ehliyetsiz araç kullanma cezası 2023 ruhsat sahibi

ehliyetsiz araç kullanma cezası 2023 ruhsat sahibi bilgi90’dan bulabilirsiniz

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası 2023

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası 2023

Ehliyetsiz araç kullanmak hem aracı kullanan kişi için hem trafikte bulunan diğer kişiler için büyük risk oluşturur. Ehliyeti olmadan trafiğe çıkan kişi ile aracın sahibi farklı ise ehliyetsiz araç kullanan kişiye de aracın sahibine de ayrı ayrı ceza kesilir. Ehliyetsiz araç kullanma cezası birden fazla kez tekrarlanırsa para cezası katlanır ve yasaya göre hapis cezasına kadar gider. Ehliyetsiz araba kullanmanın cezası hem sürücünün hem de araç sahibi farklıysa o kişinin yüklü trafik cezası ödemesini gerektirir. Maddi ve diğer yaptırımlara maruz kalmamak için ehliyetin olmadan trafiğe çıkmamak gereklidir. Ehliyetsiz araç kullanma 3 şekilde karşımıza çıkar. Bunlar;

Bu makalemizde ehliyetsiz araç kullanma cezası hakkında bilgi verip; ehliyetsiz araç kullanma cezası ne kadar? ehliyetsiz araç kullanma cezasına itiraz nasıl yapılır? bağlanan aracı nasıl geri alırım? ehliyetsiz araç kullanma cezası sicile işler mi? gibi tüm sorularınızı cevaplayacağız.

Ehliyetsiz Araç Kullanma Hangi Durumlarda Olur?

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası Ne Kadar 2023?

Ehliyet kelime olarak uzluk, ustalık, yeterlik olarak tanımlanmakla günlük kullanımdaki anlamı bir kimseye, belli bir konuda yeterli olduğunu belirtmek için ilgililerce verilen belge olarak belirtilebilir. Bu belge, sürücülerin trafiğe çıktıkları sürece yanlarında taşımaları gereken en önemli belgedir. Bu belge olmadan trafiğe çıkmanın 2023 yılı için takdir edilen ceza miktarı ise 8 bin 190 TL’dir.

Ehliyet, talep edildiğinde ilgili memurlara beyan edilmelidir. Bu belge ile trafiğe çıkabildiğinizi beyan etmiş olursunuz. Ehliyet, araç kullanma için yetkinlik belirtme şeklidir. Yukarıda sayılanların ayrı ayrı önemi ve ihmali durumunda ceza belirlemesi yapıldığı gibi, ehliyet belgesinin de çeşitli bahanelerle bulunmaması halinde ceza belirlemesi yapılmıştır.

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası Ne Kadar 2022?

2023 yılında trafik cezalarına da yeniden değerleme oranı kapsamında yüzde 122,93 zam geldi. Aşağıdaki cezalar 2023 yılında yüzde 122,93 artacaktır.

Bu ceza rakamları 2022 yılı için geçerli olup yılbaşında sonra rakamlar yüzde 122,93 güncellenmektedir. Kesilen cezalar 15 gün içerisinde vergi dairesine ödendiği takdirde toplam ceza miktarından %25 indirim uygulanmaktadır. Ehliyetsiz araç kullanmama cezasını taksitlendirmek için vergi dairesi ya da e-devlet üzerinden taksitlendirme yaptırabilirsiniz. İlk 15 gün içerisinde başvurulduğu takdirde dört ay taksit yapılarak ilk taksitin ödenmesi gereklidir. Aynı şekilde 15 günün ardından 36 aya kadar taksit imkanından yararlanabilirsiniz.

Ayrıca ehliyetsiz araç kullananlar için ceza puanı düşülür. Bunlar;

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası Kanuni Düzenleme

Karayolları Trafik Kanunu madde 36’ da;

“Motorlu araçların, sürücü belgesi sahibi olmayan kişiler tarafından karayollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır.

Araçlar, Yönetmelikte sınıfları belirtilen sürücü belgelerine sahip sürücüler ile çok taraflı anlaşmalara göre sürücü belgesi bulunan veya geçerli uluslararası sürücü belgesi olan kişilerce sürülebilir.” denmektedir. Bu maddeye göre;

araç kullanarak trafiğe çıktıklarının tespiti hâlinde, bu kişilere idari para cezası verileceği düzenlenmiştir. Ayrıca, aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine de tescil plakası üzerinden aynı miktarda idari para cezası verilir denmektedir.

Kanunun 37. maddesinde sürücü belgesi alması zorunlu olmayanlara özgü bir madde olup maddeye göre;

“Bisiklet kullananların 11, elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter kullananların 15, motorsuz taşıtları kullananlar ile hayvan sürücülerinin 13 yaşını bitirmiş olmaları, bedensel ve ruhsal bakımdan sağlıklı bulunmaları zorunludur.” denmek suretiyle hangi hallerde ve hangi şartlarda sürücü belgesi bulundurma zorunluluğuna istisna getirilmiştir.

Kanunun 39. maddesinde ise Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili oldukları araçların dışındaki araçları sürmeleri yasak olduğu belirtilmiş, bu hükme aykırı hareket eden sürücüye idari para cezası verilir denmiştir. Kanun kapsamında sürücü belgesine dayalı ceza nedenleri;

Bağlanan Araç Nasıl Geri Alınır?

Ehliyetsiz araç kullanma nedeniyle ceza kesilmesiyle birlikte aracın ehliyetsiz sürücüye tekrar teslim edilmesi mümkün olmadığından aracın yediemin otoparkına çekilmesi söz konusu olabilmektedir. Bu tür durumlarda aracı teslim alabilecek ehliyetli birinin bulunmasında fayda vardır. Şayet ehliyetli kimse yoksa ve araç yediemin otoparkına çekilmişse;

Yukarıdaki ödemeler yapıldığı takdirde aracın otoparktan çıkarılmasına bir engel kalmayacaktır. Bağlanan araç geri alınabilir.

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası İtiraz

Ehliyetsiz araç kullanan sürücüler hakkında uygulanan para cezasına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde, nöbetçi sulh ceza hâkimliğine itiraz başvurusunda bulunulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idarî yaptırım kararı kesinleşir.

Başvuru, bizzat, kanunî temsilci veya avukat tarafından sulh ceza mahkemesine verilecek bir dilekçe ile yapılır. Başvuru dilekçesi, iki nüsha olarak verilir. Başvuru dilekçesinde trafik cezasına ilişkin bilgiler, bu karara karşı ileri sürülen deliller açık bir şekilde gösterilmeli ve itiraz nedenleri ayrı ayrı belirtilmelidir. İtiraz için gerekli belgeler;

Ehliyetsiz Araç Kullanması Cezası İtiraz Dilekçesi Örneği

NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

(Buraya trafik ihlalinin işlendiği yerin bağlı olduğu sulh ceza mahkemesinin adı yazılmalı)

İTİRAZ EDEN       : TC Kimlik Numarası ve adres bilgileri yazılmalıdır.

İTİRAZA KONU

TUTANAĞIN TANZİM TARİHİ :../../20..

TEBLİĞTARİHİ     : ../…/20..

İTİRAZ KONUSU  : Verilen ceza kısaca açıklanır ve bu verilen cezaya itiraz ediyoruz şeklinde açıklama yapılır.

AÇIKLAMALALAR

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım nedenlerle, itirazımın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. ../../2022

İTİRAZ EDEN

Adı ve Soyadı

İmza

Yazı kaynağı : kadimhukuk.com.tr

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası 2023

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası 2023

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası 2023. Bu içeriğimiz , Ehliyetsiz araç kullanma cezası, 18 yaş altı ehliyetsiz araç kullanma cezası, Ehliyetsiz araç kullanma cezası iptali, Ehliyetsiz araç kullanma cezası taksitlendirme nasıl yapılır konuları hakkında olacaktır.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun “Sürücü belgesi alma zorunluluğu” başlıklı 36’ ncı maddesi uyarınca motorlu araçların karayollarında kullanılması ancak sürücü belgesi, yani ehliyetin varlığı ile mümkündür. İlgili madde hükmü şu şekildedir:

Motorlu araçların, sürücü belgesi sahibi olmayan kişiler tarafından karayollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Araçlar, Yönetmelikte sınıfları belirtilen sürücü belgelerine sahip sürücüler ile çok taraflı anlaşmalara göre sürücü belgesi bulunan veya geçerli uluslararası sürücü belgesi olan kişilerce sürülebilir.

Buna göre;

Mahkemelerce veya Cumhuriyet savcılıklarınca ya da bu Kanunda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alınanların,

2) Sürücü belgesi iptal edilenlerin,

araç kullanarak trafiğe çıktıklarının tespiti hâlinde, bu kişilere … Türk Lirası idari para cezası verilir. Ayrıca, aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine de tescil plakası üzerinden aynı miktarda idari para cezası verilir.

İlgili maddede görüldüğü üzere sürücü belgesi olmayan, geri alınan ya da iptal edilen kişilerin bu hâlde araç kullanmaları hâlinde haklarında idari para cezası uygulanacaktır. Bu para cezasının miktarı ihlâlin niteliğinde göre değişmekte ve her yıl güncellenmektedir. Her ihlâl için ayrı ayrı olmak üzere bu para cezalarının miktarının ne kadar olduğu aşağıda ayrıca açıklanacaktır.

İlgili: Alkollü Araç Kullanma Cezası

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası 2023

olarak belirlendi.

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin (KTY) 81’inci maddesi uyarınca sürücü belgelerinin düzenlenmesi, kişiselleştirilmesi, basımı ve ilgililerine teslimi Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir. Sürücü belgelerinin ilgililere teslimi, bu kurum tarafından belirlenen kamu kurum veya kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerine de yaptırılabilir.Ancak bunun için motorlu taşıt sürücü sertifikasının alınması gerekir.

Sürücü belgeleri sürücünün yaşına ve kullanılacak aracın cinsine göre sınıf sınıf düzenlenmiştir. Hangi araçların hangi sınıf sürücü belgeleri ile kullanılabileceği Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin “Sürücü Belgelerinin Sınıfları” başlıklı 75’ inci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre belli bir sınıf sürücü belgesine sahip olan kişiler kural olarak başka sınıflara ait araçları kullanamayacaklardır. O araçları kullanabilmeleri, ilgili sınıfa ait sürücü belgelerini almalarına bağlıdır. Aksi takdirde bu kişiler hakkında idari para cezası uygulanır (KTK md. 39/2) Bununla birlikte bazı sınıflar, diğer sınıflara ait araçları kullanma hak ve yetkisine de sahiptirler. Örneğin C sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1, C1 ve F sınıfına dahil araçlar kullanılabilir. Bu husus, aynı yönetmeliğin “Araçların Sürülmesinde Yetki Durumu” başlıklı 85’ inci maddesinde düzenlenmiştir.

Bununla birlikte kimi durumlar da vardır ki bu durumlar gerçekleştiği takdirde sürücü belgeleri trafik görevlilerince geri alınabilir. Bu haller ile şartları Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 90. Maddesinde düzenlenmiştir.

Öte yandan alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin tesiri altında araç sürmek de yasak olup, bu yasağa uymayanların ehliyetleri para cezasına ek olarak, yasada belirtilen süreler kadar geri alınır (KTK 48/5; KTY 97). Bu süreler:

Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişiye, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde;

Sürücü belgesi geri alınır.

Sürücü belgelerinin herhangi bir nedenle geçici olarak geri alınmış olması hâlinde belirtilen süreler, geçici alma süresinin bitiminde başlayacaktır.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücülerin ehliyeti 5 yıl süre ile geri alınır (KTK 48/8)

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmeyen sürücülerin ehliyeti de 2 yıl süre ile geri alınır (KTK m. 48/9).

İlgili: Araç Değer Kaybı Şartları

Ayrıca ifade etmek gerekir ki sürücü belgesi almak için sürücülerin belli sağlık şartlarına sahip olması ve bu şartları muhafaza etmeleri gereklidir. Bu sağlık şartları “Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik” kapsamında düzenlenmiştir. Bu şartları kaybetmiş olan kişilerin de ehliyeti geri alınır ve bu süre zarfında araç kullanmaları aynı şekilde yasaktır.

Bunun yanında kırmızı ışık ihlali, hız sınırının aşılması gibi ihlâllerin belli sayılarda tekrarlanması ya da ceza puanının dolması hâllerinde de sürücü belgesi yasada belirtilen süre kadar geri alınır.

Sürücü Belgesine İlişkin Trafik Cezaları (2023 yılı)

Para cezası uygulanır.

18 Yaş Altı Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası 2023

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 76’ ncı maddesine göre M, A1 ve B1 sınıfı sürücü belgelerini alabilmek için 16 yaşını bitirmiş olmak yeterlidir. Bunun dışındaki sınıf sürücü belgeleri için en az 18 yaşını bitirmiş olmak (bazı sınıflar için daha yüksek yaş şartı aranır) şarttır.

Öncelikle ifade etmek gerekir ki 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca fiili işlediği sırada 15 (onbeş) yaşını doldurmamış çocuk hakkında herhangi bir idarî para cezası uygulanamaz Bu çocuklar –yasal olarak ehliyet de alamayacaklarından- araç kullandıran araç sahipleri para cezasının muhatabı olacaklardır.

Eğer 16 yaşını bitirmişlerse M, A1 ve B1 sınıfı sürücü belgesi alma hakları mevcuttur.

Fakat gerek bu ehliyetleri almadan ve gerekse diğer sınıflara dahil araçları ehliyetsiz olarak kullandığı tespit edilen kişiler hakkında 1228 TL (%25 indirimli 921 TL) idari para cezası uygulanacaktır.

Ehliyetsiz araç kullanma cezası iptali

Ehliyetsiz araç kullanan sürücüler hakkında uygulanan para cezasına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içinde, sulh ceza mahkemesine itiraz başvurusunda bulunulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idarî yaptırım kararı kesinleşir.

Başvuru, bizzat, kanunî temsilci veya avukat tarafından sulh ceza mahkemesine verilecek bir dilekçe ile yapılır. Başvuru dilekçesi, iki nüsha olarak verilir.

Başvuru dilekçesinde trafik cezasına ilişkin bilgiler, bu karara karşı ileri sürülen deliller açık bir şekilde gösterilir. (5326 s. K.K, m. 27)

İlgili: Araç Değer Kaybı Hesaplama Formülü Trafik Sigortası Genel Şartlarında Yapılan Değişiklikle Değişti

Ehliyetsiz araç kullanma cezası taksitlendirme

Kişinin ekonomik durumunun müsait olmaması halinde, trafik para cezasının, ilk taksitinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödenmesine karar verilebilir. Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde, idarî para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil edilir (5326 s. K.K, m. 17/3)

İkinci kez ehliyetsiz araç kullanma cezası 2023

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre aynı kabahatin birden fazla işlenmesi halinde her bir kabahatle ilgili olarak ayrı ayrı idarî para cezası verilir. Kesintisiz fiille işlenebilen kabahatlerde, bu nedenle idarî yaptırım kararı verilinceye kadar fiil tek sayılır. (5326 s. K.K, m. 15/2)

İlgili: Ankara Ceza Avukatı

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası İtiraz Dilekçesi

……NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

İTİRAZ EDEN                    : (İsim ve TC numarası yazılmalıdır.)

ADRES                                 :

VEKİLİ                                :

ADRES :

DAVALI İDARE :

İTİRAZ KONUSU KARAR:

İŞLEM TARİHİ                  : …/…/…

KONU                                   : Sürücü belgesinin …. süreyle geri alınması ve … TL para cezası kesilmesine ilişkin yaptırımın itirazen iptali istemidir.

AÇIKLAMALAR               :

…/…/… tarihinde saat …:…’da …………. gerekçesiyle müvekkil hakkında …… TL idari para cezası uygulanmış ve ayrıca sürücü belgesinin …… süreyle geri alınmasına karar verilmiştir. Bu karar usul ve yasaya aykırıdır, şöyle ki:

1-

2-

3-

HUKUKİ NEDENLER      :    2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu (madde …), Karayolları Trafik Yönetmeliği (madde…)

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda belirttiğimiz sebeplerle idare tarafından müvekkil hakkında tesis edilmiş olan …/…/… tarihli …. TL idari para cezası ve sürücü belgesinin geri alınmasına ilişkin işlemin iptal edilmesini, ayrıca yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalı idareye  yükletilmesi bilvekale arz ve talep olunur. …/…/…

İtirazda Bulunan Vekili

EKLER                                 :

1-) 

2-)

3-) 

Sıkça Sorulan Sorular:

Yazı kaynağı : www.tahanci.av.tr

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası Ne Kadar? 2023 Ehliyetsiz Araba Sürmenin Cezası

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası Ne Kadar? 2023 Ehliyetsiz Araba Sürmenin Cezası

Trafikte 18 yaşın altındaki ya da ehliyetine el konulan kişiler ciddi kazalara sebep olabilmektedir. O yüzden caydırıcı miktarda ehliyetsiz araba sürme cezaları 2023 yılı itibariyle güncellenmiş durumda. Aynı zamanda ehliyetini yanında bulundurmayan kişiler de yine bu cezaya maruz kalmaktadır.

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası Ne Kadar?

Duruma bağlı olarak güncellenmiş 2023 ehliyetsiz araç kullanma cezası değişkenlik göstermektedir. Eğer aracın sahibi ehliyetsiz araç kullanıyorsa bunun bedeli 8.190 TL olarak belirlenmiş durumda. 15 gün içerisinde eğer ödenirse %25 gibi bir indirim miktar üzerinden yapılmaktadır.

Ancak eğer ehliyetsiz araç kullanan kişi aynı zamanda aracın sahibi değilse bu ceza 2 katına çıkmaktadır. Yani 16.380 TL’ye yükselir. O yüzden mutlaka trafiğe ehliyetsiz çıkmamaya özen gösterilmelidir. Bu durum hem yasalara uymak hem de ciddi cezalara maruz kalmamak adına büyük öneme sahiptir.

2023 Ehliyetsiz Araba Sürmenin Cezası

Güncellenmiş olan ehliyetsiz araba sürmenin cezası 2023 yılı itibariyle 8.190 TL olarak belirlendi. Bu durum bütün farklı araçlar için ortak şekilde ele alınmaktadır. Trafikte aktif şekilde araç kullanırken eğer yanınızda ehliyetiniz yoksa ya da henüz ehliyet almamışsanız bu cezaya maruz kalabilirsiniz.

Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler

Yorum yapın