türkiye tarım kredi kooperatifleri ne iş yapar

türkiye tarım kredi kooperatifleri ne iş yapar bilgi90’dan bulabilirsiniz

Hedef ve İlkelerimiz – Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hususunda Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü (Tarım Kredi) olarak veri sorumlusu sıfatıyla Kanunun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

Tarım Kredi Kooperatifleri, çalışanlarıyla birlikte, bir milyonun üzerindeki çiftçi ortaklarımızın tarımsal faaliyetlerinde kullanmak üzere her türlü ihtiyaçlarını sağlayarak üretimlerine katkıda bulunmayı, kooperatifçilik ilkeleri çerçevesinde dayanışmayı ve Türk tarımı ile ekonomisine hizmet etmeyi amaçlayan, 1581 Sayılı Kanuna göre kurulmuş her biri ayrı tüzel kişiliği haiz 1 Merkez Birliği, 17 Bölge Birliği ve birim Kooperatiflerle hizmet veren özel hukuk tüzel kişisidir. Üye ortaklarının her türlü tarımsal girdi, ayni ve/veya nakdi kredi ihtiyacını sağlayan ve bununla birlikte 1581 sayılı Kanunun 3. maddesindeki amaç ve çalışma konularını ifa eden bir kurumdur.

Tarım Kredi, sizlere ait kimlik, iletişim, özgeçmiş, hukuki işlem, müşteri işlem, lokasyon, kamera görüntüleri, risk yönetimi bilgisi, finans, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar, demografik bilgiler, eğitim seviyesi ve gelir seviyesi bilgilerinizi; Kurumumuzla hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, Korbis uygulaması, elektronik posta, başvuru formları araçları üzerinden, Kurumumuz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda otomatik olarak ve; KVKK’nın 5/2(a) maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi, KVKK’nın 5/2(c) maddesinde belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, KVKK’nın 5/2(ç) maddesinde belirtilen kurumumuzun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi, KVKK’nın 5/2(d) maddesinde belirtilen ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, KVKK’nın 5/2(e) maddesinde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve 5/2(f) maddesi uyarınca İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak;

Tarım Kredi, yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızanıza ihtiyaç duyabilmektedir. KVKK’nın 6/2. maddesi uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak ortaklık/üyelik sonucu Kooperatiflerde bulunan bilgileriniz sizlere en uygun hizmetin sunulabilmesi maksadıyla KVKK’nın 5/1. maddesi uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine pazarlama, davranış analizleri, üye alışkanlıklarınıza yönelik kişisel verileriniz,

amaçlarıyla işlenmektedir.

Ayrıca, üyemiz olmasanız dahi, bankacılık ve Kooperatifçilik mevzuatına göre bir risk grubuna kullandırılacak kredi sınırlarının tespiti için dahil olacağınız risk grubunun belirlenebilmesi, izlenebilmesi, raporlanabilmesi, kontrol edilmesi amacıyla Teşkilatımızca kişisel verileriniz işlenebilmektedir. Bunların yanı sıra, risk grubu kapsamına girecek diğer gerçek ve tüzel kişiler T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca belirlenir.

Kişisel verileriniz; Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metninin 1. maddesinde yer alan amaçlar ve hukuki sebeplerle, 1581 sayılı Kanun, Kooperatifler Kanunu, Bankacılık Kanunu madde 73/4’te düzenlenen finansal kuruluşlara; AssisTT Çağrı Merkezi, Bereket Sigorta A.Ş., Biotekno (JET SMS Mesaj Servisi), Gelir İdaresi Başkanlığı Servisleri, Gübretaş, Kamu İhale Kurumu (Elektronik Kamu Alımları Platformu), PTT, Cumhurbaşkanlığı, E-Devlet kapısı hizmetleri, EBYS, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi, Adres Kayıt Sistemi, Çiftçi Kayıt Sistemi, Hayvan Bilgi Sistemi, Bitki Koruma Ürünleri Sistemi, Gübre Takip Sistemi, T.C. Ziraat Bankası, Tareks, TK Birlik A.Ş., Korbis servisleri, TK Yem A.Ş., Tarsim, UYAP, Emniyet Genel Müdürlüğü, E-Rehin, E-Fatura, E-İrsaliye, E-Defter, RPA, Enocta, Uydu Takip Sistemi, sigorta şirketlerine; BDDK, SPK, TCMB, MASAK, TBB, TBB Risk Merkezi, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kredi Kayıt Bürosu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. gibi kamu kurum ve kuruluşlarına; yurtiçi, yurtdışı Kooperatif, Bölge ve iştiraklerimize; Teşkilatımız faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığımız üçüncü taraflara; Kooperatif faaliyetlerimiz kapsamında imzalanan sözleşmelerin veya sözleşme konusu işlemlerin ilgili/ilişkili taraflarına; işbirliği yapılan kuruluşlara ve program ortaklarına aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz kanun doğrultusunda silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, Genel Müdürlüğümüze yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler Genel Müdürlüğümüz tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Genel Müdürlüğümüz tarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

haklarınız bulunmaktadır.

6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınız ile ilgili; kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile bizzat elden veya noter kanalıyla en yakın Kooperatif, Bölge veya Genel Müdürlüğümüze başvurabilir ya da talebinizi [email protected] kep adresimize iletebilirsiniz.

Bu kapsamdaki başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

Yazı kaynağı : www.tarimkredi.org.tr

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Türkiye’de 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri kanunu hükümlerinden faydalanmak üzere, üreticilerin aralarında ekonomik menfaatlerini korumak ve özellikle meslek ve geçimleriyle ilgili ihtiyaçlarını sağlamak amacıyla karşılıklı yardım ilkesine dayanarak kurdukları, tüzel kişiliği olan değiştir ortaklı, değişir sermayeli çiftçi kuruluşudur.[3]

Gıda, sigorta, bireysel emeklilik, hayvancılık, gübre, yem, tohum, sera ve sulama sistemleri, lojistik, lisanslı depoculuk ve bilişim sektörlerinde üretim ve hizmet vermektedir.[4] Türkiye’nin en önemli çiftçi kuruluşu kabul edilir. Kuruluşun temeli, Osmanlı Devleti‘nin Niş eyaletinde 1863 yılında vali Mithat Paşa tarafından kurulan ve tarımsal kooperatiflerin ilk adımı niteliği taşıyan Memleket Sandıkları‘na dayanır. Cumhuriyetin ilanından sonra 1935 yılında çıkarılan 2836 sayılı “Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu” ile günümüzdeki anlamıyla kuruluşu gerçekleşmiştir.[5]

Teşkilat Yapısı[değiştir | kaynağı değiştir]

Tarım Kredi Kooperatifleri 17 Bölge Birliği, 1625 birim kooperatifi, 188 hizmet bürosu, 7244 personeli ile 1 milyon 100 bin çiftçi ortağına hizmetlerini sunmaktadır.[6] Tarım Kredi Kooperatifleri, kendi ortakları arasından seçilerek oluşan Yönetim Kurulu tarafından yönetilmektedir.

Kooperatif, 1972 yılına kadar Ziraat Bankası’na bağlı faaliyet gösterirken; 1972’de çıkarılan 1581 sayılı “Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu” ile 1977 yılında Merkez Birliği’nin kurulmasıyla bağımsız bir çiftçi kuruluşu olarak teşkilatlanması tamamlandı.[7] . 1985 yılında yayımlanan 3223 numaralı Yasa ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koordineli kurumu durumuna geldi. 553 numaralı Kanun Hükmünde Kararname ile Tarım Kredi Kooperatifleri Yasasının birtakım maddelerinde değişiklikler yapıldı ve özerk bir yapıya kavuştu.

2005 yılında 5330 numaralı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun ile kooperatifler bağımsız hale geldi.[7]

Mevzuat[değiştir | kaynağı değiştir]

1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu[8]

Ana Sözleşme[değiştir | kaynağı değiştir]

Tarım Kredi Kooperatifleri Anasözleşmesi[9]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

Tarım Kredi Kooperatifi ne iş yapar?

Tarım Kredi Kooperatifi ne iş yapar?

Tarım Kredi Kooperatifi ne iş yapar? Tarım Kredi Kooperatifi Market nedir? gibi sorular merak ediliyor. İşte Tarım Kredi Kooperatifi ile ilgili tüm detaylar…

Tarım Kredi Kooperatifi nedir?

Tarım kredi kooperatifi; tarım üreticileri ve tarım üreticilerinin hakkını sormak için oluşturulmuştur. Tarım kredi kooperatifi diğer üreticiler ile birlikte üreticilerin verdiği izinler ile gerekli denetlemeleri yapmaktadır. Tarım Kredi Kooperatifi tüzel bir kişiliğe sahiptir. Bünyesinde birbirinden farklı birçok kooperatif barındırır. Bu kooperatif çalışma şekli ve etkinlik olarak bölgesel anlamda değişiklikler göstermektedir. Bölgenin tarım ürünlerine uygun olarak makina ve zirai ilaç temin etmek gibi görevleri ayrılmaktadır.

Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun ülkede tarım her daim %11 seviyesine yakın olmalıdır. Üretken olmayan bir toplumun ilerlemesi mümkün değildir. Çiftçilerin bu nedenle her daim desteklenmesi ve ihtiyaçlarını giderecek kuruluşlar içerisinde kendilerini geliştirmesi ülke ekonomisi ve refahı için son derece büyük bir önem teşkil etmektedir.

Tarım Kredi Kooperatifi ne iş yapar?

Çiftçiyi ve tarım işleri ile uğraşan kişileri korumak ve kollamak amaçlı kurulmuş bir kooperatiftir. Tarım sektörün yatırım yapmak isteyen vatandaşları desteklemektedir ve gerekli makine ve alet tedariklerini sağlamaktadır. Çiftçilerimize uygun ve ucuz krediler bulmaya çalışmakta ve bankalar ile bunları ayarlamaktadır. Tarım işleri ile uğraşan kişilerin haklarını korumakta ve onları kollamaktadır. Böylelikle çiftçilerimizin ya da tarım ile uğraşan kişilerin yurt içi ve yurt dışı piyasasında iş yapabilmesini diğer kişiler ile rekabet edebilmesine olanaklar sağlamaya çalışmaktadır.

Tarım Kredi Kooperatifi nereye bağlıdır?

Çiftçiyi korumak için kurulan bu kooperatif Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına Bağlı olarak hizmet vermektedir. Çiftçinin ve tarım işleri ile uğraşanların haklarını göz etmek ve yapılan yatırımları korumak için çalışmaktadır.

Tarım Kredi Kooperatifi Market nedir?

Tarım Kredi Kooperatifi Market, ortaklarından aldığı doğal ve kaliteli ürünleri kendi tesislerinde işleyerek veya işleterek kooperatiflerin yanı sıra Kooperatif Marketleri aracılığı ile tüketicilere ulaştırıyor.

Tarım Kredi Kooperatifi Market için tıklayın

Üreticinin hakkını koruduğu gibi tüketicinin de hakkını koruyarak ucuz, kaliteli ve doğal ürünlerin hesaplı fiyatlara satışa sunulduğu marketlerde diğer çiftçi kooperatiflerinin ürünlerine de yer veriliyor.

İlk şubesi 2017’de açılan ve başlangıçta fiyat dengesi sağlamak amacıyla büyük şehirlerde teşkilatlanan Kooperatif Marketlerinin, tüketicilere daha yaygın bir ağ ile hizmet sunabilmek adına yurt genelinde şube sayısını artırmaya devam ediyor.

Tarım Kredi Kooperatifi Market ürünleri nelerdir?

Yazı kaynağı : www.gidahatti.com

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler

Similar Posts

Bir cevap yazın