namazdan sonra çekilen zikirler

namazdan sonra çekilen zikirler bilgi90’dan bulabilirsiniz

Namazdan Sonra Okunacak Dua ve Zikirler

Namazdan Sonra Okunacak Dua ve Zikirler

Peygamberimiz namazdan sonra nasıl dua ederdi? Namazdan sonra nasıl dua edilir ve nasıl tesbihat yapılır? Namaz kıldıktan sonra okunacak dua ve zikirler.

Namazlardan sonra Allah’ı zikretmek, me’sûr duaları yapmak ve istiğfarda bulunmak sünnettir. Bu dua ve zikirler, sabah ve ikindi namazında olduğu gibi farzdan sonra veya öğle ile akşam ve yatsı namazlarında olduğu gibi son sünnetleri bitirdikten sonra yapılır. Çünkü istiğfar namazın eksikliklerini karşılar; dua, ecir ve sevaptan pay alma yoludur.

Namazın sonundaki dua ve zikirler prensip olarak gizli yapılır. Ancak imam cemaate öğretmek maksadıyla öğreninceye kadar açıktan zikir ve duada bulunabilir. İmam namazın sonunda cemaate doğru döner, sol yanını hafifçe mihraba doğru döndürür. Hz. Semure’nin şöyle dediği rivâyet edilmiştir: “Hz. Peygamber (s.a.s) namaz kıldırdığı zaman yüzünü bize doğru döndürürdü.” [1] Berâ İbn Âzib (r.a) şöyle demiştir: “Hz. Peygamber’in arkasında namaz kıldığımız zaman onun sağ yanında durmak isterdik. Çünkü böyle olunca yüzü bize doğru dönük olurdu.” [2]

NAMAZDAN SONRA YAPILAN DUA VE ZİKİRLER

Rasûlullah (s.a.s)’in namazlardan sonra yaptığı başlıca dua ve zikirler şunlardır:

1) Üç defa;

“Estağfirullah (Allah’tan bağışlanma dilerim)” veya üç defa, “estağfirullahe’l- azîme’llezî lâ ilâhe illâ hüv, el-hayye’l- kayyûme ve etûbü ileyh” diye dua etmek.

Anlamı şudur: “Ulu olan, kendisinden başka ilâh bulunmayan, Hay ve Kayyûm (başlangıcı ve sonu olmayan hayat ile diri, zatı ve kemaliyle kaim, yani yaratıklarının her an idare ve muhafazasında biricik mutlak hakim) olan Allah’tan bağışlanmamı dilerim.” Bunun dayandığı delil Sevbân (r.a)’dan nakledilen şu hadistir: “Hz. Peygamber selâm verince -bir rivâyette namazını bitirince- üç kere “estağfirullah” der ve şöyle söylerdi: “Allahümme ente’s-selamü ve minke’s-selâmü, tebârekte yâ ze’l-celâli ve’l-ikrâm.” [3]

Daha sonra şöyle derdi:

“Allâhümme eınnî alâ zikrike ve şükrike ve husni ıbâdetike.”

“Ey Allahım! Bana seni zikretme, sana şükür ve güzelce ibadet etme konusunda yardımcı ol.” Hz. Peygamber (s.a.s) Muaz İbn Cebel’e her namazda veya her namazın sonunda bu duayı yapmasını tavsiye etmiştir.[4]

2) Âyete’l-Kürsî’yi okumak: Ebû Ümâme (r.a)’den rivâyet edilen haberde şöyle denilmiştir: “Kim farz namazdan sonra âyete’l-kürsî ve ihlâs sûresini okursa, cennete girmesine bir engel kalmaz.” [5]

3) Namazlardan sonra Allah’ı tesbih etmek: 33 kere “sübhânellah (Allah’ın bütün noksanlardan uzak olduğunu ilân ederim)”, 33 kere “elhamdülillah (her türlü övgü, hamd Allah’a mahsustur)”, 33 kere de “Allahuekber (Allah her şeyden yücedir)” denilir. Yüzüncüde şöyle denir: “Lâ ilâhe illâ’llahü vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr”

Bunun delili Ebû Hureyre (r.a)’den rivâyet edilen şu hadistir: “Kim her namazın arkasından 33 kere Allah’ı tesbih eder, 33 kere Allah’a hamd eder, 33 kere de Allah’ı tekbir ederse bunların tamamı 99 olup, Allah’ın güzel isimlerinin (esmâ-ı hüsnâ) sayısı kadardır. Yüzüncüde; ‘Allah’tan başka ilâh yoktur, tek ilâh yalnız O’dur, ortağı da yoktur. Bütün mülk O’na aittir, bütün hamd ve senâ O’nadır. O her şeye kâdirdir’ derse, denizin köpükleri kadar günahları olsa bile bağışlanır.” [6]

Ebû Zer (r.a)’ten  gelen  rivâyet şöyledir: “Rasûlullah  (s.a.s)’e denildi ki, -konuşan kişi Süfyan (r.a) idi!- Ey Allah’ın Elçisi! Malı olan ve cömertlik edenler ecri alıp götürüyor. Bizim yaptığımız duaları yapıyorlar, Allah yolunda harcıyorlar, biz ise infak edemiyoruz. Allah’ın Rasûlü buyurdu ki: Dikkat edin, size, yaptığınız zaman, öncekilere yetişeceğiniz, sizden sonrakilerin de önüne geçeceğiniz bir amel bildiriyorum. Her namazın arkasından 33 kere Allah’ı hamd, 33 kere tesbih ve 34 kere de tekbîr edersiniz.” [7]

4) Daha sonra namaz kılan kişi ve imam kendisi ve müslüman kardeşleri için dilediği kadar dünya ve âhiret hayırlarını ister. Duaların en faziletlisi sünnette gelen dualardır. Bunlardan birisini Sa’d İbn Ebî Vakkas (r.a) rivâyet etmiştir. “Sa’d (r.a) oğullarına, çocuklara yazıyı öğretir gibi şu kelimeleri öğretir ve şöyle derdi: “Rasûlullah (s.a.s), her namazın ardından şu dualar ile Allah’a sığınırdı:[8]

“Allâhümme innî eûzü bike mine’l- buhli ve eûzü bike mine’l- cübni ve eûzü bike min en uredde ilâ erzeli’l- umuri ve eûzü bike min fitneti’d-dünyâ ve eûzü bike min azâbi’l- kabri.”

Anlamı: “Allahım! Cimrilikten sana sığınırım. Korkaklıktan sana sığınırım. Düşkün ve bakıma muhtaç bir ihtiyarlık halinden sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım.”

Duânın Adâbı:

Duâda eller omuz hizasına kadar kaldırılır. Bunda güçlük olursa yapılabildiğince kaldırılır. Ellerin duada tabiî bir açıklıkla tutulması matluba daha uygun düşse gerektir.

Duaya, Allah’a hamd ve Rasûlüne salâtü selâm ile başlanır ve sonu yine “el-Hamdü lillâh” diyerek tamamlanır. Çünkü Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Cennette mü’minlerin dualarının sonu: ‘Bütün övgüler âlemlerin Rabbi olan Allah’ındır’ sözü olacaktır” [9] Nitekim duaların sonu bu manaya uygun olarak şu âyet-i kerime ile bitirilmektedir:

“Sübhâne Rabbike Rabbi’l- ızzeti ammâ yesıfûn, ve selâmün ale’l- murselîn ve’l- hamdü lillâhi Rabbi’l- âlemîn.”

Anlamı: “Senin güçlü olan Rabb’in, onların isnad etmekte oldukları vasıflardan münezzehtir. Gönderilen bütün peygamberlere selâm olsun. Âlemlerin Rabb’i olan Allah’a hamd olsun” [10]

Dipnotlar:

[1] Buhârî, Ezân, 156, Cenâiz, 93; Ebû Dâvud, Tahâre, 65; Tirmîzî, Cenâiz, 59; Nesâî, 28, 147, Sehv, 25, 102. [2] İbn Mâce, Mukaddime, 6, Menasik, 13; A. İbn Hanbel, II, 541, III, 5, 65. [3] Müslim, Mesâcid, 135, 136; İbn Mâce, İkâme, 32, H. No: 927; Şevkânî, age, II, 300. [4] A. İbn Hanbel, V, 247. [5] San’ani, Sübülü’s-Selâm, I, 200. [6] Müslim, Mesâcid, 144-146. [7] İbn Mâce, İkâme, 32, H. No: 927. Râvî Süfyan, hangisinin 34. olduğunda tereddüt etmiştir. [8] bk. Buhârî, Ezân, 149; Müslim, Zikr, 50, 52, Mesâcid, 134, Ebû Dâvud, Salât, 149, 179; Nesâî, Sehv, 64. [9] Yûnus, 10/10. [10] Saffât, 37/180-183.

Kaynak: Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Delilleriyle İslam İlmihali, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

Namazdan Sonra Okunacak Dualar

Namazda Okunan Dua ve Tesbihatların Anlamları

Namazdan Sonra Tesbih Çekmenin Fazileti

Yazı kaynağı : www.islamveihsan.com

NAMAZDAN SONRA OKUNACAK TESBİHLER

NAMAZDAN SONRA OKUNACAK TESBİHLER

Namazdan sonra imam ve cemaatin üç kere:اَسْتَغْفِرُ اللّهَ الْعَظیمَ الْکَریمَ الَّذی لا اِلَهَ اِلاَّ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ وَاَتُوبُ اِلَیْهِ Estağfirullahellezî lâ ilâhe illâ hüve`l-hayyü`l-kayyûmü ve etûbü ileyh (*) demeleri sünnettir.Gerek yalnız başına, gerekse cemaatla kılarken istiğfarı müteâkip:سُبْحَانَ اللّهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَلا اِلَهَ اِلاَّ اللّهُ وَاللّهُ اَکْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ باللّهِ الْعَلِیِّ الْعَظیم Sübhânallahi ve`l-ham-dü lillâhi ve lâ ilâhe illâllahü vallahü ekber ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi`l-aliyyi`l-azîm (**) denir. Herkes Eûzü Besmele çekip Âyete`l-Kürsî`yi okur. Hadîs-i şerîfte: “Her kim beş vakit namazın sonunda Âyete`l-Kürsî`yi okursa, cennete girmekten onu ancak ölüm men`eder” buyurulmuştur. Âyete`l-Kürsî`den sonra İhlâs ve Muavvizeteyn de okunabilir. Bundan sonra 33 defa Sübhânallah, 33 defa Elhamdü lillâh, 33 defa da Allahü Ekber denir. Tesbihleri el ile saymak sünnettir. Peygamberimiz parmaklarıyla tesbih ederlerdi. Fakat tesbih kullanmak da câizdir. Sahâbelerden taş sayarak tesbih edenler olmuştur. (Ebû Hüreyre Hazretlerinin düğümlü ipliği vardı. Onunla tesbih ederdi). El ile tesbihleri saymak, tesbih ile saymaktan efdaldir. Bundan sonra:لا اِلَهَ اِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَریکَ لَهُ لَهُ الْمُلْکُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلی کُلِّ شَئٍ قَدیرٌ Lâ ilâhe illâllahü vahdehû lâ şerike leh. Lehü`l-mülkü ve lehü`l-hamdü ve hüve alâ külli şey`in kadîr… (*)سَبْحَانَ رَبِّیَ الْعَلِیِّ اْلاَعْلی الْوَهَّاب Sübhâne rabbiye`l-aliyyi`l-a`le`l-vehhâb denilerek eller göğüs hizasına kaldırılır. Avuç içi yüze doğru meyilli olacak şekilde açılarak dua yapılır. Dua bittikten sonra yüz meshedilir.

* Yüzü mesh duada el kaldırmanın sünnetidir. El kaldırmadan dua edilmişse, yüzün meshi gerekmez. Yüzün meshindeki hikmet, bereketin kendisine gelmesi ve içine sirayetidir. Ve belânın def`ini, atânın husûlünü ummaktır. Tek elle mesh yapılmaz. Namaz tesbihatının ehemmiyetine dair Peygamberimizden şu hadîsi şerifler rivâyet edilmiştir:

1. “Kim ki her namazın sonunda 33 kere Allah`ı tesbih eder, 33 kere Allah`a hamdeder ve 33 kere de tekbir getirir ve sonunda da “Lâ ilâhe illâllahü vahdehû lâ şerîke leh. Lehü`l-mülkü ve lehü`l-hamdü ve hüve alâ külli şey`in kadîr” derse, deniz köpüğü kadar da olsa günahları afvedilir.” (Müslim).

2. “Muhacirlerin fakirleri Resûlüllah`a (asm) geldiler ve:

– Servet sâhipleri yüksek dereceleri ve ebedî nimeti kaptılar. Bizim gibi namaz kılarlar, bizim gibi oruç tutarlar. Ve onların artan malı vardır. Onunla hac ederler, umre yaparlar, cihâd ederler ve sadaka verirler, dediler. Resûlüllah (A.S.M.):

– Size bir şey öğreteyim mi? Sizi geçenlere onunla yetişecek ve sizden sonrakileri onunla geçeceksiniz ve sizin gibi yapmadıkça hiçbiri sizden daha sevablı olmayacaktır” buyurdu.

– Evet yâ Resûlâllah! dediler. Resûlüllah (asm) de:

– Her namazın sonunda 33`er defa Sübhânallah, Elhamdü lillâh ve Allahü Ekber diyeceksiniz, buyurdu.”

3. “Her farz namazın sonunda 33 defa Sübhânallah, 33 defa Elhamdü lillâh, 33 defa Allahü Ekber diyen, hasara (ziyana) uğramaz.”

4. Ebû Said el-Hudrî (ra) rivayet ediyor: Resûlüllah (sav):

– Allahü Teâlâ`nın rızasını kazanmaya vesile olan amelleri çok yapınız, buyurdu. Ashap: “Bu ameller hangileridir?” dediler.

– Allahü Ekber. Lâ ilâhe illâllah, Sübhânallah, Elhamdü lillâh, Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh sözlerini söylemektir, buyurdu. (Hâkim, Müstedrek).

5. Ebu Hüreyre (ra) rivayet ediyor: “Resûlüllah bir gün:

“Zırhlarınızı giyiniz”, buyurdu. Ashap:

“Yâ Resûlâllah! Düşman mı geldi?” dediler.

“Hayır, Cehennemden korunma zırhını giyiniz: Sübhânallah, Elhamdü lillâh, Lâ ilâhe illâllah, Allahü ekber, deyiniz. Bunlar kıyamet günü, önünüzden, arkanızdan sizi korurlar” cevabını verdi. (Hâkim, Müstedrek).

Yazı kaynağı : sorularlaislamiyet.com

Namazdan sonra okunacak dua! Namaz kıldıktan sonra çekilecek zikir ve tesbih…

Namazdan sonra okunacak dua! Namaz kıldıktan sonra çekilecek zikir ve tesbih...

Namaz, İslam dininde farz olan ibadetler arasında en kıymetli olanıdır. Namazın ehemmiyetini anlatmak için ise halk arasında oldukça yaygın bir söz olan ‘namaz dinin direği’ kullanılır. Namaz ibadetinin tamamlanmasının ardından dua ve zikirlerin okunması, dileklerin kabul edilmesi ve Allah’ın rızasını kazanmak için adeta bir fırsat anı olarak değerlendirilir…

Aile huzuru için okunacak dua! Evde huzur için dualar...

Peygamber Efendimiz (s.a.s), namazını kıldıktan sonra şu duayı 3 defa okuduğu, sahabeden Abdullah bin Mesut tarafından rivayet edilir. 

Türkçe Okunuşu:

Esteğfirullâhel-āzîmellezî lâ ilâhe illâ

hüvel-hayyül-kayyûmü ve etûbü ileyhi.

Türkçe Meali:

Ulu Allah’tan bağışlanmamı dilerim ki O’ndan başka ilah yoktur. O, diridir ve kayyumdur. O’na tövbe ederim.

Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in vakit namazını kılıp selam verdikten sonra okuduğu rivayet edilen bir diğer dua da şöyledir:

Türkçe Okunuşu:

La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh.

Lehül-mülkü ve lehül-hamdü ve hüve ala külli şey’in kadir.

Türkçe Meali:

Allah’tan başka ilâh yoktur, sadece O vardır. O’nun ortağı yoktur. Mülk O’nundur, her türlü övgü O’na mahsustur, O her şeye gücü yetendir.

Namazdan Sonra Okunacak Dua

Namazdan sonra okunan duların ve çekilen zikirlerin önemini Peygamber Efendimiz (s.a.s), şu hadi-i şerifiyle açıklamaktadır: ‘Kim her namazdan sonra otuz üç defa sübhanellah, otuz üç defa elhamdülillah, otuz üç defa da Allah-u ekber der ve bunun üzerinde Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. Lehül-mülkü ve lehül-hamdü ve hüve ‘alâ külli şey’in kadîr’ derse; günahları denizin köpüğü kadar da olsa affolunur.’

Sübhânellah (33 defa)

Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, 

Elhamdülillâh (33 defa)

Her türlü övgü Allah’a mahsustur

Allâhü Ekber (33 defa)

Allah, en büyüktür.

Yazı kaynağı : www.haber7.com

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler

Yorum yapın