tehlikeli gerilimin alt sınır gerilim değeri aşağıdakilerden hangisidir

rent a car 34

tehlikeli gerilimin alt sınır gerilim değeri aşağıdakilerden hangisidir bilgi90’dan bulabilirsiniz

Test İstasyonu Nisan 2018 Soru ve Cevapları – Tora Petrol

Test İstasyonu Nisan 2018 Soru ve Cevapları - Tora Petrol

20.04.2018 İstanbul

Test İstasyonu Cevapları Nisan 2018

Soru 1

Tehlikeli Gerilimin alt sınır gerilim değeri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi yasal yönetmelik ve standartlar kapsamında yoktur?

Soru 3

Jeneratörler için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a.   Üzerlerinde tehlike anında durmalarını sağlayan acil stop butonu olmalıdır

b.  Üretici kullanım talimatlarına göre yağ ve yakıt seviyeleri kontrol edilmelidir

c.   Elektriğin gitmediği zamanlarda ana panodan kapatılmalıdır yes

d.  Jeneratör egzoz izolasyonu tam olmalıdır

Soru 4

Ekipmana bağlanan elektrik kabloları, ekipmanı yükseltmek veya indirmek için hangi koşullarda kullanılabilir?

Soru 5

99 mA’lık akım derecesi insan vücudu üzerinde şu etkilerden hangisine sahip olabilir?

Soru 6

İstasyon sahasında tesisatı sökülmüş kullanılmayan akaryakıt tanklarının ne olması gerekmektedir?

a. I,II

b. I,II, III

c. II, III

d. II, IV yes

Soru 7

Bir akaryakıt istasyonunda yaklaşık 10 litre yakıt saha betonu üzerine döküldüğünde aşağıdaki malzemelerden hangisi ile müdahale edilir?

a. Döküntü seti/spill kit yes

b. Yağ-yakıt ayırıcı/seperator

c. Tehlikesiz Atık Ünitesi

d. Tank-cidar arası kaçak kontrol sistemleri

Soru 8

Bodrumlu istasyonlarda bulunan Gaz Dedektör Sistemi alarm verdiği zaman aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi LPG için doğrudur?

Soru 10

Yukarıdaki resimde görmüş olduğunuz sepetli vinç ile aydınlatma armatürü montaj çalışmalarında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Yazı kaynağı : torapetrol.com

Soru-2 Tehlikeli Gerilimin alt sınır gerilim değeri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru-2 Tehlikeli Gerilimin alt sınır gerilim değeri aşağıdakilerden hangisidir?

Transkript

1 ELEKTRİK İŞLERİNDE İSG SORULARI: Soru-1 Kuvvetli akım tesislerinde yapılacak bakım onarım çalışmaları sırasında çalışanların hayatının korunması açısından mutlaka alınması gereken 5 önlemden en son yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir? a-gerilimin Her Yönden Kesilmesi b-çalışılacak yerlerde gerilimin olmadığının kontrolü c-çalışılan yerlerde, işletme esnasında gerilim altında bulunması gereken başka yerler varsa bunlarla temasın önlenmesi d-kısa devre etme ve topraklama Soru-2 Tehlikeli Gerilimin alt sınır gerilim değeri aşağıdakilerden hangisidir? a-42 Volt b-50 Volt c-65 Volt d-110 Volt Soru-3 Alçak Gerilim ile Yüksek Gerilim arasındaki sınır gerilim değeri aşağıdakilerden hangisidir? a-380 Volt b-660 Volt c-1000 Volt d-6000 Volt Soru-4 Parlayıcı Patlayıcı ve Yanıcı maddelerin imal edildiği işlendiği veya depolandığı yerler yağ, boya ve diğer parlayıcı sıvıların bulunduğu binalar ile üzerinde direk veya sivri çıkıntılar yahut su depoları gibi yüksek yerler bulunan binalar yıldırıma karşı yürürlükteki yönetmelik ve şartnamelere göre yapılacak yıldırımlık tesisatı ile hava hatları ise uygun kapasitedeki.. ile korunacaktır. Cümleyi tamamlamak için aşağıdakilerden en uygunu hangisidir? a-sigorta b-paratoner c-parafudr d-akım Trafosu

2 Soru-5 Son yıllarda büyük kullanım alanı bulmuş olan yeni bir kesici tipi olan, açma sırasında ark üzerine Sabit basınçlı gaz üflenerek arkı söndürülen, yanmayan, çabuk soğuyan, Dielektrik dayanımı yüksek ve zehirsiz olan ancak söndürme anında toz haline geldiğinde zehirli hale geçen temizlik anında lastik eldiven ve maske kullanılması gereken gaz hangisidir? a-sf6 b-karbondioksit c-azot d-helyum Soru-6 Elektrik enerjisi başlı başına bir tehlike kaynağı olup, bu tehlike aşağıdakilerden hangisidir? a-yanma b-elektrik Çarpması c-travma d-korkma Soru-7 Elektrik çarpması sırasında kalp, her ne kadar çalışmaya devam etse de, atışlar düzensiz gerçekleşir. Kalbin bu şartlar altındaki anlamsız atışlarına ne ad verilir? a-çarpıntı b-heyecan c-travma d-fibrilasyon Soru-8 Alçak gerilim tesislerinde dolaylı dokunmaya karşı önemli ve en çok uygulanan, hata akımı ile faaliyete geçen devre elemanları ile sağlanan koruma yöntemi hangisidir? a-elektriksel artırma yöntemi b-beslemenin otomatik olarak kesilmesi yöntemi c-yerel Eş Potansiyel ile koruma yöntemi d-koruma sınıfı 2 olan donanım veya bu donanıma eşdeğer yalıtım ile koruma yöntemi

3 Soru-9 Cisimlerin birbirlerine sürtünmeleri veya temasları sonucu elektron veya proton akışı sonucu meydana gelen durağan enerjiye ne ad verilir? a-alternatif Akım b-doğru Akım c-statik Elektrik d-kondansatör Soru-10 Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev Ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelik gereği 1. inci Grup için aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? a-en az 3 veya 4 yıl elektrik İle İlgili yüksek teknik öğrenim görenler b-en az 2 yıllık elektrik İle İlgili yüksek teknik öğrenim görenler c-ortaokuldan sonra en az 4 veya 5 yıl elektrik İle İlgili mesleki ve teknik öğrenim görenler d-lise mezunu olup bir öğrenim yılı süreyle elektrik İle İlgili Bakanlıkların açmış olduğu kursları başarı ile tamamlamış olanlar Soru-11 Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev Ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelik gereği 1500 KW-400 V Elk. iç tesisi yapım işlerinde aşağıdaki gruplardan hangisi yetkilidir? a-1. grup b-2. grup c-3. grup d-4. grup Soru KV 420 KV arasındaki bir yüksek gerilim hattı iletkenlerinin en büyük salınımlı durumda yapılara olan en küçük yatay uzaklıkları kaç metredir? a-2 m b-2,5 m c-3 m d-5 m

4 Soru-13 Yer altı kablolarında yapılacak bir işlemde, elektrik kesilmesinden hemen sonra temin için, üzerinde çalışılması gereken kabloların bütün iletkenleri kısa devre edilmeli ve topraklanmalıdır. Cümleyi tamamlamak için aşağıdakilerden en uygunu hangisidir? a-kapasitif boşalmayı b-akım boşalmasını c-statik yük boşalmasını d-gerilim boşalmasını Soru-14 Açık hava elektrik tesisleri en az yükseklikteki duvar veya tel kafes çitle çevrilmiş olmalı, ikaz levhaları takılmalı, giriş kapıları kilitli olmalıdır. Tesislerin içi ve etrafı kuru ottan arındırılmış olmalıdır. Cümleyi tamamlamak için aşağıdakilerden en uygunu hangisidir? a-180 cm b-200 cm c-250 cm d-300 cm Soru-15 Elektrik şebekelerinin bakım, onarım, yenileme işlerine başlamadan önce, bu şebekelerden beslenen tüketicilerde. bağlı olup olmadığı araştırılmalı,.. olup olmadığı tespit edilmelidir. Cümleyi tamamlamak için aşağıdakilerden en uygunu hangisidir? a-jeneratör- ters besleme b-akım-ters besleme c-jeneratör-akım d-cihaz-jeneratör Soru-16 Elektrik iç tesislerinde alternatif veya doğru akım devrelerinde kullanılan sigortalar kapalı bir tablo içine monte edilmeli, değeri.. üstünde olan sigortalar en az bir şalter veya anahtarla kontrol altına alınmalıdır. Cümleyi tamamlamak için aşağıdakilerden en uygunu hangisidir? a-24 amper in b-32 amper in c-40 amper in d-60 amper in

5 Soru-17 Elektrik iç tesislerinde Gerilim altındaki kısımların dokunmaya karşı alternatif veya doğru akımlı bölümleri gerilimi kaç volttan yukarı devreleri, yalıtılmış olmalı ya da doğrudan doğruya dokunmaya karşı korunmuş olmalıdır? a b c d Soru-18 Hangisi seyyar elektrikli cihazlarda alınması gereken önlem değildir? a-nötralizasyon yapılmalı b-kaçak akım rölesi olmalı c-çalışanlar, bol ve etekleri geniş elbiseler giymemeliler d-sürekli basılması gereken yaylı devre kesicileri bulunmalıdır Soru-19 Sabit olmayan tesislerde topraklama kontrolü hangi periyotta yapılmalıdır? a-3 ay b-6 ay c-1 yıl d-5 yıl Soru-21 Tehlikeli Gerilimin alt sınır gerilim değeri aşağıdakilerden hangisidir? a-42volt b-120volt c-65 Volt d-110 Volt Cevap A Soru-22 Aşağıdakilerden hangisi elektrik kazalarının oluşum nedenlerinden biri değildir? a. Elektrik kısa devreleri b. İzolasyon hataları c. Elektrik iletim hatlarıyla temas d. Elektrik kesintileri

6 Soru-23 Aşağıdakilerden hangisi sıfırlamanın tanımıdır a. Madeni kısımların toprak ile elektriksel bağlantısının yapılması b. Elektrikli makina ve araçların gövde kısımlarının (yani şaselerinin) nötr iletkenine bağlanması c. Devreyi otomatik olarak kesen bir koruma cihazı konulması d. Yerleri değişmeyen sabit elektrikli makina ve araçlarla, elektrik panolarının taban alanına tahta ızgara, lastik paspas konulması Soru-24 Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. 32 Amperin altındaki sigortalar için şalter zorunlu değildir. b. Fişler aynı tesisteki diğer bütün prizlere uyacak şekilde standart şekil ve ebatlarda olmalıdır. c. Çalışanın, nötr telinden kendini izole etmesi gereklidir. d. Fiş ve priz sisteminde akım kontak elemanları, topraklama kontak elemanlarından sonra bağlantıyı sağlamalıdır Soru-25 Aşağıdakilerden hangisi yüksek gerilimin tanımıdır? a. Etkin değeri 1000 Volt un üzerindeki fazlar arası gerilimdir b. Etkin değeri 100 Volt un üzerindeki fazlar arası gerilim c. Etkin değeri 300 Volt un üzerindeki fazlar arası gerilimdir d. Etkin değeri 500 Volt un üzerindeki fazlar arası gerilimdir

7 Soru-26 Aşağıdakilerden hangisi elektrikle ilgili risk etmenlerinden biri değildir? a. Makina veya aletlerin çıplak metal kısımlarının topraklanmamış ya da gerekli yalıtımın yapılmamış olması b. Çalışanların gerekli talimatları almadan veya görevleri dışında arızaya müdahale etmeleri c. Elektrik tesisatının cins ve hacmine göre yetkili ehliyete sahip kişilerce yapılmaması, bakım ve onarımının sağlanamaması d. Çalışanların veya çalıştıranların işlerini benimsemeleri Soru-27 Aşağıdakilerden hangisi alçak gerilimin tanımıdır a. Etkin değeri Volt un altındaki fazlar arası gerilim b. Etkin değeri 1000 Volt un altındaki fazlar arası gerilimdir c. Etkin değeri 2000 Volt un altındaki fazlar arası gerilimdir d. Etkin değeri 5000 Volt un altındaki fazlar arası gerilimdir Soru-28 Aşağıdakilerden hangisi elektrik bakım onarım işlerinde alınması gereken güvenlik tedbirlerinden biri değildir? a. Baret, yalıtkan altlıklı iş ayakkabısı ve iş elbisesi giyilmeli b. Çalışma boyunca ince işler hariç yalıtkan eldivenler çıkarılmamalı c. Yalıtkan bir zemin üzerinde durulmalı d. Sapı yalıtkan aletler kullanılmalı

8 Soru-29 Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpmasına karşı alınacak tedbirlerden biri değildir? a. Koruyucu Yalıtım b. Yüksek gerilim kullanma c. Topraklama d. Üzerinde durulan yerin yalıtılması Soru-30 Aşağıdakilerden hangisi elektrik kazalarının oluşum nedenleri sıralamasında diğerlerine göre alt sıralarda bulunmaktadır? a. Makina yakınında elektrik kaçağı ile madeni kısımlarının elektriklenmesi sonucu oluşan kazalar b. Elektrik kısa devreleri sonucu oluşan yangınlar c. Enerji iletim hatlarıyla temas sonucunda oluşan kazalar d. İzolasyon hatalarından oluşan hatalar Soru-31 Aşağıdakilerden hangisi elektrikle ilgili kazalarda etken faktörlerden biri değildir? a. Giyilen giysinin cinsi b. Akım büyüklüğü ve şiddeti c. Tehlikeli akımın cinsi d. Akımın etki yaptığı süre

9 Soru-32 Gerilim altındaki kısımların dokunmaya karşı gerilimi kaç Volt tan yukarı olan alternatif veya kaç Volt tan yukarı olan doğru akımlı bölümleri devreleri yalıtılmış olmalı ya da doğrudan doğruya dokunmaya karşı korunmuş olmalıdır. a b c d Soru-33 Atmosferde doğal elektriklenme sonucu bulutla yer arasında bir elektrik boşalmasına ne denir? a.gök gürültüsü b.paratoner c.şimşek d. Yıldırım Soru-34 Depoların parlayıcı sıvılarla doldurulması ve boşaltılmasında araç ile depo arasında topraklama hattı bağlantısı yapılmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir? a.çalışanları elektrik çarpmalarına karşı korumak b.elektrik enerjisinden tasarruf sağlamak c. Statik elektriklenmeyi önlemek d.depoları korozyona karşı korumak

10 Soru-35 Aşağıda verilen elektrik kaynağı işlerinde güvenlik önlemlerinden hangisi yanlıştır? a. Yanıcı maddeler yakınında elektrik kaynağı yapılmamalıdır b.elektrik kaynak makinelerinin şalteri, makineden ayrı bir kısımda bulunmalı, kablolar sağlam şekilde tespit edilmiş olmalı c.besleme ve kaynak kabloları, üzerinden taşıt geçmesi halinde zedelenmeyecek ve bozulmayacak şekilde korunmalı d.elektrik kaynak işlerinde ehil kaynakçılar çalıştırılmalı Soru-36 Bir pilde akım, gerçekte akış yönü aşağıdakilerden hangisidir? a. – uçtan + uça b. – uçtan uça c. + uçtan + uça d. + uçtan uça Soru-37 Alçak gerilim etkin değeri aşağıdakilerden hangisidir? a.1000 V üstü b.1000 V dahil üstü c.1000 V a kadar d V dahil altı

11 Soru-38 Enerji nakil ve dağıtım hatlarının topraklamaları en fazla hangi sürelerde muayene, ölçme ve denetlemeye tabi tutulmalı, ölçüm sonuçları kaydedilmelidir? a.6 ay b.1 yıl c.2 yıl d. 5 yıl Soru-39 Güvenlik transformatörü kullanılması halinde çıkış devresine en fazla kaç adet elektrikli el aleti bağlanabilir? a. 1 b.10 c.3 d.5 Soru-40 Tevzi tabloları için aşağıda verilen güvenlik tedbirlerinden hangisi yanlıştır? a.çalışanların erişebileceği yerlerde bulunanların kontrol tertibatı ile benzeri tesisat, kilitli dolap veya hücre içinde olmalı b.metal gövdesi topraklanmalı diğer gerilim altında olmayan metal bölümleri topraklanmamalı c.sigorta, şalter ve anahtarların üzerine, kumanda ettiği yeri gösteren etiketler bulunmalı d.tozlu ve nemli yerlerde tamamen sızdırmaz biçimde kapalı dökme demir ya da çelik saçtan yapılmalı

12 Soru-41 Aşağıda verilen elektrikli el aletleri özelliklerinden hangisi yanlıştır? a.elektrikli el aletleri kendi özel gayeleri için doğru olarak ve kendi kapasiteleri içinde, aşırı zorlanmalara başvurulmadan kullanılmalı b. Taşınabilir ağır elektrikli aletlerin bir yerden diğer bir yere taşınması özel sapan veya askılarla yapılmalı ve bu sapan askılar çalışma sırasında kullanılmalıdır c.taşınabilir elektrikli el aletlerinin sapları yeterli cins ve kalınlıkta akım geçirmeyen maddeyle kaplı olmalı d.elektrikli el aletleri kullanılmadan önce yetkili kimseler tarafından kontrol edilmeli Soru-42 Parlayıcı, patlayıcı tehlikeli ve zararlı maddeler bulunan yerlerde, aydınlatma devresi de dahil olmak üzere elektrik tesisatı en fazla ne kadar süreler içinde muntazaman ehliyetli elemanlar tarafından kontrol ve bakıma tabi tutulmalıdır? a. 6 ay b.3 ay c.1 yıl d.2 yıl Soru-43 Teknik ve işletme bakımından dokunmaya karşı koruma yapılamazsa aşağıdaki alınacak emniyet tedbirlerinden hangisi yanlıştır? a.tesisin uygun yerlerine gerekli ikaz levhaları asılmalı b.yalıtılan çalışma zemininin izolasyon direnci ölçülerek uygunluğu tespit edilmeli c. Yalıtkan ayakkabı kullandırılmamalı d.çalışma zemini yalıtılmalı

13 Soru-44 Yüksek gerilim tesislerine ayrılan ve işletilen yerlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi yanlıştır? a. Buralarda çalışanlar, buralarda giyinip soyunmalı b.kapıları kilitli tutulmalı ve ilgisiz kişilerin girmeleri önlenmeli c.bu yerlerin kapısına giriş yasağını bildiren ikaz levhası asılmalı d.küçük boyutlu elektrik gereçlerinden başka eşya konulmamalı Soru-45 Parlayıcı gaz veya buharların havaya karışması ile patlama tehlikesi bulunan yerlerdeki elektrik alet ve teçhizatı için aşağıda verilen güvenlik önlemlerinden hangisi yanlıştır? a.alev geçirmez cihazların üzerinde yapılacak herhangi bir onarım veya değişiklik bu cihazların ilk güvenlik durumlarını bozmayacak veya azaltmayacak şekilde yapılmalı b.elektrik tesisat boruları tehlike alanına girdikleri noktada alev sızdırmaz buatlarla donatılmalı c. Elektrik alet ve teçhizatı tehlikeli anında ani müdahaleler için alanın içinde kurulmalı d.alev geçirmez cihazlar için kullanılacak iletkenler eksiz borular içinde bulunmalı Soru-46 Paratonerler ve yıldırıma karşı alınan diğer koruyucu tertibat en az hangi sürelerde periyodik olarak ehliyetli elektrikçi tarafından kontrol edilerek, belgelendirilmelidir? a.1 yıl b.2 yıl

14 c.6 ay d.3 ay Soru-47 Aşağıdaki Fiş-Priz Sistemleri ile ilgili özelliklerden hangisi yanlıştır? a.fişler, aynı tesiste kullanılan farklı gerilimler için kullanılan prizlere sokulmayacak yapı ve özellikte olmalı b.kırık ve çatlak fiş-prizler kullanılmamalı c. Fiş ve priz sisteminde topraklama kontak elemanları akım kontak elemanlarından sonra bağlantıyı sağlamalı d.ara fiş-priz düzenlerinin yalıtkan düzenekleri uygun şekilde korunmalı Soru-48 Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu yerlerle bu maddelerin yakınındaki yerlerde statik elektrik yüklerinin meydana gelmesine karşı aşağıda verilen güvenlik önlemlerinden hangisi yanlıştır? a. İyonizasyon b.ayırıcı transformatör c.topraklama d.nemlendirme Soru-49 Kapasitif boşalmayı temin için, üzerinde çalışılması gereken kabloların bütün iletkenleri için aşağıda yapılması gereken işlerden hangisi yanlıştır? a.yeniden gerilim altına girme tehlikesini önlemek için gerilim vermeye elverişli bulunan bütün ayırıcılar kapalı durumda kilitlenmiş olmalı b.kısa devre edilmeli ve topraklanmalı

15 c.kısa devre ve topraklama işlemi çalışma yerinin en yakın kısımları üzerinde ve bu yerin her iki ucunda yapılmalı d.sözlü olarak telefon veya telsizle verilen talimatlar tekrar ettirilmeli, yanlış anlamalara ve hatalı manevra yapılmasına meydan verilmemelidir Soru-50 Taşınabilir çıplak metal kısımlı elektrikli el aletler için aşağıdaki güvenlik önlemlerinden hangisi yanlıştır? a.yüksek amperajlı prizler üzerinde ayrıca bir şalter bulundurulmalı b.besleme kablosu içinde bulunan özel topraklama iletkeni ile topraklanmalı c.topraklanmaları, topraklama elemanı bulunan fiş ve prizlerle yapılmalı d. Kablolar dağınık bulundurulmamalı, geçitlerde zeminden geçirilmeli Soru-51 Transformatör, kondansatör ve benzerlerinin konulduğu işyerlerinde aşağıdaki alınacak güvenlik önlemlerinden hangisi yanlıştır? a. Transformatörler ve kondansatör merkezlerindeki diğer yüksek gerilim cihazları açıkta olmalı b.yeteri kadar havalandırılması sağlanmalı ve duvarları ile kapıları yangına dayanıklı olmalı c.soğutmalı transformatörleri yanabilir malzemelerden yeteri kadar uzakta bulunmalı d.şarj kalıntılarını önleyecek şekilde bağlanmış ve kontrol edilmiş olmalı Soru-52 Kurşun-asitli sabit akümülatör tesisleri için aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır? a.anahtar, priz vs. gibi alevlenmeye sebep olabilecek kıvılcım çıkaran elektrik araçları akü odalarının dışına konulmalıdır

16 b.kuru havalı, serin ve sarsıntısız olmalı, sıcaklık değişmelerinden korunmalı c. Kapılar içeri doğru açılacak şekilde yapılmalıdır d.tabanı aside dayanıklı malzemeden yapılmış, iyi havalandırılmış olmalı Soru-53 Elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin topraklama tesisatı, hatlar hariç en fazla hangi sürelerde muayene, ölçme ve denetlemeye tabi tutulmalı, ölçüm sonuçları kaydedilmelidir? a.1 yıl b. 5 yıl c.2 yıl d.6 ay Soru-54 Sigortalar değiştirilmeden önce yapılacak aşağıdaki işlerden hangisi yanlıştır? a.gerilim yokluğu kontrol edilmeli b.gerilim dışı bırakılmalı c.sigorta gerilim dışı bırakılamıyorsa, kesicilerle devrenin kesilmesi sağlanmalı d.sigortanın yeniden yanması ihtimali göz önüne alınarak tel sarılarak köprülenmiş sigortalar kullanılmalı? Soru-55 Statik elektik birikmelerine karşı alınacak aşağıdaki güvenlik önlemlerinden hangisi yanlıştır? a.yük gidericileri ve nötralizatörler koymak b.lastik tekerlekler üzerinde hareket eden tankerler yüklü oldukları statik elektrikten tamamen arındırılmadıkça dolum yerlerine sokulmamalı

17 c.sentetik akaryakıt kapları iletken maddelerle kaplanmamalı d. Titan, Alüminyum ve Magnezyum ince tozlarının taşındığı yerlere statik elektrik dedektörleri konulmalı Soru-56 Yüksek gerilim tesislerinde çalışmaya başlamadan önce aşağıdaki tedbirlerden, hangisinin ilk önce yapılması gerekir? a.üzerinde çalışma yapılmalı teçhizatı gerilimsiz bırakmak için kesiciler ve ayırıcılar açılmalıdır b.kesici ve ayırıcının her fazının açık olduğu gözle ve araç ile teker teker kontrol edilmeli c. Kilitleme tertibatı mevcut değilse, kesici ve ayırıcının yanında bir nöbetçi bulunmalı d. Görev Emri ve Çalışma Müsaadesi Formu düzenlenmeli, çalışma yapılacak tesisin özelikleri çalışanlara bildirilmeli

Yazı kaynağı : docplayer.biz.tr

Açıklamlı Sorular 40

Açıklamlı Sorular 40

1) Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği, işlendiği ve depolandığı binalarda, paratonerler ve yıldırıma karşı alınan diğer koruyucu tertibat ne kadar sürede kontrol edilmelidir?

A) 6 ay            B) 1 yıl           C) 2 yıl         D) 5 yıl

Cevap: B

2) Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?

A) Santral, elektrik enerjisinin üretildiği tesislerdir.
B) Alçak gerilim, etkin değeri 1000 volt ya da 1000 voltun altında olan fazlar arası gerilimdir.
C) Yüksek gerilim, etkin değeri 1000 voltun üstünde olan fazlar arası gerilimdir.
D) Tehlikeli gerilim, etkin değeri, alçak gerilimde 42 voltun üstünde olan, yüksek gerilimde hata süresine
bağlı olarak değişen gerilimdir.

Açıklama: 30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’nin 4. maddesine göre;

• Alçak gerilim: Etkin değeri 1000 volt ya da 1000 voltun altında olan fazlar arası gerilimdir.
• Yüksek gerilim; Etkin değeri 1000 voltun üstünde olan fazlar arası gerilimdir.
Tehlikeli gerilim: Etkin değeri, alçak gerilimde 50 voltun üstünde olan, yüksek gerilimde hata süresine bağlı olarak değişen gerilimdir.
Cevap: D

3) Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?

A) Alçak gerilim, etkin değeri 1000 volt ya da 1000 voltun altında olan fazlar arası gerilimdir.
B) Orta gerilim, etkin değeri 1000 voltun üstünde olan fazlar arası gerilimdir.
C) Yüksek gerilim, etkin değeri 1000 voltun üstünde olan fazlar arası gerilimdir.
D) Tehlikeli gerilim, etkin değeri: alçak gerilimde 50 voltun üstünde olan, yüksek gerilimde hata süresine
bağlı olarak değişen gerilimdir.

Cevap: B

4) Alçak gerilim, etkin değeri aşağıdakilerden hangisi olan fazlararası gerilimdir?

A) 1000 V ya da altı     B) 1000 V ya da üstü      C) 1000 V üstü             D) 1500 V üstü

Cevap: A

5) Alçak gerilim ile yüksek gerilim arasındaki sınır gerilim değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 380 volt     B) 660 volt      C) 1000 volt       D) 6000 Volt

Cevap: C

6) Hava koşullarının etkisiyle oluşan dış aşırı gerilimlerde, aşırı gerilimlerin oluşmasını önleyen ya da bunları sınırlayan aşağıdaki yapımsal önlemlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hatlar ve transformatör merkezleri için yer seçiminde hava koşulları iyi olan ve yıldırım tehlikesi az
olan yerler seçilmelidir.
B) Hatlar, geçecekleri yerin doğal koruyucu özelliklerinden yararlanabilmek için olabildiğince düzlük ve
ova gibi yerlerden geçirilmelidir.
C) Hava hatlarının iletkenleri, gerekli durumlarda üzerlerindeki yeter sayıdaki toprak iletkenleri ile
korunmalıdır.
D) İşletme akım devresindeki elemanlara yıldırım düşmesini önlemek için gerekli önlemler alınmalıdır.

Açıklama: Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’nin 8. maddesine göre; hatlar, geçecekleri yerin doğal koruyucu özelliklerinden yararlanabilmek için olabildiğince yamaç ve vadi gibi yerlerden geçirilmelidir.

Cevap:  B

7) Kurşun – asitli akümülatör odalarının özelliklerine ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Kapılar dışa doğru açılacak şekilde yapılmalıdır.
B) Anahtar, priz vs. gibi alevlenmeye sebep olabilecek kıvılcım çıkaran elektrik araçları akü odalarının
içerisine konulmalıdır.
C) Tercihen doğal havalandırmanın yeterli olabileceği biçimde yapılmalıdır.
D) Kuru havalı, serin ve sarsıntısız olmalı ve sıcaklık değişmelerine karşı korunmalıdır.

Açıklama: Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’nin 31. maddesine göre; kurşun – asitli akümülatör odaları kuru havalı, serin, sarsıntısız olmalı ve olabildiğince sıcaklık değişmelerinin etkisinden uzak bulundurulmalıdır. Akümülatörler çok yüksek ya da alçak ortam sıcaklıklarına karşı korunmalıdır.

Kurşun – asitli akümülatör odaları olabildiğince don tehlikesinden uzak olmalı, ısıtma gereği duyulmamaiıdır. Kurşun – asitli akümülatör odaları hiç bir şekilde açık ateş ya da kızarmış cisimlerle ısıtılmamalıdır.

Kurşun – asitli akümülatör birimlerinin birbirinden farklı biçimde ısınmaları da önlenmelidir. Dışarıdan kolayca ulaşılabilen, örneğin insanların gelip geçtiği yollara açık olan akümülatör odalarının pencereleri sık örgülü tel kafes ya da telli camla korunmalıdır.

Kurşun – asitli akümülatör odalarında kapılar ve pencereler dışarıya doğru açılmalıdır. Kapılar, pencere çerçeveleri, duvarlar, tavanlar akümülatör yerleştirilen döşeme ve düzlükler elektrolit etkisine karşı dayanıklı olmalıdır. Gerektiğinde bu etkiye karşı koruyucu boyalar kullanılmalıdır.

Kurşun – asitli akümülatör odalarındaki elektrik tesisleri için nemli ve benzeri yerlere ilişkin iletken, kablo ve elektrik işletme gereçleri kullanılmalıdır. Bu yerlerde akkor telli lamba ve su geçirmez tip armatür kullanılmalı, kıvılcım yapabilen kollektörlü vantilatörler kullanılmamalıdır.

Anahtar, priz vb. gibi işletme sırasında alevlenmeye sebep olabilecek, kıvılcım çıkaran elektrik araçları akümülatör odalarının dışarısına konulmalıdır.
Kurşun – asitli akümülatör odalarında amonyak gibi zararlı gazlar bulundurulmamalıdır.
Kurşun – asitli akümülatör bataryası için gerekli gereçlerin konacağı bitişik bir bölme olmalı ve burada lavabo bulunmalıdır. Akümülatörlerin bulunduğu yerlertercihen doğal havalandırmanın yeterli olabileceği biçimde yapılmalıdır. Pencere, kapı vb. ile havalandırma için gerekli hava sağlanamazsa, akümülatör tesislerinin büyüklüğüne göre kıvılcım yapmayan vantilatör, havalandırma boruları ya da kanalları vb. gibi yapay havalandırma düzenleri kullanılmalıdır. Bu boru ve kanallar elektrolit etkisine karşı dayanıklı olmalı, duman bacalarına ya da ateşli (ocak, vb.) yerlere açık olmamalıdır.
Cevap: B

8) Aşağıdakilerden hangisi Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre mevcut kurşun – asitli akümülatör işletmesinin tehlikesine karşı alınacak önlemlerden değildir?

A) Kibrit ve çakmak dâhil ateş yakılmamalıdır.
B) İçeride birikmiş gaz varsa uygun müdahale ile ortam gazdan arındırılmalıdır.
C) Kıvılcım çıkaracak aletler kullanılmamalı ve cep telefonları kapatılmalıdır
D) Asit ve/veya asitli suyla temas edildiğinde, hemen temas eden uzuvlartemizsu ile yıkanmalıdır.

Açıklama: Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’nin 34. maddesine göre; mevcut kurşun – asitli akümülatör işletmesinin tehlikesine karşı görevlilerin dikkatli olmaları sağlanmalı ve bu görevlileri tehlikelerden korumak için aşağıdaki önlemleralınmalıdır.

• Kibrit ve çakmak dâhil ateş yakılmamalıdır.
• Kıvılcım çıkaracak aletler kullanılmamalıdır.
• Cep telefonları kapatılmalıdır.
• Asit ve/veya asitli suyla temas edildiğinde, hemen temas eden uzuvlar temiz su ile yıkanmalıdır.
• İçeride birikmiş gaz varsa mahal hemen terk edilmelidir.
• Genel ve özel iş güvenliği önerilerine uyulmalıdır.
Cevap: B

9) Açık hava tesislerinin çevresi en az kaç metre yükseklikte bir çitle çevrilmelidir?

A) 1                   B) 1,2            C) 1,8          D) 2,5

Açıklama: Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’nin 36. Maddesine göre; açık hava tesislerinin çevresindeki dolu duvarlar ve tel kafes düzenler en az 1800 mm yükseklikte olmalıdır.
Cevap: C

10) 1 – 36 kV’luk hava hattı iletkenlerinin en büyük salınımlı durumda yapılara olan en küçük yatay uzaklığı ne kadardır?

A) 1m           B) 2m             C) 3,5m                       D) 5m

Açıklama: Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne 44. maddesine göre hava hattı iletkenlerinin en büyük salınımlı durumda yapılara olan en küçük yatay uzaklıkları aşağıdaki tablolarla belirtilmiştir.
Hattın izin verilen en yüksek sürekli işletme gerilimi (kV)             Yatay uzaklık (m)
0 -1 (1 dâhil)                  1
1 – 36 (36 dâhil)              2
36 – 72,5 (72,5 dâhil)       3
72,5- 170 (170 dâhil)       4
170-420 (420 dâhil)         5
Cevap: B

11) 36 – 72,5 kV’luk hava hattı iletkenlerinin en büyük salınımlı durumda yapılara olan en küçük yatay uzaklığı ne kadardır?

A) 1m         B) 2m          C) 3m          D) 5 m

Cevap: D 

12) 170 kV’luk hava hattı iletkenlerinin ağaçlara olan en küçük yatay uzaklıkları kaç metredir?

A) 1              B) 2,5                C)3           D) 4,5

Açıklama: Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne 44. maddesine göre hava hattı iletkenlerinin ağaçlara olan en küçük yatay uzaklıkları aşağıdaki tablolarla belirtilmiştir.Hattın izin verilen en yüksek sürekli işletme gerilimi (kV) Yatay uzaklık (m)

0 -1 (1 dâhil)                      1
1 – 170(170 hariç)             2,5
170                                    3
170-420 (420 dâhil)           4,5
Cevap: C

13) Elektrik devrelerindeki kaçak akımla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur?

I. Havaya akar.
II. Toprağa akar.
III. Cihazların gövdesinde bulunur.

A) Yalnız II           B) ll,lll       C) Yalnız III       D) l,ll

Açıklama: 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’nin 4. maddesine göre; kaçak akım: işletme araçlarının gövdeleri, akım sisteminin orta noktasına ya da doğrudan doğruya topraklanmış bir şebeke noktasına veya toprağa iletken olarak bağlanmışlarsa, işletme elemanının aktif bölümlerinden, işletme yalıtkanı üzerinden aktif olmayan bölümlere, örneğin gövdeye işletme sırasında geçen akımdır. Sonuç olarak kaçak akım, işletme sırasında hatasız bir akım devresinden toprağa veya yabancı bir iletken kısma akan akımdır.
Cevap: B

14) Alçak gerilim tesislerinde dolaylı dokunmaya karşı önemli ve en çok uygulanan, hata akımı ile faaliyete geçen devre elemanları ile sağlanan koruma yöntemi hangisidir?

A) Elektriksel artırma yöntemi
B) Beslemenin otomatik olarak kesilmesi yöntemi
C) Yerel eş potansiyel ile koruma yöntemi
D) Koruma sınıfı II olan donanım veya bu donanıma eşdeğer yalıtım ile koruma yöntemi

Açıklama: Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’nin 8. maddesine göre; alçak gerilim tesislerinde dolaylı temasa karşı koruma yöntemleri:

Beslemenin otomatik olarak ayrılması ile koruma,
• Koruma sınıfı II olan donanım kullanarak veya eşdeğeri yalıtım ile koruma,
• İletken olmayan mahallerde koruma,
• Topraklamasız tamamlayıcı yerel eş potansiyel kuşaklama ile koruma,
• Elektriksel ayırma ile koruma olarak gruplandırılabilir.
Cevap: B

15) Yer değiştirebilen işletme elemanlarının topraklama tesisatı en fazla hangi sürede yetkili teknik elemanlar tarafından muayene edilmelidir?

A) 3 ay       B) 6ay      C) 1 yıl         D) 2 yıl

Açıklama: Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre; çeşitli topraklama tesislerinin işletme dönemi içindeki muayene, ölçme ve denetlemelere ilişkin önerilen periyotlar aşağıda verilmiştir:

• Elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesisleri (enerji nakil ve dağıtım hatları hariç) için: 2 yıl

• Enerji nakil ve dağıtım hatları için: 5 yıl

• Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri için:

– Topraklamalara ilişkin dirençlerinin muayene ve ölçülmesi: 1 yıl

– Topraklama tesisleri ile ilgili diğer muayene, ölçme ve kontroller: 2 yıl

• Sabit olmayan tesisler için:

– Sabit işletme elemanları için: 1 yıl

– Yer değiştirebilen işletme elemanları için: 6 ay

• Parlayıcı, Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerleri ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük

kapsamındaki topraklama tesisleri ile ıslak ortamlarda çalışılan işyerlerindeki topraklama tesislerinin muayene, ölçme ve denetleme periyotları 1 yılı aşamaz.
Cevap: B

16) Elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin topraklama tesisatı en fazla hangi sürede muayene, ölçme ve denetlemeye tabi tutulmalı ve ölçüm sonuçları kaydedilmelidir?

A) 6 ay              B) 1 yıl               C) 2 yıl            D) 5 yıl

Cevap: C

17) Enerji nakil ve dağıtım hatlarının topraklamaları en fazla hangi sürede muayene, ölçme ve denetlemeye tabi tutulmalı ve ölçüm sonuçları kaydedilmelidir?

A) 6 ay            B) 1 yıl             C) 2 yıl             D) 5 yıl

Cevap: D

18) Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik gereğince 1. grup fen adamlarının öğrenim seviyesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) En az 3 veya 4 yıl yüksek öğrenim görenler
B) En az 2 yıllıkyüksektekniköğrenim görenler
C) Ortaokuldan sonra en az 4 veya 5 yıl mesleki ve teknik öğrenim görenler
D) En az lise dengi mesleki ve teknik öğrenim görenler

Açıklama: 11.11.1989 tarih ve 20339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmeliğin 3. maddesine göre; elektrik ile ilgili fen adamları, gördükleri teknik veya mesleki öğrenim seviyelerine göre aşağıdaki gruplara ayrılırlar:

• 1. Grup: En az 3 veya 4 yıl yüksek öğrenim görenler
• 2. Grup: En az 2 yıllık yüksek teknik öğrenim görenler ile ortaokuldan sonra en az 4 veya 5 yıl mesleki ve teknik öğrenim görenler
• 3. Grup: En az lise dengi mesleki ve teknik öğrenim görenler, lise mezunu olup bir öğrenim yılı süreyle Bakanlıkların açmış olduğu kursları başarı ile tamamlamış olanlar ile 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitimi Kanununun öngördüğü eğitim sonucu ustalık belgesi alanlar
Cevap: A

19) Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmeliğe göre bağlantı gücü 50 kVV’a kadar olan binaların elektrik iç tesis projesini hazırlamaya aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

A) 1. grup            B) 2. grup            C) 3. grup            D) 4. grup

Açıklama: Elektrik ile ilgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesine göre; 1. grup elektrikler ilgili adamaları;
Bağlantı gücü 50 kVV’a kadar olan binaların elektrik iç tesisi projesini hazırlama,
Bağlantı gücü 1500 kW (gerilimi 400 V’a kadar) elektrik iç tesislerinin yapımı,
Kendileri tarafından yapılan tesislerin muayene, bağlantı, ölçü ve kabulü için gerekli işlerin tamamlanması,
Bağlantı gücü 1500 kVV’a kadar (gerilimi 36 kV’a kadar) olan tesislerin işletme, bakımı ve ölçü, işlerinde yetkilidirler.

Cevap: A

20) Bağlantı gücü 1500 kW olan elektrik iç tesislerinin yapımına aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

A) 4. grup            B) 3. grup            C) 2. grup            D) 1. grup

Cevap: D

21) Aşağıdakilerden hangisi aralıksız  çalışan kaldırma makinelerinden biri değildir?

A) Palangalar      B) Elevatörler      C) Yürüyen merdivenler       D) Konveyörler

Açıklama: Bir mal veya ürünün bir yerden diğer bir yere taşınmasında veya kaldırılmasında kullanılan makinelere “kaldırma ve iletme makineleri” veya kısaca “transport makineleri” denir. Transport makineleri çalışma ilkelerine göre iki ana gruba ayrılmaktadır.
Cevap:  A

22) Aşağıdakilerden hangisi kaldırma makinesi değildir?

A) Krikolar          B) Sapanlar         C) Palangalar         D) Asansörler

Cevap: B

23) Üzerine halat sarılan tamburlarda alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi

yanlıştır?

A) Tamburun flanş genişliği sarılan halatın çapının 2,5 katı olmalı ve halat fırlamalarını önleyecek şekilde
yapılmalıdır.
B) Tamburyivleri ile kullanılan halatın çapı birbirine orantılı olmalıdır.
C) Halat tamburlarının ve millerinin veya motor bobinlerinin sökülmesinden önce kaldırma halatları,
tamburlar üzerinden çıkarılmalıdır.
D) Yük tutma elemanı en alt seviyede bulunduğu zaman, yivli tambur üzerinde en az üç sarım halat
kalmalıdır.

Açıklama: Tamburlarda alınacak güvenliktedbirleri şunlardır:

• Üzerine halat sarılan tamburların yanları flanşlı olmalıdır. Flanş genişliği sarılan halatın çapının 2,5 katı olmalı ve halat fırlamalarını önleyecek şekilde yapılmalıdır.
• Tamburyivleri ile kullanılan halatın çapı birbirine orantılı olmalıdır.
• Kaldırma makineleri ve araçların tamburları, kaldıracağı yüke ve kullanılacak halatın çap, nitelik ve sargı sayısına uygun olarak yapılmalı ve iki yanı gerekli yükseklikte faturalı olmalıdır.
• Halatın ucu tambura iyi bağlanmış olmalı ve yük tutma elemanı en alt seviyede bulunduğu zaman, yivli tambur üzerinde en az iki sarım halat bulunmalıdır.
• Elektrikle çalışan kaldırma makinelerinde belirtilen alt ve üst noktalar geçildiğinde, elektrik akımını otomatik olarak kesecek ve tamburun hareketini otomatik olarak durduracak bir tertibat bulunmalıdır.
• Halat tamburlarının ve millerinin veya motor bobinlerinin sökülmesinden evvel kaldırma halatları, tamburlar üzerinden çıkarılmalıdır.
• Maçuna tamburlarının boy ve çapları, yük halatını tek kat halinde sarabilecek durumda olmalı ve maçunaların kumanda kollarında, uygun kavrama tertibatı bulunmalıdır.
• El maçunaları, kaldırılacak en ağır yüke göre, kaldıraç kolu veya kolları üzerinde yapılacak baskı, adam başına 10 kilogramı geçmeyecek şekilde yapılmış olmalı, bunlara kaldıraç kolu bırakıldığında, yükü askıda tutabilmek için, tambur mili üzerine güvenlik mandalının oturacağı dişli bir kasnak veya aynı işi görebilecek otomatik sonsuz bir vida konulmalı ve yüklerinin indirilmesini ayar ve kontrol etmek için, birfren tertibatı bulunmalıdır.

Cevap: D

24) Kaldırma makinelerinin üzerine tel sarılan tamburlarının flanş genişliği, sarılan halatın çapının kaç katı

olmalıdır?

A) 4,5         B) 3,5         C)2,5          D) 1,5

Cevap: C

25) Aşağıdakilerden hangisi halatlarda oluşabilecek şekil bozukluklarından biri değildir?

A) Halatta sepetleşme oluşması               B) Halatta eklem oluşması

C) Halatta ezilme oluşması                      D) Halatta gam oluşması

Cevap: B

Yazı kaynağı : isgasistan.net

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler

Similar Posts

Bir cevap yazın