vücuttan kan akarsa oruç bozulur mu

vücuttan kan akarsa oruç bozulur mu bilgi90’dan bulabilirsiniz

Burun kanaması oruç bozar mı, kaza gerekir mi? Oruçluyken burundan kan akması orucu bozar mı?

Burun kanaması oruç bozar mı, kaza gerekir mi? Oruçluyken burundan kan akması orucu bozar mı?

Burun kanaması orucu bozar mı sorusu Ramazan ayı içerisinde en fazla araştırma konusu olan cümleler arasında yer almaya devam ediyor. Ramazan ayının başlaması ile orucu bozan şeyler araştırılmaya devam ediyor. Peki Burun kanaması orucu bozar mı? Oruçluyken burunun kanaması orucu bozar mı? İşte merak edilen o sorunun yanıtı…

BURUN KANAMASI ORUCU BOZAR MI?

Bazı dini kaynaklar dikkate alınırsa bu konunun detaylara göre farklılık gösterebileceği ele alınmıştır. Eğer kanın oruçlu kişinin midesine irade dışında kaçması gibi bir durum yaşanırsa, oruç bozulmaz. Bu hususa dayanak olarak şu ayet-i kerime örnek teşkil edebilir;

“Allah, hiç kimseye gücünün üstünde bir şey yüklemez. (Herkesin) kazandığı (iyilik) lehine ve işlediği (kötülük) ise aleyhinedir! Rabbimiz, eğer unuttuk veya hata yaptıysak, bizi hesaba çekme.”(Bakara Sûresi: 286) Ancak, kanın boğaza kaçmadan ağızdan dışarı atılması gibi bir durum mümkünse ve bu durum bilinçli olarak uygulanmamışsa, oruç bozulabilir. Mideye kan gitmesi durumu orucu bozabilmektedir. İç huzursuzluk yaşanması durumunda Ramazan’ın hemen ardından kaza orucu tutulabilir.

Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

Vücuttan kan akması orucu bozar mı? Kan akması, burun-diş-dil kanaması, el kesmesi orucu bozar mı?

Vücuttan kan akması orucu bozar mı? Kan akması, burun-diş-dil kanaması, el kesmesi orucu bozar mı?

Burun kanaması, el kesilmesi, diş kanaması gibi durumlar Ramazan ayı boyunca sık sorulan sorular arasında yer alıyor. Darbe sonucu vücudun kanaması olağan bir durumdur ve bu durumun orucu bozmaya sebebiyet verip vermediği merak ediliyor. Sinüzit hastalığı, sıcak hava gibi durumlar da burun kanamasına neden olabilir. Peki, vücuttan kan akması orucu bozar mı? Burun-diş kanması, el kesmesi orucu bozar mı?

BURUN KANAMASI ORUCU BOZAR MI?

Burun kanamasının şekli orucun bozulup bozulmayacağını belirlemektedir. Kasten kanın yutulması durumunda oruç bozulur. Bilmeyerek veya unutarak yeme içme durumunda oruç bozulmaz. Bu kural kan için de geçerlidir.

Bilmeyerek veya istemeyerek kanın mideye ulaşması durumunda oruç bozulmaz. Oruç tutan kişinin burnu kanadığı zaman pamukla engellemelidir. Buruna pamuk tıkamanın oruç açısından herhangi bir mahsuru yoktur. Su ile temizlerken kasten suyu yutmak orucu bozar. Kanama sonucu bayılma meydana geldiği zaman da oruç bozulmaz. Ancak hasta acil bir durumdaysa ilaç verilir ve hasta Ramazan sonunda bu orucunu kaza eder.

VÜCUTTAN KAN AKMASI ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın verdiği orucu bozan durumlar bilgisine göre burun kanamasının orucu bozup bozmadığı hakkında bir detay yer almamaktadır.

Diş kanaması orucu bozmaz. Ancak çıkan kan, karıştığı tükürüğe eşit veya daha fazla olursa yutulması hâlinde oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir. Daha az miktarda olan kan ise dikkate alınmaz (Haddâd, el-Cevhera, I, 173).

Oruçlunun bedenindeki yaradan çıkan kanın oruca bir zararı olmaz ve bununla oruç bozulmaz. Fakat âlimler arasında özellikle hacamat konusunda görüş ayrılığı meydana gelmiştir. Ancak bu konuda tercihli olan görüş; Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-‘den gelen hadis gereği, hacamatın orucu bozduğudur.rent a car 34

Nitekim Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

“Hacâmât yapan da, yaptıran da orucunu bozmuştur.”(Ebu Davud, hadis no: 2367. İbn-i Mâce, hadis no: 1679. Elbânî, ‘Sahih-i Ebî Davud’, hadis no: 2074’de hadisin sahih olduğunu belirtmiştir.)

Değerli âlim Abdulaziz b. Baz’a -Allah ona rahmet etsin-:

“Bir insan oruçlu iken kendisinden kan gelirse, orucunu bozması mı, yoksa orucunu tamamlaması mı gerekir?”

Diye sorulmuş, bunun üzerine o şöyle cevap vermiştir:

“Oruçludan kan gelmesinin oruca bir zararı olmaz. Ancak hacamat yaptırmışsa, bu hükmün dışındadır. Çünkü bu konuda doğru olan görüşe göre hacamat yaptırmakla oruç bozulur. Ancak hacamat konusunda âlimler arasında görüş ayrılığı vardır. Fakat bu konuda doğru olan görüşe göre hacamat yaptırmakla oruç bozulur.

Yazı kaynağı : www.gazetevatan.com

Kan akmas� orucu bozar m�? Bir yerimiz kanarsa oru� bozulur mu?

Kan akmas� orucu bozar m�? Bir yerimiz kanarsa oru� bozulur mu?

Ramazan ay�nda oru� ibadetini yerine getiren vatanda�lar, v�cudun herhangi bir yerinde kanama olmas� durumunda oru�lar�n�n bozulup bozulmayaca��n� merak ediyorlar. Oru�ken v�cutta meydana gelen baz� durumlar orucun bozulmas�na neden olabilmektedir. Peki Bir yerimiz kanarsa oru� bozulur mu? Kan akmas� orucu bozar m�? ��te Diyanet’in konuyla ilgili a��klamas�

B�R YER�M�Z KANARSA ORU� BOZULUR MU?

Diyanet’ten al�nan bilgilere g�re oru�lunun bedenindeki yaradan ��kan kan�n oruca bir zarar� olmaz ve bununla oru� bozulmaz.

Ancak, kan�n bo�aza ka�madan a��zdan d��ar� at�lmas� gibi bir durum m�mk�nse ve bu durum bilin�li olarak uygulanmam��sa oru� bozulabilir.

KAN AKMASI ORUCU BOZAR MI?

V�cuttan kan akmas� farkl� nedenlerden dolay� meydana gelebilir. Bu kanamalar ki�i oru�lu oldu�u zamanda meydana gelirse ki�inin orucunu bozmaya sebebiyet veren durumlar�n aras�nda yer almaz. Bu y�zden ki�i kan akmas�n�n ard�ndan da orucunu tutmaya devam edebilir.

BURUNDAN NE KADAR KAN GEL�RSE ORU� BOZULUR?

Burundan kan akmas� meydana geldi�inde ki�iler akan kan�n miktar�n�n orucun bozulmas� �zerinde etkisi olup olmad���n� da merak eder. Bu sorunun cevab� da diyanet taraf�ndan a��k bir �ekilde belirtilmi�tir. Kan akmas� ki�inin elinde olan bir durum de�ildir.

Burun kanamas�, kendili�inden ya da bir darbe sonucu meydana gelebilir. Burun kanamas� nedeniyle oru� bozulmaz.

Burundan akan kan�n miktar� da orucun bozulup bozulmamas� �zerinde etkili de�ildir. Az kan da aksa �ok fazla miktarda an da aksa oru� bozulmayacakt�r.

ORU�LUYKEN BURUN KANAMASI KAZA GEREKT�R�R M�?

Oru�luyken ki�inin kendili�inden ya da darbe sonucu ya�ad��� burun kanamas� orucun kaza edilmesine sebep olmaz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken iki nokta vard�r.

Diyanetten yap�lan a��klamaya g�re e�er burundan akan kan oldu�u gibi d��ar� akarsa oru� bozulmaz. Fakat baz� durumlarda burun kanamas� s�ras�nda akan kan genizde ya da a��zdan mideye ula�abilir.

E�er ki�i burundan akan kan� bo�az�ndan mideye inmeden t�k�rme yolu ile d��ar� atarsa orucu bozulmaz. Ama kan bir damla dahi olsa bo�azdan ge�erse ki�inin orucu bozulur.

Bu y�zden ki�i bu durumu ya�ad�ktan sonra orucunun ertesinde bug�n� kaza olarak tekrar tutmal�d�r. Bunun yan� s�ra burundan akan kan sonucu ki�iye ila� verilmesi ya da takviye i�ne yap�lmas� da ki�inin orucunun bozulmas� i�in yeterli bir sebeptir.

D�� KANAMASI ORUCU BOZAR MI?

Diyanet ��leri Ba�kanl���’ndan al�nan bilgilere g�re di� kanamas� orucu bozmaz. Ancak ��kan kan, kar��t��� t�k�r��e e�it veya daha fazla olursa yutulmas� h�linde oru� bozulur ve kaza edilmesi gerekir. Daha az miktarda olan kan ise dikkate al�nmaz.

Yazı kaynağı : www.star.com.tr

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler