kamu çerçeve protokolü ne zaman imzalanacak 2023

rent a car 34

kamu çerçeve protokolü ne zaman imzalanacak 2023 bilgi90’dan bulabilirsiniz

KAMU ÇERÇEVE PROTOKOLÜ ORTAK TEKLİFİMİZİ İLETTİK – HAK-İŞ Konfederasyonu

KAMU ÇERÇEVE PROTOKOLÜ ORTAK TEKLİFİMİZİ İLETTİK - HAK-İŞ Konfederasyonu

KAMU
ÇERÇEVE PROTOKOLÜ ORTAK TEKLİFİMİZİ İLETTİK

HAK-İŞ
Konfederasyonu ve TÜRK-İŞ Konfederasyonu olarak 2023-2024
yılı Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü ortak
teklifimiz işverenler adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve TÜHİS’e
iletilmiştir.

Kamu
Çerçeve Protokolü ortak teklif metni TÜRK-İŞ adına; Ramazan AĞAR (Genel Mali
Sekreter) ve Eyüp ALEMDAR (Genel Teşkilatlandırma Sekreteri), HAK-İŞ Konfederasyonumuz
adına; Yunus DEĞİRMENCİ (Genel Başkan Yardımcısı) ve Dr. Osman YILDIZ (Genel
Başkan Yardımcısı) tarafından verilmiştir.

2023-2024
yılı Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü ortak
teklifinin temel maddelerini içeren ve üzerinde müzakerelerin sürdürüldüğü
teklif metni ekte yer almaktadır.

Kamuoyuna
saygıyla duyurulur.

2023-2024
YILI KAMU KESİMİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

TÜRK-İŞ
ve HAK-İŞ ORTAK TEKLİFİ

                    
I.       
TABAN ÜCRET

Toplu iş
sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihinde aylık brüt çıplak ücretleri; 15.000
TL’nin altında olan işçilerin aylık brüt çıplak ücretleri 15.000 TL’ye
çekilmiştir.

                   
II.       
REFAH PAYI

İşçilerin
ücretleri birinci fıkradaki taban ücrete çekildikten sonra bütün ücretlere %15
(On beş) oranında refah payı ilave edilecektir.

                  
III.       
ÜCRET ZAMLARI

a)Birinci
Yıl Birinci Altı Ay Zammı:

İşçilerin
ücretleri (I) fıkradaki taban ücrete çekildikten ve (II) fıkradaki refah payı
ilave edildikten sonra, toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihindeki
(aylık/günlük/saatlik) brüt çıplak ücretlerine, yürürlük başlangıç tarihinden
geçerli olmak üzere birinci altı ay için yüzde 45 (kırkbeş) oranında zam
yapılacaktır.

b)Birinci
Yıl İkinci Altı Ay Zammı:

İşçilerin 01.07.2023
tarihinde aldıkları brüt çıplak ücretlerine (aylık/günlük/saatlik), birinci yıl
ikinci altı ayının birinci gününden geçerli olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumunun
2003—100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli, Haziran 2023 indeks
sayısının Aralık 2022 indeks sayısına değişim oranının % 5 (Beş) fazlası oranında
zam yapılacaktır.

c)İkinci
Yıl Birinci Altı Ay Zammı:

İşçilerin
01.01.2024 tarihinde aldıkları brüt çıplak ücretlerine (aylık/günlük/saatlik),
ikinci yıl birinci altı ayının birinci gününden geçerli olmak üzere Türkiye
İstatistik Kurumunun 2003—100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli, Aralık
2023 indeks sayısının Haziran 2023 sayısına değişim oranının % 5 (Beş) fazlası
oranında zam yapılacaktır.

d)İkinci
Yıl İkinci Altı Ay Zammı:

İşçilerin
01.07.2024 tarihinde aldıkları brüt çıplak ücretlerine (aylık/günlük/saatlik),
ikinci yıl ikinci altı ayının birinci gününden geçerli olmak üzere Türkiye
İstatistik Kurumunun 2003—100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli, Haziran
2024 indeks sayısının Aralık 2023 sayısına değişim oranının % 5 (Beş) fazlası
oranında zam yapılacaktır.

NOT: Yukarıda belirlenen zam oranları 01.01.2023 yürürlük
süreli toplu iş sözleşmeleri içindir. Her toplu iş sözleşmesinin yürürlük
başlangıç süresi esas alınarak madde metinleri ayrıca düzenlenecektir.

1.İKRAMİYE

Toplu
iş sözleşmelerinde 6772 sayılı kanuna göre ödenen ilave tediye, kapsamdaki tüm
işçilere (Belediye şirketleri ve il özel
idare şirketleri dahil) ödenir.
İş bu ilave tediye dışında işçilere toplu
iş sözleşmesi ile ödenen ikramiye gün sayısı 60 günden az olan işyerlerinde
ikramiye gün sayısı 60 güne tamamlanacaktır.

2.SOSYAL
YARDIMLAR

Toplu iş
sözleşmeleri kapsamındaki işçilere; sosyal yardım olarak 2023 yılı için Net
2.500 TL/Ay, 2024 yılı için Net 3.500 TL/Ay olarak ödenecektir.

3.EK
ÖDEME

Toplu iş
sözleşmeleri kapsamındaki işçilere; her yıl Mayıs ayında Net 4.000 TL tutarında
“ek ödeme” yapılır. Bu tutar, 2023
yılı Kamu Çerçeve Anlaşma Protokolü ile belirlenen ücret zamları oranında ve
ücretin zamlandığı tarih itibariyle arttırılarak ödenir. İlk defa toplu iş
sözleşmesi imzalanan işyerlerinde de aynı tutarda ödeme yapılır.

4.HAFTALIK
ÇALIŞMA SÜRESİ ve FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ

Kamu
işyerlerinde haftalık çalışma süresi 40 saat olarak uygulanır. Fiili çalışmaya
bağlı yapılan ödemeler (iş primi ile
yemek ve yol yardımı vb.)
aylığa dönüştürülerek düzenli olarak ödenir.

5.FAZLA
ÇALIŞMA ÜCRETİ

Her bir saat
fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin % 70 fazlasıyla
ödenir. Resmi ve dini bayramlar ile genel tatil günlerinde yaptırılan fazla
mesailerden günlük normal çalışma süresini geçen kısmı % 200 zamlı olarak
ödenir. Mevcut uygulamanın bu oranların üzerinde olması durumunda yüksek olan
oranlar uygulanır.

6.KIDEM
TAZMİNATI

Bütün işçilere
çalıştıkları her tam yıl için 35 günlük ücret
tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran
üzerinden ödeme yapılır. Mevcut uygulamanın bu miktarın üzerinde olması
durumunda yüksek olan uygulanır.

7.MAKTU
ÖDEMELER

Maktu ödemeler adı altında sosyal yardım taleplerimiz protokol kapsamında karara
bağlanacaktır.

8.İŞİN
GEREKTİRDİĞİ BELGELER

İşçilerin görev tanımlarındaki işleri yapmaları
için gerekli olan tüm sertifika ve belge maliyetleri ile gerekli olan izinler
işverence karşılanır.

9.     
İŞYERİNE/İŞLETMEYE ÖZGÜ SORUNLAR

İşyeri/işletme/işkoluna
özgü idari ve mali konular (yatay ve
dikey skaladaki farkın ayarlanması, iş riski ve sorumluluk zammı,
yıpranma-üretim-kampanya primi, işyerindeki günlük yevmiye farklılığı vb.)

ile çalışma şartları sorunları, toplu iş sözleşmelerinin tarafları arasında
görüşülerek sonuca bağlanır.

Kamu kurum ve
kuruluşlarında çalışmakta olan veya naklen/açıktan atanarak ya da kanunla geçiş
yapan işçilerin toplu iş sözleşmelerinden doğan her türlü hak ve menfaatleri (intibakın) gittikleri işyerlerindeki
benzer işçilerin seviyesine, geldikleri işyerlerindeki hizmet yılları emsal
alınarak getirilir.

10.  
696 SAYILI KHK KAPSAMI DIŞINDA
BIRAKILAN TÜM KAMU ALT İŞVEREN (TAŞERON) İŞÇİLERİNİN DAİMİ KADROYA GEÇİRİLMESİ

696 sayılı
KHK kapsamı dışında bırakılan tüm kamu alt işveren (taşeron) işçilerinin Kamu
Kurum ve Kuruluşlarında istihdam edilmesi ile ilgili çalışmalar ivedilikle sonuçlandırılacaktır.

11.  
GEÇİCİ İŞÇİLER

Kamu kurum ve
kuruluşlarında çalıştırılan geçici işçilerin daimî işçi kadrolarına geçirilmesi
yönünde gerekli yasal düzenleme ivedilikle yapılacaktır.

12.  
 696 SAYILI KHK İLE KADROYA GEÇEN İŞÇİLERİN
ÖZLÜK HAKLARI

İşçilerin iş
ve işyeri değişikliği ile özlük hakları (hastalık,
engellilik, sağlık, eş durumu vb. zorunlu nedenler)
konularında mevcut mevzuattaki
sınırlandırıcı hükümlerin kaldırılması çalışmaları ivedilikle
sonuçlandırılacaktır.

İşçilerin
kadroda belirtilen iş unvanları ile fiilen yaptıkları işler dikkate alınarak
iş/görev tanımları toplu iş sözleşmesinin eki olarak ilave edilir. İşçilerin
fiilen yaptıkları iş ile SGK’ya bildirilen meslek kodları uyumlu hale
getirilecektir. Bu kapsamda kadroya geçirilen işçilerin emeklilik/yaşlılık veya
malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihe kadar çalışmalarına ilişkin
sınırlandırıcı hükmün kaldırılması için yasal düzenleme yapılacaktır.

13.  
YETKİ UYUŞMAZLIĞI DEVAM EDEN İŞYERLERİ

Yetki uyuşmazlığı devam eden
işyerlerinde çalışan işçilere işbu “Çerçeve Anlaşma Protokolü” ile
belirlenen ücret zamları, avans niteliğinde uygulanır. İmzalanacak olan toplu
iş sözleşmesi farklarından mahsup edilir.

14.  
FARKLARIN ÖDENME ZAMANI

a) Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük
tarihi ile imza tarihi arasında oluşacak ücret ve diğer tüm ödemelere ilişkin
farklar kurumların bütçe imkânları göz önüne alınarak geciktirilmeden
ödenecektir.

b) 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
127nci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü
madde kapsamında sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçiler ile işe ilk defa
alınan işçilere işverence yapılan ödemeler ile yeni dönem de imzalanacak olan
toplu iş sözleşmesi ile yapılacak olan ödemeler mükerrerliğe yer vermeyecek
şekilde mukayese edilerek mahsuplaşma işlemi yapılacaktır. Bu işlem sonucunda
işçi lehine fark doğması halinde oluşan farklar, kurumun bütçe imkânları göz
önüne alınarak gecikmeden ödenecektir. Yeni dönem toplu iş sözleşmelerinde
düzenlenmeyen herhangi bir ödeme veya uygulama varsa bu ödeme veya uygulamaya
yeni toplu iş sözleşmesinin imza tarihinden itibaren son verilecektir.

15.  
GELİR VERGİSİ DÜZENLEMESİ

Gelir vergisi
yükünü hafifletmeye yönelik olarak ücretlerdeki gelir vergisinin %15’i aşması
halinde aşan kısım işveren tarafından karşılanır.


16. GÜVENLİK
GÖREVLİLERİNİN İŞ GÜVENCESİ

Güvenlik
görevlisinin, yüz kızartıcı suçlar hariç, ceza alması durumunda, işveren uygun
göreceği bir başka göreve geçirir. Sağlık sorunları nedeniyle görevini
yapamayacak duruma gelirse, başka bir işte çalıştırılmasına devam edilir.

NOT:
Konfederasyonlarımız, müzakereler sırasında gerektiğinde yeni tekliflerde
bulunabileceklerdir.

Yazı kaynağı : hakis.org.tr

700 bin işçiyi kapsıyor! Kamu çerçeve protokolü 2023 son dakika! Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü anlaşması ne zaman imzalanacak?

700 bin işçiyi kapsıyor! Kamu çerçeve protokolü 2023 son dakika! Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü anlaşması ne zaman imzalanacak?

BAKAN BİLGİN’DEN KAMU İŞÇİSİNİN ZAM GÖRÜŞMELERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, “Kamu işçileriyle ilgili sürdürdüğümüz toplu iş sözleşmesi çerçeve protokolü çalışmamız başlamıştı. Deprem nedeniyle onu askıya aldık ama hiçbir hak kaybı olmayacak şekilde bunu da gerçekleştireceğiz.” dedi.

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü anlaşması ne zaman imzalanacak?

Henüz konu hakkında resmi açıklama bulunmuyor. Detaylar geldiğinde haberimizde yer alacaktır…

Yazı kaynağı : www.takvim.com.tr

Koop-iş | KAMU TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ ÇERÇEVE PROTOKOLÜ İÇİN İLK TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ

Koop-iş | KAMU TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ ÇERÇEVE PROTOKOLÜ İÇİN İLK TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ

KAMU TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ ÇERÇEVE PROTOKOLÜ İÇİN İLK TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ

TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Sendikamız Genel Başkanı Eyüp Alemdar’ın aralarında olduğu TÜRK-İŞ Heyetinin 2023 yılı Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay başkanlığında, TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ve TÜHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek’in da katılımıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda işçi ve işveren kesimleri ile birlikte gerçekleştirilen görüşme ile 700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren 2023-2025 dönemini kapsayacak olan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüne ilişkin çalışmalar resmi olarak başlamış oldu.

Toplantıda, kamu kesiminde çalışan üyelerimiz için ücret artışı, refah payı ve kıdem zammı taleplerimizin yanı sıra taşeron işçilerin kadroya alınması, kadroya alınan işçilere tayin hakkı verilmesi, geçici işçilerin 10 ay olan çalışma süresinin 12 aya çıkarılması gibi temel talepler gündeme getirildi.

Görüşmelerin ardından açıklama yapan Türkiye İşçi Sendikaları Genel Başkanı Ergün Atalay, “700 bin kamu işçisi ile ilgili 2023 yılı toplu sözleşme görüşmelerine bugün resmen başladık. 2023 yılında bizim taleplerimizin başında asgari ücretten sonra özellikle tabanda bir iyileştirme yapmamız gerektiği vardı.

Hükümetin 2019 yılında 696 sayılı KHK ile kadroya geçenlerle ilgili bize bir sözü var. KİT’ler başta olmak üzere ülke gündeminden taşeron lafını kaldırmamız gerekiyor. Türk-İş’in talebi ve sendikaların talebi budur.” diye konuştu.

Kamu Koordinasyon Kurulu’nu bir ay önce kurduklarını anımsatan Atalay, şöyle devam etti:

 “Önümüzdeki günlerde bu maddelerin dışında 2023 için zam talebimizi kamuoyuna açıklarız. Asgari ücretin biraz üzerinde ücretle 10-15 senedir kendi mesleklerinde uzman olan kurumlarda çalışan milyonlarca insan var. Onların ikramiyeleri, sosyal hakları var. İnşallah toplumun beklentisini karşılayacak güzel bir rakam alırız” 

TÜRK-İŞ BAŞKANI ERGÜN ATALAY KONUŞMA VİDEOSU

Yazı kaynağı : koopis.org.tr

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler

Similar Posts

Bir cevap yazın