tutmadığın orucun kefareti kimlere verilir

tutmadığın orucun kefareti kimlere verilir bilgi90’dan bulabilirsiniz

Ramazan Ayı Sıkça Sorulan Sorulan Sorular

……

LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR VAKFI

Turgutlu Sokak No: 30
Gaziosmanpaşa / ANKARA

……

Yazı kaynağı : www.losev.org.tr

Oru� kefareti (fidye) karde�e verilir mi? Oru� fidyesi kimlere verilir, kimlere verilmez?

Oru� kefareti (fidye) karde�e verilir mi? Oru� fidyesi kimlere verilir, kimlere verilmez?

Ramazan ay�nda bir hastal�k veya ya�l�l�k nedeniyle oru� tutamayan M�sl�manlar�n tutamad��� oru�lara kefaret olarak �dedi�i bedele fidye denir. Oru� fidyesi, t�pk� fitrede oldu�u gibi onlar� verecek ki�inin bakmakla y�k�ml� olmad��� yoksul M�sl�manlara verilir. Buna g�re; Oru� fidyesi kimlere verilir, kimlere verilmez? Oru� kefareti (fidye) karde�e verilir mi?

F�DYE NED�R, HANG� DURUMLARDA GEREK�R?

Fidye, bir kimseyi bulundu�u s�k�nt�l� durumdan kurtarmak i�in �denen bedel demektir. Din� bir terim olarak ise, oru� ibadetinin eda edilememesi sebebiyle veya hac ibadetinin edas� s�ras�nda i�lenen birtak�m kusurlar�n giderilmesi i�in �denen maddi bedeli ifade eder.

Kur’an-� Kerim’de, “Oru� tutmaya g�� yetiremeyenler, bir yoksul doyumu fidye �der.” (Bakara, 2/184) buyrulmaktad�r. Buna g�re ihtiyarl�k ve �ifa �midi olmayan bir hastal�k sebebiyle oru� tutamayan kimse, daha sonra bu oru�lar� kaza etme imk�n� bulamazsa, her g�n�ne kar��l�k bir fidye �der.

�te yandan ��fi�lere g�re Ramazan ay�n�n kaza borcu herhangi bir mazeret olmaks�z�n yerine getirilmeden, �teki Ramazan gelecek olursa, kaza borcuna ilaveten bir de fidye �deme y�k�ml�l��� ortaya ��kar.

��fi� mezhebinde fidye �deme y�k�ml���n�n ortaya ��kt��� bir di�er mesele de gebe ve emzikli kad�nlarla ilgilidir. Emzirme ve hamilelik sebebiyle �ocu�unun sa�l��� hakk�nda endi�e duyan annelerin, oru� tutamad�klar� g�nleri hem kaza etmeleri hem de fidye vermeleri gerekir. Fakat �ocuk hakk�nda de�il de kendileri hakk�nda endi�e ederlerse o zaman sadece kaza gerekir.

ORU� FIDYESI KIMLERE VERILEBILIR?

Oru� fidyesi, t�pk� f�t�r sadakas�nda oldu�u gibi onlar� verecek ki�inin bakmakla y�k�ml� olmad��� yoksul m�sl�manlara verilir.

F�t�r sadakas� ve oru� fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan do�rudan ya da dolayl� olarak yararlanmamas� esast�r. Zek�t i�in de ayn� kural ge�erlidir.

Bu sebeple bir kimse zek�t�n�, f�t�r sadakas�n� ve fidyesini kendi us�l (�st soy) ve f�r�una (alt soy) veremez. Us�l, bir kimsenin anas�, babas�, dede ve nineleri; f�r� ise, �ocuklar�, torunlar� ve onlar�n �ocuklar�d�r.

Yine, bir kimse han�m�na zek�t, fitre ve fidyesini veremeyece�i gibi, han�m� da kocas�na bunlar� veremez.

Oru� fidyesi ve f�t�r sadakas�n� vermek durumunda olan kimsenin bunlardan do�rudan ya da dolayl� olarak yararlanmamas� esast�r. Zek�t i�in de ayn� kural ge�erlidir.

Fidye, zekat verilen ki�ilere verilebilir. Yani bireyin kendi torunu veya �ocu�una fidye vermesi m�mk�n de�ildir. Bunun yan�nda dedeye, anneye, babaya, b�y�k anneye, toruna, han�ma, evlada fitre verilmez. E�er gelin, damat, kay�nvalide, kay�npeder, �vey �ocuk ve kay�nbirader gibi kan ba�� olmayan akrabalar fakir ise onlara verilebilir. Hala, day�, amca, teyze gibi kan ba�� olan akrabalara fitre vermek daha �ok sevapt�r.

ORU� KEFARET� (F�DYE) KARDE�E VER�L�R M�?

Karde�, teyze, day�, amca, hala ve onlar�n �ocuklar�, gelin, damat, kay�npeder ve kay�nvalide gibi akrabalar zengin de�illerse kendilerine zek�t, fitre ve fidye verilebilir (Zeyla�, Teby�n, I, 301).

F�DYE 2022 NE KADAR?

Fitre bedeli her y�l oldu�u gibi bu y�l da Diyanet ��leri taraf�ndan a��kland�. Fitre ve oru� fidyesi Diyanet ��leri Ba�kanl��� taraf�ndan g�nl�k 40 TL olarak belirlenmi�tir fakat durumu yerinde olan M�sl�manlar daha fazla da verebilir.

Fidye ve fitre miktarlar� hesaba referans �cret olarak temelde ayn� rakamlard�r. Ancak Fitre her hal�karda 1 birim �denirken fidye ise elinde olmayan nedenlerle tutamad��� oru� g�n� say�s� ile �arparak �deyece�i miktard�r.

Yazı kaynağı : www.star.com.tr

Oru� kefareti kimlere verilir? Kimlere fitre verilir, kimlere fitre verilmez?

Oru� kefareti kimlere verilir? Kimlere fitre verilir, kimlere fitre verilmez? (11 May�s �ar�amba)

Fidye Nedir, Kimlere Verilir? Oruç Fidyesi Ne Demektir, Ne Kadar Verilir?

Fidye Nedir, Kimlere Verilir? Oruç Fidyesi Ne Demektir, Ne Kadar Verilir?

Fidye Nedir, Kimlere Verilir? Oruç Fidyesi Ne Demektir, Ne Kadar Verilir?

Fidye Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre, bir kişiyi içinde bulunmuş olduğu sıkıntılı durumlardan kurtarmak amacı ile ödenen bedel şeklinde tanımlanır. Dinî bir terim olarak bakıldığında ise, oruç ibadetinin gerçekleştirilememesi nedeniyle ya da hac ibadetinin gerçekleştirilmesi esnasında işlenen birtakım hataların giderilmesi amacı ile ödenen maddi nitelikteki bedeli ifade eder.

Oruç Fidyesi Ne Demektir?

Kur’an-ı Kerim içerisinde Oruç tutmaya gücü yetmeyen kişilerin bir yoksulu doyuracak kadar fidye ödemesi gerektiği söylenmektedir. Buna oruç fidyesi adı verilir. Bu duruma göre ihtiyarlık ve şifa umudu olmayan herhangi bir hastalık nedeniyle oruç tutamayan kişiler, daha sonra bu oruçların kaza edilme imkânını bulamaz ise, her gününe karşılık olarak bir fidye öder.

Bununla birlikte Şâfiîlere göre ise Ramazan ayının kaza borcu kapsamında herhangi bir mazeret olmadan yerine getirilmeden, sonraki Ramazan gelecek olur ise, kaza borcuna ilave olarak bir de fidye ödeme sorumluluğu ortaya çıkar.

Oruç Fidyesi Kimlere Verilebilir?

Oruç fidyesi, tıpkı fıtır sadakası kapsamında olduğu gibi bunları vermesi gereken kişinin bakmakla sorumlu olmadığı yoksul olan Müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ile birlikte oruç fidyesini vermek durumunda bulunan kişiler bunlardan direkt olarak veya dolaylı olarak faydalanmaması temel esastır. Zekât için de bu kural geçerliliğini korumaktadır. Bu nedenle bir kişi zekâtını, fidyesini ve fıtır sadakasını kendi üst soyuna ve alt soyuna veremez.

Oruç Tutmayan Kişi Ne Kadar Fidye Öder?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yapmış olduğu açıklama kapsamında yapılmış olan değerlendirmeler sonucunda Fıtır Sadakasının, Müslüman olan toplumların nerdeyse bütününe yakın olan bir kesimi tarafından verilmekte olması göz önüne alınarak, mevcut haldeki sosyo-ekonomik hayat koşulları ve bir kişinin günlük minimum gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak fideye miktarının belirlenmesi gerekir. Bir fidye, bir kimseyi bir gün doyuracak kadar yiyecek miktarı ya da bunun ücretidir.

Yazı kaynağı : www.cnnturk.com

Fidye ne kadar 2022? Oruç fidyesi kime, ne zaman verilir? (Diyanet fidye miktarı)

Tutulamayan ramazan orucunun fidyesi, ne zaman ve kimlere verilir?

Tutulamayan ramazan orucunun fidyesi, ne zaman ve kimlere verilir?

Değerli kardeşimiz,

Fidyeler, yalnız bir fakire verilebileceği gibi, birden fazla fakirlere de verilebilir. Ramazan içinde verilebileceği gibi, evvelinde veya sonunda da verilebilir.

Fidye, zekât verilen kişilere verilir. Bu bakımdan kişi çocuğuna veya torununa fidye veremez.

Oruç tutma gücünde olmayan kimse, fidye verebilecek kadar zengin de değilse, yapacağı iş, Allah`tan af ve mağfiret dilemektir. Fidye vermek mecburiyeti, onun üzerinden kalkmıştır.

Bir kimse fidyesini verse, sonrada oruç tutabilecek duruma kavuşsa, evvelâ verdiği fidyelerle yetinemez, tutamadığı oruçları kaza gerekir. Bu durumda; kaza etmeden ölürse, oruç borcunun ödenmesi için varislerine vasiyette bulunması gerekir. Sıhhatine kavuşmadan vefât edecek olsa verdiği fidyeler kâfi gelir, vasiyette bulunması gerekmez.

İbâdetlerden oruç hakkındaki fidye, ayetle sabittir:

Ayetten de anlaşılacağı gibi; hastalar ve yolcular, oruçlarını daha sonra kaza edebilirler. İhtiyarlık ve devamlı hastalık gibi sebeplerle daha sonra kaza etme imkanı bulamayanlar ise fidye verirler.

Fidye, bir fakiri bir gün doyurmak demektir. Bir Müslümanın böyle mazeretlerden dolayı hayattayken tutamadığı ve fidyesini de ödemediği oruç borcu varsa; öldüğünde, malından, tutamadığı oruçlar kadar fidye verilmek suretiyle borcundan kurtarılır. İşte bu ameliyeye ıskât-ı savm denir.

İki üç yıl önce tutamadığınız oruçların fidyesini şimdi de verebilirsiniz.

İlave bilgi için tıklayınız:

– Kendilerine Zekât Düşüp Düşmeyen Kimseler (Zekât Kimlere Verilir?)

Selam ve dua ile…
Sorularla İslamiyet

Yazı kaynağı : sorularlaislamiyet.com

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler

Yorum yapın