7420 sayılı kanunun geçici 2.maddesi kapsamında feragat

7420 sayılı kanunun geçici 2.maddesi kapsamında feragat bilgi90’dan bulabilirsiniz

7420 Sayili Gelir Vergisi Kanunu İle Bazi Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapilmasina Dair Kanunun Geçici 2’nci Maddesinin Uygulanmasina İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkinda Tebliğ, 25.01.2023 Tarih Ve 32084 Sayili Resmi Gazete’de Yayimlandi. – Income Tax – Turkey

7420 Sayili Gelir Vergisi Kanunu İle Bazi Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapilmasina Dair Kanunun Geçici 2'nci Maddesinin Uygulanmasina İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkinda Tebliğ, 25.01.2023 Tarih Ve 32084 Sayili Resmi Gazete'de Yayimlandi. - Income Tax - Turkey

25.01.2023 tarih ve 32084 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “7420
Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 2’nci
Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Tebliğ” (“Tebliğ”) ile
birlikte; 09.11.2022 tarih ve 32008 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun’un (“7420
sayılı Kanun”) Geçici 2’nci maddesinin
uygulama alanına ilişkin esaslar belirlenmiştir.

İşbu bilgi notunda, (“Bilgi Notu”)
Tebliğ’in yürürlüğe girmesiyle, icra
takibine konu bazı alacakların, 213 Sayılı
Vergi Usul Kanunu’nun (“213 sayılı Kanun”)
322. maddesinde yer alan düzenlemeye göre
“değersiz alacak” kapsamında kabul edilmesinin
şartlarına yönelik düzenlemelere yer
verilmiştir.

I. YÖNETİCİ ÖZETİ

İşbu Bilgi Notu ile değinilen hususlar genel
olarak aşağıdaki şekilde
özetlenebilecektir:

II. 7420 sayılı Kanun’un Geçici 2. Maddesi
ve Tebliğ’in Yürürlüğe Girmesiyle
Geçici 2. Maddenin Uygulanmasına İlişkin Usul
ve Esasların İrdelenmesi

2004 sayılı Kanun ile 7155 sayılı Kanun
uyarınca başlatılan icra takiplerinde;
borçluların gerçek kişi olması,
asıl alacak ve ferileri dâhil olmak üzere, icra
takibi başlatıldığı tarihteki takip
talebinde yer alan takip tutarının 2.000,00-TL’yi
aşmaması veya 15.08.2022 tarihi itibarıyla dosyaya
yapılmış kısmi ödemeler sebebiyle bakiye
takip tutarının 2.000,00-TL’yi aşmaması ve
ayrıca alacaklı veya vekilinin her bir icra
dosyasına feragat ettiklerini bildiren bir dilekçeyle
başvurmaları üzerine söz konusu
alacakların da değersiz alacak kapsamında kabul
edileceği düzenlenmiştir.

Bu noktada önemle belirtmek gerekir ki; alacaklılar
veya vekilleri tarafından icra takip dosyalarına feragat
talebi en geç, 7420 sayılı Kanun’un
yürürlüğe girdiği tarihi1 takip
eden altıncı ayın sonuna kadar sunulabilecektir.

Bahsedilen icra takiplerinin alacaklılar veya vekilleri
tarafından sonlandırılmasını teşvik
etmek amacıyla; 492 sayılı Harçlar
Kanunu’nun 23. maddesi uyarınca icra takibinden
vazgeçme nedeniyle alınması gereken
harç2 ile 2548 sayılı Ceza Evleriyle
Mahkeme Binaları İnşası
Karşılığı Olarak Alınacak
Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek
Bedelleri Hakkında Kanun’da düzenlenen
harcın3 alınmayacağı
düzenlemesine yer verilmiştir.

Ayrıca daha önce icra takip dosyalarının
alacaklıları veya vekilleri tarafından icra
takibinin başlatılması aşamasında
yatırılan icraya başvurma harçları ve
ilamlı takipler dışında kalan icra takip
dosyalarında yatırılan peşin harçlar,
alacaklılara iade edilmeyecektir.

Getirilen düzenleme ile tarafların birbirlerinden veya
alacaklı tarafın dosyayı kapatan icra
müdürlüğünden herhangi bir vekâlet
ücreti, yargılama gideri ve benzeri başkaca bir hak
ve alacak talebinde bulunamayacağı da
açıkça belirtilmiştir.

7420 sayılı Kanun’un Geçici 2. maddesi ile
alacaklı ve borçlunun karşılıklı
menfaatleri korunmakla birlikte, alacaklının
gerçek veya tüzel kişi olup
olmadığına veya alacakların özellikle
abonelik sözleşmelerinden kaynaklanıp
kaynaklanmadığına bakılmaksızın icra
takibinden feragat edilen alacaklara ilişkin daha önce
alacaklılar tarafından yerine getirilmiş ve
önceden hesaplanarak beyan edilen katma değer vergisi ve
özel iletişim vergisi, Katma Değer Vergisi Kanunu ve
Gider Vergileri Kanunu hükümlerine istinaden söz
konusu vergilerden indirim yapılarak telafi edilmektedir.

Bilanço esasına göre defter tutan
işletmeler, icra takibine koydukları alacakları
“…Şüpheli alacak (Doubtful Claim)” adı
ile karşılık ayırmakta ve bu alacaklar gelir
olarak yazılmaktadır. Bu nedenle bu tür
işletmeler, tahsil edilmesi imkânsız veya
çok zor olan alacakları sebebiyle vergisel
yükümlülük altına girmektedirler. Ancak
213 sayılı Kanun’un 322. maddesi ile düzenlenen
değersiz alacak, bir yargı organı kararına veya
kanaat verici bir belgeye göre tahsiline imkân
kalmamış olan alacaklardır. İşletmelerin
aktiflerine bir fon olarak girmediği halde gelir olarak
kaydedilen alacaklar daha sonra tahsil olanağının
kalmaması nedeniyle gider yazılmak suretiyle, yani
şüpheli alacaklar değersiz alacağa
dönüştüğü takdirde yazılan
gelirin vergisel yükümlülüğü telafi
edilmiş sayılmaktadır…”4 7420
sayılı Kanun’un Geçici 2. maddesi ile feragat
edilen alacaklar, değersiz alacak olarak kabul edileceği
için alacaklıların yerine getirmiş
oldukları vergisel yükümlülüğün
telafisi de amaçlanmaktadır.

Ek olarak; 406 sayılı Telgraf ve Telefon
Kanunu’nun EK 37. maddesine göre hazine payı
ödemekle yükümlü GSM operatörleri ve
yetkilendirilmiş diğer işletmeciler, madde
hükmünden yararlanarak alacaklarından feragat
etmeleri halinde, feragat ettikleri tutar içerisinde hazine
payının ödenmesi gereken bir tutar bulunması
koşuluyla, 15.08.2022 tarihi itibariyle ilgili icra
dosyasındaki takip tutarının yüzde 18’i,
ödemeleri gereken hazine paylarından mahsup edilmek
suretiyle iade edileceği belirlenmiştir.

Aynı şekilde benzer bir düzenleme 5809
sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu
çerçevesinde Bilgi Teknolojileri Kurumu
tarafından yetkilendirilen ve 5369 sayılı Evrensel
Hizmet Kanunu kapsamında evrensel hizmet payı
ödemekle yükümlü işletmecilerin de madde
hükmünden yararlanarak alacaklarından feragat
etmeleri halinde feragat edilen tutarın yüzde 1’i,
ödemeleri gereken evrensel hizmet katkı paylarından
mahsup edilerek iade edilecektir.

7420 sayılı Kanun ile hem alacaklı tarafın
yerine getirmiş olduğu vergisel
yükümlülükler telafi edilmekte; hem de
borçlu taraf icra dosyasından kurtulmaktadır.

III. Tebliğ Maddelerinin İrdelenmesi

Tebliğ’in “İcra dairelerinde takip edilen
icra dosyalarında yapılacak işlemler”
başlıklı 4. maddesinde; alacaklılar veya
vekilleri ve icra müdürleri tarafından
yapılacak işlemler ayrıntılarıyla
açıklanmıştır.

Özetle; 7420 sayılı Kanun’un Geçici 2.
maddesinden yararlanmak isteyen alacaklılar, bizzat veya
vekilleri aracılığıyla, gerekli
şartları taşıyan icra dosyalarına,
dosyanın feragat nedeniyle kapatılmasına
yönelik UYAP üzerinden veya fiziki olarak bir
dilekçe sunarak bu dilekçede sair başkaca
talepleri var ise (hacizlerin kaldırılması vs.)
bunları da belirtecektir.

İcra müdürlüğü ise
alacaklının işbu talebine istinaden icra takibinin,
7420 sayılı Kanun’un Geçici 2. maddesinde
belirtilen şartlara uygun olup olmadığını,
dosya kapak hesabını yapmak suretiyle
değerlendirerek dosyayı kapatacaktır. Burada dikkat
edilmesi gereken husus, icra
müdürlüğünün dosyayı
kapattıktan sonra dosyanın 7420 sayılı
Kanun’un Geçici 2. maddesi uyarınca feragat
nedeniyle kapandığına dair bir belge
düzenlemesinin zorunlu olduğu hususudur.

Tebliğ’in “MTS ile yürütülen icra
dosyalarında yapılacak işlemler”
başlıklı 5. maddesinde, Ulusal Yargı
Ağı Bilişim Sisteminde oluşturulan ve
alacaklı vekilleri tarafından yürütülen
abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan icra takiplerinin
haciz işlemlerine kadar olan kısmını ifade eden
Merkezi Takip Sistemi üzerinden yürütülen icra
dosyalarında Geçici 2. maddede yer alan
düzenlemenin nasıl yürütüleceği
belirtilmiştir.

Alacaklı vekili tarafından Merkezi Takip Sistemi
dosyasına feragat talebi sunulacak ve dosya kapama
işlemleri yine alacaklı vekili tarafından
yürütülecektir. Aynı şekilde dosya
kapatıldıktan sonra düzenlenecek belgede
dosyanın 7420 sayılı Kanun’un Geçici 2.
maddesi uyarınca feragat nedeniyle kapandığına
dair bir ibarenin eklenmesi zorunludur.

Tebliğ’in devam maddelerinde; hazine payı ve
evrensel hizmet katkı payı ödemekle
yükümlü alacaklılar için getirilen
mahsup kolaylığının usul ve esaslarından
bahsedilmiştir. Hazine payı ödemekle
yükümlü GSM operatörleri, 7420 sayılı
Kanun’un Geçici 2. maddesi doğrultusunda feragat
ettikleri icra dosyasındaki takip tutarı ve/veya bakiye
takip tutarının yüzde 18’lik
kısmını, feragat tarihini takip eden aydan
başlamak üzere ödemeleri gereken hazine
payından mahsup edebilecektir. Hazine payı ödemekle
yükümlü işletmeciler yayımlanan
Tebliğ’in ekinde yer alan 1 numaralı tabloyu
doldurarak Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı
tarafından yapılacak denetimlerde ibraz edilmek
üzere saklamakla yükümlüdürler. Aynı
şekilde evrensel hizmet katkı payı ödemekle
yükümlü işletmeciler de Geçici 2. madde
doğrultusunda feragat ettikleri icra dosyasındaki takip
tutarı ve/veya bakiye takip tutarının yüzde
1’lik kısmını, feragat tarihini takip eden ilk
evrensel hizmet katkı payından mahsup edebilecektir.
Evrensel hizmet katkı payı ödemekle
yükümlü işletmeciler de yayımlanan
Tebliğ’in ekinde yer alan 2 numaralı tabloyu
doldurarak Bilgi İletişim ve Teknoloji Kurumu’na
göndermekle yükümlüdürler.

IV. Genel Değerlendirme

7420 sayılı Kanun ve yayımlanan Tebliğ ile
2004 sayılı Kanun ile 7155 sayılı Kanun
uyarınca başlatılan icra takiplerinde;
borçluların gerçek kişi olması,
asıl alacak ve ferileri dâhil olmak üzere, icra
takibi başlatıldığı tarihteki takip
talebinde yer alan takip tutarının 2.000,00-TL’yi
aşmaması veya 15.08.2022 tarihi itibarıyla dosyaya
yapılmış kısmi ödemeler sebebiyle bakiye
takip tutarının 2.000,00-TL’yi aşmaması ve
ayrıca alacaklı veya vekilinin her bir icra
dosyasına feragat ettiklerini bildiren bir dilekçeyle
başvurmaları üzerine söz konusu
alacakların da değersiz alacak kapsamında kabul
edileceği düzenlenmiştir.

7420 sayılı Kanun’un Geçici 2. maddesinden
yararlanmak isteyen alacaklıların, şartları
sağlayan icra takip dosyalarına, en geç 7420
sayılı Kanun’un yürürlüğe
girdiği tarih olan 09.11.2022 tarihini takip eden 6.
(altıncı) ayın sonuna kadar feragat dilekçesi
sunması gerekmektedir. Bu noktada alacaklılar
bakımından dikkat edilen husus, 6 (altı) aylık
sürenin Tebliğ değil; 7420 sayılı
Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren başladığıdır.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise; 7420
sayılı Kanun’un Geçici 2. maddesi
kapsamında alacaklılara, şartları sağlayan
icra dosyalarından feragat edebilme imkânı
tanınmışsa da; şartları sağlayan icra
dosyalarından feragat edilip edilmeyeceği kararı
alacaklının inisiyatifine
bırakılmıştır. Bu düzenlemelerle
birlikte alacaklı ve borçlunun
karşılıklı menfaatleri korunarak
borçlunun icra dosyası yükünden
kurtulması ve alacaklıların ise ödemekle
yükümlü oldukları vergilerin telafi edilmesi,
aynı zamanda icra müdürlüklerinin
yükünün azaltılması hedeflenmektedir.

Footnotes

1. 09 Kasım 2022

2. Uygulamada “Feragat
Harcı” olarak anılmaktadır.

3. Uygulama “Cezaevi
Harcı” olarak anılmaktadır.

4. (“Vergi Usul Kanunu’na
Göre Değersiz Alacaklar, Değersiz Alacak Yoluyla
Gider Yazabilme Koşulları, Özellik Arzeden Hususlar
ve Muhasebeleştirilmesi” YÜCEL, Mehmet, Mayıs –
Haziran 2021)

Originally published 27 Ocak 2023

The content of this article is intended to provide a general
guide to the subject matter. Specialist advice should be sought
about your specific circumstances.

Yazı kaynağı : www.mondaq.com

25 Ocak 2023 �AR�AMBA

Hazine ve Maliye Bakanl���ndan:

7420 SAYILI
GEL�R VERG�S� KANUNU �LE BAZI KANUN VE KANUN

H�KM�NDE KARARNAMELERDE DE����KL�K YAPILMASINA DA�R

KANUNUN GE��C� 2 NC� MADDES�N�N UYGULANMASINA

�L��K�N USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBL��

B�R�NC� B�L�M

Ba�lang�� H�k�mleri

Ama� ve
kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebli�in amac�, 3/11/2022 tarihli ve 7420
say�l� Gelir Vergisi Kanunu ile Baz� Kanun ve Kanun H�km�nde Kararnamelerde
De�i�iklik Yap�lmas�na Dair Kanunun ge�ici 2 nci maddesinin uygulanmas�na
ili�kin usul ve esaslar� belirlemektir.

(2) Bu Tebli�, 7420 say�l� Kanunun ge�ici 2 nci
maddesi uyar�nca yap�lacak i�lemlere ili�kin usul ve esaslar� kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebli�, 7420 say�l� Kanunun ge�ici 2 nci
maddesine dayan�larak haz�rlanm��t�r.

Tan�mlar
ve k�saltmalar

MADDE 3- (1) Bu Tebli�de ge�en;

a) BTK: Bilgi Teknolojileri ve �leti�im Kurumunu,

b) ��letmeci: 4/2/1924 tarihli ve 406 say�l�
Telgraf ve Telefon Kanununun ek 37 nci maddesine g�re Hazine pay� �demekle
y�k�ml� i�letmeciler ile 5/11/2008 tarihli ve 5809 say�l� Elektronik
Haberle�me Kanunu �er�evesinde Bilgi Teknolojileri ve �leti�im Kurumu
taraf�ndan yetkilendirilen, Hazine pay� �demekle y�k�ml� olmayan ancak
16/6/2005 tarihli ve 5369 say�l� Evrensel Hizmet Kanunu kapsam�nda evrensel
hizmet katk� pay� �deme y�k�ml�l��� bulunan i�letmecileri,

c) Kanun: 3/11/2022 tarihli ve 7420 say�l� Gelir
Vergisi Kanunu ile Baz� Kanun ve Kanun H�km�nde Kararnamelerde De�i�iklik
Yap�lmas�na Dair Kanunu,

�) MTS: Ulusal Yarg� A�� Bili�im Sistemi b�nyesinde
olu�turulan Merkezi Takip Sistemini,

d) UYAP: Ulusal Yarg� A�� Bili�im Sistemini,

e) VDK: Vergi Denetim Kurulu Ba�kanl���n�,

ifade eder.

�K�NC� B�L�M

�cra Dosyalar�na �li�kin ��lemler

�cra
dairelerinde takip edilen icra dosyalar�nda yap�lacak i�lemler

MADDE 4- (1) Alacakl� veya vekili, Kanunun ge�ici 2 nci
maddesi uyar�nca a�a��daki i�lemleri yapar:

a) Alacakl� veya vekili, ilgili icra dairesine her
bir icra dosyas� i�in ayr� ayr� olmak �zere feragat talebinde bulunur.

b) Feragat talebi, UYAP Avukat Portal Talep
Kar��lama Ekran� esas olmak �zere, Avukat Portal, Kurum Portal �zerinden
veya ilgili dosyaya fiziki olarak dilek�e sunulmak suretiyle yap�l�r.

c) Feragat talebinde, alacak hakk�ndan a��k�a
feragat edildi�i hususu ile feragat nedeniyle hacizlerin kald�r�larak icra
takip dosyas�n�n kapat�lmas� ve varsa sair talepler yer al�r.

(2) Feragat dilek�esini alan icra dairesi a�a��daki
i�lemleri yapar:

a) �cra m�d�r�, feragat talebini kabul veya
reddeder.

b) 15/8/2022 tarihi itibar�yla 9/6/1932 tarihli ve
2004 say�l� �cra ve �flas Kanunu uyar�nca icra takibi ba�lat�lm�� bulunan,
bor�lusu ger�ek ki�i olan ve her bir icra dosyas� itibar�yla as�l alacak ve
ferileri d�hil icra takibi ba�lat�ld��� tarihteki takip talebinde yer alan
takip tutar�n�n 2.000 T�rk liras�n� a�mamas� halinde, icra m�d�r� takip
talebinde yer alan as�l alacak ve ferilerini dikkate almak suretiyle talebi
kabul eder, hacizleri kald�r�r, dosyay� kapat�r ve Kanunun ge�ici 2 nci maddesi
uyar�nca dosyan�n feragat nedeniyle kapat�ld���na dair belge d�zenler.

c) 2004 say�l� Kanun uyar�nca icra takibi
ba�lat�lm�� bulunan, bor�lusu ger�ek ki�i olan ve her bir icra dosyas�
itibar�yla as�l alacak ve ferileri d�hil icra takibi ba�lat�ld��� tarihteki
takip talebinde yer alan takip tutar� 2.000 T�rk liras�n�n �zerinde ise
15/8/2022 tarihi itibar�yla dosyada yap�lm�� tahsilatlar nedeniyle bakiye
takip tutar� 2.000 T�rk liras� ve alt�nda kalmas� halinde, icra m�d�r�
dosya kapak hesab� yaparak takip konusu alaca��n 2.000 T�rk liras�na kadar
olan k�sm�n� dikkate almak suretiyle talebi kabul eder, hacizleri kald�r�r,
dosyay� kapat�r ve Kanunun ge�ici 2 nci maddesi uyar�nca dosyan�n feragat
nedeniyle kapat�ld���na dair belge d�zenler.

�) �cra dairesince d�zenlenecek belgede; birim ad�,
dosya numaras� ve t�r�, alacakl�n�n unvan�, vergi veya m�kellefiyet
numaras�, ticaret sicil numaras�, varsa vekilinin ad� ve soyad�, bor�lunun
ad� ve soyad�, dosya a��l�� tarihi, dosyan�n (b) bendi kapsam�nda
kapat�lmas� halinde takip talebinde yer alan takip tutar�, (c) bendi
kapsam�nda kapat�lmas� halinde bakiye takip tutar�, takip talebinde yer
alan takip tutar� 2.000 T�rk liras�n� a�mamakla birlikte dosyada yap�lan
tahsilatlar nedeniyle bakiye takip tutar�n�n takip talebinde yer alan
tutar�n alt�nda kalmas� halinde bakiye takip tutar� ve dosyan�n Kanunun
ge�ici 2 nci maddesi kapsam�nda kapat�ld���na dair hususlar belirtilir.

d) �cra dairesince d�zenlenecek belge, dosyan�n
kapat�lmas� ile olu�turulur ve elektronik imzal� olarak dosyas�na
kaydedilir.

e) Talebin de�erlendirilmesi ve dosyan�n
kapat�lmas� i�lemleri icra m�d�r� veya icra m�d�r yard�mc�s� taraf�ndan
yerine getirilir, di�er i�lemler ise icra personeli taraf�ndan yap�labilir.

f) Talebin kabul edilmesi halinde icra m�d�r�
haczin kald�r�lmas�na karar verir,
UYAP entegrasyonu kapsam�nda gerekli i�lemleri yapar ve masraflar
yat�r�l�rsa ilgili kurum veya kurulu�lara bu karar� g�nderir.

g) �cra dairesince d�zenlenecek belgede yer alan
bilgiler Adalet Bakanl��� Bilgi ��lem Genel M�d�rl���nce, talep eden kamu
kurum veya kurulu�lar� ile entegrasyon kapsam�nda elektronik ortamda
payla��l�r.

MTS ile
y�r�t�len icra dosyalar�nda yap�lacak i�lemler

MADDE 5- (1) Kanunun ge�ici 2 nci maddesi kapsam�nda MTS
ile takip edilen icra dosyalar� ile ilgili a�a��daki i�lemler yap�l�r:

a) 6/12/2018 tarihli ve 7155 say�l� Abonelik
S�zle�mesinden Kaynaklanan Para Alacaklar�na �li�kin Takibin Ba�lat�lmas�
Usul� Hakk�nda Kanun uyar�nca icra takibi ba�lat�lm�� bulunan, bor�lusu
ger�ek ki�i olan ve her bir icra dosyas� itibar�yla as�l alacak ve ferileri
d�hil icra takibi ba�lat�ld��� tarihteki takip talebinde yer alan takip
tutar�n�n 2.000 T�rk liras�n� a�mamas� ve alacakl� avukat�n�n alacak
hakk�ndan feragat etmesi halinde dosya Kanunun ge�ici 2 nci maddesi
kapsam�nda kapat�l�r.

b) 7155 say�l� Kanun uyar�nca icra takibi
ba�lat�lm�� bulunan, bor�lusu ger�ek ki�i olan ve her bir icra dosyas�
itibar�yla as�l alacak ve ferileri d�hil icra takibi ba�lat�ld��� tarihteki
takip talebinde yer alan takip tutar� 2.000 T�rk liras�n�n �zerinde ise
15/8/2022 tarihi itibar�yla dosyada yap�lm�� tahsilatlar nedeniyle bakiye
takip tutar� 2.000 T�rk liras� ve alt�nda kalmas� ve alacakl� avukat�n�n
alacak hakk�ndan feragat etmesi halinde dosya Kanunun ge�ici 2 nci maddesi
kapsam�nda kapat�l�r.

c) Talebin (a) ve (b) bentleri kapsam�nda kal�p
kalmad��� MTS taraf�ndan kontrol edilir. Kapsam d���nda kalan talepler
reddedilir. Dosya kapatma i�lemleri, alacakl� avukat� taraf�ndan y�r�t�l�r.

�) Kanunun ge�ici 2 nci maddesi uyar�nca feragat
nedeniyle kapat�ld���na dair MTS �zerinden d�zenlenen belge dosyas�na
kaydedilir.

d) MTS�de d�zenlenen belgede; birim ad�, dosya
numaras� ve t�r�, alacakl�n�n unvan�, vergi veya m�kellefiyet numaras�,
ticaret sicil numaras�, varsa vekilinin ad� ve soyad�, bor�lunun ad� ve
soyad�, dosya a��l�� tarihi, dosyan�n (b) bendi kapsam�nda kapat�lmas�
halinde takip talebinde yer alan takip tutar�, (c) bendi kapsam�nda
kapat�lmas� halinde bakiye takip tutar�, takip talebinde yer alan takip
tutar� 2.000 T�rk liras�n� a�mamakla birlikte dosyada yap�lan tahsilatlar
nedeniyle bakiye takip tutar�n�n takip talebinde yer alan tutar�n alt�nda
kalmas� halinde bakiye takip tutar� ve dosyan�n Kanunun ge�ici 2 nci
maddesi kapsam�nda kapat�ld���na dair hususlar belirtilir.

e) MTS�de d�zenlenen belgede yer alan bilgiler
Adalet Bakanl��� Bilgi ��lem Genel M�d�rl���nce, talep eden kamu kurum veya
kurulu�lar� ile entegrasyon kapsam�nda elektronik ortamda payla��l�r.

���NC� B�L�M

Feragat Sonucu Mahsup Suretiyle Yap�lacak �ade
��lemleri

Hazine
pay�ndan yap�lacak iadeler

MADDE 6- (1) 406 say�l� Kanunun ek 37 nci maddesine g�re
Hazine pay� �demekle m�kellef i�letmecilerin Kanun h�km�nden yararlanarak
alacaklar�n�n takibinden vazge�meleri durumunda, takibinden vazge�tikleri
tutar i�inde Hazine pay� hesaplanmas�n� gerektirir alacak bulunmas�
ko�uluyla feragat edilen icra dosyas�ndaki takip tutar� ve/veya bakiye
takip tutar�n�n y�zde 18’lik k�sm�, feragat tarihini takip eden aydan
ba�lamak �zere �demeleri gereken Hazine paylar�ndan i�letmeci taraf�ndan
mahsup edilir.

(2) Bu madde kapsam�ndaki i�letmeciler, mahsup
tarihini takip eden be� i� g�n� i�inde EK-1�de yer alan tabloyu doldurarak
VDK taraf�ndan yap�lacak denetimlerde ibraz edilmek �zere muhafaza eder.
��letmecilerin kay�tlar� ile Adalet Bakanl��� Bilgi ��lem Genel
M�d�rl���nden entegrasyon kapsam�nda temin edilen bilgiler aras�nda uyu�mazl�k
olmas� halinde i�letmecilerce aksi ispat edilmedi�i s�rece Adalet
Bakanl���ndan temin edilen bilgiler mahsup i�leminde esas al�n�r.

(3) ��letmeci taraf�ndan fazladan mahsup yap�ld���
tespit edilen tutar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 say�l� Amme Alacaklar�n�n
Tahsil Usul� Hakk�nda Kanun kapsam�nda takip ve tahsil edilir.

Evrensel
hizmet katk� pay�ndan yap�lacak iadeler

MADDE 7- (1) Hazine pay� �demekle y�k�ml� olmayan ancak
5369 say�l� Kanun kapsam�nda evrensel hizmet katk� pay� �deme y�k�ml�l���
bulunan i�letmecilerin ge�ici 2 nci madde h�km� uyar�nca alacaklar�n�n
takibinden vazge�meleri durumunda, takibinden vazge�tikleri tutar i�inde
evrensel hizmet katk� pay� hesaplanmas�n� gerektirir alacak bulunmas�
ko�uluyla 15/8/2022 tarihi itibar�yla ilgili icra dosyas�ndaki takip
tutar�n�n y�zde biri, feragat tarihini takip eden ilk evrensel hizmet katk�
pay�ndan i�letmeci taraf�ndan mahsup edilir.

(2) Bu madde kapsam�ndaki i�letmeciler, 5369 say�l�
Kanunun 6 nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (b) bendinde belirtilen son
�deme g�n�ne kadar EK-2�de yer alan tabloyu doldurarak BTK�ya g�nderir.
��letmecilerin BTK�ya g�nderdi�i bilgiler ile Adalet Bakanl��� Bilgi ��lem
Genel M�d�rl���nden entegrasyon kapsam�nda temin edilen bilgiler aras�nda
uyu�mazl�k olmas� halinde i�letmecilerce aksi ispat edilmedi�i s�rece
Adalet Bakanl���ndan temin edilen bilgiler mahsup i�leminde esas al�n�r.

(3) ��letmeci taraf�ndan fazladan mahsup yap�ld���
tespit edilen tutar, 6183 say�l� Kanun kapsam�nda takip ve tahsil edilir.

D�RD�NC� B�L�M

�e�itli ve Son H�k�mler

Yetki

MADDE 8- (1) Bu Tebli�in uygulanmas� s�ras�nda ortaya ��kan
teredd�tleri gidermeye ilgisine g�re Adalet Bakanl���, Ula�t�rma ve Altyap�
Bakanl��� ile Hazine ve Maliye Bakanl��� yetkilidir.

Ge�i�
h�km�

GE��C�
MADDE 1-
(1) Bu Tebli�in y�r�rl��e
girdi�i tarihten itibaren bir hafta i�inde UYAP Bili�im Sistemi �zerinden
gerekli olan ekranlar olu�turulur ve kullan�ma a��l�r.

(2) Feragat taleplerinin UYAP �zerinden
g�nderilmesine ili�kin bili�im altyap�s� bu Tebli�in y�r�rl��e girdi�i
tarihten itibaren bir hafta i�inde olu�turulur. Belgeler elektronik ortamda
g�nderilir ve kaydedilir.

(3) Bu Tebli� dahilinde ve kamu kurum ve
kurulu�lar�n�n talebi �zerine UYAP ile gerekli entegrasyon sa�lan�r.

(4) 7420 say�l� Kanunun ge�ici 2 nci maddesi
kapsam�nda icra dairelerince ve MTS �zerinden kapat�lan dosyalara ili�kin
dosya say�lar� ve alacak miktarlar�na y�nelik olarak istatistiki verilerin
elde edilebilmesi i�in gerekli altyap� �al��mas� bu Tebli�in y�r�rl��e
girdi�i tarihten itibaren iki hafta i�inde olu�turulur. Bu �al��ma UYAP
ortam�nda yap�l�r ve s�z konusu veriler talep halinde ilgili kamu kurum ve
kurulu�lar�na g�nderilir.

Y�r�rl�k

MADDE 9- (1) Bu Tebli� yay�m� tarihinde y�r�rl��e girer.

Y�r�tme

MADDE 10- (1) Bu Tebli� h�k�mlerini Hazine ve Maliye Bakan�
y�r�t�r.

Ekleri i�in t�klay�n�z

Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

Hazine ve Maliye Bakanl���ndan:

7420 SAYILI GEL�R VERG�S� KANUNU �LE BAZI KANUN VE
KANUN

H�KM�NDE KARARNAMELERDE DE����KL�K YAPILMASINA DA�R

KANUNUN GE��C� 3 �NC� MADDES�N�N UYGULANMASINA

�L��K�N USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBL��

B�R�NC� B�L�M

Ba�lang�� H�k�mleri

Ama� ve
kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebli�in amac�, 3/11/2022 tarihli ve 7420
say�l� Gelir Vergisi Kanunu ile Baz� Kanun ve Kanun H�km�nde Kararnamelerde
De�i�iklik Yap�lmas�na Dair Kanunun ge�ici 3 �nc� maddesinin uygulanmas�na
ili�kin usul ve esaslar� belirlemektir.

(2) Bu Tebli�, 7420 say�l� Kanunun ge�ici 3 �nc�
maddesi uyar�nca yap�lacak i�lemlere ili�kin usul ve esaslar� kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebli�, 7420 say�l� Kanunun ge�ici 3 �nc�
maddesine dayan�larak haz�rlanm��t�r.

Tan�mlar

MADDE 3- (1) Bu Tebli�de ge�en;

a) Alacakl�: 19/10/2005 tarihli ve 5411 say�l�
Bankac�l�k Kanununun 143 �nc� maddesinde d�zenlenen varl�k y�netim
�irketini,

b) Anapara takip bakiyesi: Risk Merkezi
kay�tlar�nda yer alan anapara takip bakiyesi tutar�n�,

c) Bakanl�k: Hazine ve Maliye Bakanl���n�,

�) Banka: 5411 say�l� Kanunun 3 �nc� maddesinde
tan�mlanan bankalar�,

d) Bor�lu: Bireysel nitelikli her t�rl� kredi
s�zle�mesinden kaynakl� borcu bankalarca varl�k y�netim �irketine
devredilmi� olan ger�ek ki�iyi,

e) Kanun: 3/11/2022 tarihli ve 7420 say�l� Gelir
Vergisi Kanunu ile Baz� Kanun ve Kanun H�km�nde Kararnamelerde De�i�iklik
Yap�lmas�na Dair Kanunu,

f) Risk Merkezi: 5411 say�l� Kanunun ek 1 inci
maddesinde d�zenlenen Risk Merkezini,

g) �irket: Tasarruf Mevduat� Sigorta Fonunun
i�tiraki olan Birle�im Varl�k Y�netim Anonim �irketini,

�) TMSF: Tasarruf Mevduat� Sigorta Fonunu,

h) UYAP: Ulusal Yarg� A�� Bili�im Sistemini,

ifade eder.

�K�NC� B�L�M

Feragat �ncesi Yap�lacak ��lemler ile �deme

�irket,
alacakl�lar ve Risk Merkezince yap�lacak i�lemler

MADDE 4- (1) Alacakl�larca, bankalardan 15/8/2022 tarihi (bu
tarih d�hil) itibar�yla devir ve temlik al�nan ve Kanunun y�r�rl��e girdi�i
9/11/2022 tarihi (bu tarih d�hil) itibar�yla anapara takip bakiyesi 2.500
T�rk liras� ve alt�nda bulunan bireysel nitelikli her t�rl� kredi
s�zle�mesinden kaynakl� alacaklar bu Tebli� kapsam�nda tasfiye edilebilir.
Bu kapsamda tasfiye edilecek tutar bir bor�lunun t�m alacakl�lara olan
anapara takip bakiyesi toplam� dikkate al�narak tespit edilir.

(2) Alacakl�lar�n, Risk Merkezi kay�tlar�na g�re
15/8/2022 tarihi (bu tarih d�hil) itibar�yla devir ve temlik ald���
bireysel nitelikli her t�rl� kredi s�zle�mesinden kaynakl� ve 9/11/2022
tarihi (bu tarih d�hil) itibar�yla anapara takip bakiyesi 2.500 T�rk liras�
ve alt� olan alacaklar�, Kanun kapsam�nda de�erlendirilecek olanlar�n
belirlenmesi amac�yla Risk Merkezi taraf�ndan alacakl�lara bildirilir.

(3) Alacakl�lar, ikinci f�kra kapsam�nda
kendilerine bildirilen alacaklardan, 9/11/2022 tarihi (bu tarih d�hil)
itibar�yla icra m�d�rl�kleri taraf�ndan takibi yap�lan, 15/8/2022 tarihi
(bu tarih d�hil) itibar�yla bankalardan devir ve temlik al�nan anapara
takip bakiyesi 2.500 T�rk liras� ve alt�nda bulunan alacaklar�na y�nelik
her bir icra dosyas�na ili�kin icra takip numaras� ile bor�luya ili�kin
bilgileri (ad�, soyad�, T�rkiye Cumhuriyeti kimlik numaras�) ve devir ve
temlik ald��� banka numaras�n� Risk Merkezine bildirir.

(4) Risk Merkezi, bir bor�lunun t�m alacakl�lara
olan anapara takip bakiyesi toplam�n�n 2.500 T�rk liras� ve alt�nda kalan
bor�lar�na y�nelik, bor�lu ve alacakl� baz�nda olu�turaca�� ���nc� f�krada
yer alan bilgileri de i�eren nihai listeyi Bakanl��a iletir. Bakanl�k
taraf�ndan ilgili liste, Adalet Bakanl��� ve TMSF ile payla��l�r. TMSF
taraf�ndan ilgili liste, �irket ile payla��l�r. �lgili alacakl�lar�n kendi
alacaklar�na y�nelik olu�turulacak nihai liste, alacakl�lara �irket taraf�ndan
ayr�ca iletilir.

(5) Alacakl�lar, kendilerine �irket taraf�ndan
iletilen liste �zerinden 6 nc� maddede d�zenlenen
gerekli i�lemleri y�r�terek an�lan madde kapsam�nda icra dairesince
olu�turulacak belge ile birlikte her ay�n ilk iki i� g�n� i�erisinde
�irketten �deme talebinde bulunur. Bu kapsamda a�a��daki i�lemler yap�l�r:

a) Alacakl�lar �deme talebini; talepte yer alan her
bir icra takip dosyas� bak�m�ndan kalan anapara, faiz, masraf, vek�let
�cretleri ve benzeri alacaklar�n�n takibinden feragat edildi�ine ili�kin
beyanlar�n� i�eren dilek�eyle yapar.

b) �deme talebinde; toplam tutar�n yan� s�ra, her
bir icra dosyas�na ili�kin 6 nc� madde kapsam�nda
icra dairesince d�zenlenen belge (evrak do�rulama kodu ile birlikte),
feragat edilen tutar, anapara takip bakiyesi, talep edilen �deme tutar� ve
bor�luya ili�kin bilgiler (T�rkiye Cumhuriyeti kimlik numaras� ve benzeri)
dijital kopyalar� ile birlikte �irkete bildirilir.

c) Bakanl�k veya sekizinci f�kra kapsam�nda
d�zenlenen protokol ve/veya s�zle�melerde �ng�r�lmesi durumunda �irket,
alacakl�lardan bu f�kra kapsam�nda y�r�t�lecek i�lemlere ili�kin ek bilgi,
belge ve dok�man talebinde bulunabilir.

(6) �irket, be�inci f�kra kapsam�nda
ger�ekle�tirilecek taleplere ili�kin belgelerin kendisine iletilmesinden sonra
gerekli kontrolleri sa�layarak �� i� g�n� i�erisinde TMSF�den
�deme talebinde bulunur. �irket, TMSF�den �deme
talebinde bulunurken;

a) �demeye konu alacaklar�n d�rd�nc� f�kra
kapsam�nda olu�turulan nihai listede olup olmad���n�n,

b) �deme talebindeki tutar�n, 6 nc�
madde kapsam�nda olu�turulan belgede yazan tutarlar ile d�rd�nc� f�kra
kapsam�nda olu�turulan nihai listedeki anapara takip bakiyesinden d���k
olan�n yar�s� kadar olup olmad���n�n,

kontrol�n� ger�ekle�tirir. �irket, varsa eksik
belgelerin alacakl� taraf�ndan tamamlanmas�ndan sonra TMSF�den
�deme talebinde bulunur.

(7) �irket, d�rd�nc� f�kra kapsam�nda d�zenlenen
listedeki bor�lara y�nelik TMSF taraf�ndan kendisine aktar�lan tutar� en
ge� �� i� g�n� sonra alacakl�lara aktar�r ve TMSF arac�l���yla Bakanl���
bilgilendirir. Aktar�lacak tutar her bir bor�lu baz�nda 1.250 T�rk liras�n�
ge�emez. D�rd�nc� f�krada d�zenlenen nihai listede yer almayan alacaklara
ili�kin, 6 nc� madde kapsam�nda feragat belgesi
d�zenlenmi� olsa bile, �deme ger�ekle�tirilmez.

(8) �irket ve alacakl�lar, kendi aralar�nda bu
Tebli� kapsam�ndaki i�lemlerin y�r�t�lmesi ad�na protokol ve/veya s�zle�me
imzalar.

(9) Bu Tebli� kapsam�nda �demesi yap�lan alacaklara
kar��l�k, 9/11/2022 tarihinden sonra alacakl�lar taraf�ndan yap�lm��
tahsilatlar yine bu alacakl�lar taraf�ndan bor�lusuna iade edilir.

(10) Alacakl�, �demenin kendisine yap�ld��� g�n
kendi bilgi i�lem sisteminden dosyalar�n kapat�lmas�n� sa�lar ve ayn� g�n
Risk Merkezine bildirimde bulunur.

Bakanl�k
ve TMSF taraf�ndan y�r�t�lecek i�lemler

MADDE 5- (1) TMSF, 4 �nc� madde kapsam�nda iletilen �deme
taleplerini �� i� g�n� i�erisinde Bakanl��a iletir. Bakanl�k iletilen �deme
taleplerine ili�kin gerekli de�erlendirmeleri yapt�ktan sonra �demeyi TMSF�ye yapar. TMSF kendisine yap�lan �demeyi �� i�
g�n� i�erisinde �irkete aktar�r.

���NC� B�L�M

�cra Dosyalar�na �li�kin ��lemler

�cra
dairelerinde takip edilen icra dosyalar�nda yap�lacak i�lemler

MADDE 6- (1) Alacakl� veya vekili, Kanunun ge�ici 3 �nc�
maddesi uyar�nca a�a��daki i�lemleri yapar:

a) Alacakl� veya vekili, ilgili icra dairesine her
bir icra dosyas� i�in ayr� ayr� olmak �zere
feragat talebinde bulunur.

b) Feragat talebi, UYAP Avukat Portal
Talep Kar��lama Ekran� esas olmak �zere, Avukat Portal,
Kurum Portal �zerinden veya ilgili dosyaya fiziki
olarak dilek�e sunulmak suretiyle yap�l�r.

c) Feragat talebinde, kalan anapara, faiz, masraf,
vek�let �cretleri ve benzeri alacak hakk�ndan a��k�a feragat edildi�i
hususu ile feragat nedeniyle hacizlerin kald�r�larak icra takip dosyas�n�n
kapat�lmas� ve varsa sair talepler yer al�r.

(2) Feragat dilek�esini alan icra dairesi a�a��daki
i�lemleri yapar:

a) �cra m�d�r�, feragat talebini kabul veya
reddeder.

b) Alacakl�lar�n, bankalardan 15/8/2022 tarihi (bu
tarih d�hil) itibar�yla devir ve temlik al�nan ve 9/11/2022 tarihi (bu
tarih d�hil) itibar�yla icra m�d�rl�kleri taraf�ndan takibi yap�lanlardan
bireysel nitelikli her t�rl� kredi s�zle�mesinden kaynakl� alaca��na
y�nelik icra m�d�r�nce talebin kabul edilmesi durumunda icra m�d�r�;
hacizleri kald�r�r, dosyay� kapat�r ve Kanunun ge�ici 3 �nc� maddesi
uyar�nca dosyan�n icra tahsil harc� ve vazge�meye ili�kin har� ile cezaevi
harc� ile vekalet �creti ve yarg�lama masraf� al�nmaks�z�n feragat
nedeniyle kapat�ld���na dair belge d�zenler.

c) �cra dairesince d�zenlenecek belgede; birim ad�,
dosya numaras� ve t�r�, alacakl�n�n unvan�, vergi veya m�kellefiyet
numaras�, ticaret sicil numaras�, varsa vekilinin ad� ve soyad�, bor�lunun
ad� ve soyad�, T�rkiye Cumhuriyeti kimlik numaras�, dosya a��l�� tarihi,
as�l alacak tutar�, toplam feragat edilen tutar ve dosyan�n Kanunun ge�ici
3 �nc� maddesi kapsam�nda kapat�ld���na dair hususlar belirtilir.

�) �cra dairesince d�zenlenecek belge, dosyan�n
kapat�lmas� ile olu�turulur ve elektronik imzal� olarak dosyas�na
kaydedilir.

d) Talebin de�erlendirilmesi ve dosyan�n
kapat�lmas� i�lemleri icra m�d�r� veya icra m�d�r yard�mc�s� taraf�ndan
yerine getirilir, di�er i�lemler ise icra personeli taraf�ndan yap�labilir.

e) Talebin kabul edilmesi halinde icra m�d�r�,
haczin kald�r�lmas�na karar verir, UYAP entegrasyonu kapsam�nda gerekli
i�lemleri yapar ve masraflar yat�r�l�rsa ilgili kurum veya kurulu�lara bu
karar� g�nderir.

f) Kanunun ge�ici 3 �nc� maddesinin y�r�rl��e
girdi�i tarihten sonra icra dosyas�na yap�lan �demeler dosya bor�lusuna
iade edilir.

g) �cra dairesince d�zenlenecek belgede yer alan
bilgiler Adalet Bakanl��� Bilgi ��lem Genel M�d�rl���nce, talep eden kamu
kurum veya kurulu�lar� ve �irket ile entegrasyon kapsam�nda elektronik
ortamda payla��l�r.

D�RD�NC� B�L�M

�e�itli ve Son H�k�mler

�zleme ve
denetim

MADDE 7- (1) Bakanl�k, bu Tebli� kapsam�ndaki denetimi,
Hazine Kontrol�rleri Kurulu Ba�kanl��� eliyle y�r�t�r.

(2) Bakanl�k Kanunun ge�ici 3 �nc� maddesine
ili�kin i�lemlerin y�r�t�lmesini teminen her
t�rl� bilgi, belge ve dok�man� Adalet Bakanl���, TMSF, icra daireleri, Risk
Merkezi, �irket ve alacakl�lardan talep edebilir.

(3) Alacakl�lara yap�lan �demelerin herhangi bir
sebeple fazla oldu�unun tespit edilmesi durumunda, fazla oldu�u tespit
edilen tutar, 4 �nc� maddenin sekizinci f�kras� kapsam�nda �irket ve alacakl�lar
aras�nda imzalanacak protokol ve s�zle�meler dahilinde belirlenecek usul ve
esaslar �er�evesinde �irkete �denir. �irket kendisine �denen tutarlar� en
ge� �� i� g�n� i�erisinde TMSF arac�l���yla Bakanl��a aktar�r.

Ge�i�
h�km�

GE��C�
MADDE 1-
(1) Bu Tebli�in y�r�rl��e
girdi�i tarihten itibaren bir hafta i�inde UYAP Bili�im Sistemi �zerinden
gerekli olan ekranlar olu�turulur ve kullan�ma a��l�r.

(2) Feragat taleplerinin UYAP �zerinden
g�nderilmesine ili�kin bili�im altyap�s� bu Tebli�in y�r�rl��e girdi�i
tarihten itibaren bir hafta i�inde olu�turulur. Belgeler elektronik ortamda
g�nderilir ve kaydedilir.

(3) Bu Tebli� dahilinde ve kamu kurum ve
kurulu�lar�n�n talebi �zerine UYAP ile gerekli entegrasyon sa�lan�r.

(4) 7420 say�l� Kanunun ge�ici 3 �nc� maddesi
kapsam�nda icra dairelerince kapat�lan dosyalara ili�kin dosya say�lar� ve
alacak miktarlar�na y�nelik olarak istatistiki verilerin elde edilebilmesi
i�in gerekli altyap� �al��mas� bu Tebli�in y�r�rl��e girdi�i tarihten
itibaren bir hafta i�inde olu�turulur. Bu �al��ma UYAP ortam�nda yap�l�r ve
bu veriler talep halinde ilgili kamu kurum ve kurulu�lar�na g�nderilir.

Y�r�rl�k

MADDE 8- (1) Bu Tebli� yay�m� tarihinde y�r�rl��e girer.

Y�r�tme

MADDE 9- (1) Bu Tebli� h�k�mlerini Hazine ve Maliye Bakan�
y�r�t�r.

Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler

Yorum yapın