telefon hattı aracılığıyla internet sağlayan aygıt

telefon hattı aracılığıyla internet sağlayan aygıt bilgi90’dan bulabilirsiniz

Bilgisayar Teknolojileri


B�LG�SAYAR TEKNOLOJ�LER�NE
G�R��


I.    B�LG�SAYARLAR


A.    B�LG�SAYAR NED�R?

Bilgisayar, kullan�c�dan
ald��� verilerle aritmetik ve mant�ksal i�lemleri yapabilen ve yapt���
i�lemlerin sonucunu saklayabilen, saklad��� bilgilere istenildi�inde
ula��labilen elektronik bir makinedir. Bu i�lemleri yaparken veriler girilir,
i�lenir, depolanabilir ve ��k��� al�nabilir. Bilgisayar i�lem yaparken h�zl�d�r,
yorulmaz, s�k�lmaz. Bilgisayar programlanabilir. Bilgisayar kendi ba��na bir i�
yapmaz.


Giri�:

Kullan�c� taraf�ndan ya da bilgisayar taraf�ndan
sa�lanan verilerdir. Bu veriler, say�lar, harfler, s�zc�kler ve komutlard�r.
Veriler giri� birimleri taraf�ndan toplan�r.


��lem:

Gereken
verilere g�re, program�n yetenekleri �l��s�nde yap�lan i�lemler.


Bellek:

Verilerin sakland��� yerdir. Giri� yap�lan veriler, i�lenen veriler bellekte
saklan�r.


��k��:

Bilgisayar
taraf�ndan �retilen rapor yada belgelerdir. ��lenmi� sonu�lar�n yaz�l� olarak
ekrandan veya di�er ��k�� birimlerinden ��kar�lmas�d�r.

Bir bilgisayar sistemi
donan�m ve yaz�l�m sistemlerinden olu�ur:


Bilgisayar donan�m� (hardware):

Bilgisayarlar�n fiziksel k�s�mlar�na donan�m denilmektedir. Elle tutulabilirler.
Ekran, klavye, Sabit disk (harddisk), fare, yaz�c�,
bellek, mikroi�lemci, taray�c� gibi bile�enler donan�md�r.


Bilgisayar yaz�l�m� (software):

Donan�m� kullanmak i�in gerekli programlard�r. Bilgisayar�n nas�l �al��aca��n�
s�ylerler.  Belirli bir i�lemi yapmak �zere bilgisayarda �al���rlar.

Bilgisayar yaz�l�m� iki
ana b�l�me ayr�l�r: Sistem programlar� ve paket programlar. Sistem programlar�,
i�letim sistemi ve di�er destek programlar�d�r. �rne�in Windows i�letim sistemi
bir sistem yaz�l�m�d�r. Paket programlara �rnek olarak ise bir ticari program�
g�sterebiliriz. Paket programlar faturan�n kesilmesini gibi kullan�c� i�in bir
i�lemin yap�lmas�n� sa�lar.


B.    B�LG�SAYARIN TAR�H�

Bilgisayarlar, bir program
temelinde i�lemleri yerine getiren elektronik ayg�tlard�r. Bilgisayar�n tarihi
insan o�lunun aritmetik ve matematik alan�ndaki �al��malara paralel olarak
geli�mi�tir.

�nsan o�lunun kulland���
ilk hesaplama arac� olan abak�s, bilgisayar�n (computer)
atas� say�l�r. Daha sonra bu alanda yap�lm�� �ok say�da mekanik ayg�t
bilgisayar�n bug�nk� haline gelmesine neden olmu�tur.

Ard�ndan 1945 y�l�nda
ENIAC ad� verilen ilk elektronik bilgisayar Amerika’da bir �niversite de
geli�tirilmi�tir. ENIAC, 30 ton a�arl���nda, 20,000 vakum t�p�nden olu�an dev
bir makineydi.

ENIAC dahil b�t�n
bilgisayar ayg�tlar�n�n amac� verileri i�lemekti. Veri i�lemek (data
processing): verileri (input)
almak ve �zerinde de�i�ik i�lemleri yapmak. Ard�ndan da ��kt� (output)
olarak ekranda ya da ka��t �zerinde sonucu vermekti.

Ancak zaman i�inde daha
k���k bilgisayarlar geli�tirildi. 1980 y�l�nda IBM firmas�, Microsoft MS-DOS ile
�al��an IBM PC bilgisayar�n� piyasaya s�rd�. Bu ad�m�n ard�ndan bilgisayar
donan�m� ve yaz�l�m art�k b�y�k bir end�stri haline gelerek bug�nlere geldi.


C. B�LG�SAYARIN
FONKS�YONLARI

Bir bilgisayar, verileri
i�ler ve ��kt� (bilgi) olarak elde etmemizi sa�lar. Bilgisayarlar�n temel
fonksiyonlar� ��yle �zetlenebilir: girdi, i�lem, depolama, ��kt�, kontrol vb
i�lemler.  

Girdiler bilgisayara
kullan�c� taraf�ndan girilen verilerdir. Bilgisayarlar klavye, fare, taray�c�
gibi birimlerden al�nan giri�leri kabul ederler. ��lemci (processor)
taraf�ndan i�lenen bu veriler daha sonra ekran, yaz�c� gibi ��kt� ayg�tlar�yla
kullan�c�ya iletilir.

Bir bilgisayar�n temel
fonksiyonlar�n� yerine getirmede kullan�lan temel birimlerine bir bakal�m:


Ana i�lem birimi
:
Bu birimde b�t�n i�lemler denetlenir. Aritmetik i�lemler, bellek y�netimi bu
birim taraf�ndan yerine getirilir.


Aritmetik/Mant�k birimi
:
Toplama, ��karma gibi aritmetik i�lemler ve mant�k i�lemlerinin yap�lmas�n�
sa�lar.


Ana Bellek
:
Verilerin, komutlar�n ve ara sonu�lar�n sakland��� alan.


Kontrol birimi:

Di�er
bile�enleri uyumlu hale getirir.


Giri�/��k�� birimi:

Veri giri�ini ve i�lenen bilgilerin kullan�c�ya g�sterilmesini sa�layan
i�lemleri y�netir.


II.  ELEKTRON�K �LET���M


A.    B�LG�SAYAR ���NDEK�
�LET���M

Dijital elektronik
verilerin iki durumlu bir sistemle temsil eder. Bu iki durum bir ve s�f�r olarak
bilinir. 1 ve 0. Bu say�lara bit denir.


ASCII KOD

Bilgisayar i�inde
karakterleri bir bayt olarak temsil etmek i�in standart olarak kullan�lan
sisteme ASCII (American Standard
Code for
Information Interchange)
kodlama sistemi denir. B�ylece �rne�in F karakterini temsil etmek i�in 11010100
gibi bir bayt� ya da sekiz biti kullanmak standart
hale gelmi�tir.

B�LG�SAYAR
KAPAS�TE B�R�MLER�:


Bilgisayarda bilgiyi ( datay�) temsil eden 2 kavram vard�r.


BIT:
O Ve 1�lerden
olu�an bilgidir. En k���k kapasite birimidir.


BYTE:
8 Adet bit�
in yan yana gelmesinden olu�an bilgi birimidir. 1 byte ile 28 bit�
lik yani 256 karakter ifade edilir. Grafik, karakter gibi bilgileri �zerinde
toplar.


KILOBYTE:
1024 
byte� ten olu�ur.=   210  bit


MEGABYTE:
1024
byte� ten olu�ur. =   220  bit


GIGABYTE:
1024  Mbyte� ten olu�ur.= 230 bit


TERABYTE:
1024 
Gbyte� ten olu�ur. = 2 40 bit


HARDWARE (DONANIM) :

Bilgisayar�n b�nyesinde bulunan her t�rl� mekanik ve elektronik cihazlar�
(donan�m)  olu�turur .


DONANIM ��ELER�:


—– Giri� Birimleri (
Input Units)


—– ��k�� Birimleri (Ostput
Units)


—– Merkezi ��lem
Birimleri (CPU)

—–
Bellekler (Memories)


—– �letim Hatlar� (Buses)


III. B�LG�SAYAR
TEKNOLOJ�S�


A.    B�LG�SAYARIN TEMEL
��LEMLER�

Bilgisayar, kullan�c�dan
ald��� verilerle aritmetik ve mant�ksal ve i�lemleri yapabilen ve yapt���
i�lemlerin sonucunu saklayabilen. Saklad��� bilgilere istenildi�inde
ula��labilen elektronik bir makinedir.


Temel ��lemler:


Giri� (Input):

Kullan�c� taraf�ndan ya da bilgisayar taraf�ndan
sa�lanan verilerdir. Bu veriler, say�lar, harfler, s�zc�kler, ses sinyalleri ve
komutlard�r. Veriler giri� birimleri taraf�ndan toplan�r.


��lem (Processing):

Gereken verilere g�re, program�n yetenekleri �l��s�nde yap�lan i�lemler.


��k�� (Output):

Bilgisayar taraf�ndan �retilen rapor, belgeler. ��lenmi� sonu�lar�n yaz�l�
olarak ekrandan veya di�er ��k�� birimlerinden ��kar�lmas�d�r.


B.    B�LG�SAYARIN
B�LE�ENLER�

Bilgisayar i�indeki
i�lemleri belli bile�enler (components) yerine
getirir.


1.      G�R�� B�R�MLER� (INPUT DEV�CES)

Bilgisayarlara veri
girmekte kullan�lan ara�lard�r. Klavye, fare, disket, hard disk (sabit disk),
joystick, taray�c� (scanner),
mikrofon, ekran (dokunmatik), CD,
barkod okuyucu vb.  


2.      ��LEM B�R�MLER� (PROCESS�NG UN�TS)

Bilgisayardaki ana i�lem
birimi CPU ya da i�lemci (microprocessor)
olarak adland�r�lan ana i�lem birimidir. Sonraki b�l�mde CPU geni� olarak yer
almaktad�r.

CPU d���nda �u i�lem
birimleri vard�r:


��lem Birimi             
��levi                                                                       


motherboard
           
Bir �ase �zerinde b�t�n bile�enleri birle�tirir.


Chip

Set                 Bir dizi yonga (chip)
ya da entegre devre (integrated
circuit). Chip Set
i�lemci ve di�er yongalar� i�eren �nemli bir grup bile�endir.

Data
bus ve Address
bus
        
CPU ile di�er bile�enler aras�nda veri al��veri�ini sa�layan bile�enler.

Geni�leme
Yuvalar�    Ek ayg�tlar�n (�evre birimlerinin) bilgisayara ba�lanmas�n� sa�lar.


Clock

(saat)            ��lemcinin h�z�n� d�zenler.


Memory

(Bellek)       ��lenecek bilgileri ge�ici olarak saklar.


3.      �IKI� B�R�MLER� (OUTPUT DEV�CES)

Bilgisayarda elde
etti�imiz dosyalar�n ��k��lar�n� g�rmek i�in kullan�lan birimlerdir. Ekran,
yaz�c�, vb.


C.    �EVRE B�R�MLER�

�evre birimleri (peripheral
units, additional
components, external
devices) bilgisayar veri giri�inde ve ��k���nda
kullan�l�rlar.

Bunun d���nda baz�
ayg�tlar hem giri� hem de ��k�� i�in kullan�l�rlar. Bu ayg�tlara I/O (inputoutput)
ayg�tlar� denilir.


1.      G�R�� B�R�MLER�


Klavye (keyboard):

�zerinde harfler, say�lar,
i�aretler ve baz� i�levleri bulunan tu�lar vard�r. Q Klavye ve F Klavye (T�rk�e)
olmak �zere iki �ekilde s�n�fland�r�labilir.  Klavye �zerinde harfler, numaralar
ve di�er �zel tu�lar vard�r.


Joystick
:

Genellikle oyun oynamak
i�in kullan�l�r. �zerinde bulunan tu�larla �al��t�r�larak bilgisayara komut
verilmesi sa�lan�r.


Fare (mouse):

Ekranda g�z�ken imle�
(i�aret) yard�m�yla komut giri�i yapmaya yarar. Farenin �evre birimi olarak
kullan�lmas�yla i�aretleme, t�klama (click) ve
s�r�kleme (drag) yap�larak i�lemler yapt�r�l�r.


Temel fare i�lemleri:

��aretleme: Fare
i�aretiyle bir �eyin �zerine gelmek.

T�klama: Farenin sol
tu�una bir kez basmak.

�ift T�klama: Farenin sol
tu�una k�sa aral�klarla iki kez t�klanmas�d�r.

S�r�kleme: Farenin sol
tu�unu bas�l� tutarak imlecin yerinin de�i�tirilmesidir.

Sa� T�k: Farenin sa�
tu�una bir kez basmak


Taray�c� (Scanner):

Resim, grafik ve �nceden
yaz�lm�� yaz�lar� bilgisayar ortam�na aktarmakta kullan�l�r.


CD-ROM s�r�c� (Compact
Disk-Read Only
Memory ):

Veri depolamak ve okumak
i�in kullan�lan ayg�t. CD-ROM’lar b�y�k kapasiteleri ve geni� kullan�m�yla CD
kullan�m� �ok yayg�nd�r. Programlar� y�klemek, verileri saklamak ve m�zik �almak
i�in yayg�n olarak kullan�l�r.


2.      �IKI� B�R�MLER�


Disket s�r�c� (disk
driver, floppy
driver):

Hem giri� hem de ��k��
birimidir. Disket denilen manyetik ortama veri yaz�labilen ve �zerindeki
verileri okuyabilen bir birimdir. Bir y�ksek yo�unluklu (HD-High
Density) disket 1.44 MB bilgi saklar.


Ekran-Monit�r:

Hem giri� hem de ��k��
birimi olarak kullan�l�r. Giri� ve ��k�� birimlerinden gelen verilerin
sonu�lar�n�n ekranda g�z�kmesini sa�lar.

Ekranlar�n boyutu, 14 in�,
15 in�, 17 in�, 20 ve 21 ‘dir. Genellikle ucuz
oldu�u i�in 14 in�lik ekranlar kullan�lmaktad�r. G�n�m�zde standart 15 � olmu�;
hatta 17� fiyatlar� 15� fiyatlar�na yakla�m��t�r.


Sabit (Hard) Disk S�r�c�:

Sabit disk s�r�c�,
bilgisayar�n bilgi depolamak i�in kulland��� en temel birimdir. Sabit disk
kapal� kutu i�inde bilgisayar�n i�inde bulunmaktad�r. Sabit disk s�r�c�,
verileri bir dizi d�nen manyetik diskler �zerinde saklarlar. 

Sabit diskler bilgisayar�n
ana kart�na IDE (Integrated
Drive
Electronics), SCSI (Small
Computer System
Interfaces�kazi diye
okunur) ya da EIDE (Enhanced
IDE, geli�tirilmi� IDE) diye adland�r�lan arabirimlerle ba�lan�rlar.


Yaz�c� (printer):

Sistemdeki verileri ka��t
�zerine yazd�rmaya yarar. De�i�ik �zelliklerde yaz�c�lar vard�r. Bu ayr�m
kullan�lan teknoloji, h�z vb. kriterlere g�re yap�l�r.

M�rekkep p�sk�rtmeli
yaz�c�(ink jet): Dakikada 1-8 sayfa basabilir.
Kartu� tak�larak kullan�l�r. Lazer yaz�c�lar (laser)
daha h�zl� ve daha geli�mi� ��kt� verebilirler.


3.      D��ER B�R�MLER

Klasik giri� ve ��k��
birimlerinin yan� s�ra g�n�m�z teknolojisi, modemler, cep telefonlar�, gibi �ok
say�da ileti�im ve multi medya ayg�t�n�n
bilgisayarlara ba�lanmas�na neden olmu�tur.


Modem:

Telefon hatlar�
arac�l���yla uzak yerlerde bulunan bilgisayarlar aras�nda ileti�im sa�layan
�evre birimidir. Modemler bilgisayar ve telefon sinyallerini birbirine �evirir.
Telefonlar�n kulland��� analog sinyalleri
bilgisayarlar�n kulland��� dijital sinyallere �evirir. Ayn� �ekilde tersini de
yapar. Fax olarak da kullan�lan modemler belli bir
h�za sahiptir. 56 Kbps gibi.


G�n�m�z bilgisayar teknolojisindeki h�zl� geli�meler s�rekli olarak yeni
donan�mlar�n kullan�c�n�n be�enisine sunulmas�na yol a�sa da  ki�isel
bilgisayarlar� temel ald���m�zda bu  donan�mlar� 5 temel kategoride ele almak
m�mk�n olmaktad�r.


TEMEL DONANIMLAR:
Bilgisayar�n �al��abilmesi i�in gerekli olan minimum bile�enleri i�erir.�rnek /
De�erlendirme:Son y�llarda yayg�n olarak kullan�lan DDRAM�ler 400 MHZ h�z�nda
�al��abilmektedir.�rnek /
De�erlendirme: G�n�m�zde kendi i�lemcisi olan 256 MB haf�zaya sahip TV ��k���
�zelli�i ve �ift monit�r deste�ine sahip kartlar bulunmaktad�r.�rnek /
De�erlendirme:Bir kurumun internet altyap�s�n� sa�layan sunucu bir bilgisayar�n
kasas� 7-8 sabit diski bar�nd�racak kapasitede olurken, ki�isel bir bilgisayar�n
kasas�nda bu say� 2 ile s�n�rl�d�r. Bir �ok ki�isel bilgisayarda kasaya ba�l�
so�utma sistemleri basit bir pervaneden ibaret olmas�na ra�men, i� istasyonu
diye tabir edilen y�ksek performansl� bilgisayarlarda �zel so�utma tertibatlar�
bulunmaktad�r.


�OKLU ORTAM
AYGITLARI:

Bilgisayar�n
g�rebilmesini, duyabilmesini, konu�abilmesini sa�layan, �oklu ortam
uygulamalar�n�n (video, m�zik, oyun…) ve y�ksek kapasitedeki veri y���nlar�n�n 
depolanabilmesine ve ta��nabilmesine olanak veren birimlerdir.
�EVRE
B�R�MLER�:

Bilgisayara
veri aktar�m� ve ��k�� konusunda destek olan birimlerdir. Farkl� formattaki
medyalar�n dijital ortama, dijital ortamdaki verilerin farkl� medyalara
aktar�lmas�n� sa�larlar.


A�
BA�DA�TIRICILARI:

Bilgisayarlar�n lokal yada genel a�lara ba�lanmalar�n� sa�layan birimlerdir.YEDEKLEME
�N�TELER�:

Verilerin
g�venli bir �ekilde yedeklenmesi i�in kullan�lan birimlerdir. Bir �ok farkl�
s�r�c� yedekleme birimi olarak kullan�labillir. Yedeklemede kullan�lan en iyi
��z�m y�ksek kapasiteli manyetik bantlar �zerine sistemin tam bir kopyas�n�n
al�nmas�d�r.IV. YAZILIM

Yaz�l�m, bir
programlama dili kullan�larak, bilgisayar�n �e�itli i�levler kazanabilmesi i�in
�retilen programlard�r. Yaz�l�m� olu�turan bilgiler ve komutlar kafan�zdaki
fikirlere ve d���ncelere benzer. Kafan�z dokunabilece�iniz fiziksel bir nesnedir
ancak d���nceleriniz soyuttur. Onlara dokunamazs�n�z.

Bilgisayar ilk
a��ld���nda onu �al��t�rmaya ba�layan baz� komutlar silinmeyecek �ekilde ROM�da
s�rekli olarak saklan�r. �al��t�rma s�recinin son k�sm� sabit diskte i�letim
sistemi
ad�ndaki ya�amsal �nemde bir yaz�l�m� aramaktad�r. ��letim sistemi
bilgisayar�n yapmas�n� istedi�iniz ba�ka i�leri yapabilmesini sa�lar. ��letim
sistemi olmadan bilgisayar�n�z uygulama yaz�l�mlar� adl�, �zel ama�lar
i�in yaz�lm�� programlar� �al��t�ramaz.


��letim Sistemi:

Bilgisayar� denetleyen ve i�leten bir dizi komut listesidir. ��letim sistemleri
sahip olduklar� farkl� komut listelerine g�re de�i�ik �zelliklerdeki donan�mlar�
kontrol etme yeteneklerine sahiptirler. Bu yetenekler ayn� zamanda sistemin
genel olarak performans�n� da etkiler. G�n�m�zde ki�isel bilgisayarlarda tercih
edilen i�letim sistemi Microsoft firmas�n�n Windows adl� i�letim sistemi
ailesidir. Windows i�letim sistemi ailesinde farkl� ama� ve donan�mlar i�in
farkl� se�enekler bulunur. Ev kullan�c�lar� i�in Windows98, WindowsME ve
WindowsXP Home Edition tercih edilirken, ofislerde Windows2000 Professional yada
WindowsXP Professional Edition tercih edilir. ��letim sistemleri i�erisinde,
sunucu ad� verilen, bilgisayar topluluklar�n� kontrol ve bu topluluklara farkl�
servis hizmetleri vermek i�in tasarlanm�� ana bilgisayarlar i�in de �zel
versiyonlar bulunur. Bu �zel i�letim sistemleri sadece kendi donan�m�n� de�il
kendine ba�l� di�er bilgisayarlar�n da donan�m ve yaz�l�m �zelliklerini de
kontrol edebilecek yeteneklere sahiptir. �rnek olarak Windows2000 Server, WinNT
Server�� verebiliriz.


Uygulama
Yaz�l�mlar�:

D��lenebilecek her t�rl� etkinlik i�in haz�rlanm�� binlerce de�i�ik
t�rde uygulama yaz�l�m� bulunmaktad�r. Bu yaz�l�mlar bilgisayara girdi
birimleriyle aktar�lan bilginin i�lenmesi konusunda rutin olarak kullan�lan
bir�ok fonksiyonun otomatik olarak yap�lmas�n� sa�larlar. Uygulama yaz�l�mlar�,
kimi zaman taray�c�n�n magazini taramas� esnas�ndaki ayarlar�n yap�labilece�i
bir kullan�c� arabirimi, kimi zaman bu ders notlar�n�n haz�rland��� kelime i�lem
program�, kimi zaman da k�yas�ya rakiplerinizle m�cadele etti�iniz bir
bilgisayar oyunu olarak kar��n�za ��kmaktad�r.

Yaz�l�mlar,
bilgisayar ile kullan�c�s� aras�ndaki ileti�imi sa�laman�n yan�s�ra, donan�m�n
da i�letim sistemine tan�t�lmas� ve senkronize bir �ekilde �al��mas�n� sa�lamak
i�in de kullan�l�rlar. Bu k���k yaz�l�m par�ac�klar�na donan�m s�r�c�s�
ad� verilir.


Donan�m
S�r�c�leri:

Donan�m �reticileri taraf�ndan donan�m�n i�letim sistemi i�erisinde
kontrol edilebilir ve �al��abilir hale gelmesi amac�yla donan�m ile birlikte
gelen tan�mlay�c� yaz�l�mlard�r. Donan�m s�r�c�leri sisteme y�klenmeden i�letim
sisteminin donan�m ile haberle�mesi m�mk�n olmaz. Her donan�m�n farkl� i�letim
sistemlerine g�re farkl� s�r�c� yaz�l�mlar� bulunur. Bu yaz�l�mlar yeni ��kan
i�letim sistemlerine pararlel olarak g�ncellenirler ve donan�m �reticisi
taraf�ndan kullan�c�lara a� ortamlar�nda sunulurlar. Eski donan�mlar� yeni
i�letim sistemlerinde �al���r hale getirebilmek, ilgili donan�m s�r�c�s�n�n
internet ortam�ndan tedariki ile m�mk�n olabilir.  Uygun donan�m s�r�c�s�n�n
kullan�m� performans� olumlu y�nde etkiler. ��letim sistemleri kendi i�lerinde
donan�m s�r�c�lerinin yer ald��� bir s�r�c� veritaban� da bulundururlar. Yayg�n
olarak kullan�lan donan�mlar�n b�y�k bir b�l�m� s�r�c� veritaban� yard�m�yla
i�letim sistemi taraf�ndan direkt olarak da alg�lanabilirler.

Bilgisayar�
kullanabilmemiz ve istedi�imiz i�lemleri yapabilmemiz i�in geli�tirilen
programlara verilen isimdir. Yaz�l�m� kendi aras�nda ��letim Sistemleri
ve Uygulamalar olarak iki farkl� grupta inceleyebiliriz.


��letim Sistemleri;
Donan�m ve kullan�c�
aras�ndaki haberle�meyi sa�layan bir programd�r. Tam olarak g�revi ise �u
maddeler ile a��klayabiliriz;

-PC donan�m�n�
kullan�c�n�n  kullanabilmesini sa�lar, �rne�in TV Kart� ile TV izlemek, modem
arac�l��� ile internete ba�lanmak, ses kart� arac�l��� ile m�zik dinlemek vs.

-Uygulamalar� kullanmam�z�
sa�lar. Farkl� konularda �al��mak i�in geli�tirilen uygulamalar�
�al��t�rabilmemizi ve kullanmam�z� sa�lar. �rne�in MS Word, MS Excel, �nternet
Explorer, vs.

-Dosya Y�netimini sa�lar.
Dosyalar� istedi�imiz �ekilde adland�rmam�z�, gruplamam�z�, silmemizi,
kopyalayabilmemizi, t��yabilmemizi sa�lar.

-Bellek y�netimi sa�lar.


Uygulamalar;

Belirli i�leri yapabilmesi
amac� ile haz�rlanan, �al��mak i�in bir i�letim sistemine ihtiya� duyan
programlard�r. �rne�in MS Word kelime i�lemci program�, MS Excel Hesap Tablosu
program� vb.


WINDOWS ��LET�M S�STEMLER�

10 Kas�m 1983’te Microsoft
taraf�ndan tan�t�m� yap�lan Microsoft Windows, MS-DOS� i�letim sisteminin
geli�tirilmi� bir �ekli olarak PC kullan�c�lar� i�in grafik g�r�n�ml� bir
i�letim ortam� sunuyordu. Microsoft, Windows 1.0 �r�n�n�, bit e�lem g�r�nt�leri
ve i�aretleme ayg�t� olarak fare kullanan uygulamalar� geli�tirmek ve
�al��t�rmak i�in tasarlanm�� yeni bir yaz�l�m ortam� olarak adland�rd�. Windows
ile birlikte, Microsoft’ta grafik g�r�n�ml� kullan�c� arabirimi (GUI) d�nemi
ba�lam��t�.


2001 y�l�nda piyasaya s�r�len Windows XP, daha �nce ayr� olan iki Windows
masa�st� i�letim sistemi ��esini bir araya getirerek Windows masa�st� i�letim
sistemi ailesinde bir kilometre ta�� oldu.


Sunucu taraf�na bakt���m�zda ise, Microsoft Windows .NET Server ile, neredeyse
on y�l �nce 1993’te Microsoft Windows NT� Server �r�n�n�n ilk s�r�m� ile
ba�latt��� sunucu i�letim sistemi d�neminde b�y�k bir devri tamamlam�� olacak.

Windows
Masa�st� ��letim Sistemleri


1985: Windows 1.0

1987: Windows 2.0
1990: Windows 3.0
1993: Windows for Workgroups 3.11
1993: Windows NT 3.1
1993: Windows NT Workstation 3.5
1995: Windows 95
1996: Windows NT Workstation 4.0
1998: Windows 98
1999: Windows 98 Second Edition
2000:
Windows Millennium Edition (Windows Me)

2000: Windows 2000 Professional
2001: Windows XP


Windows XP, masa�st� i�letim sistemleri konusunda birle�tirici rol oynayan
�nemli bir ad�md�r. 2001 y�l�n�n Ocak ay�nda piyasaya ��kan Windows XP Home
Edition ve Windows XP Professional s�r�mleri ile Microsoft, biri i� d�nyas�na,
di�eri t�keticiye y�nelik olan iki Windows i�letim sistemini Windows NT ve
Windows 2000 kod taban� etraf�nda birle�tirmeyi ba�ard�.


Windows XP ile, t�keticiler ve ev kullan�c�lar� art�k i� d�nyas�n�n Windows 2000
ile ya�ad��� performans�, kararl�l��� ve g�venli�i ya�amaktad�r.


Windows XP ayr�ca Windows 98 ve Windows Me s�r�mlerinin geni� uygulama ve
donan�m uyumlulu�unu da i�erirken, yeni teknik destek teknolojisini, yeni bir
kullan�c� arabirimini ve �ok �e�itli g�revlerin kolayca yap�labilmesini sa�layan
bir�ok geli�meyi sunmaktad�r.


Windows XP iki s�r�m olarak piyasada bulunabilir: Windows XP Professional ve
Windows XP Home Edition. Ayr�ca Intel Itanium 64 bitlik i�lemci kullanan i�
istasyonlar� ile �al��anlar i�in 64 bitlik Windows XP 64-Bit Edition s�r�m� de
mevcuttur.


2001: Windows XP
Professional


Windows XP Professional s�r�m� Microsoft Windows NT teknolojisinin sa�lam
ge�mi�inden yararlanmaktad�r: �st�n i�letim sistemi performans�, gerekti�inde
kullan�labilecek �oklu i�lem, hata tolerans� ve sistem belle�i korumas�.


Windows XP Professional, yeniden tasarlanm�� bir arabirim sunarken ve hem ticari,
hem de ileri d�zeyde ev kullan�m� i�in �zellikler (Uzak Masa�st�, �ifreleme
dosya sistemi, sistem geri y�kleme ve geli�mi� a� �zellikleri) ile birlikte
�nemli yenilikler de (kablosuz 802.1x a� i�lemi deste�i, Windows Messenger mesaj
program�, Uzaktan Yard�m, Sistem Geri Y�kleme �zelli�i) i�ermektedir.


2001: Windows XP
Home Edition


Windows XP Home Edition, s�k kullan�lan �zelliklere eri�imi kolayla�t�ran,
basitle�tirilmi� bir g�rsel tasar�ma sahiptir. �r�n ev kullan�c�lar�na y�nelik
olarak A� Kurulum Sihirbaz�, Microsoft Windows Media� Player ortam y�r�t�c�s�,
Windows Movie Maker film d�zenleyicisi ve geli�mi� say�sal foto�raf i�leme
�zellikleri gibi bir�ok yenilik sunmaktad�r.


2006-2007:
Windows Vista


V. ERGONOM�

Ergonomi ba�l���
alt�nda bilgisayar kullan�m�n� inceleyecek olursak, �zellikle yo�un �al��ma
d�nemlerinde dikkat edilmesi gereken baz� hususlar� �u �ekilde s�ralayabiliriz:Yazı kaynağı : mimoza.marmara.edu.tr

Temel Ağ Cihazları

Birden fazla bilgisayarın bilgi paylaşımı, yazılım ve donanım paylaşımı, merkezi yönetim ve destek kolaylığı gibi çok çeşitli sebeplerden dolayı birbirine bağlandığı yapıya ağ (network) denir. Ağ yapılarını oluşturmak için çok çeşitli ağ cihazları kullanılabilir.
Ağ yapılarında kullanılan başlıca cihazlar:

Göbek (Hub) : En basit ağ cihazlarından biridir. Kendine ait bir güç kaynağından beslenerek çalışır. Ağ sistemlerinde sinyallerin yeniden oluşturmasını ve yeniden zamanlanmasını sağlar. Kendisine bağlı olan bilgisayarlara paylaşılan bir yol sunar. (Kendisine gelen datayı bütün portlara gönderirler.) Bundan dolayı aynı anda haberleşmek isteyen ağa bağlı cihazların, hattın boşalmasını beklemeleri gerekir. 8 ile 24 arasında değişen port sayısına sahip cihazlardır. Bu cihazlar ağ yapılarında genellikle merkezi bir nokta oluşturmak ya da ağın güvenliğini arttırmak gibi amaçlarla kullanılırlar ve sadece bit düzeyinde işlem yapmalarından dolayı OSI modelinde 1. katman cihazlarıdır. Göbek cihazları için iki farklı sınıflandırma yapılabilir. Bu cihazlar genel olarak aktif ya da pasif olmak üzere 2 grupta incelenebilir. Aktif göbekler, gelen sinyali güçlendirerek çoklu kullanıcı ortamı için bölerken, pasif göbekler ise gelen sinyali güçlendirmeden sadece çoklu kullanıcı ortamı için bölerler. Bundan dolayı pasif göbekler kablo uzunluğunu arttırmak amaçlı kullanılmazlar.

Anahtarlama Cihazı (Switch) : Anahtarlama cihazları da göbek gibi kendisine bağlı bilgisayarlara yol sunar. Ancak göbek cihazlarından farklı olarak anahtarlamalı olarak yol sunarlar. Ağ yapısına dahil iki bilgisayar birbiri ile haberleşirken anahtarlama özelliğinden dolayı diğer bilgisayarlar da aralarında iletişim kurabilirler. Bundan dolayı göbek cihazlarına göre daha yüksek performans gösterirler. 8 ile 48 arasında değişen port sayısına sahip ve şaseli modelleri vardır. Şaseli anahtarlarda gerektiğinde port eklenebilir. OSI modelinde 2. katman cihazlarıdır. Paketleri MAC adreslerine göre yönlendirirler ve MAC adreslerine bağlı çarpışma alanları ayırırlar. Ağları birbirinden yalıtılmış kanallara bölerler ve özel bir durum olmadığı sürece gönderilen paket diğer kanallara karışmadığından trafiği bozmaz.

Tekrarlayıcı (Repeater) : Tekrarlayıcılar, bir ethernet segmentinden aldığı elektriksel veriyi yenileyerek ve ikili koda dönüştürerek diğer segmente ileten ağ cihazlarıdır. Bu yönüyle tekrarlayıcı(repeater), hem sinyal gücünün arttırılmasını, hem de elektriksel olarak bozulmuş sinyallerin iyileştirilmesini sağlar. Tekrarlayıcılar, telefon, telgraf,  mikrodalga, optik haberleşme gibi pek çok sistemde kullanılmaktadır. Tekrarlayıcılar da göbekler gibi sadece bit seviyesinde işlem yaptıklarından OSI modelinde 1. katman cihazlarıdır.

Köprü (Bridge) : Köprüler aynı protokolü kullanan iki veya daha fazla bağımsız ağı birbirine bağlamak için kullanılan ağ cihazlarıdır. İki bağımsız ağ arasına konularak her iki tarafa da aktarılmak istenen verileri inceler. Eğer veri adresi ağdaki bir adres ile örtüşüyorsa verinin o ağa geçmesine izin verir; aksi durumlarda ise verinin ağa geçmesine izin vermez.


Yönlendirici (Router) :  Programlanabilir ve gerekli ayarlar yapıldığında uzak bir ağa erişmek için mevcut birden fazla yol arasında kullanılabilecek en iyi yol (Best Determination Path) seçimini yapabilen ağ cihazlarıdır. Yönlendiriciler, bütün ağları ya da ağ bölümlerini birbirine bağlayabilir. OSI modelinde 3. katman cihazı olan yönlendiriciler gerekli arayüz modülleri kullanılarak OSI modelinde 2. katmanda çalışan birbirinden farklı iki ağ cihazını birbirine bağlayabilir. Sadece ağ adresi bilinen verilerin aktarılmasına izin vererek ağ trafiğini azaltırlar. Genel olarak dinamik yönlendiriciler ve statik yönlendiriciler olarak ikiye ayrılırlar. Dinamik yönlendiricilerde, rotalar otomatik olarak biçimlendirilir ve veri için en iyi rota yönlendirici tarafından seçilebilir. Statik yönlendiricilerde ise rotalar elle biçimlendirilir ve hep aynı rota kullanılır. Statik yönlendiriciler, dinamik yönlendiricilere göre daha güvenlidir. Dinamik yönlendiricilerde güvenliği arttırmak için elle biçimlendirme tercih edilebilir.

Güvenlik Duvarı (Firewall) : Özel ağlar ile İnternet arasında her iki yönde de istenmeyen trafiği önlemek amacı ile kullanılan ağ cihazlarıdır. Verimli olarak kullanılabilmeleri için İnternet ile özel ağ arasındaki tüm trafik cihaz üzerinden geçmeli ve gerekli erişim listeleri uygun bir stratejide hazırlanmış olmalıdır.


Access Point (Erişim noktası) : Erişim noktası cihazları kablolu bir ağa kablosuz erişim yapılmasını sağlayan cihazlardır. Göbek, anahtarlayıcı ya da kablolu yönlendiricilere takılarak kablosuz iletişimin sağlanması için gerekli sinyallerin oluşturulmasını sağlarlar. Bununla birlikte erişim noktaları, kablosuz ağ sinyallerinin güçlendirilerek kablosuz ağın etkin olduğu mesafenin artırılması amacıyla da kullanılabilir. Kablosuz iletişim özelliği olan yönlendiricilerin kullanıldığı sistemlerde, access point(erişim noktası) kullanımına gerek yoktur.

NIC (Ağ Arabirim Kartı) : Bilgisayarın bir ağa bağlanmasını sağlayan donanımdır. Genel olarak verilerin elektriksel sinyallere veya elektriksel sinyallerin verilere dönüştürülmesini sağlarlar. Bilgisayarın özelliklerine göre anakartla bütünleştirilmiş halde olabilir ya da anakart üzerindeki herhangi bir çevresel yuvaya takılı olabilir. Ağ arabirim kartı, ağda kullanılacak protokol çeşidi, sistem veriyolu ve fiziksel bağlantı çeşidine uygun olacak şekilde seçilmelidir. Ağ ara birim kartları kablo aracılığı ile ya da kablosuz olarak modem ile bağlantı kurarlar. OSI modelinde 1. ve 2. katmanda çalışırlar. Ağ arabirim kartları genel olarak 2 grupta incelenebilirler. Ethernet arabirim kartları kullanılan kablonun özelliğine göre aldıkları elektriksel sinyalleri ya da ışık dalgalarını sayısal verilere çevirir. Kablosuz (Wireless) arabirim kartları ise aldıkları elektromanyetik dalgaları sayısal verilere çevirir.

Modem : Bilgisayarın telefon hatları ile bağlantısını sağlayarak bilgisayarın ağa bağlanmasını sağlayan cihazlardır. Bilgisayardan aldıkları digital verileri analog sinyallere dönüştürerek telefon hatlarına aktarılmasını sağlarlar. Harici olarak bilgisayara takılarak kullanılırlar. Modemler genel olarak 4 grupta incelenebilirler.

 

Yazı kaynağı : bidb.itu.edu.tr

Modem Nedir? Ne İşe Yarar?

bilgisayar öğreniyorum

B.T.5.3.1 Bilgisayar Ağları

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler

Similar Posts

Bir cevap yazın