af yasası son dakika 2023 resmi gazete

af yasası son dakika 2023 resmi gazete bilgi90’dan bulabilirsiniz

31 Ocak 2023 SALI

Adalet Bakanl���ndan:

CEZA �NFAZ KURUMLARINDA BULUNDURULAB�LECEK E�YA VE

MADDELER HAKKINDA Y�NETMEL�KTE DE����KL�K

YAPILMASINA DA�R Y�NETMEL�K

MADDE 1- 17/6/2005 tarihli ve
25848 say�l� Resm� Gazete’de yay�mlanan Ceza �nfaz Kurumlar�nda Bulundurulabilecek
E�ya ve Maddeler Hakk�nda Y�netmeli�in 2 nci
maddesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

�Madde 2- Bu Y�netmelik, 13/12/2004
tarihli ve 5275 say�l� Ceza ve G�venlik Tedbirlerinin �nfaz� Hakk�nda
Kanunun 35 inci, 53 �nc�, 54 �nc�, 62 nci ve 70
inci maddelerine dayan�larak haz�rlanm��t�r.�

MADDE 2- Ayn� Y�netmeli�in 3 �nc� maddesinin birinci
f�kras�na �Bakanl�k: Adalet Bakanl���n�,� sat�r�ndan sonra gelmek �zere
a�a��daki sat�r eklenmi�tir.

�Genel M�d�rl�k: Ceza ve Tevkifevleri
Genel M�d�rl���n�,�

MADDE 3- Ayn� Y�netmeli�in 4 �nc� maddesinin ikinci f�kras�
y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

MADDE 4- Ayn� Y�netmeli�in 5 inci maddesi a�a��daki �ekilde
de�i�tirilmi�tir.

�Madde 5- Mutfak te�kilat� bulunmayan ceza infaz
kurumlar�nda, yemek yap�labilecek herhangi bir yerin olmamas� durumunda,
h�k�ml�lerin kald�klar� ko�u�, oda ve eklentilerinde, idare taraf�ndan
verilen ve yemek yapmada kullan�lacak her t�rl� g�da maddesi ve
malzemesinin yeteri kadar bulundurulmas�na izin verilir. Ancak; yemek yapmada
kullan�lan t�p gibi yan�c� ve parlay�c� madde veya malzemeler, yemek
pi�irilmesinden sonra, oda veya ko�u�un d���nda, idarenin kontrol�nde bir
b�l�me al�n�r. Kurumun fiziki imk�nlar� m�sait oldu�u takdirde, oda ve
ko�u�larda elektrikli ocak bulundurulmas�na m�saade edilebilece�i gibi;
aradaki ba�lant�n�n standartlara uygun olmas� ve g�venlik bak�m�ndan
sak�nca olu�turmamas� ko�uluyla t�p�n ko�u� veya oda d���nda, oca��n ise
ko�u� veya odada bulundurulmas� suretiyle t�pl� veya gazl� ocaklara da izin
verilebilir.�

MADDE 5- Ayn� Y�netmeli�in
7 nci maddesinin birinci f�kras�nda yer alan
�birer adet palto, manto ve mont, iki adet ceket veya ceket yerine
kullan�labilen h�rka, d�rt adet pantolon ve/veya etek, bayan i�in iki adet
elbise, bir tak�m e�ofman, d�rt adet g�mlek, iki adet kazak, iki tak�m
pijama, bir spor ayakkab�s�, bir k��l�k ayakkab�, bir iskarpin, �� adet
ti��rt, iki adet kravat, bir adet kemer, gerekti�i kadar i� �ama��r�,
�orap, bir terlik, havlu ve bir bornoz ile� ibaresi ��� �ift ayakkab�, bir
�ift terlik, bir adet kemer ve gerekti�i kadar i� �ama��r� ve �orap ile
ayn� t�r e�yadan 6 adedi ge�meyecek ve toplamda 30 par�ay� a�mayacak
�ekilde; ba��rt�s�, fular, i�lik, havlu, bornoz, palto, manto, mont, ceket,
h�rka, pantolon, etek, elbise, e�ofman, g�mlek, kazak, pijama, ti��rt,
kravat,� �eklinde de�i�tirilmi� ve ayn� maddeye a�a��daki f�kra
eklenmi�tir.

�Ter�r propagandas� i�eren veya kurum g�venli�i
a��s�ndan sak�ncal� olan, su�u veya su�luyu �v�c�, su�a te�vik, kamuoyunu
rencide veya tahrik edici ya da m�stehcen i�erikli sembol, yaz� ve benzeri
i�aretleri ta��yan giysiler kuruma kabul edilmez.�

MADDE 6- Ayn� Y�netmeli�in 8 inci maddesinin ���nc� f�kras�
a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi� ve ayn� maddeye a�a��daki f�kralar
eklenmi�tir.

�Kurum disiplinini, d�zenini veya g�venli�ini bozan
ya da tehlikeye d���ren, h�k�ml�lerin iyile�tirilmesi amac�na ula�may�
zorla�t�ran yahut m�stehcen haber, yaz�, foto�raf ve yorumlar� kapsayan
hi�bir yay�n h�k�ml�ye verilmez.�

�Bas�n �lan Kurumu arac�l���yla resm� ilan ve
reklam yay�mlama hakk� bulunmayan gazeteler, ceza infaz kurumuna kabul
edilmez. Ancak ilan ve reklam�n ge�ici s�reyle kesilmesi h�li, bu h�km�n
d���ndad�r. Yabanc� dilde yay�mlanm�� gazete ve dergilerin ceza infaz
kurumuna kabul edilmesinde Bakanl�k yetkilidir.

H�k�ml�lerin mensup oldu�u dinin kutsal kitab� ile
e�itimleri i�in gerekli ders kitaplar� hari� olmak �zere oda, ko�u� ve
eklentilerinde ayn� anda bulundurulabilecek s�reli veya s�resiz yay�n
say�s�, kurumun fiziki imk�nlar� ve g�venli�i g�z �n�nde bulundurularak idare
ve g�zlem kurulu taraf�ndan belirlenir.�

MADDE 7- Ayn� Y�netmeli�in 9 uncu maddesi a�a��daki �ekilde
de�i�tirilmi�tir.

�Madde 9- Ko�u�, oda ve
eklentilerinde, kurumun elektrik tesisat�, fiziki ko�ullar� ile odan�n
mevcudu dikkate al�nmak suretiyle, kantinden temin edilen; HDMI/SCART/USB
ve benzeri veri depolama veya aktarma giri�i olmayan, d�hili uydu al�c�s�
ve bilgisayar sistemi ile t�mle�ik �zelli�i bulunmayan televizyon ile
buzdolab�, sa� kurutma makinesi, idare taraf�ndan uygun g�r�lecek say�da
elektrikli su �s�t�c�s� ve iklim ko�ullar� da dikkate al�narak vantilat�r
bulundurulmas�na izin verilebilir.

�ocuk ve kad�n h�k�ml�lerin bulundu�u odalarda
�ama��r makinesi ve kurutma makinesi bulundurulmas�na izin verilebilir.

Her h�k�ml�, kurum kantininden sat�n almak kayd�yla
bir adet sadece FM bantl�, USB ve benzeri veri depolama, aktarma �zelli�i
olmayan kulakl�kl� k���k el radyosu bulundurabilir.

Oda sistemine ge�memi� kurumlarda veya kurum
idaresince uygun g�r�len hallerde elektrik tesisat�, fiziki ko�ullar� ile
odan�n mevcudu dikkate al�nmak suretiyle en fazla iki adet buzdolab�
bulundurulmas�na izin verilebilir.

Ayd�nlatma d���ndaki elektrik giderleri, Enerji
Piyasas� D�zenleme Kurumu taraf�ndan mesken abonelikleri i�in belirlenen
�cret tarifesi esas al�narak ceza infaz kurumunca hesaplanan bedel
�zerinden h�k�ml� taraf�ndan kar��lan�r. Ancak; h�k�ml� taraf�ndan
kar��lanacak elektrik gideri, bulundu�u ceza infaz kurumunca
ger�ekle�tirilen elektrik tedarik ihalesi veya i�lemi sonucunda belirlenen
elektrik birim fiyat�n�n mesken aboneli�inden daha d���k olmas� halinde
d���k olan birim fiyat �zerinden hesaplan�r.

�ocuk ve kad�n h�k�ml�lerin t�m elektrik giderleri
kurum b�t�esinden �denir.�

MADDE 8- Ayn� Y�netmeli�in 12 nci
maddesi ba�l��� ile birlikte a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

�Sa�l�k ve anas�n�n yan�nda kalan �ocuklar

Madde 12- H�k�ml�ler, ko�u�, oda ve eklentilerinde
hekim raporuyla belgelendirilmek ko�uluyla, sa�l�klar� i�in gerekli protez, ortopedik boyunluk, ortopedik yatak, solunum ve
i�itme cihazlar�, baston, tekerlekli sandalye ile kurum ve ki�i g�venli�i
a��s�ndan sak�ncas� bulunmayan benzeri medikal e�yalar� bulundurabilir.

Ceza infaz kurumunda, anas�yla
birlikte kalan �ocuklar ve s�t emziren analar�n ihtiyac� i�in, kurumun g�venli�ini
tehlikeye d���rmemek ko�uluyla cins ve miktar� idare ve g�zlem kurulu
taraf�ndan belirlenen veya hekim taraf�ndan l�zumlu g�r�len g�da maddeleri
ile biberon, s�t pompas�, mama �s�t�c�s�, mama sandalyesi gibi yeme ve
i�mede kullan�lan ara� ve gere�ler ile giyim e�yas�, �ocuk bezi, be�ik gibi
temel ihtiya� malzemeleri, metal olmayan ve tehlike arz etmeyen oyuncaklar
ile �ocu�un geli�imini destekleyen e�itim-��retim ve k�rtasiye
malzemelerinin bulundurulmas�na izin verilebilir ve bu f�kra kapsam�nda
izin verilen e�yalar ile g�da maddeleri kurum taraf�ndan sa�lan�r.�

MADDE 9- Ayn� Y�netmeli�in 15 inci maddesinin sekizinci
f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

�H�k�ml�ler ni�an ve evlilik y�z���, k�pe, kolye,
toka, tespih ve ses ya da g�r�nt� kaydedici, veri aktar�c� veya bir
bilgisayar i�letim sistemi ile t�mle�ik �zelli�i bulunmayan kol saati ile
kantinden temin edilmek ko�uluyla bir adet masa saati ve bir adet top
bulundurabilir.�

MADDE 10-
Ayn� Y�netmeli�in 17 nci maddesine a�a��daki f�kralar eklenmi�tir.

�H�k�ml�n�n kendi iste�iyle nakli d���ndaki di�er
nakillerde, bu Y�netmelikte say�lan e�ya ile 15 inci maddenin birinci
f�kras�nda say�lan evcil hayvanlar�n yan�nda g�nderilmesi sa�lan�r. Bunun
m�mk�n olmamas� halinde kitap, k�yafet gibi �ahsi kullan�ma �zg�lenmi� e�ya
ile 50 kilogram� ge�meyen di�er e�yan�n g�nderilme �creti kurum
b�t�esinden, bu miktar� a�an k�sm�na ait �cret ise h�k�ml� taraf�ndan
kar��lan�r.

H�k�ml�n�n kendi iste�iyle naklinde, nakil
s�ras�nda g�nderilemeyen ve daha sonra kargo yoluyla g�nderilmek zorunda
kal�nan e�yaya ait masraflar h�k�ml� taraf�ndan kar��lan�r.

�ocuk h�k�ml�ler ile 28/3/2020
tarihli ve 2324 say�l� Cumhurba�kan� Karar� ile y�r�rl��e konulan Ceza
�nfaz Kurumlar�n�n Y�netimi ile Ceza ve G�venlik Tedbirlerinin �nfaz�
Hakk�nda Y�netmeli�in 127 nci maddesinin ikinci
f�kras� uyar�nca maddi durumunun yetersiz oldu�u tespit edilen h�k�ml�lerin
e�ya g�nderim giderleri kurum b�t�esinden kar��lan�r.

Sevk ve nakiller s�ras�nda h�k�ml�n�n yaz�l� talebi
olmas� durumunda kurum idaresinde kay�t alt�nda bulunan ruhsatl� silah ve
mermiler h�k�ml�n�n gitti�i kuruma teslim edilmek �zere jandarma taraf�ndan
teslim al�n�r.

H�k�ml�n�n, hekim raporu do�rultusunda d�zenli
olarak kullanmas� gereken ila�lar�n kullan�m�n�n sevk ve nakil s�ras�nda
aksamamas� konusunda gerekli tedbirler al�n�r.�

MADDE 11-
Bu Y�netmelik yay�m� tarihinde
y�r�rl��e girer.

MADDE 12- Bu
Y�netmelik h�k�mlerini Adalet Bakan� y�r�t�r.

Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

Beklenen, Af Çıktı, - Haberler

AF ÇIKACAK MI? 2023 Af yasası son gelişmeler! İnfaz düzenlemesi nedir ve 120 bin mahkuma af yasası düzenlemesi ne zaman çıkar?

AF ÇIKACAK MI? 2023 Af yasası son gelişmeler! İnfaz düzenlemesi nedir ve 120 bin mahkuma af yasası düzenlemesi ne zaman çıkar?

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan
Kullanım Koşulları’nı ve
Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

Yazı kaynağı : www.haberturk.com

Genel Af – Özel Af (2023) (Son Dakika)

Genel Af - Özel Af (2023) (Son Dakika)

Af, Türk Ceza Kanunu madde 65’de;

Genel af halinde, kamu davası düşer, hükmolunan cezalar bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalkar.

Özel af ile hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine son verilebilir veya infaz kurumunda çektirilecek süresi kısaltılabilir ya da adlî para cezasına çevrilebilir.

Cezaya bağlı olan veya hükümde belirtilen hak yoksunlukları, özel affa rağmen etkisini devam ettirir.” şeklinde belirtilmiştir.

Yazı kaynağı : kadimhukuk.com.tr

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler

Yorum yapın