istanbul il jandarma komutanlığı nerede

istanbul il jandarma komutanlığı nerede bilgi90’dan bulabilirsiniz

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı - Google My Maps

Jandarma Genel Komutanlığı

Jandarma Genel Komutanlığı

Jandarma Genel Komutanlığı, Türkiye‘de il ve ilçe belediye sınırları dışında kalan veya Polis Teşkilatı bulunmayan yerler[5] ile Sahil Güvenlik bulunmayan kıyı, deniz ve sahillerde görev yapan silahlı genel kolluk kuvvetidir.[5] 1983 tarih ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Kanunu ile 1934 tarih ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Sâlahiyet Kanunu‘nda ve diğer yasalarda kendisine verilen görevleri yerine getiren Jandarma Teşkilatı, İçişleri Bakanlığına bağlı olarak çalışır. Jandarma birlikleri; seferberlik ve savaş hallerinde, Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek bölümleriyle Kuvvet Komutanlıkları emrine girer, kalan bölümüyle normal görevlerine devam eder.[5]

Tarihçe[değiştir | kaynağı değiştir]

Osmanlı dönemi[değiştir | kaynağı değiştir]

2004 yılına kadar Zaptiye Müşirliğinin kuruluş tarihi olan 16 Şubat 1846’da kurulduğu düşünülen Jandarma Teşkilatı hakkında, 1839 yılına kadar arşiv kayıtlarına rastlandığı için Teşkilatın kuruluş tarihi 1839 olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Kuruluş tarihi tam olarak saptanamadığından 1839 tarihi, Asakir-i Zaptiye Nizamnamesi’nin kabul tarihi olan 14 Haziran 1869 ile birleştirilerek 14 Haziran 1839 tarihi elde edilmiş ve bu tarih Teşkilatın kuruluş günü olarak kutlanmaya başlamıştır.

16 Şubat 1846 tarihinde Seraskerliğe bağlı Zaptiye Müşirliği kurularak eyalet ve sancaklardaki Umuru Zaptiye teşkilatları bu kurum bünyesine alınmıştır. Tek makamdan komuta edilen bu yeni askerî zabıta sınıfı, iç güvenlik ve kamu düzenini sağlamakla görevlendirilmiştir. 14 Haziran 1869 tarihindeyse ilk Jandarma tüzüğü olarak bilinen Asakir-i Zaptiye Nizamnamesi kabul edilmiştir. Nizamname’de öngörüldüğü üzere her vilayette alay, tabur, bölük ve takım şeklinde yapılanan ve personeli piyade ve süvarilerden oluşan Zaptiye Alayları kurulmuştur.

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın ardından Sadrazam Mehmet Sait Paşa, Batı tarzı bir zabıta teşkilatı oluşturulmasına yardımcı olmaları için ülkeye İngiliz ve Fransız subaylar davet etmiştir. Yapılan çalışmalar doğrultusunda teşkilatlanmada reformlar yapılarak ve 20 Kasım 1879 tarihinde yine Seraskerlik’e bağlı olarak çalışan Umum Jandarma Merkeziyesi kurulmuştur.

Jandarma, 1909 yılında İkinci Meşrutiyet’le kurulan Harbiye Nezâretine bağlanmış ve adı Umum Jandarma Kumandanlığı olarak değiştirilmiştir. Ardından, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı boyunda bir yandan önceki görevlerine devam etmiş diğer bir yandan da pek çok cephede ordunun bir parçası olarak ülke savunmasına katkı sağlamıştır.[6]

Cumhuriyet dönemi[değiştir | kaynağı değiştir]

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte pek çok kurumunda olduğu gibi Jandarmada da yeniden düzenlenlemelere gidilerek 1918 yılında kapatılan Jandarma Astsubay Okulu İzmit’te yeniden açılmış; Sabit Jandarma Bölge Müfettişlikleri ile İl Jandarma Alay Komutanlıkları yeniden yapılandırılmış ve Seyyar Jandarma Birlikleri kuvvetlendirilmiştir. 10 Haziran 1930 tarihli ve 1706 sayılı Jandarma Kanunu doğrultusunda, Komutanlık bugünkü hukuki konumuna ulaşmıştır. 1935 yılına gelindiğinde Jandarma Subayları Harp Okulunda yetiştirilmeye başlanmış; 1937 yılındaysa Jandarma Teşkilat ve Vazife Nizamnamesi kabul edilmiştir. Komutanlık, 1939 yılında Sabit ve Seyyar Jandarma Birlikleri ile Jandarma Eğitim Birlikleri ve Okulları olmak üzere üç kısım olarak yeniden yapılandırılmıştır.

16 Temmuz 1956 tarihli ve 6815 sayılı Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanun, Gümrük ve Tekel Bakanlığına bağlı bir tümen olan Gümrük Umum Kumandanlığı’nın sınır, kıyı ve karasularının güvenliğini sağlama, gümrük bölgelerinde kaçakçılığı engelleyip takip etme ve soruşturma görevlerini Jandarma Genel Komutanlığına yüklemiştir. Kanunun kabulünden bir yıl sonra Jandarma Sınır Birlikleri tugay hâline getirilmiş; ayrıca Jandarma Eğitim Tugayları da oluşturmuştur. 1961 yılına gelindiğinde Jandarma Bölge Komutanlıkları kurulmuş; iki yıl sonra Foça’da Jandarma Komando Okulu açılarak Jandarma Komando Birlikleri kurulmuştur. 1968 yılında Diyarbakır’a Hafif Helikopter Bölük Komutanlığı ismiyle Jandarma Havacılık Birliği kurulmuştur. Daha sonra Jandarma Komando ve Havacılık Birlikleri, 1974 yılında düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı’na katılmıştır.

12 Eylül Askerî Darbesi’nin ardından 1982 yılında kıyı ve karasuların korunması görevi Sahil Güvenlik Komutanlığına devredilmiş; bir yıl sonra 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu kabul edilmiştir. 1988 yılına gelindiğinde kara sınırlarının korunması ve güvenliğinin sağlanması görevleri Kara Kuvvetleri Komutanlığına yüklenmiş olsa da İran ve Suriye sınırının bir kısmı ile Irak sınırının tamamının korunması hâlâ Jandarmanın sorumluluğundadır. Daha sonra, 23 Mart 1989 tarihinde başlatılan, suç delillerinin bilimsel ve teknolojik yöntemlerle araştırılmasına yönelik bir çalışma kapsamında, 1993 yılında Ankara’ya Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı, 1994 yılında Van, 1998 yılında Bursa, 2005 yılındaysa Aydın Jandarma Bölge Kriminal Laboratuvar Amirlikleri kurulmuştur.[6]

15 Temmuz Askerî Darbe Girişimi’nin ardından ilan edilen olağanüstü hal kapsamında çıkan 25 Temmuz 2016 tarihli ve 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Jandarma yapısında sivilleştirmelere gidilerek tamamen İçişleri Bakanlığına bağlanmıştır.[5][7]

Cumhuriyet tarihinde ilk kez; Jandarma Genel Komutanlığında bir kadın, generalliğe terfi etti: Özlem Yılmaz, 2022 yılında tuğgeneral rütbesine terfi ederek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Yapılanma[değiştir | kaynağı değiştir]

Geçmiş[değiştir | kaynağı değiştir]

Jandarma Genel Komutanlığı, 15 Temmuz Askerî Darbe Girişimi’nin ardından çıkartılan 668 sayılı Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamesi’nden önce Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası olarak Silahlı Kuvvetlerle ilgili görevleri, eğitim ve öğrenim bakımından Genelkurmay Başkanlığına, emniyet ve asayiş işleriyle diğer görev ve hizmetlerin yürütülmesi yönündense İçişleri Bakanlığına bağlı; Jandarma Genel Komutanıysa İçişleri Bakanına karşı sorumluydu. Genelkurmay Başkanlığınca lüzum görülen hâller ile sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hâllerinde gerekli olan bölümü ile Kuvvet Komutanlıkları emrine girer, kalan bölümü ile Jandarma Genel Komutanlığı emrinde normal görevlerine devam ederdi.[8]

2015 yılındaki İç Güvenlik Reformu kapsamında Jandarma Genel Komutanlığının askerî yapısı gevşetilmiş ve bağlılık yönünden İçişleri Bakanlığının rolü daha da etkin hâle getirilmiştir. Reform kapsamında İl Jandarma Komutanlarının; Jandarma Genel Komutanı, Genelkurmay Başkanı, İçişleri Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı‘nın imzalayacağı müşterek bir kararnameyle; İlçe Jandarma Komutanlarının ise Jandarma Genel Komutanı’nın teklifi ve İçişleri Bakanı’nın onayıyla atanması ön görülmüştür.[9]

Günümüz[değiştir | kaynağı değiştir]

668 sayılı Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamesi ile Komutanlık yapısı daha sivil hale getirilmiştir. Bu amaçla Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu’ndaki Jandarmanın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası olarak Silahlı Kuvvetlerle ilgili görevleri, eğitim ve öğrenim bakımından Genelkurmay Başkanlığına bağlı olduğuna yönelik hüküm kaldırılmış; Komutanlık tamamen İçişleri Bakanlığına bağlanmıştır. Komutanlık teşkilatının; kuruluş, kadro ve konuş yerlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri esaslarına göre Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak düzenlenmesi hükmü kaldırılmış; Komutanlığın, Kuvvet Komutanlıkları emrine girmesi durumu da yeniden düzenlenmiştir. Savaş ve seferberlik hallerinde ise hangi birimlerin emre gireceğinin belirlenmesinde Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınması ön görülmüştür.[5]

Jandarma Genel Komutanı ile Yardımcılarının, generallerin ve İl Jandarma Komutanlarının atamalarında Genelkurmay Başkanlığının teklifi gerekliliği kaldırılarak diğer subay ve astsubayların atanmalarında İçişleri Bakanlığı yetkili kılınmıştır.[5][7]

Görevleri[değiştir | kaynağı değiştir]

2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu‘na göre jandarmanın görevleri; adlî, askerî, mülkî ve diğer görevler olmak üzere dört ana başlık altında toplanmaktadır.[5]

Adli[değiştir | kaynağı değiştir]

Mülki[değiştir | kaynağı değiştir]

Askerî[değiştir | kaynağı değiştir]

Diğer[değiştir | kaynağı değiştir]

Birimler[değiştir | kaynağı değiştir]

Merkez ve taşra teşkilatında 2016 sonrasında gerçekleşen reformlarla köklü değişiklikler yaşanmıştır. Yurt sathından konuşlu bulunan 10’un üzerindeki bölge komutanlığı sayısı 6’ya düşürülmüştür. Bu değişiklikteki ana amaç güvenlik riskinin daha az olduğu bölgelerde bölge jandarma komutanlığı gibi bürokratik yapıların ortadan kaldırılmasıdır. Ancak Geçmişte güvenlik riski yoğun olan bölgelerde koordinasyon ve operasyonel esneklik amacıyla bölge komutanlıkları bulunmaktadır. Bunun yanında askeri kimliğin yanında gelişen kolluk vazisefine yönelik adımlar atılmış ve birçok birim tugay/ alay/ tabur/ gibi isimleri bırakıp merkez, daire başkanlığı gibi görev belirten unvanları kullanmaya başlamıştır. Bölge jandarma komutanlığı çatısı altında bulunmayan il jandarma komutanları doğrudan Genel Komutana bağlıdır.[11][12]

Genel Komutana Doğrudan Bağlı Birimler[değiştir | kaynağı değiştir]

Genel Komutan Yardımcısı 1[değiştir | kaynağı değiştir]

Genel Komutan Yardımcısı 2[değiştir | kaynağı değiştir]

Genel Komutan Yardımcısı 3[değiştir | kaynağı değiştir]

Jandarma Bölge Komutanlıkları ve İl Jandarma Komutanlıkları[değiştir | kaynağı değiştir]

Rütbeler[değiştir | kaynağı değiştir]

Subay Rütbeleri[13][değiştir | kaynağı değiştir]

Astsubay Rütbeleri[13][değiştir | kaynağı değiştir]

Uzman Jandarma Rütbeleri [13][14][15][değiştir | kaynağı değiştir]

Uzman Erbaş Rütbeleri [13][16][17][değiştir | kaynağı değiştir]

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

Akademi Başkanı

Tümgeneral Nuh KÖROĞLU 1968 yılında Hatay ili Kırıkhan ilçesinde doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Hatay ili Kırıkhan ilçesinde, lise öğrenimini ise Kırıkhan Lisesi’nde tamamlamış olup, 1985 yılında Kara Harp Okuluna girmiş ve 30 Ağustos 1989 yılında Jandarma Teğmen olarak mezun olmuştur.1989 yılında Tuzla Piyade Okulunda, 1990 yılında Ankara Jandarma Okullar Komutanlığındaki eğitimini müteakip sırasıyla;

1991-1992 yılları arasında Serinyol 121’inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı’nda Takım ve Bölük Komutanlığı,

1992-1994 yılları arasında Samsun-Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı,

1994-1996 yılları arasında Uludere 4’üncü Jandarma Sınır Tabur Komutanlığı 2’nci Jandarma Sınır Bölük Komutanlığı,

1996-1998 yılları arasında İstanbul-Atatürk Havalimanı Jandarma Koruma Bölük Komutanlığı,

1998-2000 yılları arasında Van-Özalp İlçe Jandarma Komutanlığı,

2000-2004 yılları arasında Jandarma Okullar Komutanlığı Öğretim Başkanlığı emrinde,

2004-2006 yılları arasında Diyarbakır-İl Merkez Jandarma Komutanlığı,

2006-2008 yılları arasında İsth.Bşk.lığı Tek.İsth.D.Tek.Des. Şube Müdürlüğü,

2008-2010 yılları arasında İsth.Bşk.lığı Tek.İsth.D.Bil.Des. Şube Müdürlüğü,

2010-2012 yılları arasında Tokat İl Jandarma Komutanlığı ve 2012-2014 yılları arasında Erzincan İl Jandarma Komutanlığı görevlerinde bulundu. 

Tümgeneral Nuh KÖROĞLU, 2014-2016 yılları arasında Ankara-Beytepe Hizmet Destek Komutanlığı, 2016-2017 yılları arasında İstihbarat Başkanlığı İstihbarat Plan ve Güvenlik Daire Başkanlığında, 2017-2021 yılları arasında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, 2021-2022 yılları arasında Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı görevlerinde bulunmasının ardından Cumhurbaşkanlığının 13 Ağustos 2022 tarih, 2022/408 sayılı kararnamesi ile Tümgeneral rütbesine terfi ettirilerek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Akademi Başkanlığı görevine atanmıştır.

Pınar ACUN KÖROĞLU ile evli olan Tümgeneral Nuh KÖROĞLU üç çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.   

Yazı kaynağı : www.jsga.edu.tr

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler

Yorum yapın