kuranda secde ayetleri hangi sayfada

kuranda secde ayetleri hangi sayfada bilgi90’dan bulabilirsiniz

TİLÂVET SECDESİ

TİLÂVET SECDESİ

İbn Hazm, el-Muḥallâ, V, 105-111.

Ebû Ca‘fer et-Tûsî, el-Mebsûṭ fî fıḳhi’l-İmâmiyye (nşr. M. Takī el-Keşfî), Tahran 1387, I, 113-114.

Ebû Bekir İbnü’l-Arabî, Aḥkâmü’l-Ḳurʾân, II, 829-833.

Kâsânî, Bedâʾiʿ, I, 179-194.

Muvaffakuddin İbn Kudâme, el-Muġnî (nşr. Abdullah b. Abdülmuhsin et-Türkî – Abdülfettâh M. el-Hulv), Riyad 1417/1997, II, 352-372.

Kurtubî, el-Câmiʿ, VII, 357-359; X, 63.

Nevevî, el-Mecmûʿ, III, 551-569.

Şehâbeddin el-Karâfî, eẕ-Ẕaḫîre (nşr. Saîd A‘râb), Beyrut 1994, II, 410-416.

Takıyyüddin İbn Teymiyye, Mecmûʿatü’l-fetâvâ (nşr. Âmir el-Cezzâr-Enver el-Bâz), Mansûre 1426/2005, XXIII, 83-105 (bu bölümün müstakil baskısı için bk. Sücûdü’t-tilâve meʿânîh ve aḥkâmüh [nşr. Fevvâz Ahmed Zemerlî], Beyrut 1426/2005).

İbnü’l-Murtazâ, el-Baḥrü’z-zeḫḫâr (nşr. Abdullah b. Abdülkerîm el-Cürâfî), San‘a 1409/1988, I, 342-345.

İbn Hacer el-Askalânî, Fetḥu’l-bârî (nşr. Ebû Kuteybe Nazar Muhammed el-Fâryâbî), Riyad 1426/2005, III, 439-454.

Bedreddin el-Aynî, ʿUmdetü’l-ḳārî (nşr. Abdullah Mahmûd M. Ömer), Beyrut 1421/2001, VII, 136-164.

İbn Âbidîn, Reddü’l-muḥtâr (nşr. Ali M. Muavvaz – Âdil Ahmed Abdülmevcûd), Beyrut 1415/1994, II, 575-597.

Muhammed b. Ahmed ed-Desûkī, Ḥâşiye ʿale’ş-şerḥi’l-kebîr (nşr. Muhammed İlîş), Beyrut, ts. (Dârü’l-fikr), I, 306-312.

Vehbe ez-Zühaylî, el-Fıḳhü’l-İslâmî ve edilletüh, Dımaşk 1405/1985, II, 109-127.

H. Yunus Apaydın, “Tilâvet Secdesi”, İlmihal, Ankara 2006, I, 352-354.

Fehd b. Abdülazîz el-Fâzıl, “Secedâtü’l-Ḳurʾân: Aḥkâm ve tevcîhât”, Mecelletü’l-buḥûs̱i’l-İslâmiyye, sy. 71, Riyad 1424-25/2004, s. 93-193.

“Sücûdü’t-tilâve”, Mv.F, XXIV, 212-233.

Beşir Gözübenli, “Tilâvet Secdesi”, İslam’da İnanç, İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi, İstanbul 1997, IV, 375-379.

Yazı kaynağı : islamansiklopedisi.org.tr

Kuran’da secde ayetleri hangi cüzlerdedir? | Sorularla Kuran-ı Kerim

Başta, tilâvet secdesi yapacak kişinin abdestli, üstünün başının temiz ve avret yerlerinin de örtülü olması şarttır. Tilâvet secdesi yapmak niyetiyle abdestli olarak kıbleye dönülür ve eller kaldırılmaksızın “Allâhüekber” diyerek secdeye varılır.

Üç kere “Sübhâne rabbiye’l-a‘lâ” denildikten sonra yine Allâhüekber diyerek kalkılır. Bu secdede aslolan, yüzün yere konulması, yani secde edilmesidir. Secdeye giderken ve kalkarken “Allâhüekber” ve secde esnasında “Sübhâne rabbiye’l-a‘lâ” denilmesi sünnettir. Aynı şekilde secdenin oturduğu yerden değil de, ayaktan yere inilerek yapılması, secde yapıp oturmak yerine ayağa kalkılması ve secdeden kalkarken “gufrâneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr” denilmesi müstehaptır.

Tilâvet secdesini hemen yerine getirmek mecburiyeti olmamakla birlikte, bu secdenin anlamına ve amacına uygun olan davranış, mümkünse secdenin hemen o anda yapılmasıdır. Meselâ, arabada giderken tilâvet secdesi yapması gereken kimse bunu ima ile yapabilir.

Bir toplulukta Kur’an okunurken secde âyeti okunmuşsa, Kur’an okuyan kişinin kendisi öne geçerek tilâvet secdesini topluca yaptırması güzel olur. Bu secde yapılırken kadınlarla aynı hizada durulmuş olması problem teşkil etmez. Fakat herkes istediği gibi, bulunduğu yerde tek tek de secde yapabilir.

Secde âyetinin namazda okunması durumunda tilâvet secdesinin nasıl yapılacağı hususunda öteden beri birçok görüş öne sürülmüş ve birtakım öneriler getirilmiştir. Genel olarak söylemek gerekirse, secde âyeti Alak sûresinde (96/19) olduğu gibi rek‘atın sonuna tesadüf ediyorsa, tilâvet secdesi namaz secdeleriyle yerine getirilmiş olur; namazdan sonra ayrıca tilâvet secdesi yapılmaz. Hatta Hanefî mezhebinde, niyet etmesi durumunda, yapacağı rükûun da tilâvet secdesi yerine geçeceği kabul edilmiştir. Secde âyetini okuduktan sonra okumaya daha devam edecekse tilâvet secdesine varıp kalkması gerekir. Âlimlerin bu görüşlerine rağmen, elimizde Hz. Peygamber’in namazda tilâvet secdesi yaptığına ilişkin sağlıklı bilgi bulunmadığı gibi, namazdaki kişiden ayrıca bir de tilâvet secdesi yapmasını istemek yukarıda ortaya konulan anlam ve amaç çerçevesi içerisinde tutarlı ve gerekli değildir. Çünkü namaza durmuş olan kimse, lisân-ı hâl ile, zaten yaratıcısına karşı bir muhalefet içerisinde olmadığını, aksine bir boyun büküş ve tevazu içerisinde olduğunu göstermekte ve ayrıca namaz gereği rükû ve secde yapmaktadır. Bu bakımdan, namaz esnasında yapacağı secdelerin aynı zamanda tilâvet secdesi görevi de göreceğini söylemek daha mâkul ve namaz disiplini bakımından daha uygun gözükmektedir.

Kaynak: İslam İlmihali 1, TDV Yayınları

Yazı kaynağı : www.kuranvemeali.com

Secde Ayeti Olan Cüzler Hangileridir?

Secde Ayeti Olan Cüzler Hangileridir?

Secde ayetleri Kur’anı Kerimde 14 cüzde geçmektedir. Tilavet secdesi yapabilmek için uygun ortam yoksa “Sem’ina et’ana gufraneke Rabbena ve ileykel masir” dedikten sonra okumaya devam edilir. Ve daha sonra tilavet secdesi yapılabilir. 

 Secde Ayeti Olan Cüzler Hangileridir?

 Kur’an- kerim okuma sırasında secde ayetleri geldiğinde, tilavet secdesi yapılmaktadır. Tilavet secdesi yapacak olan kişi ellerini kaldırmadan ‘ Allahü ekber’ diyerek secdeye gider. Ve 3 kez “Subhane Rabbiyel ala” dedikten sonra ayağa kalkar. Tilavet secdesi geçen cüzler ve ayetler

Nahl suresi 49. Ayeti 14. Cüz,

İsra suresi 107, ayet 15. Cüz,

Meryem suresi 58. Ayet 16. Cüz,

Hacc suresi 18. Ayet 17. Cüz,

Furkan suresinin 60. Ayeti 19. Cüz,

Neml suresi 25. Ayet 19. Cüz,

Secde suresi 15. ayet, 21. Cüz,

Sad suresi 24. Ayet 23. Cüz,

Fussilet suresi 37. Ayet, 24. Cüz,

Necm suresi 62. Ayet, 27. Cüz,

İnşikak suresi 21. Ayet, 30. Cüz,

Alak suresinin 19. Ayeti de 30. Cüzde bulunur. Okuma sırasında secde ayetine gelindiğinde tilavet secdesi yapılması gerekmektedir.

Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler

Yorum yapın