tam rekabetçi firmanın kısa dönem arz eğrisi

tam rekabetçi firmanın kısa dönem arz eğrisi bilgi90’dan bulabilirsiniz

Tam Rekabet Piyasasında Sabit Maliyetler ile Uzun Dönem Arz Eğrisi

Tam Rekabet Piyasas�nda Firma Dengesi, A��k ��retim Ders Notlar�


Tam Rekabet Piyasas�nda Firma Dengesi

Tam Rekabet Piyasas�nda Firma Mallar�na Talep ve Firma
Gelirleri


1) Firma Mal�na Talep

Bir firman�n �retim yapmas�n�n temel nedeni, gelir elde etme
iste�idir. Firma �retti�i mal veya hizmet, piyasada
ne kadar �ok talep ediliyorsa, �re�time o kadar
fazla devam etme iste�i duyacakt�r. “Firma Mal�na
Talep” kavram� tam rekabet (serbest rekabet),
piyasas� i�in ge�erlidir.

Tam rekabet
piyasas�nda her sat�c� firma, piyasa fiyat�n� veri
olarak ka�bul etmek zorundad�r. Bu y�zden tam
rekabet piyasas�nda firma mal�na ta�lep e�risi �zel
bir talep olup yatay eksene paralel bir do�ru
�eklindedir.


Burada talebin s�f�rdan sonsuza kadar alaca�� her
de�erde, fiyat�n de��i�medi�i g�r�l�yor. Bunun
nedeni piyasada ayn� mal� arz eden (n) tane, yani
�ok fazla say�da �retici olmas�d�r.2) Firma Gelirleri;


a) Toplam Gelir (TG):


Bir firman�n toplam geliri piyasa t�r� ne olursa
olsun mal veya hizmetin sat�� fiyat� ile sat��
miktar�n�n �arp�m�na e�ittir.

TG= F.M


TamRekabet piyasas�nda fiyat sabit oldu�u i�in
form�ldeki fiyat (F) sa�bit olacak bunun sonucunda
Toplam Gelir fonksiyonu pozitif e�imli bir e�ri
�eklini alacakt�r. Bunun yan�nda miktar “0”
oldu�unda toplam gelirde “0” olaca��ndan bu do�ru
orjinden ba�lar.

�rne�in burada yatay eksende i�aretlenen 100 birim X
mal�n�n, adedi�nin 3 milyon TL.’s�na sat�ld���n�
d���nelim. Sat�� miktar� s�f�r iken toplam ge�lir
s�f�r, sat�� miktar� 100 iken 300 milyon TL.
olacakt�r.


b) Ortalama Gelir (OG)

�reticinin, talep edilen mallar�n bir birimi ba��na d��en
gelirini ifade eden ortalama gelir (OG), tam rekabet
piyasas�nda sat�� fiyat�na e�it ol�maktad�r.


Sebebi tam rekabet piyasas�nda fiyat�n veri
olmas�d�r.


c) Marjinal Gelir (MG)


�reticinin satt��� son birim maldan sa�lad��� gelir
marjinal gelire de�nir. Tam rekabet piyasas�nda
marjinal gelir fiyatta e�ittir.


MG =
DTG
/
D A


MG= F


Tam rekabet piyasas�nda fiyata e�it oldu�unu
a��klad���m�z ortalama ve marjinal gelir birbirine
e�ittir. (F=MG=OG) rent a car 34

Tam Rekabet Piyasas�nda Ortalama Gelir, Marjinal Gelir ve
Fiyat Do�rusu.


K�sa D�nemde Tam Rekabette Firma Dengesi


KAR MAKS�M�ZASYONU

Toplam k�r katlan�lan toplam maliyetlerle elde edilen toplam
gelirler aras�ndaki farkt�r. Bu y�zden katlan�lan
toplam maliyet ile sa�lanan toplam gelir birbirine
e�it oldu�u zaman k�rdan s�z edemeyiz. Ancak TG>TM
ol�du�unda k�rdan TG<TM oldu�u zaman ise, zarardan
s�z edebiliriz.

TK=TG-TM


Toplam k�r�n tam rekabet piyasas�nda hangi �retim
d�zeyinde maksi�mum olaca��n� belirlemek i�in
a�a��daki �izimi inceleyelim.


�ekilde i�aretlenen (a), (b) noktalar� ve (Ma), (MO)
ve (Mb) �retim d��zeylerinin izd���mleri yukar�daki
�izimde ayn� noktalarla a��klanm��t�r. Bu nedenle
s�z konusu firman�n k�r elde edebildi�i �retim
aral��� (Ma-Mb) olurken, Maksimum k�r (M0)
�retim d�zeyinde sa�lanmaktad�r. Bu �retim d�zeyinde
k�r maksimizasyonu ko�ulu ad�n� verebilece�imiz
marjinal mali�yet, marjinal gelir e�itli�i de
(MM=MG) sa�lanmaktad�r. Bu �retim d�zeyin�de toplam
k�r maksimum olurken, toplam k�rdaki art��
durdu�undan A K�r, yani marjinal k�r s�f�r
olmaktad�r. �retim daha da artarsa, toplam k�r
azalacak ve s�f�ra hatta negatif de�erlere
inebilecektir.


TAM REKABET P�YASASINDA KISA D�NEM F�RMA ARZ
E�R�S�


Hat�rlanaca�� gibi sabit maliyetler bir firman�n
�retim yapmasada katland��� maliyetlerdir. O zaman
firma en az�ndan de�i�ken maliyetlerini
kar���layabildi�i s�rece �retimini durdurmayacakt�r.
��te fiyat�n ortalama de�i��ken maliyete e�it oldu�u
noktaya kapanma noktas� ad� verilir. (F=ODM)
fiyat ortalama de�i�ken maliyetin �zerinde oldu�u
s�rece firma arz etmeye (�retim yapmaya) devam
edecektir. Yani tam rekabette firma arz e�risi
marjinal maliyet e�risinin ortalama de�i�ken maliyet
e�risinin �zerin�de kalan k�sm�d�r TAM REKABET P�YASASINDA UZUN DONEMDE F�RMA DENGES�

Uzun d�nemde firma dengesini incelemeye ba�lamadan �nce �u
iki kavram�n fark�n� ortaya koymam�z gerekir. Bunlar
normal k�r ve normal �st� k�rd�r.

Normal k�r ba�aba� noktalar�nda s�z konusudur. Ba�aba�
noktas� iki �ekilde ifade edilebilmektedir.

TG=TM

OG = OM e�itli�inin sa�land��� noktalar.

Normal �st� k�r ise TG>TM olan �retim d�zeylerinde s�z
konusudur. O zaman tam rekabet piyasas�nda
faaliyette bulunan bir firman�n k�sa d�nem�de normal
�st� k�r elde etti�ini s�yleyebiliriz. Ancak uzun
d�nemde normal �st� k�r ortadan kalkmakta ve b�t�n
firmalar normal k�r elde etmektedir. Bunun nedeni bu
piyasaya giri� ��k���n serbest (mobilite �zelli�i)
olmas�d�r. Bu sayede normal �st� k�r� g�ren di�er
firmalar piyasaya girerek arz�n art�mas�na ve
fiyatlar�n d��mesine neden olmaktad�r. B�ylece uzun
d�nem dengesinde


Fiyat= Ortalama Maliyet= Marjinal Maliyet= Marjinal
Gelir e�itli�i sa�lanmaktad�r

Yazı kaynağı : www.ekodialog.com

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler