sulama birliklerine kadro varmı 2023

sulama birliklerine kadro varmı 2023 bilgi90’dan bulabilirsiniz

SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO 2023 SON DURUM: Sözleşmeliye kadro yasa teklifi ne zaman yürürlüğe girecek, kimleri kapsıyor?

SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO 2023 SON DURUM: Sözleşmeliye kadro yasa teklifi ne zaman yürürlüğe girecek, kimleri kapsıyor?

Sözleşmeliye kadro ne zaman yürürlüğe girecek? Sözleşmeli memurların devlet kadrosuna geçebileceği tasarıda yasalaşma yoluna girildi. Geçtiğimiz hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, konu ile ilgili 2 maddelik taslak metni AK Parti grubuna göndermişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan sözleşmeliye kadro düzenlemesi ile yaklaşık 600 bin personel birçok mali ve sosyal haklar kazanacak ve 4B’li (BAĞ-KUR) memurlar 4A’lı (SSK) olacak. Peki, Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor? Meclis gündeminde olan sözleşmeliye kadro düzenlemesinin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ve yasalaşması bekleniyordu. Konuyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sözleşmelilere kadro düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.

SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO 203 SON DURUM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sözleşmeli çalışanların kadroya alınmasına ilişkin 12 maddelik taslak metni AK Parti grubuna göndermişti. TBMM Genel Kurulu’nda, ‘Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Yasa Teklifi‘ kabul edildi. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise yaklaşık 600 bin sözleşmeli personeli ilgilendiren, sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin yasa teklifini 12 Ocak 2023 Perşembe günü Meclis Başkanlığı’na sunulacağını açıklamıştı.

SÖZLEŞMELİYE KADRO YASA TEKLİFİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Meclis’te kabul edilen yasa tasarısının şimdi de ne zaman yürürlüğe girip yasalaşacağı merak ediliyor. Söz konusu düzenlemenin bu ay (Ocak) yasalaşması bekleniyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sözleşmelilere kadro düzenlemesine ilişkin, “28 Kasım 2022’den önce işe başlayanlar kadroya geçecek” dedi ve kanun teklifini önümüzdeki hafta yasalaştırmayı planladıklarını belirtti.

SÖZLEŞMELİYE KADRO KİMLERİ KAPSIYOR?

Tasarıda kadroya geçecek personel ve özellikleri şöyle belirtilmiştir:

28.11.2022 tarihi itibarıyla ;

1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası,

2) 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 1O/A maddesi,

3) 11/8/1983 tarihli ve 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, –

4) 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 3 üncü maddesi, 5) Mülga 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 35 inci maddesi,

6) 7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun ek 2 nci maddesinin birinci fıkrası,

7) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun 30 uncu maddesinin mülga birinci fıkrası,

8) 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,

9) 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Patent ve Marka Vekilliği ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun mülga 26 ncı maddesi,
1O) 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 29 uncu maddesinin yedinci fıkrası,

11) 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 25 inci maddesinin mülga birinci fıkrası,

12) 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumuna İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 28 inci maddesi,

13) 24/4/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun mülga 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası,

14) 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri

Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrasının mülga birinci cümlesi,

15) 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası,

16) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi,

17) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesi,

18) 27/10/1989 tarihli ve 388 sayılı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi,

19) 3/6/2011 tarihli ve 642 sayılı Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası,

20) Mülga 29/06/2011tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 36/A maddesi,

21) 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesi,

22) 24/11/2011 tarihli ve 656 sayılı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin mülga 16 ncı maddesinin yedinci fıkrası,

23) 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi, uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar; pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, yükseköğretim kurumlarının döner sermaye teşkilatına ait pozisyonlarda çalışanlardan tıp fakültesine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi ile diş hekimliği fakültesi döner sermaye birimlerindekiler merkez teşkilatında, bu Kanunun ek 41 ve 44’üncü maddeleri kapsamındaki unvanlar hariç olmak üzere sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine tabi kurumu bakımından bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (1) sayılı cetvelde yer alan bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına, diğer kurumlar bakımından bu kurumların kadro cetvellerinde yer alan aynı unvanlı memur kadrolarına, pozisyon unvanlarıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde ise ilgisine göre aynı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı cetvelde veya kurumların kadro cetvellerinde yer alan kadro unvanları ile sınırlı olmak ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin vize ve ihdas cetvellerindeki nitelikler dikkate alınmak suretiyle Cumhurbaşkanınca belirlenen memur kadrolarına,

İl özel idaresi,-belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde 28/11/2022 tarihi itibarıyla çalışmakta olan ve 48’inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına,

* 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde 28/11/2022 tarihi itibarıyla çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartlan taşıyanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, görev yaptıkları aile sağlığı merkezinin bulunduğu Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına, pozisyon unvanlarıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde ise Sağlık Bakanlığının kadro cetvellerinde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak suretiyle Cumhurbaşkanınca belirlenen memur kadrolarına,

* 8/3/2011 tarihli ve 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununun geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde 28/11/2022 tarihi itibarıyla çalışmakta olan ve 48’inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bölge müdürlüklerinde bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına, pozisyon unvanlarıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde ise anılan Genel Müdürlüğün kadro cetvellerinde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak suretiyle Cumhurbaşkanınca belirlenen memur kadrolarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte itibaren altmış gün içerisinde kurumlarınca atanacaklar.

Yazı kaynağı : www.tgrthaber.com.tr

Türkiye Belediyeler Birliği

Sulama Birlikleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (No:93) 19.02.2022 tarihli ve 31755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yazı kaynağı : www.tbb.gov.tr

26 Ocak 2023 PER�EMBE

DEVLET MEMURLARI KANUNU VE BAZI KANUNLAR �LE 663
SAYILI KANUN

H�KM�NDE
KARARNAMEDE DE����KL�K YAPILMASINA DA�R KANUN

MADDE 1- 22/6/1965
tarihli ve 633 say�l� Diyanet ��leri Ba�kanl��� Kurulu� ve G�revleri
Hakk�nda Kanuna a�a��daki ge�ici madde eklenmi�tir.

�GE��C� MADDE 20- 28/11/2022
tarihi itibar�yla Diyanet ��leri Ba�kanl��� ta�ra te�kilat�nda 657 say�l� Kanunun
86 nc� maddesi kapsam�nda a��ktan vekil
imam-hatip ve vekil m�ezzin-kayy�m olarak g�rev yapmakta olanlardan bu
maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihten itibaren otuz g�n i�inde m�racaat
edenler, ge�erlili�i devam eden kamu personeli se�me s�nav�ndan Ba�kanl�k�a
belirlenecek yeterli puan� alm�� olmalar� ve Ba�kanl�k�a belirlenecek usul
ve esaslara g�re yap�lacak s�zl� ve/veya uygulamal� s�navda ba�ar�l�
olmalar� �art�yla, Ba�kanl�k�a ilan edilecek yerlerde g�revlendirilmek
�zere imam-hatip ve m�ezzin-kayy�m unvanl� memur kadrolar�na atan�rlar. Bu
madde uyar�nca memur kadrolar�na atananlar�n d�rt y�l s�reyle ba�ka kamu
kurum ve kurulu�lar�na nakli yap�lamaz.

Bu madde kapsam�nda atama yap�lacak kadrolar, ba�ka
bir i�leme gerek kalmaks�z�n atama i�leminin yap�ld��� tarih itibar�yla
ihdas edilerek kadro ve pozisyonlara ili�kin mevzuat�n eki cetvellerin
Ba�kanl��a ait b�l�m�ne eklenmi� say�l�r. �hdas edilen kadrolar; unvan�,
s�n�f�, adedi ve derecesi belirtilmek suretiyle ataman�n yap�ld��� tarihten
itibaren bir ay i�inde Kamu Personel Bilgi Sisteminin bulundu�u kuruma
bildirilir.�

MADDE 2- 14/7/1965 tarihli ve 657 say�l� Devlet Memurlar�
Kanununun 4 �nc� maddesinin (B) f�kras�n�n ���nc� paragraf�nda yer alan
�tarihi belge ve eski harflerle yaz�lm�� ar�iv kay�tlar�n�
de�erlendirenlerin m�tercimlerin; terc�manlar�n;
ve �bu Kanuna t�bi kamu idarelerinde ve� ibareleri madde metninden
��kar�lm��, paragrafta yer alan �dava adedinin azl��� nedeni ile kadrolu
avukat istihdam�n�n gerekli olmad��� yerlerde avukatlar�n�, kadrolu
istihdam�n m�mk�n olamad��� hallerde tabip veya uzman tabiplerin;� ibaresi
�hizmetine k�smi zamanl� olarak ihtiya� duyulacaklar�n;� �eklinde
de�i�tirilmi�, ayn� paragrafa �d�� kurulu�larda� ibaresinden sonra gelmek
�zere �ve yurtd��� te�kilatlar�nda� ibaresi eklenmi�; d�rd�nc� paragraf�nda
yer alan �, fesih tarihinden� ibaresi �fesih tarihinden, s�zle�meyi yenilememeleri
h�linde s�zle�menin bitiminden� �eklinde de�i�tirilmi�, paragrafta yer alan
�s�zle�me h�k�mlerine uyulmamas� hallerindeki m�eyyideler,� ibaresi madde
metninden ��kar�lm��, paragrafa �Cumhurba�kan�nca� ibaresinden �nce gelmek
�zere �yurtd��� te�kilatlar�nda istihdam edilecek personel i�in ayr�ca
olmak �zere� ibaresi eklenmi�, f�kraya d�rd�nc� paragraf�n birinci
c�mlesinden sonra gelmek �zere a�a��daki c�mle eklenmi�; ���nc�
paragraf�ndan sonra gelmek �zere a�a��daki paragraf ve f�kraya a�a��daki
paragraf eklenmi�tir.

�Yurtd��� te�kilatlar�nda bu f�kra
kapsam�nda istihdam edilecek s�zle�meli personelin hizmet s�zle�mesi
s�releri, zorunlu h�llerde mali y�lla s�n�rl� olma �art� aranmaks�z�n
Cumhurba�kan�nca belirlenebilir.�

�Bu f�kran�n di�er paragraflar�ndaki h�k�mler ile
�zel kanunlar�ndaki h�k�mler sakl� kalmak kayd�yla, bu Kanuna t�bi kamu
idarelerinde Cumhurba�kan�nca belirlenecek pozisyon unvanlar�nda
�al��t�r�lmak �zere i�in ge�ici olmas� �art� aranmaks�z�n s�zle�meli
personel istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edilen s�zle�meli
personelden ayn� kurumda �� y�ll�k �al��ma s�resini tamamlayanlar bu
s�renin bitiminden itibaren otuz g�n i�inde talepte bulunmalar� h�linde
bulunduklar� yerde ayn� unvanl� memur kadrolar�na atan�r. Bulunduklar�
pozisyon unvan� ile ayn� unvanl� memur kadrosu bulunmayanlar�n atanaca��
kadrolar Cumhurba�kan�nca belirlenir. Bu personel can g�venli�i ve sa�l�k
sebepleri hari� olmak �zere �� y�l s�reyle ba�ka bir yere atanamaz. Memur
kadrolar�na atananlar, ayn� yerde en az bir y�l daha g�rev yapar. Bu
kapsamda memur kadrolar�na atananlar�n, s�zle�meli personel pozisyonlar�nda
ge�irdikleri hizmet s�releri, ��renim durumlar�na g�re y�kselebilecekleri
dereceleri a�mamak kayd�yla kazan�lm�� hak ayl�k derece ve kademelerinin
tespitinde de�erlendirilir. Bunlar, atand�klar� kadronun mali ve sosyal
haklar�na g�reve ba�lad��� tarihi takip eden ayba��ndan itibaren hak
kazan�r ve �nceki pozisyonlar�nda ald�klar� mali ve sosyal haklar hakk�nda
herhangi bir mahsupla�ma yap�lmaz. Bu kapsamda memur kadrolar�na atananlara
i� sonu tazminat� �denmez. Bu personelin �nceden i� sonu tazminat� �denmi�
s�releri hari�, i� sonu tazminat�na esas olan toplam hizmet s�releri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 say�l� T�rkiye Cumhuriyeti
Emekli Sand��� Kanunu uyar�nca �denecek emekli ikramiyesine esas toplam
hizmet s�resinin hesab�nda dikkate al�n�r. Bu kapsamda s�zle�meli
personelin atanaca�� memur kadrolar�, ba�ka bir i�leme gerek kalmaks�z�n
atama i�leminin yap�ld��� tarih itibar�yla ihdas edilerek ilgili kurumlar�n
kadro cetvellerinin ilgili b�l�mlerine eklenmi� say�l�r. �hdas edilen
kadrolar; unvan�, s�n�f�, adedi, derecesi ve te�kilat� belirtilmek
suretiyle atama tarihinden itibaren iki ay i�inde Kamu Personel Bilgi
Sisteminin bulundu�u kuruma bildirilir.�

�S�zle�meli personelin g�revden uzakla�t�r�lmas�
ile disipline ayk�r� fiil ve h�llerin ger�ekle�mesi durumunda bu personele
verilmesi gereken disiplin cezalar�, disiplin cezas� vermeye yetkili
merciler ve disiplin kurullar� ile disipline dair di�er hususlar hakk�nda
Devlet memurlar�n�n tabi oldu�u h�k�mler uygulan�r. Ancak, kademe
ilerlemesinin durdurulmas� ve �st� ceza verilmesini gerektiren fiil ve
h�llerde disiplin kurulunun karar� al�narak s�zle�meli personelin g�revine
atamaya yetkili amirin onay� ile son verilir.�

MADDE 3- 657 say�l� Kanuna a�a��daki ge�ici madde
eklenmi�tir.

�GE��C� MADDE 48- Kamu kurum ve kurulu�lar�n�n
merkez ve ta�ra te�kilat� ile bunlara ba�l� d�ner sermayeli kurulu�larda;
bir y�ldan az s�reli, ay�n veya haftan�n baz� g�nleri ya da g�n�n belirli
saatleri gibi k�smi zamanl� �al��anlar ile y�ksek��retim kurumlar�n�n
ara�t�rma-geli�tirme projelerinde proje s�releriyle s�n�rl� olarak
�al��anlar hari� olmak �zere;

a) 28/11/2022 tarihi
itibar�yla;

1) Bu Kanunun 4 �nc� maddesinin (B) f�kras�,

2) 22/6/1965 tarihli ve
633 say�l� Diyanet ��leri Ba�kanl��� Kurulu� ve G�revleri Hakk�nda Kanunun
10/A maddesi,

3) 2876 say�l� Kanunun 97 nci
maddesinin birinci f�kras�n�n (a) bendi,

4) 2985 say�l� Kanunun ek 3 �nc� maddesi,

5) M�lga 3056 say�l� Kanunun 35 inci maddesi,

6) 3238 say�l� Kanunun ek 2 nci
maddesinin birinci f�kras�,

7) 3289 say�l� Kanunun 30 uncu maddesinin m�lga
birinci f�kras�,

8) 4924 say�l� Kanun,

9) 5000 say�l� Kanunun m�lga 26 nc�
maddesi,

10) 5345 say�l� Kanunun 29 uncu maddesinin yedinci
f�kras�,

11) 5431 say�l� Kanunun 25 inci maddesinin m�lga
birinci f�kras�,

12) 5502 say�l� Kanunun 28 inci maddesi,

13) 5978 say�l� Kanunun m�lga 21 inci maddesinin
���nc� f�kras�,

14) 6114 say�l� Kanunun 6 nc�
maddesinin dokuzuncu f�kras�n�n m�lga birinci c�mlesi,

15) 6306 say�l� Kanunun 8 inci maddesinin d�rd�nc�
f�kras�,

16) 375 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin ek 6 nc� ve ek 26 nc� maddesi,

17) 388 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin 6 nc� maddesinin ���nc� f�kras�,

18) 642 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin 5 inci maddesinin
���nc� f�kras�,

19) M�lga 644 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin
36/A maddesi,

20) 25/8/2011 tarihli ve
652 say�l� �zel Bar�nma Hizmeti Veren Kurumlar ve Baz� D�zenlemeler
Hakk�nda Kanun H�km�nde Kararnamenin ek 4 �nc� maddesi,

21) 11/10/2011 tarihli ve
663 say�l� Sa�l�k Alan�nda Baz� D�zenlemeler Hakk�nda Kanun H�km�nde Kararnamenin
45/A maddesi,

22) 656 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin m�lga 16
nc� maddesinin yedinci f�kras�,

uyar�nca vizelenmi� veya ihdas
edilmi� s�zle�meli personel pozisyonlar�nda �al��makta olanlardan bu maddenin
y�r�rl��e girdi�i tarihte s�zle�mesi devam eden ve 48 inci maddede
belirtilen genel �artlar� ta��yanlardan bu maddenin y�r�rl��e girdi�i
tarihten itibaren otuz g�n i�inde yaz�l� olarak ba�vuranlar;
pozisyonlar�n�n vizeli oldu�u te�kilat ve birimde, T�rk Tarih Kurumu
Ba�kanl���nda bu Kanunun 4 �nc� maddesinin (B) f�kras� kapsam�nda istihdam
edilen ve K�lt�r ve Turizm Bakanl���n�n kaz� alanlar� ve �ren yerlerinde
g�revli bulunan arkeolog, restorat�r ve m�ze
ara�t�rmac�s� unvanlar�nda �al��an personel ise K�lt�r ve Turizm
Bakanl���n�n ta�ra te�kilat�nda, bu Kanunun ek 41 inci ve ek 44 �nc�
maddeleri kapsam�ndaki unvanlar hari� olmak �zere, 2 say�l� Genel Kadro ve
Usul� Hakk�nda Cumhurba�kanl��� Kararnamesine tabi kurumlar bak�m�ndan bu
Cumhurba�kanl��� Kararnamesinin eki (I) say�l� cetvelde yer alan bulundu�u
pozisyon unvan�yla ayn� unvanl� memur kadrolar�na, di�er kurumlar
bak�m�ndan bu kurumlar�n kadro cetvellerinde yer alan ayn� unvanl� memur
kadrolar�na, pozisyon unvanlar�yla ayn� unvanl� memur kadrosu olmamas�
h�linde ise ilgisine g�re ayn� Cumhurba�kanl��� Kararnamesinin eki (I)
say�l� cetvelde veya kurumlar�n kadro cetvellerinde yer alan kadro unvanlar�yla
s�n�rl� olmak ve s�zle�meli personel pozisyonlar�na ili�kin vize ve ihdas
cetvellerindeki nitelikler dikkate al�nmak suretiyle Cumhurba�kan�nca
belirlenen memur kadrolar�na,

b) �l �zel idaresi, belediye ve ba�l� kurulu�lar�
ile mahalli idare birliklerinde 5393 say�l� Kanunun 49 uncu maddesinin
���nc� f�kras� �er�evesinde 28/11/2022 tarihi
itibar�yla �al��makta olanlardan bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihte
s�zle�mesi devam eden ve 48 inci maddede belirtilen genel �artlar�
ta��yanlardan bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihten itibaren otuz g�n
i�inde yaz�l� olarak ba�vuranlar, s�zle�meli personel olarak
�al��t�r�lmalar�na esas al�nan memur kadrolar�na,

c) 5258 say�l� Kanunun 3 �nc� maddesinin ikinci
f�kras�n�n son c�mlesi kapsam�nda Sa�l�k Bakanl���yla imzalanan s�zle�meye
dayal� olarak 28/11/2022 tarihi itibar�yla
�al��makta olanlardan bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihte s�zle�mesi
devam eden ve 48 inci maddede belirtilen genel �artlar� ta��yanlardan bu
maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihten itibaren otuz g�n i�inde yaz�l� olarak
ba�vuranlar, g�revlerinden ayr�lmalar�na gerek kalmaks�z�n, g�rev yapt�klar�
aile sa�l��� merkezinin bulundu�u Sa�l�k Bakanl��� ta�ra te�kilat�nda
pozisyon unvan�yla ayn� unvanl� memur kadrolar�na, pozisyon unvanlar�yla
ayn� unvanl� memur kadrosu olmamas� h�linde ise Sa�l�k Bakanl���n�n kadro
cetvellerinde yer alan kadro unvanlar�yla s�n�rl� olmak suretiyle
Cumhurba�kan�nca belirlenen memur kadrolar�na,

�) 8/3/2011 tarihli ve
6172 say�l� Sulama Birlikleri Kanununun ge�ici 1 inci maddesinin ���nc�
f�kras� �er�evesinde 28/11/2022 tarihi itibar�yla �al��makta olan ve 48
inci maddede belirtilen genel �artlar� ta��yanlardan bu maddenin y�r�rl��e
girdi�i tarihten itibaren otuz g�n i�inde yaz�l� olarak ba�vuranlar, Devlet
Su ��leri Genel M�d�rl��� b�lge m�d�rl�klerinde bulundu�u pozisyon
unvan�yla ayn� unvanl� memur kadrolar�na, pozisyon unvanlar�yla ayn�
unvanl� memur kadrosu olmamas� h�linde ise an�lan Genel M�d�rl���n kadro
cetvellerinde yer alan kadro unvanlar�yla s�n�rl� olmak suretiyle
Cumhurba�kan�nca belirlenen memur kadrolar�na,

bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihten itibaren
altm�� g�n i�inde kurumlar�nca atan�rlar.

2/7/2018 tarihli ve 703 say�l� Anayasada Yap�lan
De�i�ikliklere Uyum Sa�lanmas� Amac�yla Baz� Kanun ve Kanun H�km�nde
Kararnamelerde De�i�iklik Yap�lmas� Hakk�nda Kanun H�km�nde Kararnamenin
221 inci maddesinin alt�nc� f�kras� ile ge�ici 1 inci maddesinin sekizinci
f�kras� kapsam�nda devri yap�lan s�zle�meli personel hakk�nda da birinci
f�kra h�k�mleri uygulan�r.

Birinci f�krada belirtilen mevzuat h�k�mlerine g�re
�al��makta iken 28/11/2022 tarihinde askerlik,
do�um, evlat edinme, g�revlendirme, �cretsiz izin gibi nedenlerle
g�revlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuat�na g�re yeniden hizmete al�nma
�artlar�n� kaybetmemi� olanlar hakk�nda da bu madde h�k�mleri uygulan�r.
Bunlar i�in birinci f�krada belirtilen ba�vuru ve atanmaya ili�kin s�reler
yeniden hizmete al�nd�klar� tarihten itibaren ba�lar.

28/11/2022 tarihinden �nce 4 �nc� maddenin (B) f�kras� ve
4924 say�l� Kanun uyar�nca �al��makta iken 5258 say�l� Kanun h�k�mlerine
g�re aile hekimli�i uygulamas�nda g�rev alanlar hakk�nda g�revlerinden
ayr�lmalar�na gerek kalmaks�z�n bu madde h�k�mleri uygulan�r.

Bu madde h�k�mlerine g�re memur kadrolar�na
atananlar�n, ilgili mevzuat h�k�mlerine g�re s�zle�meli personel olarak
ge�irdikleri hizmet s�releri ��renim durumlar�na g�re y�kselebilecekleri
dereceleri a�mamak kayd�yla kazan�lm�� hak ayl�k derece ve kademelerinin
tespitinde de�erlendirilir. Bunlar, atand�klar� kadronun mali ve sosyal
haklar�na g�reve ba�lad�klar� tarihi takip eden ayba��ndan itibaren hak
kazan�r ve �nceki pozisyonlar�nda ald�klar� mali ve sosyal haklar hakk�nda
herhangi bir mahsupla�ma yap�lmaz.

Birinci f�kran�n (a) ve (c) bentleri kapsam�nda
memur kadrolar�na atananlar, s�zle�meli personel olarak ge�en s�reler dahil olmak �zere d�rt y�l s�reyle ba�ka bir yere
atanamazlar. D�rt y�ll�k s�rede, memur kadrosuna atanmadan �nce tabi
olduklar� mevzuata g�re yer de�i�tirme hakk�na sahip olanlar�n s�z konusu
mevzuatta yer alan s�re, usul ve �artlarla g�rev yerleri de�i�tirilebilir.
Ayn� f�kran�n (b) bendi kapsam�nda memur kadrolar�na atananlar�n il �zel
idaresi, belediye ve ba�l� kurulu�lar� ile mahalli idare birlikleri
d���ndaki kamu kurum ve kurulu�lar�na nakli yap�lamaz.

Bu madde kapsam�nda memur kadrolar�na atananlara i�
sonu tazminat� �denmez. Bu personelin �nceden i� sonu tazminat� �denmi�
s�releri hari�, i� sonu tazminat�na esas olan toplam hizmet s�releri, 5434
say�l� Kanun uyar�nca �denecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet
s�resinin hesab�nda dikkate al�n�r.

Bu maddenin birinci f�kras�n�n
(a), (c) ve (�) bentleri kapsam�nda s�zle�meli personelin atanaca�� memur
kadrolar�, kadro ve pozisyonlara ili�kin mevzuat�n eki cetvellerde yer alan
s�n�f, unvan ve derecelerine uygun olmak �art�yla, ba�ka bir i�leme gerek
kalmaks�z�n atama i�leminin yap�ld��� tarih itibar�yla ihdas edilerek ayn�
cetvelin ilgili b�l�mlerine eklenmi� ve memur kadrolar�na atananlar�n
pozisyonlar� ba�ka bir i�leme gerek kalmaks�z�n iptal edilmi� say�l�r.
�hdas edilen kadrolar ile iptal edilen pozisyonlar;
unvan�, s�n�f�, adedi, derecesi, te�kilat� ve birimi belirtilmek suretiyle
birinci f�krada belirtilen altm�� g�nl�k s�renin bitiminden itibaren iki ay
i�inde Kamu Personel Bilgi Sisteminin bulundu�u kuruma bildirilir.

Bu maddenin birinci f�kras�n�n
(a) bendinin (1) numaral� alt bendi d���ndaki bentleri ve (c) bendi h�km�ne
g�re memur kadrolar�na atanma talebinde bulunmayan s�zle�meli personel
hakk�nda bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihten �nce y�r�rl�kte bulunan
mevzuat h�k�mlerinin; (a) bendinin (1) numaral� alt bendine g�re memur
kadrolar�na atanma talebinde bulunmayan s�zle�meli personel hakk�nda
d�rd�nc� paragraf� hari� 4 �nc� maddenin (B) f�kras�n�n de�i�tirilen
h�k�mlerinin uygulanmas�na devam olunur.
Bu personelin yer de�i�tirme suretiyle atanmalar�na
ili�kin usul ve esaslar Cumhurba�kan�nca d�zenlenir. Bu personele ait
pozisyonlarda herhangi bir �ekilde bo�alma olmas� h�linde bu pozisyonlar
herhangi bir i�lem yap�lmaks�z�n iptal edilmi� say�l�r. Bu �ekilde iptal
edilen pozisyonlar kurumlarca bir ay i�inde Kamu Personel Bilgi Sisteminin
bulundu�u kuruma bildirilir.

29/11/2022 tarihi ile bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarih aras�nda
hizmete al�nan s�zle�meli personelden bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihte
s�zle�mesi devam edenler hakk�nda ilgisine g�re bu Kanunun 4 �nc�
maddesinin (B) f�kras� ile 5393 say�l� Kanunun 49 uncu maddesinin bu
maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihteki h�k�mleri uygulan�r.

Bu maddenin uygulamas�nda ortaya ��kabilecek
teredd�tleri gidermeye Cumhurba�kanl��� yetkilidir.�

MADDE 4- 657 say�l� Kanuna a�a��daki ge�ici madde
eklenmi�tir.

�GE��C� MADDE 49- Bu maddenin y�r�rl��e girdi�i
tarihte 4 �nc� maddenin (B) f�kras�nda yap�lan de�i�ikliklere uyum sa�lamak
amac�yla yap�lmas� gereken d�zenlemeler alt� ay i�inde y�r�rl��e konulur.
Bu s�re i�inde mevcut mevzuat�n, 4 �nc� maddenin (B) f�kras�na ayk�r�
olmayan h�k�mlerinin uygulanmas�na devam edilir.�

MADDE 5- 657 say�l� Kanuna a�a��daki ge�ici madde
eklenmi�tir.

�GE��C� MADDE 50- K�lt�r ve Turizm Bakanl���,
Devlet Opera ve Balesi Genel M�d�rl��� ve Devlet Tiyatrolar� Genel
M�d�rl���nde 28/11/2022 tarihi itibar�yla 4 �nc�
maddenin (B) f�kras� kapsam�nda bir y�ldan az s�reli veya mevsimlik hizmet
oldu�una Cumhurba�kan�nca karar verilen sanatsal faaliyetlerde
g�revlendirilen solist sanat�� ve sanat�� ile sahne �st�nde ve sahne
gerisinde ihtiya� duyulan hizmetler i�in belirlenmi� olan pozisyonlarda
s�zle�me ile �al��an ve bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihte s�zle�mesi
devam edenlerden bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihten itibaren otuz g�n
i�erisinde g�rev yapt�klar� kurumlara yaz�l� olarak ba�vuruda bulunan;

a) Solist sanat�� ve sanat��lar; ek ge�ici 12 nci, ek ge�ici 14 �nc� ve ek ge�ici 16 nc� maddeler ile kurumlar�n�n �zel mevzuat h�k�mleri
kapsam�nda durumlar�na uygun sanat�� pozisyonlar�na,

b) Sahne �st� ve gerisinde g�rev yapan personel; ek
ge�ici 12 nci, ek ge�ici 14 �nc� ve ek ge�ici 16 nc� maddeler ile kurumlar�n�n �zel mevzuat h�k�mleri
kapsam�nda; 10/6/1949 tarihli ve 5441 say�l�
Devlet Tiyatrolar� Personeli Hakk�nda Kanunun 5 inci maddesinin (B) ve (C)
f�kralar� ile 14/7/1970 tarihli ve 1309 say�l� Devlet Opera ve Balesi
Personeli Hakk�nda Kanunun 4 �nc� maddesinin (b) ve (c) f�kralar� kapsam�na
giren pozisyonlardan kurumlar�nca belirlenecek pozisyonlara;

bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihten itibaren
altm�� g�n i�inde kurumlar�nca atan�rlar.

Birinci f�kra kapsam�nda �al��makta iken bu
maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihte askerlik, do�um, evlat edinme,
g�revlendirme, �cretsiz izin gibi nedenlerle g�revlerinde bulunmayanlardan
ilgili mevzuat�na g�re yeniden hizmete al�nma �artlar�n� kaybetmemi�
olanlar hakk�nda da bu madde h�k�mleri uygulan�r. Bunlar i�in birinci
f�krada belirtilen ba�vuru ve atanmaya ili�kin s�reler yeniden hizmete
al�nd�klar� tarihten itibaren ba�lar.

Bu madde h�k�mlerine g�re yeni pozisyonlar�na
atananlar�n 4 �nc� maddenin (B) f�kras� kapsam�nda s�zle�meli personel
olarak ge�irdikleri hizmet s�releri, yeni atand�klar� pozisyonlarda ge�mi�
say�l�r ve bu s�reler yeni pozisyonlar�n�n mali haklar�n�n tespitinde
de�erlendirilir. Bunlar, atand�klar� yeni pozisyonlar�n mali ve sosyal haklar�na
g�reve ba�lad�klar� tarihi takip eden ayba��ndan itibaren hak kazan�r ve
�nceki pozisyonlar�nda ald�klar� mali ve sosyal haklar hakk�nda herhangi
bir mahsupla�ma yap�lmaz.

Bu madde h�k�mlerine g�re yap�lacak atamalarda
kurumlar�n bo� pozisyonlar� kullan�l�r. Yeterli say�da bo� pozisyon
bulunmamas� h�linde atama yap�lmas�yla birlikte pozisyon ihdas edilmi�
say�l�r. Bu �ekilde yap�lan atamalar atama i�lemini takip eden bir ay i�inde
unvan�, adedi, te�kilat� ve birimi belirtilmek suretiyle Kamu Personel
Bilgi Sisteminin bulundu�u kuruma bildirilir.

Bu maddenin uygulanmas�nda ortaya ��kabilecek
teredd�tleri gidermeye K�lt�r ve Turizm Bakanl��� yetkilidir.�

MADDE 6- 3/7/2005 tarihli ve 5393 say�l� Belediye Kanununun 49 uncu
maddesinin ���nc� f�kras�na a�a��daki c�mleler eklenmi�tir.

�S�zle�meli personelin i�e al�nmas�
memur kadrolar�na ilk defa al�nma usul�ne tabidir. S�zle�meli personelden
�� y�ll�k �al��ma s�resini tamamlayanlar talepleri h�linde s�zle�meli
personel olarak �al��t�r�lmalar�na esas al�nan memur kadrolar�na atan�r. Bu
kapsamda memur kadrolar�na atananlar�n bir y�l s�reyle di�er kamu kurum ve
kurulu�lar�na nakli yap�lamaz. Bunlar�n s�zle�meli personel pozisyonlar�nda
ge�irdikleri hizmet s�releri, ��renim durumlar�na g�re y�kselebilecekleri
dereceleri a�mamak kayd�yla kazan�lm�� hak ayl�k derece ve kademelerinin
tespitinde de�erlendirilir. Bunlar, atand�klar� kadronun mali ve sosyal
haklar�na g�reve ba�lad�klar� tarihi takip eden ayba��ndan itibaren hak
kazan�r ve �nceki pozisyonlar�nda ald�klar� mali ve sosyal haklar hakk�nda
herhangi bir mahsupla�ma yap�lmaz.�

MADDE 7- 11/10/2011 tarihli ve 663 say�l� Sa�l�k Alan�nda Baz�
D�zenlemeler Hakk�nda Kanun H�km�nde Kararnameye a�a��daki ge�ici madde
eklenmi�tir.

�GE��C� MADDE 17- 28/11/2022
tarihi itibar�yla Sa�l�k Bakanl��� te�kilat�nda 14/7/1965 tarihli ve 657
say�l� Devlet Memurlar� Kanununun 86 nc� maddesi
kapsam�nda a��ktan vekil ebe ve hem�ire olarak g�rev yapmakta olan ve ayn�
Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel �artlar� ta��yanlar, bu
maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihten itibaren otuz g�n i�inde m�racaat
etmeleri h�linde, Bakanl�k taraf�ndan ebe ve hem�ire kadrolar�na atan�rlar.
Bu madde uyar�nca memur kadrolar�na atananlar�n d�rt y�l s�reyle ba�ka kamu
kurum ve kurulu�lar�na nakli yap�lamaz.

Bu madde kapsam�nda atama yap�lacak kadrolar, ba�ka
bir i�leme gerek kalmaks�z�n atama i�leminin yap�ld��� tarih itibar�yla
ihdas edilerek kadro ve pozisyonlara ili�kin mevzuat�n eki cetvellerin
Bakanl��a ait b�l�m�ne eklenmi� say�l�r. �hdas edilen kadrolar; unvan�,
s�n�f�, adedi ve derecesi belirtilmek suretiyle ataman�n yap�ld��� tarihten
itibaren bir ay i�inde Kamu Personel Bilgi Sisteminin bulundu�u kuruma
bildirilir.�

MADDE 8- Bu Kanun yay�m� tarihinde y�r�rl��e girer.

MADDE 9- Bu Kanun h�k�mlerini Cumhurba�kan� y�r�t�r.

25/1/2023

Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

Sulama birlikleri işçilerine kadro verilecek mi?

Halil Memiş: Sulama Birlikleri Personeline De Kadro Verilmeli

Halil Memiş: Sulama Birlikleri Personeline De Kadro Verilmeli

İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü ve MİARGEM Başkanı Halil Memiş, 6172 sayılı Kanuna tabi Sulama Birliklerinde çalışan sözleşmeli personel ve işçilerin kadro verilmesi konusunda haksızlığa uğradığını ve kadro almalarının gerekli olduğunu ortaya koyan, olayı farklı boyutlarıyla ele alan detaylı bir yazı kaleme aldı.10.02.2014

Yazısının sonuç bölümünde; Kesin bir dille ve altını çizerek belirtmeliyiz ki; mahalli idarelerde istihdam edilen sözleşmeli personel ve sürekli işçilere tanınan haklar ve güvenceler ne ise, aynı hukuki uygulamalarla aynı statüleri kazanan sulama birliklerindeki aynı nitelikteki personele de aynıları kesinlikle sağlanmalıdır.” şeklinde kanaatini belirten Halil MEMİŞ bir öneri de getirdi. Öneride aynen şu ifadelere yer verildi:

“SON GÜNLERDE GÜNDEMDE OLAN VE HAZIRLIKLARI DEVAM EDEN TORBA KANUN, SÖZ KONUSU BU PERSONELİN BAHSETTİĞİMİZ SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ İÇİN BÜYÜK BİR FIRSATTIR. SÖZ KONUSU ÇALIŞMAYA SULAMA BİRLİĞİ PERSONELLERİNİN DAHİL EDİLİP SORUNLARININ ÇÖZÜLMEMESİ İÇİN HİÇ BİR MANTIKİ VE HUKUKİ GEREKÇE YOKTUR.”

Yazısının tamamına ulaşmak için Tıklayınız.

Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: [email protected]
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA

Yazı kaynağı : mevzuattakip.com.tr

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler

Yorum yapın