mahallemizde bakıma muhtaç yaşlı bir insan gördüğümde ararım

mahallemizde bakıma muhtaç yaşlı bir insan gördüğümde ararım bilgi90’dan bulabilirsiniz

2. Sınıf Hayat Bilgisi Acil Durumlar konu anlatımı

2. Sınıf Hayat Bilgisi Acil Durumlar konu anlatımı

Acil durumlarda yapmamız gereken bazı durumlar söz konusudur. Öncelikle sakin olmalı ve telaşa kapılmamalıyız. Aynı zamanda mutlaka yardım almalıyız. Yardım alırken ise bilmemiz gereken bazı telefon numaraları bulunur. Bu numaraları başımızdan geçen kazaya göre kullanmalı ve onları aramalıyız.

 Acil Durumlar

 Mahallemizde, sokağımızda, evimizin ya da okulumuzda iken başınızdan farklı olaylar ve kazalar geçebilir. Peki, bunlar ne olabilir?

 – Yangın

 – Su baskını

 – Yüksek yerlerde mahsur kalmak

 – Doğalgaz sızıntısı

 Böyle durumlarda öncelikle yapmamız gereken anne ve babamızı aramaktır. O yüzden mutlaka anne ve babamızın telefon numaralarını iyi bilmemiz gerekiyor. Eğer evimizde bizden büyük ağabeyimiz ya da ablamız var ise, aynı şekilde onların da telefon numaralarını bilmeliyiz.

 Ailemizi aramak ile beraber ayrıca acil durumlarda aranması gereken bazı telefon numaraları bulunur. Aynı şekilde bu telefon numaralarını da aklımıza yazmalı ve bir daha unutmamalıyız. Şimdi acil durumlarda hangi numaraları aramamız gerekiyor bunlara tek tek bakalım.

 İtfaiye (110): Yangın ve su baskını gibi sorunlar ile karşı karşıya kaldığımız zaman, 110 numaralı telefonu aramalıyız.

 Ambulans (112): Yaşanabilecek kazalar, yaralanmalar, boğulma, kalp krizi ya da yanma gibi olaylarda mutlaka 112 numaralı telefonu aramalıyız. Nerede olursak olalım hızlı şekilde ambulans gelerek sağlık ekibi müdahale eder.

 Polis (155): İnsanlara zarar verme (Öldürme, yaralama, kaçırma ya da malına zarar verme) ve hırsızlık gibi durumlar ile karşı karşıya kaldığımızda, mutlaka 155 numaralı telefonu aramalıyız. Böylece polis gelir ve olaya müdahale eder.

 Jandarma (156): Eğer şehir yerine Kırsal kesimde yaşıyor isek o zaman polis değil jandarmayı aramalıyız.

 AFAD (122): Hayatımızda meydana gelebilecek bazı doğal felaketlere karşı aramamız gereken numara 122’dir. Bunlar içerisinde deprem, çığ, tsunami, heyelan, sel baskını ya da fırtına gibi felaketlerde mutlaka 122 numaralı telefonu aramamız gerekmektedir. Ayrıca böyle durumlarda çok sakin olmalı ve telaşa kapılmamalıyız. Özellikle deprem ülkemizde en tehlikeli doğal afetler arasında yer alır. O yüzden deprem hakkında öncesinde, sırasında ve deprem sonrasında yapılması gerekenleri daha detaylı öğrenmeliyiz.

 Sosyal destek hattı (183): Evde yaşanan şiddet (kadın ve çocuğa yapılan şiddet) söz konusu olduğu zaman mutlaka 183 numaralı telefonu aramalıyız. Aynı zamanda cami avlusu gibi yerlerde bebek bulunduğu zaman da yine sosyal destek hattı aranmalıdır. Böylece Sosyal Hizmetler Kurumu’ndan gelecek kişiler bizlere bu konuda yardımcı olur.

 Acil Durumlarda Telefonları Ararken Yapmamız Gerekenler

 Acil durumlar söz konusu olduğu zaman yukarıda verdiğimiz telefon numaralarını mutlaka aramalıyız. Ancak bunları gerçekleştirirken dikkat etmemiz gereken bazı hususlar bulunmaktadır.

 – Öncelikle sakin olmalı ve telaşa kapılmamalıyız.

 – Mutlaka yaşadığımız acil duruma bağlı olarak doğru telefon numarasını aramalıyız.

 – Adımızı ve olayın olduğu yerin açık adresini, net ve doğru şekilde söylememiz gerekir.

 – Acil durum hattından bize sorulan sorulara sakin şekilde ve doğru cevaplar vermeliyiz.

 Bunlara dikkat ederek yaşadığımız acil durum karşısında kötü olaylardan kurtulabiliriz.

 Not: Acil durum hatlarını kesinlikle gereksiz yere meşgul etmemeliyiz. Unutmayalım ki başka yerlerde birçok insanın acil yardıma ihtiyacı olabilir. İlgili kişilerin ilgili yere kısa sürede ulaşabilmesi için acil durum hatlarını boş yere aramamamız gerekmektedir.

Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

39. Aşağıdaki tabloda bazı acil durumla... - Ortaokul Fen Bilgisi

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü | Bakıma Muhtaç Engellilerin Tespiti Ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü | Bakıma Muhtaç Engellilerin Tespiti Ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Bakıma Muhtaç Engellilerin Tespiti Ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bakıma muhtaç engellilerin bildirimi, tespiti, değerlendirilmesi ile bakım hizmetlerine, bakım ücretlerine ve ödemelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (Değişik:RG-23/10/2007-26679)

(1) Bu Yönetmelik, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık gelir tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma muhtaç engellileri, bu engellilere verilecek bakım hizmetlerini, hizmetlerin ücretlendirilmesini ve ücretlerin ödenmesini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun ek 7 nci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

ç) Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti: Müracaatı yapılan bakıma muhtaç engellinin ikametgâhında veya bakım merkezlerinde bakım raporu hazırlayan, bakıma muhtaç engellinin bakım hizmetlerinin hangi türünden yararlanacağına karar veren, uygun ortama yerleştirmeyi öneren, bakım hizmetlerine yönelik gözlem, inceleme, kontrol yapan ve sonucunda bakım hizmetleri değerlendirme raporu hazırlamakla görevli heyeti,

ğ) İl Müdürlüğü: İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Bakıma Muhtaç Engellilerin Bildirimi, Tespiti ve Değerlendirilmesi

Bildirim

MADDE 5 – (1) Mülki amirler, sağlık kuruluşları, köy muhtarları, genel kolluk kuvvetleri ve belediye zabıta memurları, çevrelerinde bulunan bakıma muhtaç engellileri bakım hizmetlerinden yararlandırılması amacıyla il/ilçe müdürlüklerine bildirebilirler. Ayrıca, diğer kamu kurum ve kuruluşları, vatandaşlar, engellilerin kendileri veya akrabaları da bildirimde bulunabilirler.

(2) Engellinin bildirimini müteakiben engelli veya talep edilen hizmetler hakkında bildirimde bulunan kişi ile il/ilçe müdürlüklerinde ön görüşme yapılır. Bakıma muhtaç engellinin bakım hizmeti talebi doğrultusunda Bakım Hizmetleri Talep Formu düzenlenir.

İstenecek belgeler

MADDE 6 – (1) Bakıma muhtaç engellinin başvurusunda, bakıma muhtaç engelliden, ailesinden veya yasal temsilcisinden aşağıdaki belgeler istenir.

ç) (Değişik:RG-23/10/2007-26679) Yatılı ve sürekli bakımı için resmi veya özel bakım merkezine yerleştirilecek olan; 18 yaşını tamamlamamış bakıma muhtaç engelli için ilgili mahkemelerden alınacak, koruma altına alınması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı; 18 yaşını tamamlamış olup akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini görememesi veya korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gerekmesi ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokması nedenleriyle kısıtlanması gerekli bakıma muhtaç engelli için ilgili mahkemelerden alınacak, kısıtlanması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı.,

ğ) Anne babanın boşanmış olması hâlinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı,

(2) (Değişik:RG-23/10/2007-26679)  Birinci fıkranın  (ç), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde belirtilen belgeler, bakım raporunun hazırlanmasından sonra da verilebilir.

 (3) (Ek:RG-21/10/2010-27736)  İl müdürlüklerince, beyan edilen T.C. Kimlik Numarası üzerinden elde edilecek nüfus cüzdanı sureti, aile nüfus kayıt örneği ve ikametgâh adres belgesi dosyaya eklenecektir.

İnceleme ve tespit

MADDE 7 – (1) Bakıma muhtaç engellilerin incelenmesi il/ilçe müdürlüklerinin sorumluluğundadır.

(2) (Değişik:RG-23/10/2007-26679) İl/ilçe müdürlüğüne bildirimi yapılan ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen belgeleri tamamlanan engelli ve ailesi hakkında, bakım hizmetleri değerlendirme heyeti, engelliyi ve ailesini ikametgâhında, ikametgâh adresinde yaşamıyorlar ise fiilen yaşadıkları yerde ziyaret ederek, bakım raporunu hazırlar. Ayrıca, terk edilmiş ve kimsesiz engellilerin bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen belgeleri tamamlayamaması durumunda, İl Müdürlüğünce belgelerin tamamlanması için yardım sağlanır.

(3) (Değişik:RG-23/10/2007-26679) Bakım raporunun hazırlanması sürecinde, engelliye ait veya bakmakla yükümlü olunan birey sayısına göre engelliye düşen gelir ile engellinin ve ailesinin fiziksel, zihinsel, duygusal, psiko-sosyal ve demografik özellikleri ve özgeçmişleri, engeli ve engelliyi kabullenme durumu tespit edilerek engellinin hakları, yararlanabileceği özel eğitim, mesleki rehabilitasyon, tıbbi tedavi ve rehabilitasyon, sosyal yardımlar, koruyucu aile, evlat edindirme gibi hizmetler hakkında değerlendirme yapılır, varsa kanaat ve teklif belirtilir. Ayrıca gözlemlenen yaşam standardı ile beyan edilen gelir arasında farklılık görülmesi hâlinde, gelire ilişkin ilave bilgi ve belge istenir ve resmi veya özel kişi, kurum ve kuruluşların bilgilerinden yararlanılır. Bakmakla yükümlü olunan bireyler tanımında belirtilen tüm bireylerin gelirleri, toplam gelire dâhil edilir.

(4) (Değişik:RG-23/10/2007-26679)  Bakım raporunda engellinin veya yasal temsilcisinin talebinin olumsuz olarak değerlendirilmesi halinde;

(5) (Ek:RG-23/10/2007-26679)  Bakıma muhtaç engelli veya yasal temsilcisi, bakmakla yükümlü birey sayısındaki ve engellinin ve bireylerin gelirlerindeki değişikliği bir ay içinde il müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

(6) (Ek:RG-23/10/2007-26679) Geliri hakkında yalan veya yanlış beyanda bulunan veya sahte belge veren veya gelirini saklayan kişi ile geliri hakkındaki değişikliği süresinde bildirmeyenler hakkında gerekli yasal işlem yapılır.

(7) (Ek:RG-23/10/2007-26679) Bakım raporunun hazırlanması sürecinde; acil durumların haricinde, Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde istenen belgelerin il müdürlüğüne teslim tarihi ve bakıma muhtaç engellinin ikamet ettiği yerleşim bölgesi dikkate alınarak sıra ile işlem yapılır.

Başvurusu kabul edilen engelliler için yapılacak işlemler

MADDE 8  (Değişik:RG-23/10/2007-26679)

(1) Başvurusu kabul edilen ve dosyası tamamlanan bakıma muhtaç engelliler için aşağıdaki işlemler yapılır.

ç) Bakım hizmetleri değerlendirme heyeti, bakıma muhtaç engelliye Genel Müdürlüğe bağlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde bakım hizmeti verilmesini öngörmüş ise dosya değerlendirilmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bakım Hizmetleri

Bakım hizmetlerinin kapsamı

MADDE 9 – (1) Bakım hizmetleri, bakıma muhtaç engellinin bakımına yönelik olarak kişisel bakım hizmetlerini ve psiko-sosyal destek hizmetlerini kapsar.

(2) Bakıma muhtaç engellinin özellikleri dikkate alınarak aşağıda belirtilen bakım hizmetleri sunulur.

1) Banyo yaptırılması,

2) Tuvalet ihtiyacını gidermede yardım edilmesi ve gerektiğinde temizliğinin yapılması,

3) Tırnaklarının kesilmesi,

4) Saçlarının taranması,

5) Dişlerinin temizlenmesi,

6) Yemek ve içecek ihtiyacının giderilmesi,

7) El, yüz ve ayak temizliği,

8) Sakal tıraşının yapılması,

9) İstenmeyen tüylerin temizlenmesi,

10) Elbiselerinin giydirilmesi ve çıkarılması,

11) Burun ve kulak temizliğinin yapılması,

12) Yatağının temizlenmesi ve düzeltilmesi,

13) Odasının temizlenmesi,

14) Çamaşırlarının yıkanması,

15) (Ek:RG-23/10/2007-26679) Tehlikelere karşı korunması ve gözetilmesi

gibi hizmetleri içerir.

1) Bakıma muhtaç engelli ailesinin, engelliyi ve engel durumunu kabullenmesine, bilgilendirilmesine yönelik kişisel veya grup çalışması yöntemiyle verilecek hizmetleri,

2) Bakıma muhtaç engellinin engelini, mevcut durumunu ve yerleştirildiği ortamı kabullenmesine, bilgilenmesine ve gelişim alanlarında desteklenmesine yönelik kişisel ve grup çalışması yöntemiyle verilecek hizmetleri,

3) Engelli ve ailesinin sosyal hakları ve mevcut kaynakların kullanılmasına yönelik kişisel ve grup çalışması yöntemiyle verilecek hizmetleri,

4) Engellinin bağımsız yaşama, sosyal hayata uyumuna ve katılımına yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ile düzenlenecek bu tür etkinliklere katılabilmesi için refakat hizmetleri,

5) Engellinin terk edilme, reddedilme, engel durumunu kabullenememe, ümitsizlik, intihar etme, yalnızlık, sevgisizlik ve benzeri olumsuz duygulardan kurtarılmasına ve depresyon, stres ve benzeri durumların yaşanmasının engellenmesine yönelik kişisel veya grup çalışması yöntemiyle verilecek hizmetleri,

gibi psiko-sosyal destek hizmetleri içerir.

Değerlendirme heyetinin oluşturulması, çalışma usul ve esasları

MADDE 10 – (1)  (Değişik:RG-23/10/2007-26679) Bakım hizmetleri değerlendirme heyeti il ve ilçe müdürlüklerinde aşağıdaki şekilde oluşturulur;

ç) Sosyal çalışmacı bulunamaması hâlinde diğer mesleki unvana sahip personel (c) bendinde belirtilen tespit ve değerlendirmeyi yapar.

(2) (Mülga:RG-23/10/2007-26679)

(3) (Değişik:RG-23/10/2007-26679) İl müdürlüğünün ihtiyaç duyması hâlinde birden fazla bakım hizmetleri değerlendirme heyeti oluşturulur. Ayrıca ihtiyaç duyulması hâlinde birden fazla bakım heyeti için toplu görevlendirme yapılarak bir personelin farklı zamanlarda farklı bakım hizmetleri değerlendirme heyetinde görev yapması sağlanabilir.

(4) Bakım hizmetleri değerlendirme heyeti, üye tam sayısıyla toplanır ve  oy çokluğuyla karar alır. Karara karşı olanlar ayrışık oyunu gerekçeli olarak yazarlar.

(5) Bakım hizmetleri değerlendirme heyeti, il müdürünün veya il müdürünün görevlendireceği il müdür yardımcısının gözetiminde çalışır.

(6) (Değişik:RG-23/10/2007-26679) Bakım hizmetleri değerlendirme heyeti, bakıma muhtaç engellinin; psiko-sosyal ve sağlık durumunu dikkate alarak bakım ihtiyacını ve bakım ihtiyacının nasıl giderileceğini belirleyerek bakım raporunu hazırlar.

(7) (Değişik:RG-23/10/2007-26679) Bakım raporunun hazırlanmasında engellinin ve ailesinin görüş ve talepleri de dikkate alınır.

(8) Akrabaları tarafından bakımı sağlanan engellinin bireysel bakım planı bakım hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından hazırlanır.

(9) Bakım raporunda, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen bakım türlerinden uygun görülenin teklifi yapılır. Ayrıca bakıma muhtaç engelliye yönelik bakım hizmetinin yatılı veya gündüzlü hizmet türlerinden hangisinin verileceği belirlenir.

(10) Bakım raporunun içeriği Genel Müdürlükçe çıkarılacak genelge ile düzenlenir.

(11) Bakım hizmetleri değerlendirme heyeti, bakıma muhtaç engellilere verilen bakım hizmetlerini takip eder, bakım merkezlerine ve kişilere rehberlik eder, il müdürlüğünün görevlendirmesi hâlinde kontrol hizmetlerini yürütür.

(12) (Değişik:RG-31/7/2009-27305) Bakım hizmetinin bakıma muhtaç engellinin akrabaları tarafından verilmesi hâlinde, bakım hizmetleri değerlendirme heyetinde görevli bir veya bu heyette görevlendirilebilecek başka personel, yılda en az bir kez veya ihtiyaç duyulduğu zaman bakım hizmetini verecek kişiye, bakım hizmetinin verilmesinde uygulanacak usul ve esaslar dâhilinde rehberlik eder ve bakım hizmetinin bireysel bakım planı doğrultusunda verilip verilmediğini inceler, bakmakla yükümlü olduğu birey sayısında değişiklik olup olmadığını gözlemler ve gelirlerinde değişiklik olup olmadığı hakkında bilgi alır. Tespitlerine, gözlemlerine ve aldığı bilgilere ilişkin rapor hazırlayarak il müdürlüğüne bildirir. İl müdürlüğü rapora göre işlem yapar.

(13) (Değişik:RG-31/7/2009-27305) Bakım hizmetleri değerlendirme heyeti, merkezlerde verilen hizmetin uygunluğu konusunda yılda en az bir kez veya ihtiyaç duyulduğu zaman inceleme yapar, inceleme raporu hazırlar ve karar için il müdürlüğüne sunar.

(14) (Değişik:RG-23/10/2007-26679) İl müdürlüğü inceleme raporunun içeriğini dikkate alarak gerekli işlemi yapar.

Bakım hizmetlerinin verilmesi

MADDE 11 – (1) Bakım hizmetleri aşağıdaki esaslara göre verilir.

ç) Bireysel bakım planının içeriği ve uygulama esasları Genel Müdürlükçe belirlenerek genelge ile bildirilir.

(2) (Değişik:RG-21/10/2010-27736)  Bakım ücreti il müdürlüğünce ödenen bakıma muhtaç engellinin vefat etmesi hâlinde, bakım hizmetini üstlenen bakım merkezi veya akrabası en geç onbeş gün içinde durumu il müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Aksi takdirde sorumlular hakkında hukuki ve idari işlem yapılır.

(3) (Değişik:RG-21/10/2010-27736)  Bakım ücreti il müdürlüğünce ödenen ve ikametgâhında bakılan bakıma muhtaç engellinin ikametgâh adresinin değişmesi hâlinde, yeni ikametgâh adresinin bakımını üstlenen bakım merkezi veya akrabası tarafından en geç onbeş gün içinde il müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. Aksi takdirde sorumlular hakkında hukuki veya idari işlem yapılır.

(4) (Ek:RG-23/10/2007-26679)  Bakıma muhtaç engelliye bulunduğu ilin dışındaki bakım merkezlerinde de bakım hizmeti verilebilir.

(5) (Ek:RG-23/10/2007-26679) Bakıma muhtaç engelliye akrabanın bakım hizmeti vermesi hâlinde, bakıma muhtaç engelli ile akrabanın aynı adreste ikamet etmesi esastır. Ancak, bakıma muhtaç engelliye bakacak başka kişinin bulunamaması ve bakıma muhtaç engellinin veya yasal temsilcisinin özel veya resmi merkezlerde bakım hizmeti almayı istememesi hâlinde; bakım hizmetleri değerlendirme heyetinin de bakım hizmetinin verilmesinde sorun veya yetersizlik olmayacağına kanaat getirmesi şartıyla, bakım hizmeti her gün rahatlıkla gelinip gidilebilecek yakınlıktaki farklı adresteki akraba tarafından da verilebilir. Bu durumda, bakıma muhtaç engellinin yirmidört saat içindeki tüm bakım ihtiyacının giderilmesi ve fiilen en az sekiz saat bakıma muhtaç engelli ile birlikte olunması ve bakım raporunda sekiz saatten az olmamak üzere kaç saat birlikte olunacağının belirtilmesi gereklidir.

Bakım türleri ve ücret ödeme şekilleri

MADDE 12 –  (Değişik:RG-23/10/2007-26679)

(1) Bakım türleri aşağıda belirtildiği şekildedir.

ç) (Değişik:RG-21/10/2010-27736) Bakım hizmetlerinin bakıma muhtaç engellinin akrabası veya bakıcı personel tarafından ikametgâhında verilmesi: Bakıma muhtaç engellinin veya yasal temsilcisinin talep etmesi hâlinde, bakım hizmeti Genel Müdürlüğün denetim ve rehberliğinde bakıma muhtaç engellinin akrabası veya bakıcı personel tarafından bakıma muhtaç engellinin veya akrabasının ikametgâhında verilebilir. Bu durumda bakıma muhtaç engellilere sunulan bakım hizmeti ücreti, bakıma muhtaç engellinin akrabasına veya bakıcı personeli istihdam eden bakım merkezine il müdürlüğü tarafından aylık olarak ödenir.

Bakım ücretleri

MADDE 13 – (1) Bakıma muhtaç engellilere verilecek bakım hizmeti karşılığında ödenecek ücret tutarları aşağıda belirtilmiştir.

ç) (Değişik:RG-23/10/2007-26679) Gündüzlü veya yatılı bakım merkezlerinde istihdam edilen bakıcı personel tarafından bakıma muhtaç engellinin ikametgâhında günde üç saat süreyle hizmet alan bakıma muhtaç engelliler için bakım merkezine bir aylık net asgari ücret tutarında,,

ödeme yapılır.

(2) Birinci fıkranın (a) ve (d) bentlerinde belirtilen hizmetlerin, tatil günleri dâhil haftanın yedi günü verilmesi esastır. Aynı fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen hizmetlerin haftanın altı günü, dini ve millî bayramlar hariç olmak üzere verilmesi esastır.

(3) (Değişik:RG-23/10/2007-26679)  Birinci fıkranın (ç) bendine göre bakıcı personel bir günde en çok üç bakıma muhtaç engelliye hizmet verebilir. Ancak, bir bakıcı personelin haftalık toplam çalışma süresi, yıllık fazla çalışma süresi dâhilinde yaptırılacak fazla çalışmalar hariç, 4857 sayılı İş Kanunun 63 üncü maddesinde belirtilen çalışma süresini geçemez ve bakım hizmetleri ücretlerinin ödenmesinde, haftalık çalışma sürelerine uyulup uyulmadığı takip edilir. Bakıcı personele fazla çalışma yaptırılmasından dolayı Kurum tarafından ilave bakım ücreti ödenmez. Bir akraba, (d) bendi kapsamında bakıma muhtaç bir engelliye veya bakmakla yükümlü olunan bireyler tanımındaki aynı evde yaşayan bakıma muhtaç iki engelliye bakım hizmeti verebilir.

Ödeme usul ve esasları

MADDE 14 – (1) Bakım Hizmeti karşılığında yapılacak ödemelerin usul ve esasları aşağıda belirtilmiştir.

1) (Mülga:RG-23/10/2007-26679)

2) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine istinaden alınmış olan onay.

1) Merkezin bakım ücretinin yatırılmasını istediği banka hesap bilgilerini içeren dilekçesi.

2) Merkezin açılış izin onayının fotokopisi.

3) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendine istinaden alınmış olan onay.

4) Merkezin hizmet verdiği tüm bakıma muhtaç engellilerin isim listesi.

5) Merkezde görevli personele ilişkin aylık sosyal sigorta prim bildirgeleri.

6) Hak edişe esas ödeme tutarlarını da içeren zorunlu çalıştırılması gerekli personel sayıları ile fiili olarak bakımı gerçekleştirilen engelli sayılarının karşılaştırılmalı çizelgesi.

7) Çalışma onayı verilen tüm personelin ödeme yapılacak aya ilişkin maaşlarının ilgili bankaya yatırıldığına ilişkin bankadan alınacak onaylı belge.

(2) (Değişik:RG-21/10/2010-27736) Bakıma muhtaç engellinin herhangi bir nedenle yasal temsilcisi veya akrabası tarafından izinli alınması halinde, durum bakım hizmetini fiilen yürüten tarafından il müdürlüğüne en geç yedi işgünü içinde yazılı olarak bildirilir.

(3) Bakıma muhtaç engellinin herhangi bir nedenle izinli alınması hâlinde, bakım hizmetinden faydalanmayacağından, bu süreler dâhilinde geçen gün sayısı, aylık ödenmesi gereken bakım ücretinden günlük bakım ücreti hesaplanarak düşülür.

Özel huzurevleri ve yaşlı bakım merkezlerinde bakım hizmeti

Ek Madde 1 – (Değişik:RG-16/3/2009-27171)

Bakıma muhtaç engelliler için  özel birim oluşturmaları, 30/7/2006 tarihli ve 26244 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bakıma Muhtaç Engellilere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği kapsamında istenen şartları yerine getirmeleri ve özel bakım merkezi açılış izni almaları kaydıyla, 7/8/2008 tarihli ve 26960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliği kapsamında açılan ve faaliyet gösteren kuruluşlar bedensel engeli veya yaşlılığa bağlı hastalığı nedenleriyle bakıma muhtaç engelli olanlara da bakım hizmeti verebilir.

Bakım hizmetinin vasi tarafından verilmesi

Ek Madde 2 – (Ek:RG- 23/10/2007-26679) Bakıma muhtaç engellinin veya vasisinin resmi veya özel bakım merkezinden bakım hizmeti almayı istememesi ve bakımını üstlenecek akrabası da bulunamaması halinde; vasisinin bakım hizmetini vermeyi talep etmesi ve bakım hizmetleri değerlendirme heyetinin uygun görmesi şartıyla, vasi bu Yönetmelikteki esaslar dâhilinde akraba kabul edilerek bakıma muhtaç engelliye bakım hizmeti verebilir ve bu hizmet karşılığında bakım ücreti alabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Engelliler İdaresi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığınca müştereken hazırlanan ve Sayıştayın görüşü alınan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

Yönetmeliğin Yayınlandığı Resmi Gazetenin

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Mevzuatın Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Yazı kaynağı : www.aile.gov.tr

Acil Durum Telefon Numaraları

Sokakta kalan evsizler için nereye başvurulmalı? Evsizler için hangi numaralar aranmalı?

Sokakta kalan evsizler için nereye başvurulmalı? Evsizler için hangi numaralar aranmalı?

Tüm yurtta etkili olan aşırı soğuklar, evsizler için tehlikeye yol açıyor. İstanbul’da gidecek yeri olmayan evsizler önceki gece hava sıcaklığının 5 dereceye düştüğü kentte Beyoğlu ve Fatih’te alt geçitlere, tünellere ve cami avlularına sığındı. İstanbul Valiliği, sokakta kalan evsizler için iletişim hatları oluşturuldu. Evsiz, sokakta kalanları ALO 153, 155, 156, 183 ihbar hatları ve kaymakamlıklara bildirebilirsiniz.

İBB’den sokakta kalan vatandaşlara yardım

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, evsiz vatandaşların barınmasına yardım ediyor. Zeytinburnu Spor Kompleksi’nde ağırlanan evsiz vatandaşların barınma, yiyecek, tedavi, temizlik gibi her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. İBB‘nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, sokakta yaşayan erkeklerin Zeytinburnu Spor Kompleksi’nde, kadınların ise İBB’ye bağlı Kayışdağı Darülaceze Merkezi’nde ağırlandığı belirtiliyor.

İstanbul’da Beyoğlu ve Fatih’te gidecek bir yeri olmadığı için sokaklarda kalan evsizler, sığındıkları alt geçit, tünel çıkışı ve cami avlusunda konaklıyor.

Evsiz vatandaşlar, altlarına serdikleri kartonlar ve üstlerine örttükleri battaniyelerle soğuk havada yaşam mücadelesi veriyor.

Evsiz vatandaşlara ayrıca, temiz kıyafet, reçete, ilaç, acil müdahale ve sağlık hizmetlerinin yanı sıra, gerektiğinde hastanelere sevk, memlekete gönderme, huzurevi ve bakımevine yerleştirme, aileye teslim etme ve kadınları sığınma evine yerleştirme gibi hizmetler de ücretsiz olarak veriliyor.

Yazı kaynağı : www.posta.com.tr

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler

Yorum yapın