kızılcık şerbeti son bölüm 20 bölüm full izle

kızılcık şerbeti son bölüm 20 bölüm full izle bilgi90’dan bulabilirsiniz

Kızılcık Şerbeti 20. Bölüm HD Tek Parça İzle – Son Bölüm

Kızılcık Şerbeti 20. Bölüm HD Tek Parça İzle - Son Bölüm

Kızılcık Şerbeti’nin 20. Bölümünde; Alev ve Abdullah’ın konuşması Sönmez’in eve gelmesiyle yarım kalsa da Sönmez, Abdullah’ı Alev’in evinde görmekten dolayı son derece rahatsız olmuştur. Konuyu önce Kıvılcım’a açar ama içi yine rahat etmez ve Abdullah’a giderek duyduğu rahatsızlığı anlatarak onu uyarır.

Nursema, Alev’in evinde saklanmaya devam ederken, İbrahim’in ailesi Pembeler’i hala balayındalar diyerek zaman kazanmaya çalışıyorlardır. Nilay tesadüfen yolda İbrahim’i görür ancak kimseyi buna inandıramaz.

Ömer ve Kıvılcım birlikteliklerini doyasıya yaşamaktalarsa da, dünyaları arasındaki fark Kıvılcım’ı git gide daha fazla rahatsız etmekte, konuyu Ömer’e açtığında aldığı cevaplar da onu rahatlatmaya yetmemektedir.

Kendini toparlayan Nursema, herkesle yüzleşmek ve hesap sormak için her şeyi kabullenmiş gibi görünerek kocasının evine döner. Ve büyük bombayı kendi ailesini de çağırdığı bir yemekte patlatır.

Yazı kaynağı : www.showtv.com.tr

TEK PART! Kızılcık Şerbeti 20. bölüm izle tek parça! Kızılcık Şerbeti son bölüm full izle! KIZILCIK ŞERBETİ FULL İZLE!

K�z�lc�k �erbeti 20. son b�l�m izle! K�z�lc�k �erbeti 20. B�l�m full izle tek par�a!

K�z�lc�k �erbeti 20. son b�l�m izle! K�z�lc�k �erbeti 20. B�l�m full izle tek par�a!

K�z�lc�k �erbeti dizisi 20. b�l�m�yle izleyicisiyle bulu�tu. Ba�rollerinde Evrim Alasya, Sibel Ta���o�lu, S�la T�rko�lu ve Do�ukan G�ng�r gibi isimlerin yer ald��� K�z�lc�k �erbeti’nin 20. B�l�m�nde Nursema’n�n ailesini �brahim’in evinde toplay�p t�m ger�ekleri a��klad��� anlar damgas�n� vururken, “Senin gibi bir annem yok benim!” hayk�r��� herkesi �oke etti. Fatih, �brahim’e sald�r�rken iki aile aras�nda b�y�k olay ��k�yor. Nursema’n�n bu hamlesinin ard�ndan neler ya�anacak? K�z�lc�k �erbeti dizisinin son b�l�m�n� full izleme ba�lant�s� haberimizde yer al�yor. K�z�lc�k �erbeti 20. b�l�m izle tek par�a!

KIZILCIK �ERBET� 20. B�L�M �ZLE!

KIZILCIK �ERBET� 21. B�L�M 1. FRAGMAN | “�OK �ZLED�M SEN�…”

KIZILCIK �ERBET� 20. B�L�M �ZET�

Show Tv’de ekrana gelen K�z�lc�k �erbeti 20. B�l�mde; Alev ve Abdullah’�n konu�mas� S�nmez’in eve gelmesiyle yar�m kalsa da S�nmez, Abdullah’� Alev’in evinde g�rmekten dolay� son derece rahats�z olmu�tur.

Konuyu �nce K�v�lc�m’a a�ar ama i�i yine rahat etmez ve Abdullah’a giderek duydu�u rahats�zl��� anlatarak onu uyar�r. Nursema, Alev’in evinde saklanmaya devam ederken, �brahim’in ailesi Pembelere hala balay�ndalar diyerek zaman kazanmaya �al���yorlard�r. Nilay tesad�fen yolda �brahim’i g�r�r ancak kimseyi buna inand�ramaz.

�mer ve K�v�lc�m birlikteliklerini doyas�ya ya��yor olsalar da, d�nyalar� aras�ndaki fark K�v�lc�m’� git gide daha fazla rahats�z etmekte, konuyu �mer’e a�t���nda ald��� cevaplar da onu rahatlatmaya yetmemektedir.

KIZILCIK �ERBET�’N�N KONUSU

�yi e�itimli, realist ve modern bir kad�n olan K�v�lc�m (Evrim Alasya), e�inden bo�and�ktan sonra dimdik ayakta kalm��, iki k�z�n� da inand��� de�erler do�rultusunda yeti�tirmi�tir. K���k k�z� �imen (Selin T�rkmen) hen�z liseye devam etmekte, b�y�k k�z� Do�a (S�la T�rko�lu) ise �niversitede di� hekimli�i okumaktad�r. K�v�lc�m’�n tek iste�i �ocuklar�n�n ileride ba�ar�l� ve mutlu olmalar�n� g�rmektir. Do�a’n�n daha �niversiteye girdi�i ilk y�l erkek arkada��yla evlenmesiyle b�y�k bir hayal k�r�kl��� ya�ayan K�v�lc�m, hayat�n�n �okunu k�z�n�n kocas�n�n ailesiyle tan��mas�nda ya�ar. Do�a’n�n kocas� Fatih’in (Do�ukan G�ng�r) ailesi muhafazakar bir ailedir. K�z�n�n hayata bu kadar farkl� bakan bir aileyle yapamayaca��n� d���n�r. Do�a ise a�klar�n�n her t�rl� farkl�l���n �stesinden gelece�ine inanmaktad�r. K�z�lc�k �erbeti; do�rular� ayn�, y�ntemleri farkl� olan iki u� aile aras�nda kalan bir a�k hikayesidir.

Yazı kaynağı : www.star.com.tr

Kızılcık Şerbeti 20. Bölüm İzle Full SHOW TV Kızılcık Şerbeti yeni bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm izle

Kızılcık Şerbeti 20.Bölüm izle

Kızılcık Şerbeti 20.Bölüm izle

Kızılcık Şerbeti 20.Bölüm

Parolanı mı Unuttun?

Yazı kaynağı : www.trdiziizle.co

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler

Yorum yapın