zevk suyu gelince oruc tutulurmu

zevk suyu gelince oruc tutulurmu bilgi90’dan bulabilirsiniz

İhtilam olmak (rüyalanmak) orucu bozar mı?

İhtilam olmak (rüyalanmak) orucu bozar mı?

Ramazan ayı içerisinde orucu bozan şeyler nelerdir sorusu müslümanlar tarafından en sık araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Orucu bozan şeyler arasında bilerek isteyerek niyetli olduğu halde yemesi içmesi, cinsel ilişkiye girmesi gibi durumlar orucun bozulmasına yol açar. Peki ihtilam olmak (rüyalanmak) orucu bozar mı?

İhtilam nedir, neye denilir?

İhtilam kelimesi sözlük anlamı başka olmasına karşın dini kavram olarak bakıldığı takdirde buluğ yani ergenlik çağına ulaşmış yetişkin erkek veya kadının uykusu sırasında cinsel tatmin yasamasına yani orgazm olmasına verilen isimdir.

İhtilam orucu bozar mı?

Tirmizi’ye göre orucu üç şey bozmamaktadır. Bunlar kan aldırmak, kusmak ve ihtilam olmaktır. Önemli olan husus kişinin oruçlu iken gün içerisinde cinsel ilişkiye girmemesidir. Veya oruçlu iken gün içinde mastürbasyon yapmamasıdır. Oruçlu iken gün içinde kişinin bunları yapması kesinlikle caiz değildir ve orucu sıkıntıya düşüren hal ve durumlardır. Hatta direk tutulan orucun bozulmasına sebebiyet vermektedir. Fakat gün ağarana kadar, yani imsak vaktine kadar gece uyurken kendiliğinden gerçekleşen cinsel tatmin, orgazm hallerinde kişinin orucu bozulmamaktadır. İhtilama halk dilinde rüyalanma ismi de verilmektedir.

Kişinin ihtilam halinden sonra gusül abdesti alması ve iyice temizlenmesi gerekmektedir.

Oruçlu kişi oruçlu olduğunu unutup gün içinde cinsel tatmin duygusunu yaşamışsa yine orucu bozulmamaktadır.

Kişi oruç halinde iken bilerek ve isteyerek eşiyle cinsel münasebette bulunduysa ve bu ilişki sonucunda cinsel açıdan tatmin yaşadıysa yine orucu bozulmaktadır. Ve bu oruç bozulma durumunda kefaret de gerekmektedir.

Meni gelmesi haline oruç bozulur mu?

Meni yani halk dilinde zevk suyu gelmesi durumunda kişinin gün içinde tuttuğu oruç bozulmamaktadır. Fakat bunu bilerek ve isteyerek yapmış ise kişinin sevabı azalır ve hem orucunu hem de sevabını riske sokar. İnsan her hali ile orucunu tutmalıdır. Eline, diline, beline hakim ol sözü bu gibi durumlarda geçerli bir sözdür.

Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

Oru�luyken zevk suyu gelirse oru� bozulur mu?

Oru�luyken zevk suyu gelmesi oru� bozulur mu?

Mezi\’nin çıkması orucu bozmaz

Mezi\'nin çıkması orucu bozmaz

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

Kendilerinden meninin çıkmamasından emîn olmaları şartıyla, Ramazan ayının gündüzünde) karı-kocadan her birinin diğeriyle oynaşıp şakalaşması câizdir.

Nitekim Âişe’den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir:

کَانَ النَّبیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یُقَبِّلُ وَیُبَاشرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَکَانَ أَمْلَکَکُمْ لإِرْبهِ. [ رواه البخاری ومسلم ]

“Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- oruçlu olduğu halde (eşini) öper ve eliyle (onun tenine) dokunurdu.Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- sizin içinizde şehvetine en hâkim olanınızdı.” (Buhârî; hadis no: 1927. Müslim; hadis no:1106)

Bir erkek hanımıyla oynaşıp şakalaştığı zaman veya cinsel ilişkiye girmeksizin onun tenine dokunduğu zaman mutlaka şu iki durumdan birisi olur:

Birinci durum:

Erkeğin, hanımıyla olan bu oynaşmasından veya tenine dokunmasından kendisinden meninin çıkmasıdır ki bu durumda onun orucu bozulur.Menisi çıktığından dolayı orucunu kaza etmesi gerekir.

İmam Nevevî -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

“Bir erkek, hanımını öperse veya fercinin dışında bir yerine penisiyle dokunursa veyahut da eliyle bir kadının tenine dokunur da kendisinden meni çıkarsa, orucu bozulur, meni çıkmazsa orucu bozulmaz.

“el-Hâvî” kitabının yazarı ile diğer âlimler; cinsel ilişkiye girmeksizin eşinin tenine dokunan ve bundan dolayı kendisinden meni çıkan kimsenin orucunun geçersiz olduğu konusunda âlimlerin oybirliğine vardığını nakletmiştir.” (el-Mecmû’; c: 6, s: 349)

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn de -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

“Bir erkek, eşine, ister eliyle dokunsun, ister onu öpsün, isterse oununla cinsel ilişkiye girmeksizin sadece onun fercine dokunsun, eğer böyle yapmakla kendisinden meni çıkarsa, orucu bozulur, meni çıkmazsa bununla orucu bozulmaz.” ((eş-Şerhu’l-Mumti’; c: 6, s: 388)

İkinci durum:

Erkeğin, hanımıyla olan bu oynaşmasından veya tenine dokunmasından kendisinden mezinin çıkmasıdır ki bu durumda onun orucu bozulmaz.

Değerli âlim Abdulaziz b. Baz -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

“Erkeğin oruçlu olduğu halde hanımını öpmesi, onunla oynaşıp şakalaşması ve cinsel ilişkiye girmeksizin onun tenine dokunması, bütün bunlar câizdir ve bunlarda bir sakınca yoktur.Çünkü Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- oruçlu olduğu halde eşini öper ve eliyle eşinin tenine dokunurdu.Fakat bir kimse, hemen şehvetleniyorsa ve Allah Teâlâ’nın haram kıldığı şeye düşmekten endişe ediyorsa, böyle yapması çirkin görülmüştür.Eğer erkek, bu hareketten sonra kendisinden meni gelirse, geri kalan günü oruç tutması (orucuna devam etmesi) ve o günü kaza etmesi gerekir.İlim ehlinin büyük çoğunluğuna göre kendisine keffâret gerekmez.

Meziye gelince, âlimlerin iki görüşünden en doğru olanına göre, mezinin çıkmasıyla oruç bozulmaz.Zirâ aslolan; orucun kalıcı olması ve bozulmamasıdır. Çünkü meziden sakınmak, insana meşakkat verir. Başarı, Allah Teâlâ’dandır.” (Abdulaziz b. Baz Fetvâları; c: 15, s: 315)

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’e -Allah ona rahmet etsin-:

“Oruçlu olduğu halde hanımıyla oynaşıp şakalaştıktan sonra kendisinden mezi çıkan erkeğin orucunun hükmü nedir?

Diye sorulduğunda o şöyle cevap vermiştir:

“Bir erkek hanımıyla oynaşıp şakalaştıktan sonra kendisinden mezi çıkarsa, orucu geçerlidir.Bizim ilim ehlinin görüşlerinden tercih ettiğimiz görüşe göre kendisine bir şey gerekmez.Çünkü mezinin çıkmasıyla,orucun bozulduğuna dâir hiçbir delil yoktur ve mezinin, meni ile kıyaslanması doğru değildir.Çünkü mezi, meni gibi değildir.Bu tercih ettiğimiz görüş, İmam Şâfiî ve İmam Ebû Hanife’nin görüşleridir. Şeyhuslislâm İbn-i Teymiyye de -Allah ona rahmet etsin- bu görüşü tercih etmiştir.

“el-Furû'” adlı kitabın yazarı şöyle demiştir:

“Bu, daha açık ve daha belirgin olan görüştür.”

“el-İnsaf” kitabının yazarı şöyle demiştir:

“Bu, doğru olan görüştür.” (Mecmû’u Fetâvâ İbn-i Ueymîn; c: 19, s: 236)

Bu konuda daha faydalı bilgi için (37715) nolu sorunun cevabına bakınız.

İkincisi:

Kendisinden çıkan meni mi, yoksa mezi mi diye bir kimseye böyle biri durum karmaşık geldiği zaman, genellikle çıkan bu sıvı mezidir.Çünkü oynaşıp şakalaşmadan sonra çıkan sıvı, mezidir ve şüphelenmekle orucun bozulduğuna hükmedilemez.

Web sitemizde mezi ile meni arasındaki farkın açıklaması (99507) ve (2458) nolu soruların cevaplarında geçmişti.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Yazı kaynağı : islamqa.info

Zevk Suyu Orucu Bozar M�

Zevk Suyu Orucu Bozar M�

Zevk Suyu Orucu Bozar M�, Zevk suyu genelde �ehvet hallerinde erkeklik organ�ndan ��kan iki s�v� vard�r. Bunlardan birine meni di�erine mezi denir. Meni, �ehvetin doru�una f��k�rarak ��kar. Mezi ise �ehvetten �nce ve sonra s�z�nt� halinde olur. Meni ve mezi gerek yap� gerekse i�lev olarak farkl� s�v�lard�r. Mezi, meninin ge�i� yolunu kayganla�t�rma ve temizleme g�revini yapar. Meninin daha kolay f��k�rmas�n� sa�lar ve spermlerin temiz bir �ekilde hedeflerine ula�mas�n� sa�lar. Sadece �p��mek yada ok�amakla gus�l abdesti gerekmez. Gus�l abdestini gerektiren durum ya cinsel ili�ki veya cinsel ili�ki olmasa da bo�alma meydana gelmesidir. Nefsine g�venemeyen kimsenin han�m�n� �p�p ok�amas� da mekruhtur. Ancak meni gelerek orucun bozulma ihtimali de vard�r.

�p��me yada ok�ama hallerinde bo�alma olmaz da, �ehvetten dolay� sadece zevk suyu halinde kayganla�t�r�c� su gelirse gus�l abdesti almak gerekmez. Bundan dolay� sadece abdest bozulur. Bazen bir ak�nt�n�n gusl� m�, yoksa sadece abdest almay� m� gerektirdi�ini anlamal�y�z. ��in i�ine evham da girince anla��l�yor ki, idrar mahallinden gelen ak�nt�n�n gus�l gerektirmesi i�in “�iddetle ve �ehvetle” gelmesi gerekir. Yava��a ve zevksizce gelen �z�r s�z�nt�lar� gusl� gerektirmez. Bu ak�nt�lar idrar cinsinden say�lan, �o�u zaman da cinsel konular�n hayalinden sonra gelen ak�nt�lard�r. Varsa abdesti bozar, ancak gusl� gerektirmez. Bu durumda �slanan zemin y�kan�r, abdest al�n�p namaz k�l�n�r.

Yazı kaynağı : www.nazarduasi.gen.tr

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler

Yorum yapın