hacet namazı nasıl niyet edilir

hacet namazı nasıl niyet edilir bilgi90’dan bulabilirsiniz

Hacet namazına nasıl niyet edilir? Hacet (dilek) namazı ne zamana kadar kılınır?

Hacet namazı nasıl kılınır? İstek, dilek namazı kaç rekattır, nasıl niyet edilir?

Hacet namazı nasıl kılınır? İstek, dilek namazı kaç rekattır, nasıl niyet edilir?

Hacet Namazı (Dilek namazı): Dünyası ya da ahireti için bir isteği, dileği bulunan kişinin kıldığı dört rekatlık bir namazdır.

Mendûb olan hâcet namazı, yatsı namazından sonra iki, dört ya da on iki rekât olarak kılınır. Hz. Peygamber`den gelen bir rivâyete göre hâcet namazının ilk rekâtında Fâtiha`dan sonra üç defa Âyetel-Kürsî, diğer rekâtta (ya da rekâtlarda) da Fâtiha`dan sonra birer defa İhlâs ve Muavvizeteyn (Felâk ve Nâs) sûreleri okunur.

Her ihtiyâcını Allâh’a arzeden ve her fırsatta O’nu zikredip yücelten Rasûl-i Ekrem -sallallâhu aleyhi ve selem- her hangi
bir ihtiyacı olan kimselere iki rek’at namaz kılmalarını tavsiye etmiştir:

“Kimin Allâh’a veya her hangi bir insana ihtiyâcı hâsıl olursa önce abdest alsın, abdestini de güzelce alsın, iki rek’at namaz kılsın, sonra Allâh Teâlâ Hazretlerine senâda bulunsun, Rasûlullâh -aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm-‘a salât okusun, daha sonra da şu duâyı yapsın:

Lâ ilâhe illallâhu’l-halîmu’l-kerîm. Subhânallâhi Rabbi’l-arşi’l-azîm. Elhamdu lillâhi rabbi‘l-âlemîn; Es’eluke mucîbâti rahmetike ve azâime mağfiretik; ve’l-ismete min kulli zenbin ve’l-ganîmete min kulli birrin ve’sselâmete min kulli ism. Lâ teda’ lî zenben illâ gaferteh; ve lâ hemmen illâ ferrecteh; velâ hâceten hiye leke rıdan illâ kadaytehâ. Yâ Erhame’r-râhimîn!” (Tirmizî, “Salât”, 140, 348).

‘Halîm ve kerim olan Allâh’tan başka ilâh yoktur. Arş-ı A’zam’ın rabbi noksan sıfatlardan münezzehtir. Âlemlerin Rabbi’ne hamd olsun. Allâhım! Rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini celbedecek esbâbı taleb ediyor, her çeşit günahtan koruman için yalvarıyorum. Her çeşit iyilikten zenginlik, her çeşit günahtan selâmet diliyorum. Rabbim! Affetmediğin hiçbir günâhımı, kaldırmadığın hiçbir sıkıntımı bırakma! Rızâna uygun olan her türlü dileğimi yerine getir! Hangi amelden râzı isen onu ver, ey Rahîm olan, bana en ziyâde rahmet gösteren Rabbim!’ bundan sonra dünyevî veya uhrevî her ne dilerse taleb eder, çünkü o dilek takdir edilir.”
(İbn-i Mâce, İkâme, 189; Tirmizî, Vitr, 17)

Hacet namazı nasıl kılınır? İki Rekat

Allâh Rasûlü’nün hâcet namazı tavsiyesine sıkıca sarılan ashâbı, herhangi bir ihtiyaçları olduğunda Allâh’a ilticâ eder ve murâdlarına nâil olurlardı. Bir yaz günü bahçıvanı Enes -radıyallâhu anh-‘e gelerek yağmur yağmadığından ve bahçenin kuruduğundan yakındı. Hz. Enes su getirterek abdest alıp namaza durdu. Selâm verdikten sonra bahçıvanına:

– Gökyüzünde bir şey görebiliyor musun? diye sordu. Bahçıvan:

– Göremiyorum, dedi. Enes -radıyallâhu anh- tekrar içeri girip namaz kıldı. Üçüncü yahut dördüncü kez bahçıvanına:

– Gökyüzünde bir şey görebiliyor musun? diye sorunca adam:

– Kuş kanadı gibi bir bulut görüyorum, dedi. Bunun üzerine Enes -radıyallâhu anh- namazını ve duâsını sürdürdü. Az sonra adam
yanına girdi ve:

– Gök bulutla kaplandı ve yağmur yağdı, dedi. Hz. Enes:

– Haydi Bişr bin Şegaf’ın gönderdiği ata bin de yağmurun nerelere kadar yağdığını araştır, dedi.

Bahçivan ata binip etrâfı dolaştığında yağmurun Müseyyerîn köşkleriyle Gadbân sarayından öteye geçmediğini gördü ki Enes -radıyallâhu
anh-‘ın bahçesi de bu sınırlar dâhilindeydi. (İbn-i Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ, VII, 21-22)

Ashâb-ı kirâm’ın hâcet namazı ile Allâh’a yönelip yalvarmalarına bir başka misâli de Enes bin Mâlik -radıyallâhu anh- şöyle anlatır:

Rasulullah -sallallâhu aleyhi ve selem-‘in ashâbından Ebû Mı’lâk adında biri vardı. Bu zat başkaları ile ortaklık kurarak ticaret
yapardı. Dürüst ve takvâ sâhibi biri idi. Bir defasında yine yola çıkmıştı.

Karşısına çıkan silahlı bir hırsız:

– Neyin varsa çıkar seni öldüreceğim, dedi. Ebu Mı’lâk:

– Maksadın mal almaksa al, dedi. Hırsız:

– Ben sâdece senin canını istiyorum, dedi. Ebu Mı’lâk:

– Öyleyse bana müsaade et de namaz kılayım dedi. Hırsız:

– İstediğin kadar namaz kıl, dedi. Ebu Mı’lâk namaz kıldıktan sonra üç defa şöyle duâ etti:

– Ey gönüllerin sevgilisi (Yâ Vedûd), ey yüce arşın sâhibi, ey dilediğini yapan Allâhım! Ulaşılmayan izzetin, kavuşulmayan saltanatın ve arşını kaplayan nûrun için beni şu hırsızın şerrinden korumanı istiyorum! Ey imdâda koşan Allâhım! Yetiş imdâdıma.

Ebu Mı’lâk duasını bitirir bitirmez, elindeki kargıyı kulakları hizâsında tutan bir süvârî peydâ oldu! Süvâri mızrağı hırsıza saplayıp onu öldürdü. Sonra da tâcire döndü. Tacir:

– Kimsin sen? Kimsin sen? Allâh seni vasıta kılarak bana yardım etti, diye sorunca süvari:

– Ben dördüncü kat semâ ehlindenim. İlk duânı yapınca semânın kapılarının çatırdadığını işittim. İkinci defa duâ edince gök ehlinin gürültüsünü işittim. Üçüncü defa dua edince, zorda kalan biri dua ediyor, denildi. Bunu duyunca Allâh’tan, onu öldürmeye beni memur etmesini istedim. Allâh Teâlâ da kabul etti ve geldim. Şunu bil ki, abdest alıp dört rek’at namaz kılan ve bu duayı yapan kimsenin, zorda olsun veya olmasın duası kabul edilir, dedi. (İbn-i Hacer, el-İsabe, IV, 182)

2 Rekat Hacet (Dilek) namazının kılınışı

4 Rekat Hacet (Dilek) namazının kılınışı

Yazı kaynağı : www.namazzamani.net

Hacet Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekat? Hacet Namazı Duası ve Anlamı Nedir? Rekat Rekat Hacet Namazı Kılınışı, Okunan Dualar ve Sureler

Hacet Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekat? Hacet Namazı Duası ve Anlamı Nedir? Rekat Rekat Hacet Namazı Kılınışı, Okunan Dualar ve Sureler

Hacet namazı kişinin bir dilek veya duasının kabul olması için kıldığı bir namazdır. Dilek namazı olarak da bilinir. Müslümanlar için bu namaz farz değil nafile namazdır. Kişi isteğine göre kılabilir.

Hacet Namazı Kaç Rekat?

Hâcet namazı dört veya iki rekât olarak kılınabilir. On iki rekât kılınabileceği şeklinde de rivayet vardır.

Hacet Namazı Nasıl Kılınır?

1. Rekat Kılınışı

2. Rekat

3. Rekat

4. Rekat

Hacet Duası ve Anlamı

Duası: Lâ ilâhe illallâhu’l-halîmu’l-kerîm. Subhânallâhi Rabbi’l-arşi’l-azîm. Elhamdu lillâhi rabbi‘l-âlemîn; Es’eluke mucîbâti rahmetike ve azâime mağfiretik; ve’l-ismete min kulli zenbin ve’l-ganîmete min kulli birrin ve’sselâmete min kulli ism. Lâ teda’ lî zenben illâ gaferteh; ve lâ hemmen illâ ferrecteh; velâ hâceten hiye leke rıdan illâ kadaytehâ. Yâ Erhame’r-râhimîn!” (Tirmizî, “Salât”, 140, 348).

Anlamı: “Halim ve kerim (cömert) olan Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Büyük arşın rabbi, bütün eksikliklerden uzaktır. Âlemlerin Rabbine hamd olsun. Allah’ım! Rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini celb edecek sebepleri senden istiyor, her türlü günahtan beni koruman için yalvarıyorum. Her türlü iyilikten zenginlik, her çeşit günahtan kurtuluş diliyorum. Rabbim! Affetmediğin hiçbir günahımı, kaldırmadığın hiçbir sıkıntımı bırakma! Senin rızana uygun olan her türlü dileğimi yerine getir! Hangi amelden razı isen onu ver. Ey Rahîm olan, bana çokça rahmet gösteren Rabbim!”

Bunun ardından kişi, dünyevî yahut uhrevî her ne dilerse ister, zira o dilek takdir edilir.” (İbn-i Mâce, İkâme, 189; Tirmizî, Vitr, 17) 

Hacet Namazı Ne Zaman Kılınır?

Hacet namazı genellikle Perşembenin Cumaya bağlandığı gece kılınmaktadır. Bunun yanında Kandil gecelerinde de kılınabilir. Ancak hacet namazı kılmayı isteyenler bu zamanları beklemeden istedikleri zaman bu namazı kılabilirler. 

Hacet Namazında Okunan Sureler ve Dualar

Fatiha Suresi

Elhamdulillâhi rabbil’alemin
Errahmânir’rahim
Mâliki yevmiddin
İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în
İhdinessirâtal mustakîm
Sirâtallezine en’amte aleyhim
Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Ayetel Kürsi

Allâhü lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm,
lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm,
lehû mâ fi’ssemâvâti ve mâ fi’l-ard,
men-ze’l-lezî yeşfe’u ‘indehû illâ bi-iznih,
ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm,
ve lâ yuhîtûne bi-şey’in min‘ılmihî illâ bimâ şâe, vesi’a kürsiyyühü’s-semâvâti ve’l-ard
ve lâ yeûdühû hifzuhumâ ve hüve’laliyyü’l-azîm.

İhlas Suresi

Kul hüvellâhü ehad
Allâhüssamed
Lem yelid ve lem yûled
Ve lem yekün lehû küfüven ehad

Felak Suresi

Kul e’ûzü birabbil felak
Min şerri mâ halak
Ve min şerri ğasikın izâ vekab
Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad
Ve min şerri hâsidin izâ hased

Nas Suresi

Kul e’ûzü birabbinnâs
Melikinnâs
İlâhinnâs
Min şerrilvesvâsilhannâs
Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
Minelcinneti vennâs

Sübhaneke Duası

Sübhânekellâhümme
ve bi hamdik
ve tebârakesmük
ve teâlâ ceddük
ve lâ ilâhe ğayrük.

Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât.
Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü
ve rahmetullâhi ve berakâtüh,
Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn.
Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh
ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Allâhumme Barik Duası

Allâhumme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ barekte alâ İbrahîme ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidun mecîd

Rabbenâ âtina fid’dunyâ haseneten ve fil’âhirati haseneten ve kınâ azâbennâr.

Rabbenâğfirlî Duası

Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mu’minine yevme yekûmu’l hisâb.

Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

2 rekat hacet namazı nasıl kılınır? Hacet namazı nedir?

2 rekat hacet namazı nasıl kılınır? Hacet namazı nedir?

Hacet namazı, maddi ve manevi anlamda kişi kendini sıkışmış ve bunalmış hissettiğinde ya da Allah’ın rızasını kazanmak istediğinde kılınan nafile namazdır. Dinimizde daha çok gece yarısından sonra teheccüt namazı olarak kabul edilen hacet namazı, 2 yada katları olarak kılınır. Dinimizce en faziletli ibadetlerden biri olan hacet namazı, sabah namazının sünneti gibi kılınabilir. İşte hacet namazının faziletleri ve kılınışı…

Hacet namazına diğer namazlara başlandığı gibi başlanarak niyet edilebilir. Hacet namazına başlarken ‘Allah’ım niyet ettim senin rızan için hacet namazı kılmaya’ şeklinde niyet edilir ve tekbir getirerek namaza durulur. 

Hacet namazına niyet ettikten sonra ilk rekatta Subhanallah, Besmele çektikten sonra Fatiha Suresi ve zammı sure okunur. Tekbir getirerek rükuya inilir ve rükuda 3 defa ‘subhane rabbiyel azim’ denir ve tekrar kıyama kalkılır. Ardından 2 defa art arda secdeye varılır ve 3’er ‘subhane rabbiyel ala’ okunur ve 2. rekata kalkılır. 

Besmele ile Fatiha Suresi ve zammı sure okunduktan sonra tekbir getirerek rükuya inilir ve rükuda 3 defa ‘subhane rabbiyel azim‘ denir ve tekrar kıyama kalkılır. Ardından 2 defa art arda secdeye varılır ve 3’er ‘subhane rabbiyel ala‘ okunur oturulur. Oturur vaziyette iken Tayyihat, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena duaları okunduktan sonra selam verilir. 

2 rekatlık hacet namazını kıldıktan sonra 2 rekat 2 rekat şeklinde devam da edilebilir. Hacet namazı bittikten sonra ayatel kürsü okunduktan sonra dualar edilerek hacet namazı bitirilebilir.

Yazı kaynağı : www.haber7.com

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler

Yorum yapın