmas� halinde, bu s�zle�me veya sertifikada m�teakip
y�llara devreden katk� paylar� i�in Devlet katk�s� hesaplamas� yap�lmaz.
S�zle�me veya sertifikadan yap�lan k�smen �demeler ile nafaka borcu
alacaklar�, haciz, rehin veya iflas sebebiyle yap�lan �demeler, bu s�zle�me
veya sertifikadaki varsa devreden katk� pay� tutar�ndan mahsup edilir.

(3) Devreden katk� pay� uygulamas�na herhangi bir
s�n�rlama getirmek ile usul ve esaslar� belirlemeye Bakanl���n uygun g�r���
al�narak Kurul yetkilidir.

Azami
limit hesab�

MADDE 8- (1) Bir kat�l�mc� i�in bir takvim y�l�nda
hesaplanan Devlet katk�s� tutar�na esas te�kil eden katk� paylar�n�n
toplam�, ilgili takvim y�l� i�in belirlenen y�ll�k toplam br�t asgari �cret
tutar�n� a�amaz.

(2) Bir kat�l�mc�n�n emeklilik s�zle�mesini veya sertifikas�n�
sonland�rarak sistemden ayr�lmas� sonucunda hak kazan�lmayan Devlet
katk�lar�n�n iade edilmesi ya da taahh�t edilen tutarlar�n�n hesaptan
��kar�lmas�, ayn� takvim y�l�nda y�r�rl�kte olan di�er s�zle�meleri i�in
Devlet katk�s� hesaplamas�na esas kalan limitini art�rmaz. Cayma i�lemine
konu olan s�zle�meler i�in bu h�k�m uygulanmaz.

(3) Bir kat�l�mc�n�n bir takvim y�l�na ili�kin
Devlet katk�s� hesaplamas�na esas limiti, ilgili y�la ait haks�z olarak
�dendi�i veya taahh�t edildi�i tespit edilen Devlet katk�s� tutar� kadar
art�r�l�r.

(4) Devlet katk�s� hesaplamas�nda, katk� pay�n�n
�irket hesaplar�na nakden intikal etti�i y�ldaki limit esas al�n�r.

(5) Bir �al��an i�in �denecek ek Devlet katk�s�
hesaplamas�na esas te�kil eden birikim toplam� �al��an�n emeklilik hakk�n�
kulland��� ayda ge�erli ayl�k br�t asgari �cret tutar� ile sistemde kald���
ay say�s�n�n �arp�m�n� a�amaz.

(6) A�a��da yer alan Devlet katk�lar�ndan her
birinin limiti ayr� olarak hesaplan�r ve takip edilir.

a) Kanunun ek 1 inci maddesi kapsam�nda �denen
Devlet katk�s�,

b) Kanunun ek 2 nci
maddesi kapsam�nda otomatik kat�l�m ile kurulan sertifikalar i�in
hesaplanan Devlet katk�s�,

c) Kanunun ek 2 nci
maddesi kapsam�nda maktu olarak hesaplanan ba�lang�� Devlet katk�s�,

�) Kanunun ek 2 nci
maddesi kapsam�nda �denen nispi olarak hesaplanan ek Devlet katk�s�.

Devlet
katk�s�n�n �denmesi

MADDE 9- (1) Bakanl�k, hesaplanan Devlet katk�s� ile ek
Devlet katk�s� tutar�n� emeklilik g�zetim merkezi taraf�ndan g�nderilen
hesap formlar�na istinaden �deme belgesinin d�zenlenmesini m�teakip be� i�
g�n� i�inde emeklilik g�zetim merkezinin hesab�na �der. Emeklilik g�zetim
merkezi, Bakanl�k taraf�ndan g�nderilen Devlet katk�s�n�, en ge�
hesaplar�na intikal etti�i g�n� takip eden i� g�n� hesaplama yap�lan katk�
pay�n�n ili�kili oldu�u s�zle�menin hesap d�nemi sonu itibar�yla bulundu�u
�irket hesaplar�na �der.

(2) Taahh�t edilen Devlet katk�s� tutarlar�,
�al��an�n taahh�t hesab�nda, a�a��daki tutarlar ise �al��an�n nakit
hesab�nda takip edilir:

a) Taahh�t edilen tutarlar�n hak kazanma oranlar�na
g�re nakde d�n��en k�s�mlar�,

b) Sertifikan�n sistemde bulundu�u s�reye g�re
do�rudan nakit olarak �denen tutarlar.

(3) Taahh�t hesab�ndan nakde d�n��ecek tutarlar
i�in sertifikan�n sistemde bulundu�u s�renin;

a) ���nc� y�l�n� doldurmas� ile taahh�t hesab�nda
de�erlenen (kay�t alt�nda tutulan) toplam tutar�n y�zde on be�i nakit
hesab�na �denir ve Devlet katk�s�n�n y�zde seksen be�i ise taahh�t
hesab�nda kay�t alt�nda tutulmaya devam edilir,

b) Alt�nc� y�l�n� doldurmas� ile taahh�t hesab�nda
de�erlenen (kay�t alt�nda tutulan) toplam tutar�n seksen be�te yirmisi
nakit hesab�na �denir. Bu i�lem neticesinde Devlet katk�s�n�n, y�zde otuz
be�i nakit hesab�na �denmi� olur ve y�zde altm�� be�i ise taahh�t hesab�nda
kay�t alt�nda tutulmaya devam edilir.

c) Onuncu y�l�n� doldurmas� ile taahh�t hesab�nda
de�erlenen (kay�t alt�nda tutulan) toplam tutar�n altm�� be�te yirmi be�i
nakit hesab�na �denir. Bu i�lem neticesinde Devlet katk�s�n�n, y�zde
altm��� nakit hesab�na �denmi� olur ve y�zde k�rk� ise taahh�t hesab�nda
kay�t alt�nda tutulmaya devam edilir,

(4) Do�rudan nakit olarak �denecek tutarlar i�in
sertifikan�n sistemde bulundu�u s�renin;

a) ���nc� y�l� ile alt�nc� y�l� aras�nda �irket
hesab�na intikal eden katk� paylar� i�in hesaplanan Devlet katk�s�
tutar�n�n y�zde on be�i do�rudan nakit olarak �denir, y�zde seksen be�i
taahh�t olarak kay�t alt�na al�n�r,

b) Alt�nc� y�l� ile onuncu y�l� aras�nda �irket
hesab�na intikal eden katk� paylar� i�in hesaplanan Devlet katk�s�
tutar�n�n y�zde otuz be�i do�rudan nakit olarak �denir, y�zde altm�� be�i
taahh�t olarak kay�t alt�na al�n�r,

c) Onuncu y�l�ndan itibaren �irket hesab�na intikal
eden katk� paylar� i�in hesaplanan Devlet katk�s� tutar�n�n y�zde altm���
do�rudan nakit olarak �denir, y�zde k�rk� taahh�t olarak kay�t alt�na
al�n�r.

(5) ���nc� ve d�rd�nc� f�kralarda taahh�t olarak
hesaplanan tutarlar virg�lden sonra yukar� do�ru en yak�n iki haneli tutara
yuvarlanarak kay�t alt�na al�n�r, nakde d�n��en ve do�rudan nakden �denen
tutarlar�n ise virg�lden sonra iki hanesi dikkate al�narak i�lem g�r�r.

(6) �al��an�n her bir sertifikas� i�in Devlet
katk�s�na ili�kin hesaplamalar, ayr� ayr�
yap�l�r. Her hal�karda Devlet katk�s� tutarlar�na ili�kin azami limit ki�i
baz�nda 8 inci madde kapsam�nda takip edilir.

(7) Taahh�t ba�lang�� Devlet katk�s� tutar�,
emeklilik g�zetim merkezi nezdinde kay�tl� veriler kapsam�nda �al��an�n
sistemde ge�irdi�i s�reye g�re ikinci ve ���nc� f�kralarda belirtilen usule
g�re 5 inci maddede tan�mlanan ba�lant�l� sertifikas�na nakden �denir.
Birden fazla ba�lant�l� sertifika olmas� durumunda ise nakde d�nen Devlet
katk�s� tutar� e�it olarak ba�lant�l� sertifikalara da��t�l�r.

(8) Sertifikan�n emeklilik hakk�n�n kullan�larak ya
da vefat veya maluliyet nedeniyle sonland�r�lmas� halinde ise taahh�t
hesab�ndaki tutar�n tamam� nakit hesab�na �denir. Hesaplamalar, her bir
sertifika i�in ayr� ayr� yap�l�r.

(9) �irketler, kat�l�mc�lara ait nakden �denen
Devlet katk�s�n�, en ge� hesaplar�na intikal etti�i g�n� takip eden i�
g�n�, Devlet katk�s�n�n yat�r�ma y�nlendirilmesinde kullan�lan fon i�in
al�m talimat�n� vererek yat�r�ma y�nlendirir. Bu tutarlar, al�m talimat�
verilen fon paylar�n�n takas� ger�ekle�ene kadar, fonun saklay�c� kurulu�
nezdinde a��lan �zel hesab�nda bloke �ekilde tutulur. Devlet katk�s�n�n
�irket hesaplar�na intikal etti�i g�n itibar�yla, aktar�m veya sistemden ayr�lma
i�lemi nedeniyle kat�l�mc�n�n fonlar�na ili�kin sat�� talimat� verilmi�se,
kat�l�mc�n�n Devlet katk�s� yat�r�ma y�nlendirilmez, sat�lan fon
paylar�ndan nakde d�n��en tutara ilave edilir. �irketler, Devlet katk�s�n�n
yat�r�ma y�nlendirilmesine ili�kin talimat kay�tlar�n� muhafaza eder ve
denetime haz�r halde bulundurur. Hesab�na intikal eden Devlet katk�s�n�n
zaman�nda yat�r�ma y�nlendirilmemesi nedeniyle olu�acak zarar �irket
taraf�ndan kar��lan�r.

(10) Kat�l�mc�ya sistemden ayr�lmadan k�smen �deme
yap�lmas� durumunda, Kanunun 6 nc� maddesi kapsam�nda,
�deme yap�lacak Devlet katk�s� oran� ve uygulamaya dair di�er hususlar
Kurum taraf�ndan belirlenir.

���NC� B�L�M

Devlet Katk�s� Hesab�na Dair ��lemler

�irketler
aras� aktar�m

MADDE 10- (1) Kat�l�mc�n�n, bir �irkette bulunan bireysel
emeklilik hesab�ndaki birikimlerinin ba�ka bir �irkete aktar�lmas�
durumunda, Devlet katk�s� veya nakit hesab�ndaki tutarlar da Bireysel
Emeklilik Sistemi Hakk�nda Y�netmeli�in �irketler aras� aktar�m hakk�ndaki
h�k�mleri dikkate al�narak kat�l�mc�n�n birikimleriyle birlikte yeni
�irkete aktar�l�r. Bu aktar�m ile birlikte, Devlet katk�s�na ili�kin t�m
veriler de yeni �irkete iletilir. �irket, kat�l�mc�n�n birikimini olu�turan
fon paylar�n�n nakde d�n��me s�relerini dikkate alarak Devlet katk�s� veya
nakit hesab�ndaki fon paylar�n�n sat���n� ger�ekle�tirir, en ge� fon
paylar�n�n nakde d�n��t��� g�n� takip eden i� g�n� saat 15:00�e
kadar ilgili tutar� ve aktar�ma ili�kin verileri aktar�m yap�lacak �irkete
aktar�r. Aktar�m yap�lan �irket, bu tutar�, en ge� hesaplar�na intikal
etti�i g�n� takip eden i� g�n�, Devlet katk�s�na ili�kin fon paylar�n�n
al�m talimat�n� vererek yat�r�ma y�nlendirir. Bu tutarlar, al�m talimat�
verilen fon paylar�n�n takas� ger�ekle�ene kadar, fonun saklay�c� kurulu�
nezdinde a��lan �zel hesab�nda bloke �ekilde tutulur.

(2) Kat�l�mc�n�n, �nceki �irketinde �dedi�i katk�
paylar� nedeniyle hesab�na hen�z intikal etmemi� bir Devlet katk�s�
bulunmas� halinde bu tutar en ge�, �irkete �dendi�i g�n� takip eden i� g�n�
kat�l�mc�n�n yeni �irketine aktar�l�r.

(3) Bu madde kapsam�ndaki aktar�m ve yat�r�ma
y�nlendirme y�k�ml�l�klerinin zaman�nda yerine getirilmemesi nedeniyle
olu�an zarar ilgili �irket taraf�ndan kar��lan�r.

Ayr�lma
ve hak kazan�lmayan tutarlar�n iadesi

MADDE 11- (1) Kat�l�mc�n�n, s�zle�mesini veya sertifikas�n�
sonland�rmas� halinde, Kanunun ek 1 inci maddesine g�re Devlet katk�s�
hesab�ndaki hak kazan�lan tutarlar veya nakit hesab�ndaki tutarlar,
bireysel emeklilik hesab�ndaki birikimleri ile birlikte Bireysel Emeklilik
Sistemi Hakk�nda Y�netmeli�in sistemden ayr�lmaya ili�kin h�k�mleri dikkate
al�narak kendisine �denir.

(2) Emeklilik hakk� kazan�lm��
olmakla birlikte bu hak kullan�lmadan ya da vefat veya mal�liyet d���ndaki
bir nedenle s�zle�menin veya sertifikan�n sonlanmas� halinde, �al��anlara
taahh�t edilen Devlet katk�s� tutarlar� �irketlerce Devlet katk�s�
hesab�ndan ��kar�l�r, Kanunun ek 1 inci maddesine g�re Devlet katk�s�
hesab�ndaki hak kazan�lmayan tutarlar ise genel b�t�eye gelir kaydedilmek
�zere a�a��da belirtilen i�lemler takip edilerek iade edilir.

(3) �irket, kat�l�mc� taraf�ndan g�nderilen ayr�lma
talep formunun kendisine intikalini m�teakip kat�l�mc�n�n Devlet katk�s�
hesab�ndaki fon pay adet ve tutar verisi ile sonlanma tarihi itibar�yla
hesaplad��� hak kazanma oran�n�n emeklilik g�zetim merkezi kay�tlar� ile
uyumlu oldu�unu teyit eder. Kat�l�mc�n�n Devlet katk�s� hesab�ndaki fon pay
adet ve tutar verisi ve hesaplanan hak kazanma oran�, emeklilik g�zetim
merkezi kay�tlar� ile uyumlu de�il ise, uyumsuzlu�a neden olan hatalar�n
d�zeltilerek teyidin sa�lanmas� gerekir. Emeklilik g�zetim merkezi, bu
uyumun teyidi amac�yla �irketlerin emeklilik g�zetim merkezi nezdinde
tutulan kay�tlara uzaktan eri�imi i�in gerekli altyap�y� kurar. Ayr�lma
i�lemi ger�ekle�tirilmeden �nce kat�l�mc�n�n sistemden ayr�lmaktan
vazge�mesi durumunda �irket, kat�l�mc�n�n bu y�ndeki talebini en ge�
kendisine ula�t��� tarihi takip eden i� g�n� emeklilik g�zetim merkezine
bildirir.

(4) �irket, ���nc� f�krada belirtilen teyidi
sa�lamas�n� m�teakip kat�l�mc�n�n birikimini olu�turan fon paylar�n�n nakde
d�n��me s�relerini dikkate alarak, Devlet katk�s� hesab�ndaki fon
paylar�n�n sat�m talimat�n� verir.

(5) �irket, fon paylar�n�n nakde d�n��t��� g�n,
nakde d�nen tutarlar�, virg�lden sonra yukar� do�ru en yak�n iki haneli
tutara yuvarlayarak genel b�t�eye gelir kaydedilmek �zere Bakanl�k
hesaplar�na �der. �irket bu �demelere ili�kin bilgiyi, �demelerin yap�ld���
aya ili�kin kay�t kesinle�tirme tarihine kadar emeklilik g�zetim merkezine
g�nderir. Emeklilik g�zetim merkezi, kendisine yap�lan bildirim ve iletilen
veriler kapsam�nda Bakanl�k hesaplar�na �denen tutarlar�n kendi kay�tlar�
ile uyumunu ve do�rulu�unu kontrol eder. Zaman�nda �denmedi�i veya eksik
�dendi�i tespit edilen tutarlar, �denmesi gereken tarihten itibaren gecikme
zamm� oran�na g�re hesaplanan faiziyle birlikte 6183 say�l� Kanun
h�k�mlerine g�re tahsil edilmek �zere emeklilik g�zetim merkezi taraf�ndan
ilgili vergi dairesine ayl�k olarak bildirilir.

(6) �irketler, emeklilik g�zetim merkezi
taraf�ndan, be�inci f�kra kapsam�nda vergi dairesine bildirilen tutarlar�n
vergi dairesine �denmesine ili�kin bilgileri, ayl�k olarak emeklilik
g�zetim merkezine g�nderir.

Haks�z
veya erken yap�lan �demelere ili�kin i�lemler

MADDE 12-
(1) �irketler, Devlet katk�s�na
esas te�kil eden katk� paylar�n�n do�ru hesaplanmas� ve kendi altyap� ve
operasyonlar�ndan kaynaklanan hatalar�n �nlenmesi i�in gerekli tedbirleri
al�r.

(2) Haks�z olarak �dendi�i tespit edilen Devlet
katk�s�, �deme tarihinden itibaren gecikme zamm� oran�na g�re hesaplanan
faiziyle birlikte 6183 say�l� Kanun h�k�mlerine g�re tahsil edilmek �zere
emeklilik g�zetim merkezi taraf�ndan ilgili �irketin ba�l� oldu�u vergi
dairesine ve �irkete ayl�k olarak bildirilir.

(3) Taahh�t edilen Devlet katk�s�n�n haks�z olarak
hesapland��� tespit edilen k�sm�, ilgili hesaptan ��kar�l�r. S�z konusu
tutarlar�n nakit hesab�na nakden �denen k�sm�na ili�kin olarak ikinci
f�kradaki s�re� i�letilir.

(4) �irketler, emeklilik g�zetim merkezi taraf�ndan,
ikinci f�kra kapsam�nda vergi dairesine bildirilen tutarlar�n vergi
dairesine �denmesine ili�kin bilgileri, ayl�k olarak emeklilik g�zetim
merkezine g�nderir.

(5) Kendisine haks�z olarak Devlet katk�s� �dendi�i
veya taahh�t edildi�i tespit edilen bir kat�l�mc�ya ait Devlet katk�s�,
mutabakat belgesi ekinde yer alan veriler uyar�nca s�zle�mesinin veya
sertifikas�n�n en son bulundu�u �irket taraf�ndan, ilgili fon paylar�
sat�larak kat�l�mc�n�n hesab�ndan geri al�n�r veya taahh�t hesab�ndan
��kar�l�r.

(6) Haks�z �dendi�i tespit edilen Devlet katk�s�
tutarlar�ndan, kat�l�mc�n�n Devlet katk�s� hesab�ndan geri al�nmadan
s�zle�menin veya sertifikan�n sonlanmas� durumunda Bakanl��a �denmi� olan
tutarlar i�in 13 �nc� maddenin birinci f�kras� kapsam�nda i�lem yap�l�r.

(7) Erken �denen Devlet katk�s� tutarlar�na, Devlet
katk�s�n�n Bakanl�k�a fiilen �dendi�i tarih ile �denmesi gereken tarih
aras�ndaki s�re i�in emeklilik g�zetim merkezi taraf�ndan gecikme zamm�
oran� esas al�narak gecikme bedeli hesaplan�r. Hesaplanan tutar, Devlet
katk�s�n�n Bakanl�k�a �denmesi gereken tarihten �irketin vergi dairesine
�deme yapt��� tarihe kadar gecikme zamm� oran�na g�re hesaplanan faiziyle
birlikte 6183 say�l� Kanun h�k�mlerine g�re tahsil edilmek �zere emeklilik
g�zetim merkezi taraf�ndan ilgili �irketin ba�l� oldu�u vergi dairesine ve
�irkete ayl�k olarak bildirilir.

(8) Erken taahh�t edilen Devlet katk�s� tutarlar�
ile erken nakde d�n��en Devlet katk�s� tutarlar�na ili�kin emeklilik
g�zetim merkezi ve �irketlerce yap�lacak i� ve i�lemlere ili�kin esas ve
usuller Kurum taraf�ndan belirlenir.

Fazla
veya yersiz �demelerin iadesi

MADDE 13- (1) Bakanl�k hesab�na �irketlerce yap�lan fazla
veya yersiz �demeler Bakanl�k�a iade edilir. Bu tutarlar i�in faiz �denmez.
Bu konudaki esas ve usuller Kurumca belirlenir.

Devlet
katk�s�n�n yat�r�ma y�nlendirilmesi

MADDE 14- (1) �irket, m�nhas�ran Devlet katk�s�n�n yat�r�ma
y�nlendirilmesi amac�yla a�a��da belirtilen portf�y
s�n�rlamalar�na uyan, kendisi taraf�ndan veya ba�ka bir emeklilik
�irketince kurulmu� bir fon tan�mlar. �irket, faiz i�ermeyen yat�r�m
ara�lar�na y�nelik tercihte bulunan kat�l�mc�lar i�in ayr� bir fon
tan�mlayabilir, faiz i�ermeyen yat�r�m ara�lar�na y�nelik tercihte bulunan
�al��anlar i�in ise her hal�karda ayr� bir fon tan�mlar. Nakden �denen Devlet
katk�lar�n�n;

a) Asgari y�zde yetmi�i, ilgisine g�re Bakanl�k�a
veya Hazine M�ste�arl��� Varl�k Kiralama �irketlerince ihra� edilen T�rk
Liras� cinsinden bor�lanma ara�lar�nda, gelir ortakl��� senetlerinde veya
kira sertifikalar�nda,

b) Azami y�zde yirmisi T�rk Liras� cinsinden;

1) Mevduatta, kat�lma hesab�nda,

2) Borsada i�lem g�rmesi kayd�yla bankalar
taraf�ndan ��kar�lan bor�lanma ara�lar�nda, kaynak kurulu�u bankalar olan
varl�k kiralama �irketlerince ihra� edilen kira sertifikalar�nda veya
Sermaye Piyasas� Kurulu taraf�ndan yetkilendirilmi� derecelendirme
kurulu�lar� taraf�ndan yat�r�m yap�labilir seviyeye denk gelen
derecelendirme notuna sahip teminatl� menkul k�ymetler ile varl�k veya
ipote�e dayal� menkul k�ymetlerde,

c) Asgari y�zde onu, BIST 100, BIST
S�rd�r�lebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Y�netim Endeksi ve Borsa �stanbul
A.�. taraf�ndan hesaplanan kat�l�m endekslerindeki paylarda,

�� de�erlendirilir.

(2) Birinci f�kran�n (b) bendinin (2) numaral� alt
bendi ve (c) bendinin her biri i�in fon portf�y�n�n
y�zde onbe�inden fazla yat�r�m yap�lamaz.

(3) Fon portf�y�ne, BIST
repo-ters repo pazar�nda ger�ekle�tirilen ters repo vaad
s�zle�meleri d�hil edilebilir ve fon varl�klar� Takasbank
ve/veya yurt i�i organize para piyasas� i�lemlerinde de�erlendirilebilir.
Bu �ekilde de�erlendirilecek tutarlar fon portf�y�n�n
y�zde be�ini a�amaz.

(4) Devlet katk�lar�n�n yat�r�ma y�nlendirilece�i
fona ili�kin giderlerin kar��lanmas� i�in fondan gider kesintisi
yap�labilir. Bu kapsamda yap�lacak toplam kesinti, fon i�letim giderine
ili�kin kesinti d�hil, g�nl�k y�z binde biri (y�ll�k %0,365) ge�meyecek
�ekilde fon i�t�z���nde belirlenir.

(5) Devlet katk�lar�n�n yat�r�ma y�nlendirilmesi
amac�yla tan�mlanan fonun y�netiminde a�a��daki portf�y
s�n�rlamalar� uygulan�r:

a) Tek bir bankada mevduat veya kat�lma hesab�
olarak de�erlendirilebilecek tutar fon portf�y�n�n
y�zde alt�s�n� a�amaz.

b) Tek bir banka taraf�ndan ihra� edilen bor�lanma
ara�lar� ve kira sertifikalar�na fon portf�y�n�n
binde onbe�inden fazlas� yat�r�lamaz.

c) Tek bir hisse senedine fon portf�y�n�n
y�zde birinden fazla yat�r�m yap�lamaz.

(6) �lgili fonun y�netiminde, bu maddede belirtilen
fon portf�y�ne al�nacak varl�klara ili�kin oranlara ek olarak, Emeklilik
Yat�r�m Fonlar�n�n Kurulu� ve Faaliyetlerine �li�kin Esaslar Hakk�nda
Y�netmelikte yer alan ve bu maddede belirtilmeyen di�er ilgili portf�y s�n�rlamalar� da dikkate al�n�r.

(7) �irket, fondaki varl�klar�n de�erinde, fiyat
hareketleri, r��han haklar�n�n kullan�lmas� ve benzer sebeplerle d�rd�nc�
f�krada yer alan s�n�rlama hari� yukar�da belirtilen oransal s�n�rlamalar�n
ihlal edilip edilmedi�ini ayl�k olarak kontrol eder ve bu �ekilde ihlal
edilen oranlar�n on i� g�n� i�inde d�zeltilmesini sa�lar ve Kuruma
bildirimde bulunur.

(8) Fon i�t�z���nde belirlenen g�nl�k kesinti
oran�na kar��l�k gelen y�ll�k oran�n a��l�p a��lmad��� �irket taraf�ndan
her hesaplama d�nemi sonunda kontrol edilir. Bu kontrol, fon i�t�z���nde
yer alan y�ll�k kesinti oran� ve o y�l i�in hesaplanan g�nl�k ortalama fon
net varl�k de�erine g�re yap�l�r. �irket taraf�ndan yap�lan kontrolde fon
i�t�z���nde belirlenen oranlar�n a��ld���n�n tespiti halinde, a�an tutar
ilgili d�nemi takip eden be� i� g�n� i�inde �irket�e fona iade edilir.

(9) Bu Y�netmelik kapsam�nda sunulan fonlar�n
kesinti yap�s� ve oranlar�, say�s�, i�eri�i ve portf�y
y�netim �irketinin belirlenmesine ili�kin esaslar Kurul taraf�ndan yeniden
belirlenebilir.

Devlet
katk�s�na hak kazanma

MADDE 15- (1) S�zle�menin veya sertifikan�n emeklilik
hakk�n�n kullan�larak ya da vefat veya maluliyet nedeniyle sonland�r�lmas�
durumunda kat�l�mc� ya da �al��an, Devlet katk�s� hesab�ndaki tutar�n
t�m�ne hak kazan�r.

(2) 1/1/2013 tarihinden
sonra s�zle�menin sistemde ge�irdi�i s�renin �� y�ldan alt� y�la kadar
olmas� durumunda kat�l�mc�, Devlet katk�s� hesab�ndaki tutarlar�n y�zde onbe�ine, alt� y�ldan on y�la kadar olmas� durumunda
y�zde otuzbe�ine, on y�l ve daha fazla olmas�
durumunda ise y�zde altm���na hak kazan�r. Hesaplamalar, s�zle�me baz�nda
yap�l�r. S�re hesab�nda, s�zle�meye ait fon paylar�na ili�kin son sat�m
talimat�n�n verildi�i tarih dikkate al�n�r. �al��anlar, Devlet katk�s�
nakit hesab�nda yer alan tutarlar�n tamam�na hak kazan�r.

(3) Devlet katk�s�n�n �irket hesaplar�na intikal
etti�i g�n itibar�yla, kat�l�mc�n�n ilgili s�zle�mesine ait Devlet katk�s�
hesab�nda herhangi bir tutar bulunmamas� halinde, s�re hesab�nda,
s�zle�meye ait di�er fon paylar�na ili�kin son sat�m talimat�n�n verildi�i
tarih dikkate al�n�r.

(4) ��veren grup emeklilik s�zle�mesi kapsam�nda
ge�irilen s�reler, emeklilik durumu hari�, Devlet katk�s�na hak kazanmaya
esas s�re hesab�nda dikkate al�nmaz.

D�RD�NC� B�L�M

�e�itli ve Son H�k�mler

��lemlerde
sorumluluk

MADDE 16- (1) �irketler ve emeklilik g�zetim merkezi, Devlet
katk�s�n�n hesaplanmas�, bildirimi, kontrol� ve �denmesine dair
y�k�ml�l�kler ile bu Y�netmelikte belirtilen di�er y�k�ml�l�klerinin do�ru,
zaman�nda ve bu Y�netmelik h�k�mlerine uygun bir �ekilde ger�ekle�tirilmesini
sa�lamak �zere bir kontrol sistemi olu�turur.

(2) �irketler, Devlet katk�s� uygulamas�na ili�kin
i�lemler ile kendi b�nyelerindeki kat�l�mc�lar�n s�zle�me veya sertifika
baz�nda Devlet katk�s� hesab�ndaki tutarlara hak kazan�m� s�relerinin ve
taahh�t tutarlar�n�n mevzuatta �ng�r�ld��� �ekilde takibi i�in gerekli
teknik altyap�y� kurar.

(3) Denetim birimlerince yap�lan denetim sonucunda;
�irketin veya emeklilik g�zetim merkezinin bu Y�netmelikte belirlenen
y�k�ml�l�klerini yerine getirmemesi sonucu olu�tu�u tespit edilen kamu
zarar�, ilgili kurulu� ad�na bor� dosyas� a��larak takip edilir ve tahsilat, ad�na bor� kayd� a��lan kurulu�tan yap�l�r.

(4) Bakanl���n ilgili harcama birimi sadece, Devlet
katk�s�n�n hesap formunda bildirilen tutar�n�n b�t�e tertibine uygun olarak
�denmesinden, �denek �st� �deme yap�lmamas�ndan ve �demenin do�ru muhasebe
hesaplar�ndan yap�lmas�ndan sorumludur.

(5) �irketler, imzalayacaklar� mutabakat belgesine
kay�t kesinle�tirmeye konu i�lemlerin olu�turulan kontrol sistemi
�er�evesince kontrol edildi�ini, kas�t, kusur, hata veya ihmalleri
dolay�s�yla olu�abilecek b�t�n zararlardan sorumlu olduklar�na dair beyannameyi
ekler.

(6) Veri g�nderim ve bildirim y�k�ml�l���n�, Devlet
katk�s�n�n hesaplanmas� ile Devlet katk�s�na ili�kin mahsupla�ma ve iade
i�lemlerinde sorumluluklar�n� gere�i gibi yerine getirmeyen �irketlerin,
kat�l�mc�lar�n hak ve menfaatlerini tehlikeye soktuklar� kabul edilir ve
�irketlere, yapt�klar� ihlalin mahiyetine g�re Kanunun 14 �nc� ve 22 nci maddelerinde belirtilen m�eyyideler uygulan�r.

(7) 5901 say�l� Kanunun 28 inci maddesi
kapsam�ndaki kat�l�mc�lar i�in �irketin Devlet katk�s�na ili�kin sorumlulu�u,
ilgililerin durumlar�n� tevsik eden belgelerini �irkete ibraz etti�i tarih
itibar�yla ba�lar ve belge �zerindeki belge verili� tarihi dikkate al�narak
4 �nc� maddenin be�inci f�kras� kapsam�nda i�lem tesis edilir.

Zararlar�n
kar��lanmas�

MADDE 17- (1) �denen katk� pay�n�n �irket�e zaman�nda
bildirilmemesi, eksik bildirilmesi, do�rulu�unun sa�lanamamas�, Devlet
katk�s�n�n taahh�tten nakde d�n��mesi gereken tutar� i�in �irket�e nakit
�deme talebinin s�resi i�inde iletilmemesi veya ilgili verinin emeklilik
g�zetim merkezince tutarl�l���n�n ya da Devlet katk�s� hesab� yap�lmas�na imkan verdi�inin teyit edilememesi ve benzeri nedenlerle
kat�l�mc�ya gecikmeli �ekilde �denen Devlet katk�s�n�n gecikme d�nemine
ili�kin varsa getirisi, eksik �demeye konu Devlet katk�s�n�n ilgili hesaba
�dendi�i tarihi m�teakip iki i� g�n� i�inde �irket taraf�ndan kat�l�mc�n�n
bireysel emeklilik hesab�na �denerek birikimlerine ilave edilir.

(2) Bir katk� pay�n�n �irket hesaplar�na nakden
intikal etti�i ay�n sonunu m�teakip bir y�ll�k s�re ge�tikten sonra, varsa
s�z konusu katk� pay� �demesinden kaynakl� devreden katk� paylar� da dahil olmak �zere �denmesi gereken bir Devlet katk�s�
bulundu�unun tespiti halinde, bu tutar ve bunun gecikme d�nemine ili�kin
getirisi �irket taraf�ndan ilgisine g�re kat�l�mc�n�n bireysel emeklilik
hesab�na �denerek birikimlerine ilave edilir. Kat�l�mc�n�n ya da i�verenin
s�zle�meye ili�kin bilgilerindeki herhangi bir de�i�ikli�i �irkete ge�
bildirmesi nedeniyle �irket taraf�ndan kar��lanacak olan zarar�n
hesaplamas�nda, kat�l�mc�n�n ya da i�verenin ilgili bilgileri �irkete
bildirim tarihi gecikme d�neminin ba�lang�� tarihi olarak al�n�r.

(3) �irketlerce, 9 uncu ve 10
uncu maddeler kapsam�ndaki yat�r�ma y�nlendirme ve aktar�m
y�k�ml�l�klerinin zaman�nda yerine getirilmemesi durumunda, ilgili tutarlar
i�in i�lem baz�nda s�z konusu y�k�ml�l�klerin yerine getirilmesine ili�kin
s�renin sona erdi�i tarih ile bu y�k�ml�l�klerin yerine getirildi�i tarih
aras�ndaki s�reye gecikme zamm� oran� uygulanarak hesaplanacak tutar
kat�l�mc�n�n Devlet katk�s� hesab�na ilave edilir.
�irketin bu y�k�ml�l�kleri yerine getirmesi ancak
gecikme zamm� oran� uygulanarak hesaplanan tutar� da �demesiyle
ger�ekle�ir.

(4) Emeklilik g�zetim merkezinin, hesaplar�na
intikal eden Devlet katk�s�n� s�resi i�inde �irketlere g�ndermemesi
durumunda, bu tutara Bakanl���n �deme yapt��� tarihten emeklilik g�zetim
merkezi taraf�ndan �irketlere �deme yap�lan tarihe kadar ge�en s�re i�in
gecikme zamm� oran� uygulan�r ve hesaplanan tutar genel b�t�eye gelir
kaydedilmek �zere Bakanl�k hesaplar�na �denir.

(5) Emeklilik g�zetim merkezinin bu Y�netmelikte
belirtilen bildirim, hesaplama, kontrol ve �deme gibi sorumluluklar�n�
belirlenen esaslar do�rultusunda yerine getirmemesi nedeniyle olu�an
zararlar emeklilik g�zetim merkezi taraf�ndan kar��lan�r.

(6) Bu Y�netmelik kapsam�nda zararlar�n
kar��lanmas�nda kullan�lacak getiriye ili�kin hesaplama, ilgili Devlet
katk�s�n�n yat�r�ma y�nlendirilmesinde kullan�lan fonun pay de�erinde
ilgili s�rede meydana gelen art�� dikkate al�nmak suretiyle yap�l�r.

(7) Ba�ka bir �irket taraf�ndan
emeklilik g�zetim merkezine eksik veya yanl�� g�nderilen veriler nedeniyle
vergi dairesine �deme yapmak durumunda kalan �irketin, vergi dairesine
�demi� oldu�u gecikme zamm� tutar� ve varsa kat�l�mc�n�n sistemden
ayr�lmas� nedeniyle Devlet katk�s� hesab�ndan alamad��� durumda vergi
dairesine �dedi�i Devlet katk�s� tutar�, haks�z �demeye sebebiyet veren
�irketler taraf�ndan, konuyla ilgili bildirimin kendisine ula�mas�n� takip
eden 5 i� g�n� i�erisinde haks�z Devlet katk�s� �demesini yapan emeklilik
�irketine �denir.

Vergi
dairesine bildirim

MADDE 18- (1) Bu Y�netmelik kapsam�nda emeklilik g�zetim
merkezi taraf�ndan vergi dairesine yap�lacak bildirimlerde, amme alaca��n�n
tutar�, vadesi, amme bor�lusunun ad� soyad�/unvan�, vergi kimlik numaras�,
adresi ve ba�l� bulunulan vergi dairesi m�d�rl��� bilgilerine yer verilir.

Denetim

MADDE 19- (1) Devlet katk�s�n�n hesaplanmas�na, �denmesine
ve hakedilmeyen veya �irketlerce haks�z olarak
tahsil edilen tutarlar�n iade veya mahsup edilmesine, �irket hesaplar�na
intikal eden Devlet katk�lar�n�n �irketlerce ilgili fonlara intikal
ettirilmesine ili�kin i� ve i�lemler Kurumca y�lda en az bir kez
denetlenir.

(2) Devlet katk�s�n�n yat�r�ma y�nlendirilmesinde
kullan�lacak fonlara ili�kin denetim Sermaye Piyasas� Kurulu taraf�ndan
ger�ekle�tirilir.

Y�r�rl�kten
kald�r�lan y�netmelik

MADDE 20- (1) 5/2/2016 tarihli ve
29615 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan Bireysel Emeklilik Sisteminde
Devlet Katk�s� Hakk�nda Y�netmelik y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

Y�l
ekleme

GE��C�
MADDE 1-
(1) 1/1/2013
tarihinden �nce sisteme girmi� ve 1/1/2016 tarihi itibar�yla s�zle�mesi y�r�rl�kte
olan kat�l�mc�lar�n emeklilik s�zle�melerine, s�zle�menin sisteme giri�
tarihine g�re 1/1/2013 tarihi itibar�yla hesaplanan sistemde kalma s�resi
dikkate al�narak, kat�l�mc�n�n Devlet katk�s�na esas hak kazanma
s�relerinin hesaplanmas� bak�m�ndan, bir defaya mahsus olmak �zere 6327
say�l� Kanunun ge�ici 2 nci maddesinde belirtilen
y�l eklemesi yap�l�r. Buna g�re, kat�l�mc�n�n ilgili s�zle�mesine ili�kin
Devlet katk�s�na hak kazanmaya esas s�resine, 1/1/2013
tarihi itibar�yla ilgili s�zle�mede;

a) �� y�ldan fazla ancak alt� y�l veya daha az
s�reyle kal�nm�� olmas� halinde bir y�l,

b) Alt� y�ldan fazla ancak on y�l veya daha az
s�reyle kal�nm�� olmas� halinde iki y�l,

c) On y�ldan fazla kal�nm�� olmas� halinde �� y�l,

1/1/2016 tarihinde eklenir.

Ba�lang��
Devlet katk�s�

GE��C�
MADDE 2-
(1) Bu maddenin y�r�rl�k
tarihinden �nce, ba�lang�� Devlet katk�s� hesaplanarak sertifikalar�na
da��t�lm�� olan �al��anlar�n kalan taahh�t tutarlar� �al��an baz�nda
emeklilik g�zetim merkezi taraf�ndan sa�lanan altyap� �zerinden izlenir ve
nakde d�nme i�lemleri bu Y�netmeli�e g�re y�r�t�l�r.

Y�r�rl�k

MADDE 21- (1) Bu Y�netmelik yay�m� tarihinde y�r�rl��e
girer.

Y�r�tme

MADDE 22- (1) Bu Y�netmelik h�k�mlerini Sigortac�l�k ve �zel
Emeklilik D�zenleme ve Denetleme Kurumu Ba�kan� y�r�t�r.

Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına… – Orijinal Metin | LEXPERA

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına… - Orijinal Metin | LEXPERA

9/11/2012 tarihli ve 28462 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Hazine ve Maliye Bakanını,

b) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,

c) Başlangıç dönemi: Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamında, çalışanın, emeklilik planına dâhil olduğunun kendisine bildirildiği tarihten itibaren cayma hakkını kullanabileceği süreyi,

ç) Bireysel emeklilik hesabı: Emeklilik sözleşmesi çerçevesinde katılımcı ad ve hesabına ödenen katkılar ve bu katkılara ilişkin her türlü getirinin sözleşme bazında izlendiği hesabı,

d) Birikim: Devlet katkısı ve buna ilişkin getiriler hariç, katılımcının bireysel emeklilik hesabında bulunan toplam tutarı,

e) Çalışan: Kanunun ek 2 nci ve geçici 2 nci maddeleri kapsamında bir emeklilik planına dâhil edilen katılımcıyı,

f) Devlet katkısı: Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte tanımlanan devlet katkısını,

g) Devlet katkısı hesabı: Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte tanımlanan devlet katkısı hesabını,

ğ) Düzensiz ödeme: Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre düzenli olmadığı tespit edilen katkı payı ödemelerini,

h) Emeklilik gözetim merkezi: Bakanlıkça emeklilik gözetim merkezi olarak görevlendirilen tüzel kişiyi,

ı) Emeklilik planı: Emeklilik sözleşmesinin uygulama biçimini belirleyen teknik esasları,

i) Emeklilik sözleşmesi: 4632 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında düzenlenen sözleşmeyi,

j) Fon: Emeklilik yatırım fonunu,

k) Fona ilişkin zorunlu giderler: Fonun olağan faaliyetleri çerçevesinde ödenmesi zorunlu olan ve giderin gerçekleştirilmesinden kaçınılması mümkün bulunmayan; tescil ve ilan giderleri, saklama hizmeti giderleri, bağımsız denetim giderleri, Kamuyu Aydınlatma Platformu giderleri, portföy yönetim ücretleri, fon portföyüne yapılan işlemler için katlanılan aracılık komisyonları ve endeks lisans ücretleri ile Bakanlıkça zorunlu olduğu belirlenen diğer giderleri,

l) Giriş bilgi formu: Bireysel emeklilik sisteminin işleyişine ilişkin önemli hususlar hakkında katılımcıya, işverene veya sponsora bilgi vermek için hazırlanan ve içeriği Bakanlıkça belirlenen formu,

m) Güvenli elektronik iletişim aracı: Kısa mesaj, elektronik posta, internet, telefon, faks gibi saklanabilir her türlü iletişim yöntemini,

n) İşveren: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamındaki işveren ve işveren vekillerini,

o) İşyeri: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamındaki işyerini,

ö) Kalıcı veri saklayıcısı: Katılımcının kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,

p) Kanun: 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununu,

r) Katılımcı: Emeklilik sözleşmesine göre ad ve hesabına şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılan gerçek kişiyi,

s) Katılımcı ad ve hesabına ödeme yapan kişi: Bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi kapsamında ilgili bireysel emeklilik hesabına katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödemesi yapan kişiyi,

ş) Katkı payı: Emeklilik sözleşmesine göre şirkete ödenen, giriş aidatı hariç, tasarrufa yönelik tutarı,

t) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,

u) Mesafeli satış: Şirketin internet sitesi, şirketin çağrı merkezi, şirketçe yetkilendirilen çağrı merkezi, şirketçe yetkilendirilen kuruluşun internet sitesi veya Bakanlıkça uygun görülen diğer yöntemler aracılığıyla ilgisine göre katılımcı, sponsor veya işveren ile karşı karşıya gelinmeksizin yapılan emeklilik sözleşmesi satışlarını,

ü) Sertifika: Çalışanın dahil edildiği emeklilik planına istinaden açılan otomatik katılım sertifikasını, Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında istihdam ilişkisine dayalı olarak kurulan grup emeklilik sözleşmesine istinaden açılan işveren grup emeklilik sertifikasını veya Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında katılımcı adına bir sponsor tarafından kurulan grup emeklilik sözleşmesine istinaden açılan sertifikayı,

v) Sponsor: Bir gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine göre katılımcı adına katkı payı ödeyen veya katkı payının ödenmesine aracılık eden işveren harici kişiyi,

y) Şirket: 4632 sayılı Kanuna göre kurulmuş emeklilik şirketini,

z) Teklif formu: Emeklilik planına, plan kapsamında sunulan fonlara, yapılan kesintilere, katkı payı tutarına, emeklilik sözleşmesinin taraflarına ve katılımcının yatırım tercihlerine ilişkin hususlar ile benzeri bilgileri içeren formu,

ifade eder.”

Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) Mesafeli satışta şirket, ilgisine göre katılımcı, sponsor veya işvereni 5 inci madde hükümlerine uygun şekilde bilgilendirir ve uygun bir emeklilik planı teklifi sunar. Teklif aşamasında ilgisine göre katılımcı, sponsor veya işverene standart fona ve diğer fonlara ilişkin bilgi verilir ve tercihine göre işlem yapılır. Herhangi bir tercihte bulunulmaması durumunda birikim standart fonda yatırıma yönlendirilir. İlgisine göre katılımcı, sponsor veya işveren, emeklilik sözleşmesine, emeklilik planına ve sisteme ilişkin gerekli bilgilerin kendisine verildiğini teyit ederek teklifi güvenli elektronik iletişim araçları ile onaylar ve bu şekilde emeklilik sözleşmesi akdedilmiş olur. Onay işlemi gerçekleşmemiş tekliflere dayanılarak düzenlenen sözleşmeler yürürlüğe girmez ve şirketçe bunlar için hiçbir tahsilat yapılamaz. Şirket, onay işleminden hemen sonra Bakanlıkça belirlenen belgeleri ilgisine göre katılımcı, sponsor veya işverenin tercihi doğrultusunda matbu veya kalıcı veri saklayıcısı olarak ilgilinin erişimine sunar ve internet sitesinde güvenli alandan erişimine imkân sağlar. Standart fondan ayrılmayı talep eden katılımcıya, tercih etmesi halinde, 10 uncu madde hükümleri çerçevesinde, sonucu bağlayıcı olmamak kaydıyla, şirket tarafından risk profil anketi sunulur.

(2) Bakanlıkça uygun görülmeyen sözleşme türleri, emeklilik planları ve fonlar mesafeli satışa konu edilemez.”

Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bakanlık, plan sayısını 5 katına kadar artırmaya veya yarısına kadar azaltmaya yetkilidir.”

Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Fon dağılımı ilgisine göre katılımcının, sponsorun veya işverenin tercihine göre belirlenir. Sözleşme kuruluş aşamasında herhangi bir tercihte bulunulmaması durumunda birikim öncelikle standart fonlarda yatırıma yönlendirilir. Standart fondan ayrılmayı talep eden katılımcılara, tercih etmesi halinde, sonucu bağlayıcı olmamak kaydıyla, şirket tarafından risk profil anketi sunulur. Bakanlık, risk profil anketinin asgari içeriğini, sunulma sıklığını ve zamanını belirler.”

Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü, beşinci, altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) Bakanlık, bu madde kapsamındaki aktarıma ilişkin usul ve esasları belirler.”

Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının ve ikinci fıkrasının son cümleleri yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İşveren grup emeklilik sözleşmesinde, hak kazanma süresi tanımlanmışsa, fon dağılımı değişikliği ve emeklilik planı değişikliği hakları, 18 inci maddeye göre belirlenen hak kazanma süresi sonuna kadar kural olarak işveren tarafından kullanılır.”

Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “hesap özetini” ibareleri “hesap bildirim cetvelini” şeklinde, “faks veya posta” ibaresi “posta veya güvenli elektronik iletişim araçları” şeklinde değiştirilmiş; aynı fıkranın üçüncü cümlesinde yer alan “formun” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ilgili mevzuat düzenlemelerine göre temin edilmesi gereken tüm evrakın eksiksiz olarak” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın beşinci cümlesi ile aynı maddenin sekizinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) Katılımcı, bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinden itibaren en az on yıl sistemde bulunmak koşuluyla 56 yaşını tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanır. Emeklilik gelir sözleşmesine dönüştürülen sözleşmelerde geçirilmiş süreler ile emeklilik gelir sözleşmesinde geçirilen süreler emekliliğe esas süre hesaplamasında dikkate alınmaz.

(2) Birden fazla emeklilik sözleşmesi bulunan katılımcı, sözleşmelerinden herhangi birinden emeklilik hakkını elde ettiği tarih itibarıyla;

a) Emeklilik hakkını kazandığı sözleşmenin bulunduğu şirkete ilgili sözleşmesi için talepte bulunarak veya,

b) Yürürlükteki sözleşmelerinin bulunduğu şirketlerden birine talepte bulunarak ve emeklilik hakkını kazandığı sözleşmesi ile birlikte seçmiş olduğu diğer sözleşmelerine ilişkin hesaplarını talepte bulunduğu şirketteki sözleşmesine ilişkin hesabı ile birleştirmek suretiyle,

emeklilik hakkını kullanabilir. Kanunun ek 2 nci ve geçici 2 nci maddeleri kapsamında sisteme dâhil edilen sertifikalar yalnızca kendi aralarında hesap birleştirme işlemine dâhil edilebilir.

(3) Emekliliğe hak kazanan ve bu hakkı kullanarak bireysel emeklilik hesabındaki birikimini ve devlet katkısı hesabındaki tutarları almak isteyen katılımcı, toplu para, programlı geri ödeme ya da yıllık gelir sigortası seçeneklerinden birini seçer veya hesabındaki tutarı belirtilen seçenekler arasında paylaştırabilir. Şirket, katılımcının posta veya güvenli elektronik iletişim araçları ile şirkete ilettiği emeklilik talep formundaki tercihi doğrultusunda işlem yapar.

(4) Şirket, emekliliğe hak kazanan ve bu hakkı kullanarak birikimini almak için başvuran katılımcıyı emeklilik seçenekleri hakkında bilgilendirir ve emeklilik bilgi ve talep formunu ve hesap bildirim cetvelini, katılımcıya posta adresine veya güvenli elektronik iletişim araçları ile başvurunun şirkete ulaşmasından itibaren beş iş günü içinde gönderir. Şirket, isteyen katılımcının emeklilik bilgi ve talep formu ile hesap bildirim cetvelini şirketin internet sitesinde kendi adına oluşturulan güvenli sayfadan alabilmesi için gerekli altyapıyı hazırlar. Emeklilik bilgi formu, sistemde kalma ve emekli olma seçeneklerine ilişkin bilgiler ile örnek mali projeksiyonları içerir; formda, katılımcının tercihi doğrultusunda, ikinci fıkra kapsamında emeklilik hakkını kullanabileceği ve hesaplarını birleştirmek suretiyle emeklilik hakkını kullanmayı tercih eden katılımcılar için emeklilik işlemlerinin hesap birleştirme işlemi tamamlandıktan sonra gerçekleştirileceği belirtilir. Emeklilik tercihine ilişkin örnek mali projeksiyonlara Emeklilik Gözetim Merkezinin internet sitesi üzerinden erişilebilir.

(5) Şirket, emeklilik seçenekleri konusunda bilgilendirdiği katılımcının, birikiminin ve devlet katkısı hesabındaki tutarların tamamının kendisine ödenmesini talep etmesi halinde, bu talebi, talebin şirkete ulaşmasından itibaren on iş günü içinde yerine getirir. Katılımcının hesabına henüz intikal etmemiş devlet katkısı bulunması halinde, bu tutarlara ilişkin olarak bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı hakkındaki mevzuat hükümleri uygulanır.

(6) Şirket tarafından emeklilik seçenekleri konusunda bilgilendirilen ve birikimini ve devlet katkısı hesabındaki tutarları programlı geri ödeme yoluyla almak isteyen katılımcı, emeklilik gelir sözleşmesi kapsamında hazırlanacak bir program çerçevesinde hesabından kendisine aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık dönemlerde düzenli ödeme yapılmasını talep edebilir. Bu şekilde belirlenen ödeme dönemleri veya ödeme tutarları yılda en fazla iki kez değiştirilebilir. Katılımcının hesabında kalan tutarın tamamını istediği anda alma hakkı saklıdır. Birikimini bu şekilde almaya başlayan katılımcının, ilgili bireysel emeklilik hesabına başka bir emeklilik gelir sözleşmesinden aktarım, hesap birleştirme ve ek fayda ödemesi durumları haricinde herhangi bir para girişi yapılamaz. Ancak katılımcı, hesabında kalan tutar için fon dağılımını değiştirebilir ve başka bir şirkete aktarım hakkını kullanabilir.

(7) Katılımcının aynı şirkette veya farklı şirketlerde birden fazla emeklilik sözleşmesi bulunması halinde, katılımcının sisteme giriş tarihi, yürürlükte bulunan sözleşmeleri arasından sisteme giriş tarihi açısından 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendine göre kurulanlar hariç en eski tarihli sözleşme dikkate alınarak belirlenir. Bu durumda katılımcının tüm sözleşmelerinden emekliliğe hak kazanması için en az birinden bu hakkı kazanması gerekir. Hesap birleştirme işlemi yalnızca emeklilik hakkını kullanma talebinde bulunan katılımcılar için gerçekleştirilir. Bu kapsamda, hesap birleştirme yapılmış sözleşmeye katkı payı ödemesi yapılmaya devam edilemez.

(8) İkinci fıkranın (b) bendi kapsamında emeklilik hakkını kullanmak isteyen katılımcının hesap birleştirme talebinde bulunduğu şirket, emeklilik seçenekleri konusunda bilgilendirdiği katılımcının birikimini ve devlet katkısı hesabındaki tutarları toplu ödeme, programlı geri ödeme ya da yıllık gelir sigortası şeklinde veya bunlar arasında paylaştırarak almayı talep etmesi halinde, talebin kendisine ulaşmasından itibaren iki iş günü içinde katılımcının diğer şirketlerde bulunan sözleşme bilgilerini Emeklilik Gözetim Merkezinden alır ve katılımcının sözleşmelerinin bulunduğu diğer şirketlere hesap birleştirme işlemi için başvurur. Kendisine bu şekilde başvurulan şirketler, başvurudan itibaren on iş günü içinde hesap birleştirme işlemlerini gerçekleştirmek üzere başvuruda bulunan şirkete katılımcının birikimini ve devlet katkısı hesabındaki tutarlarını aktarır. Şirket, hesap birleştirme işleminin tamamlandığı tarihi müteakip, on iş gününü aşmayacak şekilde emeklilik işlemlerini tamamlar. Bu şekilde yapılan hesap birleştirme işlemlerinde 12 nci maddede belirtilen şirkette kalma süresine ilişkin kısıtlamalar uygulanmaz. Hesap birleştirme işlemlerinin geciktirilmesinden kaynaklanan varsa fon birim fiyatında düşüş gerçekleşmesi sonucu oluşan katılımcı zararı, hesap birleştirme işleminin geciktirilmesinden sorumlu şirket tarafından fon getiri kaybı hesaplanarak karşılanır.

(9) Bakanlık, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirler.”

Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) 18 inci maddeye göre belirlenen hak kazanma süresinin tamamlanması halinde veya hak kazanma süresinin kararlaştırılmadığı durumlarda katılımcının hesabında bulunan birikimin tamamı; katılımcının hak kazanma süresi tamamlanmadan önce sözleşmesinden ayrılması durumunda ise 18 inci maddeye göre hak edilen tutar, katılımcının posta veya güvenli elektronik iletişim araçları ile şirkete ilettiği talebi doğrultusunda aynı veya başka bir şirkette yürürlükte olan veya yeni düzenlenen bireysel veya 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında kurulanlar hariç gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine transfer yoluyla aktarılabilir. Transfer yoluyla aktarım işlemlerinde, bireysel emeklilik hesabında bulunan tutarlar ile birlikte sistemde geçirilen süre bilgisi de ilgili şirkete iletilir. Katılımcının sistemden ayrılmak istemesi halinde birikim kendisine ödenir.

(2) Katılımcının hak kazanma süresi tamamlanmadan önce işinden bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendine göre kurulan sözleşmesinden ayrılması durumunda, ilgisine göre işveren veya sponsor tarafından katılımcı ad ve hesabına ödenen katkı payları ve bunların getirilerinden 18 inci maddeye göre katılımcının hak ettiği tutar, katılımcının aynı veya başka bir emeklilik şirketinde mevcut bulunan veya yeni düzenlenen bireysel veya 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında kurulanlar hariç gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine transfer yoluyla aktarılabilir yahut doğrudan katılımcıya ödenir. Katılımcı istediği takdirde, ilgili grup emeklilik planı çerçevesinde katkı payı ödediği gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesini devam ettirebilir.

(3) 18 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen sebepler haricinde herhangi bir sebeple işten ayrılma veya grup emeklilik planından çıkarılma durumunda, katılımcı tarafından hak kazanılmayan tutarlar, ilgisine göre sponsora veya işverene ödenir.”

Aynı Yönetmeliğin 22/A maddesinin dördüncü fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “Müsteşarlıkça Kurulun uygun görüşü alınarak belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Aynı Yönetmeliğin 22/B maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (c) bentlerinde yer almamakla beraber, 5510 sayılı Kanun ve ilgili diğer Kanunlar uyarınca, haklarında 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (c) bentleri hükümleri uygulanan çalışanlar, bu Yönetmelik kapsamında bir emeklilik planına dâhil edilmez.

(3) İşveren, ilgili döneme ait ödeme gününe kadar bireysel emeklilik hesabı açılmasına dair yatırım tercihine ilişkin bilgiler dâhil tüm bilgileri eksiksiz iletmekle yükümlüdür. Şirket iletilen bilgilere istinaden bireysel emeklilik hesabı açar ve çalışan adına otomatik katılım sertifikası oluşturur. Otomatik katılım sertifikası, varsa blokaj süresinin tamamlanmasını müteakip, katkı payı olarak yapılan ilk ödemenin şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihte yürürlüğe girer.”

Aynı Yönetmeliğin 22/Ç maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “veya eksik” ibaresi “eksik veya geç” şeklinde değiştirilmiştir.

Aynı Yönetmeliğin 22/D maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Aynı Yönetmeliğin 22/E maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “bu bildirimi müteakip iki ay” ibaresi “başlangıç dönemi” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü cümlesinde yer alan “Cayma süresinden” ibaresi “Başlangıç döneminden” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Cayma hakkını kullanmış olan çalışan, talep etmesi halinde, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sisteme dâhil edilir.”

Aynı Yönetmeliğin 22/F maddesinin üçüncü, dokuzuncu ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Çalışan, birinci fıkrada belirlenenden daha yüksek bir oranda ödeme yapmak istediğini işverene bildirebilir. Bu şekilde katkı payı oranını artıran bir çalışan Kanunun ek 2 nci maddesi hükmü gereğince çıkarılan yönetmelik ile belirlenen oranın altında kalmamak kaydıyla katkı payı oranını işverenden talepte bulunarak azaltabilir.”

“(9) İşveren, hatalı tahsilat işlemlerini önleyici tedbirler almakla yükümlüdür. İşveren kaynaklı hatalar nedeniyle ortaya çıkan çalışan zararlarının giderilmesi ve hatalı tahsilata ilişkin her türlü masrafın Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar kapsamında karşılanması, işverenin sorumluluğundadır.

(10) Bakanlık, bu madde çerçevesindeki usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

Aynı Yönetmeliğin 22/Ğ maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) Çalışanın yatırım tercihine uygun fon sunumu başta olmak üzere şirket diğer şirketler ile iş ortaklığı kurabilir.”

Aynı Yönetmeliğin 22/H maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) Daha önce bu bölüm kapsamında bireysel emeklilik sistemine dâhil edilen bir çalışanın, kendisini emeklilik planına dâhil eden işverene bağlı farklı bir işyerinde çalışmaya başlaması veya hizmet akdinin sonlanarak başka bir işverene bağlı farklı bir işyerinde çalışmaya başlaması halleri, işyeri değişikliği olarak kabul edilir.

(2) İşyerinin değiştiği tarih itibarıyla sistemde bulunan bir çalışan, önceki işyerinde dâhil olduğu bireysel emeklilik planı kapsamındaki hesabına Bakanlıkça belirlenen tutarda katkı payı ödemeyi veya bu hesaptaki birikimi ile varsa ödenen devlet katkısının sistemde bulunan bu bölüm kapsamında açılmış olan başka bir sertifikaya aktarılmasını şirketten talep edebilir.

(3) Çalışanın ikinci fıkra kapsamında herhangi bir talepte bulunmaması halinde ilgili sertifika askıya alınır.

(4) Çalışan, ikinci fıkra kapsamında katkı payı ödemeye devam ettiği hesaptaki birikimi ile varsa ödenen devlet katkısının sistemde bulunan bu bölüm kapsamında açılmış başka bir sertifikasına aktarılmasını şirketten her zaman talep edebilir.

(5) Bu madde kapsamında yapılacak olan aktarımda; 12 nci maddede belirtilen şirkette kalma süresine ilişkin kısıtlamalar ve 11 inci maddede belirtilen plan değişikliği limiti uygulanmaz. Çalışanın sistemde kazandığı emekliliğe esas süresi ile devlet katkısının hak edilmesine esas süresi aktarılan sertifikada aynen korunur.

(6) Daha önce bireysel emeklilik sistemine dâhil edilen bir çalışanın işyeri değişikliği olmaksızın hizmet akdinin sonlanması halinde bu madde hükümleri kıyasen uygulanır.

(7) Bakanlık bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirler.”

Aynı Yönetmeliğin 22/I maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Çalışan katkı payı ödemeye ara vermeyi talep edebilir. Başlangıç dönemi içinde ara verme talebinde bulunulamaz.”

“(5) Bakanlık, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirler.”

Aynı Yönetmeliğin 22/İ maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) Katkı payı başlangıç döneminde, ilgisine göre çalışan veya işverence tercih edilen başlangıç fonunda yatırıma yönlendirilir. Şirket, başlangıç döneminde ödenen katkı paylarının değer kaybetmemesini sağlayacak şekilde fon yönetiminden sorumludur.

(2) Çalışan, başlangıç döneminin tamamlanmasını müteakip başlangıç fonundan ayrılma talebinde bulunabilir. Başlangıç fonundan ayrılmayı talep eden çalışana, tercih etmesi halinde, 10 uncu madde hükümleri çerçevesinde sonucu bağlayıcı olmamak kaydıyla, şirket tarafından risk profil anketi sunulur ve çalışanın katkı payı ve birikimi çalışanın tercihi doğrultusunda yatırıma yönlendirilir. Bakanlık, risk profil anketinin asgari içeriğini, sunulma sıklığını ve zamanını belirler.

(3) Çalışanın, başlangıç döneminin tamamlanmasını müteakip başlangıç fonundan ayrılma talebinde bulunmaması halinde, ilgili sertifika sistemde bir yılını doldurana kadar, çalışanın katkı payı ve birikimi sisteme giriş aşamasındaki yatırım tercihine göre ilgili başlangıç fonunda yatırıma yönlendirilmeye devam eder. Bu şekilde sistemde bir yılını tamamlayan sertifikadaki çalışanın katkı payı ve birikimi, çalışanın sisteme giriş aşamasındaki yatırım tercihine göre ilgili standart fonda yatırıma yönlendirilir. Bu işlemler için, 10 uncu maddede yer alan bir yıl içinde yapılabilecek fon dağılım değişikliği limiti dikkate alınmaz.

(4) Çalışanın talep etmesi halinde, şirketin, sistemde kaldığı süre boyunca çalışana başlangıç fonunu sunması zorunludur.

(5) Fon dağılım değişikliği hakkı çalışana aittir, ancak çalışanın tercih etmesi halinde bu hak Kurul tarafından portföy yöneticiliği yapmak üzere yetkilendirilmiş portföy yönetim şirketlerine devredilebilir. Söz konusu talep ilgili portföy yönetim şirketine iletilmek üzere şirkete yapılır.

(6) Çalışanın fon dağılım değişikliğine ilişkin diğer işlemleri de 10 uncu madde hükümlerine tabidir.

(7) Şirketler tarafından emeklilik planlarında; Kanunun ek 2 nci ve geçici 2 nci maddeleri kapsamı dışında sunulan fonlar, ek 2 nci ve geçici 2 nci maddeleri kapsamında sunulamaz.”

Aynı Yönetmeliğin 22/K maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) Bu bölüm kapsamında sunulan emeklilik planları çerçevesinde şirketlerce fon işletim gider kesintisi dışında başka bir kesinti yapılamaz. Tüm fonlar için azami yıllık fon işletim gider kesintisi oranı % 0,85 olarak uygulanır. Her durumda fon toplam gider kesintisi oranı, bu Yönetmeliğin “Ek-2 Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranları” tablosunda belirtilen I. Grup emeklilik yatırım fonlarına uygulanacak azami yıllık kesinti oranını aşamaz.

(2) Başlangıç fonu hariç olmak üzere diğer yatırım seçenekleri için, performans eşiklerinin aşılması durumunda, Ek-5’te belirtilen usul ve esaslar dahilinde, ek fon işletim gider kesintisi yapılabilir.

(3) Ek 4’te tanımlanan fon toplam gider kesintisi iadesine ilişkin işlemler bu bölüm kapsamındaki sözleşmeler için uygulanmaz.

(4) Fon içtüzüğünde belirlenen günlük kesinti oranının aşılıp aşılmadığı şirket tarafından günlük olarak kontrol edilir. Şirket tarafından yapılan kontrolde fon içtüzüğünde günlük oranların günlük ortalama fon net varlık değerine göre birikimli bir şekilde hesaplanmış halinin aşıldığının tespiti halinde, aşan tutar fon birim pay fiyatına yansıtılacak şekilde günlük olarak fon kayıtlarına alınır. İlgili takvim yılının sonunda varsa fon içtüzüğünde belirlenen oranları aşan kısım ilgili dönemi takip eden beş iş günü içinde şirketçe fona iade edilir.”

Aynı Yönetmeliğin 22/M maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) Bu Yönetmeliğin 22/H maddesi kapsamında gerçekleştirilen aktarım işlemleri hariç şirketler arası aktarım talebi yalnızca işverenlerce yapılabilir. Bakanlık bu madde çerçevesindeki aktarıma ilişkin usul ve esasları belirler.”

Aynı Yönetmeliğin 22/N maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Emeklilik hakkını kazanan bir çalışan, sözleşmelerinin birinden veya hesap birleştirmek suretiyle bu bölüm kapsamında açılan birden fazla sözleşmesinden bu hakkı kullanarak ayrılabilir. Çalışanın emeklilik hakkını kullanarak sistemden ayrılmayı talep etmesi halinde, bu talebe ilişkin tüm işlemler 16 ncı madde hükümleri kapsamında gerçekleştirilir.

(3) Sistemden ayrılan çalışan, talep etmesi halinde, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sisteme dahil edilir.”

Aynı Yönetmeliğin 22/O maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) Sosyal Güvenlik Kurumu, Bakanlık Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklar ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla emeklilik gözetim merkezi arasında veri paylaşım protokolü imzalanabilir. Sistemde katkı paylarının ödenmesine ilişkin her türlü kontrol, bu protokollerden temin edilen verilerle sağlanır. Bu verilerin emeklilik gözetim merkezince şirketlerle paylaşılmasını gerektiren durumlarda bu verinin güvenliğinden ilgili şirket sorumludur.”

Aynı Yönetmeliğin 22/Ö maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) Bu bölüm kapsamında çalışanlara sunulacak bilgi, belge, form ve yapılacak bildirimlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

Aynı Yönetmeliğin 23/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) Şirketler, fonların katılımcının hak ve menfaatlerini koruyacak şekilde yönetecek portföy yönetim şirketlerinin seçilmesinden sorumludur. Portföy yönetim şirketi seçilme esasları ile bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Kurulun uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenebilir.”

Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Katılımcı olan borçlunun aynı şirkette veya farklı şirketlerde birden çok bireysel emeklilik hesabı olması halinde, haczedilebilir tutar, tüm hesaplardaki toplam tutar üzerinden İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve şirketlerden temin edinilen bilgilere göre emeklilik gözetim merkezi tarafından hesaplanır.

(3) Haciz bildiriminin yapılması üzerine şirket, haciz bildiriminin yapıldığı sözleşme için, bu maddede belirtilen hükümlere göre hesaplanan haczedilebilir tutar bilgisini emeklilik gözetim merkezinden edinir ve katılımcının mevcut birikiminin haczedilebilir tutarından alacağa karşılık gelen kısmını öder.”

Aynı Yönetmeliğe 26 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

(1) Emeklilik sözleşmesi hükümlerine göre, hak sahiplerine ödenmesi gereken tutar (birikim ve hak edilen devlet katkısı toplamı), ödemeyi gerektiren tarihten itibaren ilgisine göre şirketçe katılımcı veya çalışan tarafından talep edilmiş olan son faiz içeren/faiz içermeyen yatırım tercihi ile uyumlu standart ya da katılım standart fonlarda eski sözleşme ile ilişkili yeni bir hesap açılarak nemalandırılır. Hesaptaki paralar, hak sahiplerince talep edilirse, ilgililere ödenir.

(2) 10 yıllık süre içinde hak sahiplerince talep edilmeyen paralar, bu fıkra kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) aktarılana kadar ilgili hesapta nemalandırılmaya devam eder. Bu paralar, onuncu yılın tamamlanmasını takip eden yılbaşından itibaren altı ay içinde katılımcının ya da çalışanın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası (yabancı uyruklular için Merkezi Nüfus İdare Sisteminden alınmış kimlik numarası veya EGM’den alınmış kimlik numarası, 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamındaki katılımcılar için mavi kart numarası) tüzel kişi ise unvanı, vergi kimlik numarası ve hak sahiplerince aranmayan para miktarını gösterir şekilde tanzim edilecek bir cetvel ile hak sahipleri tarafından aranmamış paralar için TCMB nezdinde Bakanlık emrine açılan hesaba aktarılır. Aktarılan paralar, Bakanlık ile TCMB arasındaki cari nemalandırma usul ve esasları çerçevesinde nemalandırılır.

(3) İkinci fıkra kapsamında TCMB nezdinde açılan hesaptaki paralar, aktarımı müteakip iki yıl içinde hak sahiplerince talep edilmesi hâlinde, ilgililere ödenir; talep edilmemesi durumunda Hazineye gelir kaydedilir.

(4) Bu madde kapsamındaki paralara ilişkin bilgiler, ödemeyi gerektiren tarihi izleyen Şubat ayının ilk iş gününden itibaren emeklilik şirketlerinin internet sitelerinin ana sayfalarında “Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar” başlığı altında oluşturulacak bir sorgulama alanında on yıl süreyle erişime sunulur. Sorgulama alanında, bu tutarların ödemeyi gerektiren tarihten itibaren on yıl içinde sahiplerince aranmadığı takdirde, onuncu yılı takip eden yılbaşından itibaren altı ay içerisinde TCMB nezdinde açılan hesaba aktarılacağı ve TCMB’ye yatırılan bu paraların iki yıl içinde sahipleri tarafından aranmadığı takdirde Hazineye gelir kaydedileceği hususlarına yer verilir. Hak sahiplerince aranmayan paralara ilişkin bilgiler, tutarların TCMB’ye aktarıldığı tarihi izleyen yılın Şubat ayının ilk iş gününden itibaren emeklilik şirketlerinin internet sitelerinin ana sayfalarında “Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar” başlığı altındaki sorgulama alanında iki yıl süreyle erişime sunulmaya devam eder.

(5) Bu madde kapsamındaki paralardan 100 TL ve üzerinde olanlar, emeklilik şirketleri tarafından, ödemeyi gerektiren tarihi izleyen Şubat ayının sonuna kadar hak sahibi katılımcı ya da çalışanın adres kayıt sistemindeki adresine iadeli taahhütlü mektup ile bildirilir.

(6) Emeklilik şirketleri, ödemeyi gerektiren tarihi müteakip hak sahiplerince aranmayan paralara ilişkin verileri, bu tarihi izleyen Şubat ayının ilk iş gününe kadar emeklilik gözetim merkezi tarafından belirlenen yöntem ve içeriğe göre emeklilik gözetim merkezine gönderir. Emeklilik gözetim merkezi verilerin kendisine ulaşmasını müteakip 5 iş günü içinde, bu tutarlara ilişkin olarak, kurumsal internet sitesinin ana sayfasında “Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar” başlığı altında tüm şirketleri içerecek şekilde ödemeyi gerektiren tarihten itibaren on yıl boyunca sorgulama ekranını erişime sunar.

(7) Bu madde uyarınca oluşturulan sorgulama alanında, katılımcının ya da çalışanın adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası (yabancı uyruklular için Merkezi Nüfus İdare Sisteminden alınmış kimlik numarası veya emeklilik gözetim merkezinden alınmış kimlik numarası, 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamındaki katılımcılar için mavi kart numarası) tüzel kişi ise unvanı ve vergi kimlik numarası girilmek suretiyle sorgulama yapılarak, ödenmesi gereken tutara ilişkin bilgilere ulaşılabilir. T.C. kimlik numarası bilinmeyen kişiler için, alternatif olarak ad ve soyad bilgisi ile birlikte doğum (gün-ay-yıl) tarihi girilerek sorgulama yapılabilmesi için gerekli alt yapı oluşturulur.

(8) Emeklilik şirketleri, hak sahipleri tarafından aranmamış paraların TCMB nezdinde Bakanlık emrine açılan hesaba aktarıldığı tarihten itibaren 5 iş günü içinde, aktarılan paralara ilişkin verileri emeklilik gözetim merkezi tarafından belirlenen yöntem ve içeriğe göre emeklilik gözetim merkezine bildirmekle yükümlüdür. Emeklilik gözetim merkezi, verilerin kendisine ulaşmasını müteakip 5 iş günü içinde, bu tutarlara ilişkin olarak kurumsal internet sitesinin ana sayfasında “Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar” başlığı altında tüm şirketleri içerecek şekilde TCMB’ye aktarımın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl boyunca sorgulama ekranını erişime sunar.

(9) Yıllık gelir sigortasındaki tutarlar kapsamında, hak sahiplerince aranmayan paralar hakkında 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 33/B maddesi hükümleri uygulanır.

(10) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(1) Sözleşmeye ait fon payları nakde dönüştürülmüş ve mevzuatta belirtilen sürelerin aşılarak ödeme yapılmış olması halinde, doğan zararlar 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 2 nci maddesi çerçevesinde belirlenen ticari işlerde temerrüt faizi için öngörülen avans faiz oranı yürütülerek karşılanır.”

Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) Emeklilik şirketleri ile emeklilik gözetim merkezi, hak sahipleri tarafından aranmayan paraların internet sitelerinde ilanına ilişkin altyapılarını, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içerisinde tamamlar.”

Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.”

Aynı Yönetmelikte yer alan “Müsteşarlıkça” ibareleri “Bakanlıkça” olarak, “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” olarak, “Müsteşarlığın” ibareleri “Bakanlığın” olarak ve “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa” olarak; aynı Yönetmeliğin 22/F maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığının (Muhasebat Genel Müdürlüğü)” ibaresi ve “Maliye Bakanlığı (Muhasebat Genel Müdürlüğü)” ibaresi “Bakanlık Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü” olarak, “Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Bakanlıkça” olarak değiştirilmiştir.

Aynı Yönetmeliğe ekte yer alan Ek-5 eklenmiştir.

Bu Yönetmeliğin 1 inci, 12 nci, 13 üncü, 16 ncı, 18 inci, 21 inci, 22 nci, 31 inci ve 32 nci maddeleri ile 24 üncü maddesi ile değiştirilen 22/N maddesinin üçüncü fıkrası yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinden 3 ay sonra yürürlüğe girer.

Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Yazı kaynağı : www.lexpera.com.tr

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler

Yorum yapın