kütüphaneler haftası ile ilgili sözler

kütüphaneler haftası ile ilgili sözler bilgi90’dan bulabilirsiniz

E�itim ��retim �le �lgili Belgeler
>
Belirli G�n Ve Haftalar �le �lgili T�m Belgeler


>

K�t�phane Haftas� �le �lgili T�m Belgeler


K�T�PHANE HAFTASI �LE �LG�L� G�ZEL S�ZLER, �ZDEY��LER, VEC�ZELER (2) (MART
AYININ SON PAZARTES� G�N� K�T�PHANE HAFTASI, K�T�PHANELER HAFTASI �LE �LG�L�
YAZILAR, ���RLER, B�LG�LER)=>


�n�n�ze getirilen her kitab� okumay�n! ��nk� beyin, mide gibidir. Beynini abur
cuburla doldurursan bozars�n.=>


Kitaps�z b�y�yen �ocuk, susuz yeti�en fidana benzer. (�in atas�z�)=>


Kitap, hi� aldatmayan bir arkada�t�r. (G.De Pixerecourt)=>


Kitaps�z ya�amak, k�r, sa��r, dilsiz ya�amakt�r. (Seneca)=>


Ademin hayvaniyeti yemekle, insaniyeti okumakla kaimdir. (Nam�k Kemal)=>


Okuma hevesini d�nyan�n b�t�n hazinelerine de�i�mem. (Gibbon)=>


Kitaplar�m, bana yetecek kadar b�y�k bir krall�kt�r. (Shakespeare)=>


Yabani uluslar d���nda her �lke kitaplar taraf�ndan y�netilir. (Voltaire)=>


Kitap, tek �l�ms�zl�kt�r. (R.Choate)=>


Kitaplar ruhun g�das�d�r. (Japon atas�z�)=>


Kitaplar zekan�n �ocuklar�d�r. (J.Swift)=>


Ben kitaplar�m� yaratmadan onlar beni yaratt�. (Montaigne)=>


Kitaplar� seviyor musunuz? O halde b�t�n hayat�n�z boyunca mesut olacaks�n�z
demektir. (Jules Clarette)=>


M�mk�n olsayd� her kar�� topra�a bu�day eker gibi kitap ekerdim. (Horace)=>


Kitaplar hakk�nda �� tavsiyem var:


1. Bir ya��m doldurmam�� bir kitab�
okumay�n.


2. Sadece �ok tan�nm�� kimselerin
eserlerini okuyun.


3. Sevmedi�iniz kitaplar� okumaya
�al��may�n. (Emerson)=>


�nsan ne kadar �ok kitap okursa o kadar �ok b�y�yece�ini bilmelidir. (John
Bangs)


Kitaplar hi� solmayacak bitkilerdir.
(Herrick)=>


Kitaplar, sessiz ��retmenlerdir. (Gellius)=>


En iyi kitaplar�n (bilgi yelpazesi.net) okunmas�, ge�mi� y�zy�llar�n en b�y�k
insanlar�yla konu�mak gibidir. (Descartes)=>


Kitaplar ya�ad�k�a “ge�mi�” diye bir �ey olmayacakt�r. (Bulver Lytton)=>


Bir kitap y�rekten gelmi�se ancak o zaman ba�ka y�reklere ula�abilir. (Carylee)=>


Bir tek kitap yazmak i�in yar�m kitapl�k okuyunuz. (Samuel Johnson)=>


Bu bir kitap de�ildir dostum. Buna dokunan bir insana dokunur. (Whitman)=>


�yi kitaplar �ok iyi, k�t� kitaplar da �ok k�t�d�r. (Emerson)=>


Kitap, i�imizdeki donmu� denizin buzlar�n� k�rmaya yarayan bir gere�tir. (Franz
Kafka)=>


Baz� kitaplar tad almak, baz� kitaplar yutulmak, baz� kitaplar da �i�neyip
sindirmek i�indir. (Bacon)=>


Okunmas� gereken kitaplar az okunur. (Orson Welles)=>


Son sayfas�n� okuyup bitirdi�imizde bir dostunuzu kaybettiyseniz, okudu�unuzun
ger�ekten iyi bir kitap oldu�una inanabilirsiniz. (Faul Svveney)=>


Okuma zevkini kazanamayan�n ��renimi yar�da kalm�� demektir. (P. Fecaat)=>

K�t�phaneler
en b�y�k bilgi y���nlar�n�n oldu�u yerlerdir, oradaki tarihin bir k�sm� daha
internette bile yoktur.=>

K�t�phaneler
k�lt�r evleridir.=>


Okunan bir kitap insan zekas�n� daha fazla geni�letir. Onun i�in bir daha eski
haline gelmek imkans�zd�r. (O.VV.Holmes)=>


Okudu�unuz kitap sizi fikren y�kseltir, i�inizi asil ve mert duygularla
doldurursa onun hakk�nda yarg�ya varmak i�in bir duygu yeterlidir. (Pope)=>


Kitap, tek �l�ms�zl�kt�r. (Rufus Choote)=>


Kitaps�z bir ev, ruhsuz bir v�cut demektir. (Cicero)=>


En iyi bir kitap al. Onlar zengin nimet ya�murlar� ya�d�r�rlar ve �yle g�zel
mutluluklar getirirler ki �ocuklar�na ve torunlar�na kadar gider. (Gellius)=>


Kitaplar, benim sevgili dostlar�m, ger�ek yol g�sterenlerimdir. ��nk�
ikiy�zl�l�k etmeden bana g�revimi hat�rlat�rlar. (Benjamin Franklin)=>


Gen�li�ini kitaplarla beslemeyen uluslar�n sonu ac�d�r. (Ovidius)=>


Kitab�n etkisini g�rd�kten sonra, h�k�mdarlar bile kitap yazmaya ba�lad�lar.
(Alfred de Vigny)=>

Ger�ek bilgi
kaynaklar�m�z k�t�phanelerimizdir.=>

Kitaplar�n en
unutulmu�u, hemen her k�t�phanede bulunanlard�r. (Sigismund von Radeckl)=>


�nsan bir kitab� her a����nda yeni bir �ey ��renir. (�in atas�z�)=>


Kitap, sa��rlara seslenen dilsiz dostlard�r. (Hollanda atas�z�)=>


Kitap, insan�n cebinde ta��d��� bir bah�e gibidir. (Arap atas�z�)=>


Bilgin unutmu�, kitap unutmam��.=>


G�n�m�z�n ger�ek �niversitesi zengin k�t�phanelerdir.=>


Paray� kasa, bilgileri k�t�phane saklar.=>


Hi�bir gemi, bizi bir kitap kadar uzaklara g�t�remez.=>

G�n�m�z�n
ger�ek �niversiteleri, zengin k�t�phanelerdir.=>

Bir k�t�phane
kar��s�nda insan kendini b�y�k bir sermayenin yan�ndaym�� gibi hissediyor,
sessiz sedas�z hesaps�z faiz getiren bir hazine. (Wolfgang Van Goethe)=>


�nsanlar �l�r, kitaplar �lmez.=>


Kitaps�z ya�amak, k�r, sa��r, dilsiz ya�amakt�r.=>


Kitaplar hi� aldatmayan dostlar�m�zd�r.=>


Kitap akl�n ilac�d�r.=>


Kitab� dolaba de�il, kafana koy.=>


Uygarl�k yap�s�n�n temeli kitapt�r.=>


Bir insan�n de�eri okudu�u kitaplara e�ittir.=>


Bilen unutur, kitaplar unutmaz.=>

Her k�t�phane
bir cezaevi kapat�r.=>
Hayatta korkmayaca��n�z tek �ey do�ru kitapt�r.=>

Hi�bir
toplumda genel k�t�phane kadar demokratik bir yer yoktur, oraya girmek i�in
verilecek biricik �cret, ilgiden ibarettir. (Lyndon B. Johnson)=>


En eski kitaplar bile onlar� okumam�� ki�iler i�in yenidir.=>


Hi�bir e�lence okumak gibi ucuz, hi�bir zevk de okumak kadar kal�c� olamaz.=>


Beden e�itimi v�cut i�in ne ise, okumak da beyin i�in odur.=>


Bir okul i�in her �eyi yapt���n�z� d���nebilirsiniz. E�er okulunuzun k�t�phanesi
yoksa, hi�bir �ey yapm�� say�lmazs�n�z.

Yazı kaynağı : bilgiyelpazesi.com

Kütüphaneler Haftasıyla ilgili güzel sözler

Kütüphaneler Haftasıyla ilgili güzel sözler

– Bir insanın değeri, kitaplarına eşittir. (H.Spencer)

– İyi seçilmiş kitapları okumak, geçmiş yüzyılların seçkin zekalarıyla önceden düzenlenmiş bir konuşmaya katılmak gibidir. (Descartes)

– Bugünün gerçek üniversitesi bir kitaplıktır. (Cariyle)

– Kitap, imbikten süzülmüş hayattır. (Orhan Burian)

– Kitaplar, aklın tedavi yerleridir. (Didorus Siculus)

– Bir kitaplık, bir cezaevi kapatır. (Seneca)

– Kitaplık kurmak, tapınak yapmak kadar kutsaldır. (Victor Hugo)

– Kitaplığımı başkalarından aldığım kitaplarla kurdum. (Anatole France)

– Kitaplar yaşadıkça “geçmiş” diye birşey olmayacaktır. (Bulver Lytton)

– Kitaplar düşüncenin mezarlarıdır. (Longfellow)

– Ödünç verilmiş kitaplar ya kaybolur ya da parçalanmış olarak geri döner. (İspanyol atasözü)

– Milletleri ilerleten ve yükselten, zengin kitaplıklardır. (H.Flecher)

– Çağımızda iyi seçilmiş bir kitap koleksiyonu, gerçek bir üniversite öğrenimi demektir. (Ovidius)

– Okul için her şey yapabilirsiniz, eğer okulun bir kitaplığı yoksa,hiçbir şey yapmamış olursunuz. (Juley Ferry)

* Bilgin unutmuş, kitap unutmamış.

* Kitap en iyi dosttur.

* Kütüphaneler kültür evleridir.

* Gerçek bilgi kaynaklarımız kütüphanelerimizdir.

* Günümüzün gerçek üniversiteleri, zengin kütüphanelerdir.

* Bir okul için her şeyi yaptığınızı düşünebilirsiniz. Eğer okulunuzun bir kütüphanesi yoksa, hiçbir şey yapmış sayılmazsınız.

* Parayı kasa, bilgileri kütüphane saklar.

* Her kütüphane bir cezaevi kapatır.

* Hiçbir gemi, bizi bir kitap kadar uzaklara götüremez.

* Kitapsız yaşamak, kör, sağır, dilsiz yaşamaktır.

* İnsanlar ölür, kitaplar ölmez.

* Kitaplar hiç aldatmayan dostlarımızdır.

* Kitap aklın ilacıdır.

* Kitapsız büyüyen çocuk, susuz ağaca benzer.


* Kitaplar da dostlar gibi iyi seçilmelidir.


* Kitap akıl öğreten bir dosttur.

* Kitabı dolaba değil, kafana koy.

* Uygarlık yapısının temeli kitaptır.

* Bilen unutur, kitaplar unutmaz.

* En eski kitaplar bile onları okumamış kişiler için yenidir.

* Hiçbir eğlence okumak gibi ucuz, hiçbir zevk de okumak kadar kalıcı olamaz.

* Beden eğitimi vücut için ne ise, okumakta beyin için odur.

* Bir insanın değeri okuduğu kitaplara eşittir.

dersimiz.com

Kütüphaneler Haftası Victor Hugo Kitaplar güzel sözler belirli gün ve haftalar belirli günler ve haftalar önemli haftalar önemli günler belirli haftalar özlü sözler vecizeler

Yazı kaynağı : www.dersimiz.com

K�t�phane ile ilgili s�zler | K�t�phane Haftas� ile ilgili s�zler

K�t�phane b�t�n �a�lar�n, b�t�n �lkelerin �l�ms�zleri ile dolu. – Cemil Meri�

Bir k�t�phane, bir inanc�n i�aretidir. – Victor Hugo

G�n�m�z�n ger�ek �niversiteleri, zengin k�t�phanelerdir.

K�t�phaneler yap�lmaz, onlar b�y�r. – Augustine Birell

Hangi liman b�y�k bir k�t�phaneden daha g�venli bir bi�imde a�ar sana kollar�n�? – �talio Calvino

K�t�phaneler en b�y�k bilgi y���nlar�n�n oldu�u yerlerdir, oradaki tarihin bir k�sm� daha internette bile yoktur.

K�t�phaneler hayal g�c�n� besleyen enerjiyi depolarlar. D�nyaya pencereler a�arlar ve ke�fetmemize, ba�armam�za ve ya�am kalitemizi art�rmam�za katk�da bulunurlar. – Sidney Sheldon

K�t�phaneler olmasayd�, ne mi olurdu? Ge�mi�imiz ve gelece�imiz hi� olurdu. – Ray Bradbury

Bir k�t�phane kar��s�nda insan kendini b�y�k bir sermayenin yan�ndaym�� gibi hissediyor, sessiz sedas�z hesaps�z faiz getiren bir hazine. – Wolfgang Van Goethe

K�t�phaneler bana her zaman bu d�nyada iyi �eyler oldu�unu hat�rlat�yor. – Lauren Ward

K�t�phanelerin �l�ms�zl���ne ve kitaplar�n raflarda duru�una �ocuk�a inand���m i�in yaz�yorum. – Orhan Pamuk

�ok kitap sahibi olmak marifet de�il, k�ymetli bir k�t�phane kurmak �nemlidir. – Mustafa Kutlu

Bir �ehrin en g�venilir yeri, k�t�phanelerdir. ��nk� kitaplar seslerini y�kseltmezler. Bu y�zden k�t�phanelerde derin bir sessizlik vard�r. Sonra kitaplar tozlar�n� �zerimize �flemezler. Bu y�zden elbiselerimiz hep beyaz kal�r, de�il mi? – Ali Ural

Ger�ek bilgi kaynaklar�m�z k�t�phanelerimizdir.

��phe duydu�unuzda k�t�phaneye gidin. – JK. Rowling

Evlerimizde milyar liral�k elektronik e�yalar var. Peki k�t�phane?

B�y�k bir k�t�phaneden ba�ka neresi sana s���nak olabilir. – �talo Calvino

Google size 100.000 yan�t� getirebilir, bir k�t�phaneci ise size do�ru olan� getirebilir. – Neil Gaiman

Sabaha kadar a��k k�t�phaneler olsayd�. ��renciler i�in bedava �ay, kahve ve �orba. Sigara yasak olabilirdi, a��k olmak serbest. Mutlu olurduk. – Okan Bay�lgen

K�t� k�t�phaneler koleksiyonlar olu�turur, iyi k�t�phaneler hizmetler olu�turur ve b�y�k k�t�phaneler topluluklar olu�turur. – R. David Lankes

K�t�phaneler b�y�leyici yerlerdir; kimi zaman bir demir yolu peronunda gibisindir, egzotik �lkeler hakk�nda ara�t�rma yaparken uzak k�y�lara yolculuk ediyormu�sun duygusu ya�ars�n. – Umberto Ece

Cennetin, bir t�r k�t�phane olaca��n� hep hayal etmi�imdir. – Jorge Luis Borges

�nsan kendine sormal�: Evimde mutfak varken, �e�it �e�it yemekler yenirken, neden bir k�t�phane yok? Mideler g�da, beyinler ilim ve iman ister. Nas�l evin bir mutfa�� varsa, bir de k�t�phanesi olmal�d�r. – Hekimo�lu �smail

Bir okul i�in her �eyi yapt���n�z� d���nebilirsiniz. E�er okulunuzun bir k�t�phanesi yoksa, hi�bir �ey yapm�� say�lmazs�n�z.

L�tfen, yalvar�yorum gidin televizyonunuzu ��pe at�n ve bo�alan yere g�zel bir k�t�phane kurun. – Roald Dahl

Kendinizi bulmak ya da kaybetmek i�in evimizde k�t�phane olu�tururuz.K�t�phanelerde kendini kaybetmek de bulmak da zarar getirmez.

K�t�phane zamana a��lan bir kap�d�r. – Carlos Maria Dominguez

K�t�phaneler insanl���n tek g�venilir ve kal�c� olan belle�idir. – Arthur Schopenhauer

D�nyada d�nyan�n ne anlama geldi�inden haberdar olmaks�z�n ya�amak,bir k�t�phanede kitaplara dokunmaks�z�n ya�amak gibidir. – Dan Brown

D���nmeyen ve �retmeyen ak�l, ziyaret�isi olmayan k�t�phane gibidir. – Mehmet Nuri Parmaks�z

K�t�phanemiz olmas� �nemlidir lakin daha da de�erlisi o k�t�phane i�inde yer alabilmektir.

K�t�phane insan�n y�ld�zlara t�rmanmaya niyet etti�i bir rasathanedir. – Mehmet Tekiner

Kesinlikle bilmeniz gereken tek �ey; k�t�phanenin bulundu�u yerdir. – Albert Einstein

G�rkemli saraylar yerine, muhte�em k�t�phaneler yapt�rmal� �lkeler.

K�t�phane nedir? Be�eriyetin haf�zas�d�r. – �lber Ortayl�

K�t�phane ikinci evim gibiydi. Hatta k�t�phane benim ger�ek evim gibiydi belki de. – Haruki Murakami

Bir k�t�phaneye sahip olan ki�i, Allah’tan ba�ka ne isteyebilir. – John K.Bangs

Hi�bir toplumda genel k�t�phane kadar demokratik bir yer yoktur, oraya girmek i�in verilecek biricik �cret, ilgiden ibarettir. – Lyndon B. Johnson

�n�a edilen bir k�t�phane, yarat�lan bir hayatt�r. – Carlos Maria Dominguez

K�t�phanenin mali i�lerinden s�z etmek ho�uma gitmezdi. K�t�phane ve paray� ayn� kefeye koymak benim i�in pek ho� bir �ey de�ildi. – Richard Brautigan

Hayatta en hakiki m�r�id; ilimdir, fendir. – Atat�rk

Kitaps�z b�y�yen �ocuk, susuz a�aca benzer. Kitaps�z ya�amak, k�r, sa��r, dilsiz ya�amakt�r.

Milletleri ilerleten ve y�kselten, zengin kitapl�klard�r. – H.Flecher

�a��m�zda iyi se�ilmi� bir kitap koleksiyonu, ger�ek bir �niversite ��renimi demektir. – Ovidius

Kitaplar hi� aldatmayan dostlar�m�zd�r.

�yi kitaplar okumak ge�mi� y�zy�llar�n en iyi insanlar�yla sohbet etmek gibidir. – Rene Descartes

�d�n� verilmi� kitaplar ya kaybolur ya da par�alanm�� olarak geri d�ner. – �spanyol atas�z�

Kitaplar�m, bana yetecek kadar b�y�k krall�kt�r. – William Shakespeare

Kitapl���m� ba�kalar�ndan ald���m kitaplarla kurdum. – Anatole France

Bir kitapl�k, bir cezaevi kapat�r. – Seneca

Kitaplar, akl�n tedavi yerleridir. – Didorus Siculus

Kitaplar, en iyi dostlar�m�zd�r. – Slogan

�yi kullan�lan bir kitapl�k, t�m d�nyaya yol g�steren ki�ileri emriniz alt�nda bulundurur. – John K. Bangs

Hi�bir e�lence okumak gibi ucuz, hi�bir zevk de okumak kadar kal�c� olamaz.

Kitaplar ya�ad�k�a “ge�mi�” diye bir�ey olmayacakt�r. – Bulver Lytton

Hi�bir gemi, bizi bir kitap kadar uzaklara g�t�remez. – Slogan

Kitap, imbikten s�z�lm�� hayatt�r. – Orhan Burian

En eski kitaplar bile onlar� okumam�� ki�iler i�in yenidir.

Kitap ak�l ��reten bir dosttur. – Slogan

Yazı kaynağı : www.guzelcumleler.com

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler

Yorum yapın