kendi torunuma kendim bakarım e devlet

kendi torunuma kendim bakarım e devlet bilgi90’dan bulabilirsiniz

Kendi torunuma kendim bakarım diyen büyük annelere devlet desteği! Her ay maaş gibi 5100 TL alacaklar: Bu şarta dikkat

Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama

�yi, k�t� ve ben�

TRK.jpg

�� y�l �nce “Kamu’da Yeniden Yap�lanma” diye bir
sempozyum d�zenlenmi�.

Benim as�l e�itim ve seminerlerim liderlik ve y�netim �zerine.

Gittim oraya, makam arac�ndan giremezsiniz i�eri.

Ben konu�mac� olarak davet edilmi�im, benim ya��mda dinleyici
yok.!

B�t�n dinleyiciler hepsi de korumal�, 400 dinleyici, mutluluktan
�lebilirler.

Devleti y�netiyorlar ve �ok mutlular. Makam ara�lar�, korumalar,
bilmem ne…

Biz ge�tik oturduk konu�mac�lar olarak ve herkes de bana bak�yor,
bu �ocu�u niye �a��rd�lar diye.

Benden �nce m�ste�ar ��kt� dedi ki; T�rkiye’nin cep telefonu
say�s� �u an Yunanistan’�n bilmem ka� kat�ym��.

Millet, Oooo, falan filan, sa��rlar birbirini a��rlar modunda…

D�nyan�n 16. b�y�k ekonomisiymi�iz biz, haberiniz olsun sizin de!
ve uydu say�m�z, �u an Yunanistan’�n bilmem ka� kat�ym��.

Millet yine Oooo, acaip gaza gelmi�ler, neyse.

S�ra bana geldi, benim acaip moralim bozuldu, ben dedim ki;

�u ka��d� bir kenara b�rak�yorum, ben konu�mac�lar� dinleyince
ba�ka d�nyalarda ya�ad���m�z� farkettim ve ben size ba�ka bir �ey anlataca��m.

Ben merhaba diyerek ba�l�yorum ��nk� kimin ne oldu�unu bilmiyorum.

Benden �ncekilerin konu�maya ba�lamas� be� dakika s�rd�.

Say�n Bakan�m, Bakan�m�n Halas�n�n O�lu, i�te onun day�s�n�n o�lu
falan, onlar da h�� m�� yap�yorlar,

Ben dedim hi� birinizi tan�m�yorum, o y�zden Merhaba diye
ba�l�yorum.

Ben size, iki temel �ey s�yleyece�im.

Birinci, e�er bu g�n bir adam kendi paras�n� kendine harc�yorsa,
�u anda siz, kendi paran�zla kendinize bir �ey alacaksan�z, iki �eye
bakars�n�z.

Fiyat�na ve kalitesine.

E�er birileri, ba�kas�n�n paras�n� kendileri i�in harc�yorsa, ben
devletin paras�yla kendime pardes� alacaksam, sadece kalitesine bakar�m, hi�
fiyat�na bakmam ben.

E�er birileri kendi paras�n� ba�kalar� i�in harc�yorsa, tek
fiyat�na bakar, hi� kalitesine bakmazlar.

Ama e�er birileri, ba�kas�n�n paras�n� ba�kalar� i�in harc�yorsa,
ne fiyat�na bakar, ne de kalitesine.

Salon buz kesti. ��in k�t� taraf� dedim, son k�rk y�ld�r,
ba�kas�n�n paras�n� ba�kalar� i�in harcarken, kendinize %5, partinize %10
komisyon al�yorsunuz.

Herkes �okta.

Sonra d�nd�m m�ste�ara dedim ki; benim i�in geli�mi�li�in kriteri
cep telefonu, uydu de�il dedim. Nedir senin i�in? dedi;

Benim i�in iki kriter var dedim;

Ben �ocukken, d�nyada bize vize uygulayan be� alt� devlet vard�, k�rk
y�ld�r bu �lkeyi sizler y�nettiniz, bu g�n d�nyada 200 devlet var, biz T�rk’�z
diye 170’i bize vize uyguluyor.

�kinci kriter dedim, cep telefonu say�s� bilmem ne, �ok alk�� ald�,
Yunanistan’da be� ya��na kadar �ocuklar�n ancak binde 6’s� �l�yor.

T�rkiye’de ise binde 61 �ocuk �l�yor. Fazladan �len 56 �ocu�u,
vergi ka��ran i� adam� olarak ben �ld�r�yorum, alkoll� olarak araba kullanan
servis �of�r� �ld�r�yor, r��vet yiyen o m�ste�arlar, bakanlar �ld�r�yor, i�ini
d�nya kalitesinde yapmayan polis memuru �ld�r�yor, i�ini d�nya kalitesinde
yapmayan doktorumuz �ld�r�yor, yani hep beraber �ld�r�yoruz o fazladan 56
�ocu�u.

Hi� kimse bende bunun sorumlulu�u yok demesin. Hi� birimiz i�imizi
d�nya kalitesinde yapm�yoruz.

Ben bunlar� s�yleyince salon buz kesti.

�nce �ok bozuldular, sonra ��k��ta ayakta alk��lad�lar dakikalarca
ama bu g�n ben size �unu s�ylemeye geldim;

Bu �lke daha iyi bir �lke olacaksa, sizin sayenizde olacak.

L�tfen bizler gibi olmay�n. R��vet yiyen, hayatta tek hedefi
maa��m arts�n ba�ka bir �ey olmas�n, ben i�imi kaliteli yapmayay�m olmayan,
l�tfen �ok kaliteli �ok iyi insanlar olun, yoksa o fazladan �len �ocuklar�n
sorumlulu�unu omuzlar�n�zda hissedin.

�yle yap�n ki i�inizi, Martin Luther King’in �ok g�zel bir s�z�
var;

�Sizden sokaklar� s�p�rmeniz isteniyorsa, Beethoven’in beste
yapt��� gibi s�p�r�n, Shakespeare’in �iir yazd��� gibi s�p�r�n ve Michael
Angelo’nun resim yapt��� gibi s�p�r�n. �yle bir s�p�r�n ki, u�an ve y�r�yen her
�ey dursun, burada d�nyan�n en iyi ��p��s� �al���yormu� desinler.�

Ahmet �erif
�zg�ren
‘in Polis Akademisi’ne yapt��� konu�man�n son k�sm�.

-/-rent a car 34

Lisede bir g�n yat�l� bir arkada��m�z�n okuldan uzakla�t�r�ld���n�
duyduk. Ya �ok seviyor ve say�yorduk ya da su�una inanm�yorduk, �imdi
hat�rlam�yorum ama derslere girmeme karar� ald�k.

Ankara�da Kas�m zor bir ayd�r. Keskin so�uk r�zgarlar�n esti�i,
ya�murun �iseledi�i bir ay yine. Kimse bizleri derslere girmeye ikna edemiyor.
Lise m�d�r�m�z rahmetli Mesut Hoca, o zaman ki TED Ankara Koleji Genel M�d�r� rahmetli
Burhan G�ksel�e haber vermi�, bah�ede k�rs� kurulunca ��rendik kimin
gelece�ini. O zamanlar bando �efiyim, Burhan G�ksel�in gelinlik k�z�n�n
cenazesini bando e�li�inde daha yeni kald�rm���z, ac�s�n� biliyorum. Geldi
dediler, hepimiz bah�eye ��kt�k. Tabi �zerimizdekileri s�n�fa asm���z, hepimiz
ceketli, k�zlar da h�rka ile ��kt�k bah�eye.

Burhan G�ksel geldi, k�rs�ye ��kt�, ��yle bir bakt� hepimize, indi
k�rs�den. Ne oluyor demeden bakt�k ki, paltosunu, �apkas�n� ve ka�kolunu
��kar�yor. Tekrar ��kt� k�rs�ye. Bu hareketi bize yetmi�ti. Bir de konu�ma
yapt�. Akl�mda kalan ve asla unutmayaca��m en k�ymetli nasihat ve her f�rsatta
tekrarlar�m ��rencilerime;

Meslekler
aras�nda fark yoktur,

Meslekta�lar
aras�nda fark vard�r.

Ne
i� yaparsan�z yap�n, ama en iyisi olun.!

Bizim ya�ant�m�zda bizler hep iyi ve g�zel �rneklerle b�y�d�k.

Yalan bilmez, yerde ekmek g�r�nce nimet der, �p�p ba��m�za koyar,
temizler ve bir hayvan�n yiyebilece�i y�kseklikte bir yere koyard�k.

Kimse bizi korkutmad�, k�s�tlamad� aksine cesaretlendirdi. Biz de
yapt���m�z i�te en iyisi olmak i�in �abalad�k.

Okuduk, ara�t�rd�k, tart��t�k, d���nd�k ve yapt�k. T�pk� K�y
Enstit�lerinin temel ilkelerinde oldu�u gibi;

– �evreye uygunluk ilkesi.

– ��rencinin do�as�na uygunluk ilkesi.

– Kendi kendini y�netim ilkesi.

– �� i�inde kendi kendine �al��ma ilkesi.

– ��renciye yetki ve sorumluluk verme ilkesi.

K�y Demircili�i (Nal bantl�k, Motorculuk), K�y D�lgerli�i
(Marangozluk), K�y Yap�c�l���-Tu�lac�l�k ve
Kiremit�ilik-Ta���l�k-Kire��ilik-Duvarc�l�k ve S�vac�l�k-Betonculuk, K�zlar
i�in k�y ev ve el sanatlar�: -Diki�-bi�ki, nak��, -�r�c�l�k ve
dokumac�l�k-Ziraat sanatlar�.

Bu g�n yukar�da say�lan ka� mesle�in okulunun oldu�una siz karar
verin.

Bug�n bu ilkeler do�rultusunda e�itim ald�n�z m�? Bir d���n�n.

K�y Enstit�leri�nin temel hedefi, bu e�itim modeli ile ki�inin
kendi fark�na var�labilirli�ini kazanmas�yd�.

��renciler anl�yor, d���n�yor,
sorguluyor ve �retiyordu. �imdilerde ise bu istenmiyor.

Harcanan sadece bizim zaman�m�z, bizim eme�imiz ve bizim �retimimiz
de�il, milli servet idi. Her kulland���m�z� bizden sonraki kullans�n diye
sak�n�r, �zerine titrerdik. Bize yararl� olan, bizden sonrakilere de
yarayacakt� elbet.

Mustafa
G�zelg�z
b�yle bir ortamda yeti�mi�, kendinden sonras�n� d���nen vatansever
bir memurdu. Yine de zorla devletten ayr�lmak zorunda b�rak�ld�. Elbet baz�lar�
i�in k�t� �rnek olmaktayd� ama heykeli dikilen bir memur olarak tarihe ge�ti.!

Geriye bak�nca ya�l� i�te derler. Do�rudur ama neden bakt���m�z�
bilmezler.

Gelin nedenini kula��n�za f�s�ldayay�m;

�Ge�mi�ten ders almak i�in.�

�yi ile k�t� ger�ek�i bir tan�m de�ildir.

�There is nothing either good or bad but thinking makes it so.!�

William Shakespeare

��yi ya da k�t� diye bir �ey yoktur, ikisini de d���nce �retir.�

-/-

Ya�l� K�z�lderili reisi kul�besinin �n�nde torunuyla oturmu�, az
�tede birbiriyle bo�u�up duran iki kurt k�pe�ini izliyorlard�.

K�peklerden biri beyaz, biri siyaht� ve oniki ya��ndaki �ocuk
kendini bildi bileli o k�pekler dedesinin kul�besi �n�nde bo�u�up duruyorlard�.

Dedesinin s�rekli g�z �n�nde tuttu�u, yan�ndan ay�rmad��� iki iri
kurt k�pe�iydi bunlar.

�ocuk, kul�beyi korumak i�in bir k�pe�in yeterli oldu�unu
d���n�yor, dedesinin ikinci k�pe�e neden ihtiyac� oldu�unu ve renklerinin neden
illa da siyah ve beyaz oldu�unu anlamak istiyordu art�k.

O merakla, sordu dedesine:

Ya�l� reis, bilgece bir g�l�msemeyle torununun s�rt�n� s�vazlad�.

– “Onlar” dedi, “benim i�in iki simgedir
evlat.”

– “Neyin simgesi” diye sordu �ocuk.

– “�yilik ile k�t�l���n simgesi. Aynen �u g�rd���n k�pekler
gibi, iyilik ve k�t�l�k i�imizde s�rekli m�cadele eder durur. Onlar� seyrettik�e
ben hep bunu d���n�r�m. Onun i�in yan�mda tutar�m onlar�.

�ocuk, s�z�n buras�nda; ‘m�cadele varsa, kazanan� da olmal�’ diye
d���nd� ve her �ocu�a has, bitmeyen sorulara bir yenisini ekledi:

– “Peki” dedi. “Sence hangisi kazan�r bu
m�cadeleyi?”

Bilge reis, derin bir g�l�msemeyle bakt� torununa.

– “Hangisi mi evlat?

Ben, hangisini daha iyi
beslersem!”

S�radanl���n zaferi

Herkese sa�l�k ve huzur dolu yeni bir sene diliyorum.

Kal�n sa�l�cakla..

www.servetbasol.com

161226

Yazı kaynağı : www.servetbasol.com

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler

Yorum yapın