engelliden engelliye araç satışı nasıl olur

rent a car 34

engelliden engelliye araç satışı nasıl olur bilgi90’dan bulabilirsiniz

Engelliden engelliye araç satışı nasıl olur? Engelliden engelliye araç satışı şartları nelerdir, ÖTV indirimli aracın satışı nasıl olur?

Engelliden engelliye araç satışı nasıl yapılır? ÖTV indirimli engelli araç devri nasıl olur, şartları nelerdir?

Engelliden engelliye araç satışı nasıl yapılır? ÖTV indirimli engelli araç devri nasıl olur, şartları nelerdir?

Yüzde 90 ve üzeri engelli olan vatandaşlar, beş yılda bir olmak üzere araçların ilk alımı sınrasında ÖTV ödemiyor. Keza, 2020 yılında yapılan düzenleme ile beraber ÖTV’siz engelli araç satış fiyatı üst sınırı da 303 bin 200 TL’ye yükseltildi. Resmi Gazete’de 2020 engelli araç alımı şartları yayımlanmasına karşın, çeşitli kafa karışıklıkları da yaşanıyor. Bunlardan birisi de, engelliden engelliye araç satışı nasıl yapılır sorusu olarak öne çıkıyor. ÖTV ödemeksizin engelli aracı alan vatandaşlar, satış sürecinde nasıl bir prosedür izlenileceğini ve ÖTV ile VİV’in durumunun ne olacağını öğrenmeye çalışıyor. Peki, 2020 engelliden engelliye araç satışı nasıl yapılır? ÖTV indirimli engelli araç devri nasıl olur? Merak edilenler haberimizde!

2020 ENGELLİ ARAÇ ALIMI ŞARTLARI NELER?

1. Yüzde 90 veya üzeri engelli olanlar:

Engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler yukarıda saydığımız araçların beş yılda bir defa olmak üzere ilk iktisabı (ilk alımı) sırasında ÖTV ödemiyor (ÖTV Kanunu Md. 7/2-a).

Engel sebebi dikkate alınmıyor; görme, işitme, konuşma veya ortopedik olabileceği gibi zihinsel engelliler veya böbrek rahatsızlığı olanlar da bu istisnadan yararlanabiliyor. Engellilerin taşıtı bizzat kullanması veya kullanamaması şartı da aranılmıyor. Ayrıca taşıtta herhangi bir mekanik ilave veya tadilat (özel tertibat) yapılması şartı aranmıyor. Ancak taşıtı bizzat kullanamayacak durumda olanların, istisnadan yararlanabilmesi için ilk iktisaptan önce tekerlekli sandalye veya sedye ile binilmesine ve seyahat edilmesine uygun tertibat yaptırılması zorunluluğu aranıyor. Yüzde 90 veya üzeri engelli olan bu kişilerin vergi avantajından yararlanabilecekleri araçlar da farklı: Panelvan, kombi gibi hem yük, hem de yolcu taşımacılığında kullanılabilen çok amaçlı taşıtlarla (hafif ticari taşıtlar) sürücü dâhil 9 kişilik oturma yeri olan taşıtların (87.03 tarife pozisyonunda sınıflandırılan) ilk alımında istisna uygulanabiliyor (ÖTV Kanunu Md. 7/2-b).

2. Yüzde 90’ın altında engellilik derecesi olanlar:

Yukarıda saydığımız araçları, bizzat kullanmak amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici ‘özel tertibat’ yaptıran yüzde 90’ın altında engellilik derecesi olanlar da araçların ilk iktisabında (ediniminde) ÖTV ödemiyorlar (ÖTV Kanunu Md. 7/2-c). Manuel vitesli bir taşıtın hareket ettirici aksamında engelliliğe uygun tertibat yaptırdığı durumda taşıtı kullanabilecek olanlar vergi avantajından yararlanabiliyor. Engellilik oranı yüzde 90’ın altında olan, işitme engelliler, görme engelliler, böbrek rahatsızlığı olanları kalp nakli veya rahatsızlığı olanlar, zihinsel engelliler ÖTV istisnasından yararlanamıyor.

Bazı durumlarda otomatik vitesli araçlarda hiçbir özel tertibat yaptırılmadan da ÖTV’siz araç alımı mümkün olabiliyor. Manuel vitesli bir taşıtı vites kolunda ve/veya debriyaj pedalında sabitlenmiş özel tertibat yaptırmadan kullanamayacak durumda olan engelliler için, otomatik vitesli taşıtlar, özel tertibatlı taşıt olarak kabul ediliyor.

İstisna kapsamında ilk iktisabı yapılan taşıtın, engelli kişi tarafından bizzat kullanılması; engelli kişinin taşıtı bizzat kullanmasının mümkün olmaması halindeyse, zorunlu haller dışında sürekli olarak yararına sunulması gerekmekte.

Beş yıllık süre yine geçerli… Her beş yılda sadece bir taşıt için istisnadan yararlanılabiliyor. ÖTV ödenmeksizin alınan taşıt, sonradan ÖTV’si ödenerek satılmış olsa da beş yıllık süre dolmadığı sürece yeniden ÖTV avantajından yararlanılamıyor. Bu istisnadan yararlanılabilmesi için gerekli H sınıfı sürücü belgesi ve özel tertibata ilişkin ibareleri (kod numarasını/numaralarını) içeren A, A1, A2, B, B1, BE ve M sınıfı sürücü belgesi koşulları da ayrıca dikkate alınmalı.

ENGELLİDEN ENGELLİYE ARAÇ SATIŞI NASIL YAPILIR? ÖTV İNDİRİMLİ ENGELLİ ARAÇ DEVRİ NASIL OLUR?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) resmi internet sitesinde, kuruma gönderilen dilekçelere yanıt verilmiş ve birçok konu açıklığa kavuşturulmuştur. Bu noktada, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından şu açıklama yapılmıştır:

A- 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Uygulaması

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (15/2-a) maddesinde, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan, veraset yoluyla intikaller hariç ilk iktisabında istisna uygulananların istisnadan yararlananlar dışındakilerce iktisabında, ilk iktisabındaki matrah esas alınarak adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, kayıt ve tescili tarihinde geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte ÖTV alınacağı; ancak Kanunun 7 nci maddesinin (2) ve (8) numaralı bentleri çerçevesinde istisnadan yararlananların bu istisnadan yararlanarak iktisap ettikleri kayıt ve tescile tabi malları beş yıldan fazla kullanarak elden çıkarmaları durumunda bu hükmün uygulanmayacağı hükme bağlanmış olup, söz konusu düzenlemenin uygulama usul ve esaslarına ilişkin açıklamalara, Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (IV/G) bölümlerinde yer verilmiştir.

Bu kapsamda, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi taşıtlardan ilk iktisabı, Kanunun malul ve engellilerin taşıt alımlarında istisnayı düzenleyen 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi kapsamında yapılanların, istisnadan yararlananların ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçmeden istisnadan yararlanamayan kişi veya kurumlara veya daha önce aynı düzenlemeden yararlanmış olup, yararlanma tarihinden itibaren henüz beş yıllık süre geçmemiş bir malul veya engelliye satış veya devri halinde ÖTV aranmaktadır. Malul veya engelliler tarafından ÖTV’den istisna olarak ilk iktisabı yapılan taşıtın, Kanunun (7/2) maddesinden yararlanabilecek durumdaki bir malul veya engelliye satış veya devrinde ise ÖTV aranmamaktadır. Ancak, bu durumda da mezkûr düzenleme kapsamında aranan belgelerin ilgili vergi dairesine ibrazının gerektiği tabiidir.

Ayrıca, bu uygulama kapsamında ÖTV’siz olarak taşıt iktisap eden malul veya engelliler, bu taşıtları iktisap tarihlerinden itibaren beş yıl geçmeden, tekrar bu düzenlemeden ve/veya Kanunun (7/2) maddesi uygulamasından yararlanamamaktadır.

Bu bağlamda, Kanunun (15/2-a) maddesi uyarınca, istisnadan yararlanılarak ilk iktisap edilen kayıt ve tescile tabi taşıtların, malul veya engellilerce ÖTV aranmaksızın iktisap edilebilmesi için Kanunun (7/2) maddesinde düzenlenen istisna şartlarının sağlanmış olması gerektiği, dolayısıyla ancak Kanunun (7/2) maddesinde belirlenen taşıtların yine bu maddede belirlenen şartları haiz malul veya engellilerce, ÖTV aranmaksızın iktisap edilebileceği tabiidir. Diğer taraftan, söz konusu istisnadan yararlanılarak iktisap edilen aracın beş yıldan fazla kullanarak elden çıkarması durumunda ÖTV aranmayacağı açıktır.

Buna göre, söz konusu istisnadan yararlanarak iktisap ettiğiniz … plakalı aracınızı ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıldan fazla kullanarak babanıza devretmeniz halinde, babanızın mezkûr Kanunun (7/2) maddesinde düzenlenen istisna şartlarını sağlayıp sağlamadığına bakılmaksızın, ÖTV aranmadan işlem tesis edilmesi mümkündür. Ancak, söz konusu aracın, bahsedilen süre geçmeden ÖTV aranmaksızın devredilebilmesi için, babanızın mezkûr düzenleme kapsamında aranan şartları sağlaması ve gerekli belgeleri ilgili vergi dairesine ibraz etmesi gerekmektedir.

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde, devir işlemi dolayısıyla ÖTV’nin aranması veya aranmaması için, devrin bedelli ya da bedelsiz olmasının herhangi bir önemi bulunmamaktadır.

B-7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Uygulaması

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi olduğu, 2 nci maddesinin (d) bendinde de ivazsız intikal tabirinin hibe yoluyla veya herhangi bir tarzda olan ivazsız iktisapları ifade ettiği hüküm altına alınmıştır.

Bu hükümlere göre, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset yoluyla veya her ne şekilde olursa olsun ivazsız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali veraset ve intikal vergisine tabidir.

Ayrıca, Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun muafiyet ve istisnalarla ilgili 3 ve 4 üncü maddelerinde, engellilere ivazsız bir şekilde intikal edecek mallar dolayısıyla veraset ve intikal vergisi aranılmayacağına ilişkin herhangi bir hükme yer verilmemiştir.

ENGELLİ ARACI BİR BAŞKA ENGELLİ ARACI İLE TAKAS EDİLİR Mİ?

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendiyle, Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan bazılarının mezkur bentte hüküm altına alınan şartlar dahilinde malûl ve engelliler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV’den istisna edilmiş olup, bu istisna uygulamasının usul ve esasları Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (II/C/1) bölümünde belirlenmiştir.

Öte yandan, Kanunun (15/2-a) maddesinde, veraset yoluyla intikaller hariç olmak üzere (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tâbi mallardan ilk iktisabında istisna uygulananların istisnadan yararlananlar dışındakilerce iktisabında, ilk iktisabındaki matrah esas alınarak adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, kayıt ve tescili tarihinde geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte ÖTV alınacağı, ancak Kanunun (7/2) maddesi kapsamındaki istisnadan yararlananlar tarafından, bu istisnadan yararlanılarak iktisap edilen kayıt ve tescile tabi araçların beş yıldan fazla kullanılarak elden çıkarılmaları durumunda bu hükmün uygulanmayacağı hükme bağlanmış olup, bu düzenleme ile ilgili olarak da mezkûr Genel Tebliğin (IV/G) bölümünde açıklamalar yapılmıştır.

Bu çerçevede, ilk iktisabı Kanunun (7/2) maddesi kapsamında yapılan bir taşıtın, istisnadan yararlananların ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçmeden; söz konusu düzenlemeden yararlanamayan veya yararlanabilmekle birlikte daha önce aynı düzenlemeden ya da Kanunun (15/2-a) maddesinden yararlanmış ve yararlanma tarihinden itibaren henüz beş yıllık süre geçmemiş bir malul veya engelliye satışı veya devrinde ÖTV aranmaktadır.

Buna göre, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2-c) maddesi kapsamında ilk iktisabını yaptığınız taşıtın ilk iktisap tarihinden (14/4/2017) itibaren beş yıllık süre dolmamış olduğundan, yine aynı istisnadan yararlanmış olup henüz ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıllık süre dolmamış olan bir başka malul ve engelli ile araçlarınızı ÖTV aranmaksızın takas etmeniz mümkün değildir.

Bu şekilde işlem yapmak istemeniz halinde, ÖTV Kanununun (15/2-a) maddesi uyarınca, her iki araç için ilk iktisap tarihindeki matrahlar ve kayıt ve tescil tarihinde geçerli olan oranlar üzerinden (adına tescil işlemi yapılan araca ilişkin) hesaplanacak ÖTV’nin adına tescil işlemi yapılanlar tarafından ayrı ayrı beyan edilip ödenmesi gerekeceği tabiidir.

Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

Engelliden Engelliye Araç Satışı 2023

Engelliden Engelliye Araç Satışı 2023

Engelli insanlar, özellikle tekerlekli sandalye kullananlar, uygun bir araç bulmakta zorlanabilirler. Bu zorluğun üstesinden gelmek için engelliden engelliye araç satışı oldukça yaygındır. Bu yazımızda, engelliden engelliye araç satışı hakkında bilmeniz gereken her şeyi ele alacağız.

Engelliden engelliye araç satışı nasıl yapılır?

Engelliden engelliye araç satışı diğer adıyla ÖTV muafiyetli araç satışları üç ana başlıkta incelenir.

Engelliden engelliye araç satışında herhangi bir süre kısıtlaması yoktur. Satış ve tescil işlemleri için noter kanalı ile bir belge düzenlenmelidir. Tescil işlemleri sonrasında, taşıtı alan engelli tarafından özel bir tertibata ihtiyaç duyulması halinde, tadilat projesi hazırlanmalıdır. Tadilat projesi bitiminde taşıtı satın alan engelli kişi Trafik Tescil Kurumundan araç belgesini alabilir.

Engelliden engelliye 2 el araç satışı

İkinci el taşıtı engelliden engelliye araç satışı kısaca açıklamak gerekirsek; ÖTV muafiyeti ile alınmış bir araç 5 yıl dolmadan önce sadece ÖTV muafiyeti hakkı bulunan engellilere satılabilir. Bu satışta başta ödenmeyen ÖTV yine ödenmez. Ancak aracı 5 yıldan önce yine bir engelliye satan birisi, o aracı aldığı tarihin üzerinden 5 yıl geçmedikçe yeni bir ÖTV muafiyetinden faydalanamaz.

Aracı alan engelli de, aracın ilk iktisabından bağımsız olarak, aracı aldığı tarihten itibaren 5 yıl geçmedikçe yeni bir ÖTV muafiyetli araç alamaz. Araç 5 yılını doldurup satsa bile, kendi aldığı tarihin üzerinden 5 yıl geçmeden yeni bir ÖTV muafiyetinden faydalanamaz.

Bazı yerlerde raporu %90 ve üzeri olanlar %90 altında olanlardan, %90 altında olanlarda %90 üzerinde olanlardan engelliden engelliye araç satışı yapamazlar şeklinde bilgiler görmekteyiz. Bu tamamen asılsızdır.

5 yıl dolmadan engelli araç satışı

ÖTV muafiyeti ile alan araç ilk tescil tarihinden itibaren 5 yıl geçmeden ÖTV muafiyeti hakkı olmayan birine satılamaz. Engelliden engelliye araç satışı olması durumunda satışta aracı alacak olanın da ÖTV muafiyeti hakkı olduğunun belgelenmesi için alıcı ve satıcının raporları ile birlikte vergi dairesine başvurarak muvafakat belgesel alması gerekmektedir. Ondan sonra noterden normal satış işlem yapılabilir.

5 yıl dolmadan engelli araç satışı (Engelliden başka bir kişiye)

Engellilerin ÖTV muafiyeti ile aldığı bir araç, aracın ilk iktisabından itibaren 5 yıl geçmeden ÖTV muafiyeti olmayan birine satılamaz. Bu araçların tescil belgesine 5 yıl boyunca satılamayacağı şerhi işlenir. Araç sahibi engelli eğer bu süre dolmadan önce aracı ÖTV muafiyeti olmayan birine satarsa başta muaf olup ödemediği ötv’yi ödemek zorundadır. Ödenecek bu ÖTV tutarının hesabında aracın alındığı tarihteki fatura tutarı ile satışın yapıldığı tarihteki ÖTV oranları esas alınır.

ÖTV muafiyeti ile alınmış bir aracın ÖTV muafiyeti hakkı olmayan engelsiz birine satışında araçta tertibat varsa proje ve tertibat sökümü, sonrasında TSE onayı gerekmektedir. Bu işlemlerden sonra noterde satılamaz şerhi kaldırılır, önce normal araca çevrilir ve sonra satışı yapılır.

Vasi kararı ile engelli araç satışı 

Vasi kararı, genellikle bir kişinin vasisi tarafından alınan bir mahkeme kararıdır ve bu karar, kişinin belli bir konuda karar alamayacak durumda olduğunu belirler. Engelli araç satışı konusunda, bir kişinin vasisi, kişinin engelli olduğunu ve bir araç satın almasına veya satmasına izin vermek için mahkemeden vasi kararı almış olabilir.

Vasi kararı ile engelli araç satışı yapmak isteyen kişiler, öncelikle vasi kararını mahkemeden almalıdırlar. Daha sonra, araç satın alma veya satma işlemi gerçekleştirilmelidir.

Engelli kişinin vefatı sonrası aracın devri ve satışı

ÖTV muafiyeti ile alınmış bir araç sahibinin 5 yıl dolmadan önce vefatı halinde araç mirasçılara kalır. Aracın tüm mirasçılar adına ortak tescilinde ÖTV aranmaz.

5 yıl dolana kadar bu şekilde kalabilir, 5 yıldan sonra normal satış yapılabilir. 5 yılın dolması beklenmeden araç tek bir mirasçının üzerine tescil edilmek istenirse, diğer mirasçıların bir kişi lehinde araç üzerindeki haklarından feragat etmeleri mümkündür.

Ancak bunun bir takım şartları vardır;

Eğer vefat eden kişinin terekesinde araçtan başka bir mal varlığı yoksa bu yol mümkün değildir. Çünkü karşılıksız feragat hibe sınıfına girer ve verasetle intikal şartı oluşmamış olur.

Vefat eden kişinin terekesinde araçtan başka ve en az aracın değeri kadar başka bir mal varlığı varsa, diğer mirasçıların bir kişi lehine araç üzerindeki haklarından feragat etmeleri ile, aracın o bir kişi üzerine tescili ÖTV aranmaksızın mümkün olur.

Engelli araç limiti ne kadar?

%90 ve üzeri raporu bulunan tüm engelliler ile, %90 altında raporu bulunmakla birlikte, manuel vitesli bir aracı kullanabilmek için aracın hareket ettirici aksamı üzerinde özel bir tertibata ihtiyaç duyan bedensel engellilerin alacakları tüm vergiler dahil 2023 engelli araç limiti 1.004.200 TL’yi aşmayan araçlarda özel tüketim vergisi (ÖTV) sıfır olarak uygulanır.

Engelli araç indirimi hesaplama

En basit anlatımla; aracın çıplak fabrika çıkış fiyatı üzerine hiç ÖTV hesabına girmeden, sadece KDV, trafik sigortası bedeli ve tescil giderleri ilave edilerek satış yapılır.

Şimdi size bir aracın ÖTV ve KDV dahil satış fiyatından ÖTV muafiyetli fiyatı nasıl hesaplayabileceğimizi detaylı olarak anlatmaya çalışacağız:

Öncelikle bu hesaplamayı yapabilmek için bir aracın fabrika çıkış fiyatına vergilerin nasıl eklendiği konusuna vakıf olmak gerekiyor.

Şimdi önce bunu görelim:

Önce aracın ham fiyatına motor silindir hacmi ve araç fiyatına göre değişen oranlarda ÖTV eklenir. Sonra bulunan bu tutar üzerinden %18 KDV hesaplanarak eklenir. Bulunan fiyat tescil, plaka ve sigorta giderleri hariç, aracın tüm vergiler dahil satış fiyatıdır. O zaman bizim aracın satış fiyatından ÖTV muafiyetli fiyatını bulabilmemiz için bu işlemin tersini izleyerek önce aracın ham fiyatını bulmamız gerekiyor.

Örnek;  Aracımızın vergiler dahil satış fiyatı 1.004.200 TL ve ÖTV oranı da %80 olsun.

Tabii bu fiyat üzerine aracın tescil, plaka ve sigorta giderleri eklenecektir. Biz burada sizlere basitçe anlatmaya çalıştık. Dilerseniz alt kısımda yer alana hesaplama aracımız ile ÖTV indirimli aracınızın değerini hesaplayabilirsiniz.

Engelliden engelliye araç satışı nasıl olur? Konumuz hakkında aklınıza takılan ve merak ettiğiniz soruları alt kısımda yer alan yorumlar kısmından bizlere iletebilirsiniz.

Yazı kaynağı : www.engelli.com

Engelliden engelliye araç satışı şartları nedir? ÖTV indirimli engelli araç devri nasıl yapılır? 2022 muaf tutarı…

Engelliden engelliye araç satışı şartları nedir? ÖTV indirimli engelli araç devri nasıl yapılır? 2022 muaf tutarı...

Engelli araç alımı ve engelliden engelliye araç devrinin şartları ve 2022 muaf tutarı (bedeli) vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Engelilik durumuna göre değişiklik gösteren ÖTV indirimi, engelli araç alımı hesaplamalarında oldukça önem arz ediyor. %90 üzeri ve altı engeli olan vatandaşların indirimden farklı oranlarda yararlanması ile birlikte, alınan engelli raporu bu oranı belirliyor. İşte, engelli araç alım şartları ve araç devri için gerekenler…

ENGELLİ ARAÇLARINDA MUAF TUTARI NE KADAR OLDU? | 2022 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ÖTV sayılı liste uygulama genel tebliğinde değişiklik yapan tebliğe göre, daha önce bu istisna kapsamında ÖTV’den muaf tutulabilecek araç fiyatı sınırı 330,800 TL’den 450,500 TL’ye çıkarılarak; bu sınırın, malul ve engellilerin kullanımına mahsus eşyalar için de geçerli olmasına karar verildi.

ENGELLİ ARAÇ ALIMI ŞARTLARI NEDİR, ENGELLİ ARAÇ ALIMI NASIL YAPILIR?

ÖTV Kanunu’nun 7. maddesinin 2 numaralı bendi ile bu Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan:

ENGELLİ ARAÇ SATIŞ İŞLEMLERİNDE HANGİ EVRAKLAR GEREKLİ?

Engelli araç satışı için gerekli belgeler bulunmaktadır. Bu belgeler:

ENGELLİ ARAÇ ALIMI İÇİN GEREKEN BAŞVURU ŞARTLARI NELER? 

Maddelerde sözü geçen araçların sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan malul ve engelliler tarafından ilk iktisabında ÖTV istisnası uygulanması için, bu kişilerin araçları kullanması şartı aranılmamaktadır ve özel tertibat yaptırılmasına da gerek bulunmamaktadır. İstisna uygulamasında, aracın ilk iktisabını yapacak olan kişinin sakatlık derecesinin % 90 veya daha fazla olduğuna dair yetkili sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık kurulu raporu aslı veya noter onaylı örneğini, araçların ilk iktisabının yapılacağı motorlu araç ticareti yapanlar tarafından vergi dairesine verilecek 2A numaralı ÖTV beyannamesine eklenmesi, başvuru şartları için yeterlidir. 

Sakatlık derecesi % 90’ın altında olan vatandaşların, ÖTV indiriminden yararlanabilmesi için:

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 5766 sayılı Kanun ile 15. maddesinin 2 nci fıkrasının a bendine göre, listedeki araçlardan kayıt ve tescile tabi olup, ilk iktisabında istisna uygulananların veraset yoluyla intikalleri hariç istisnadan yararlananlar dışındakilerce iktisabında, ilk iktisabındaki matrah esas alınarak adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, kayıt ve tescili tarihinde geçerli olan oran üzerinden bu tarihte ÖTV alınacağı; Kanunun 7. maddesinin 2 numaralı bendi çerçevesinde istisnadan yararlananlar tarafından, bu istisnadan yararlanılarak iktisap edilen kayıt ve tescile tabi araçların 5 yıldan fazla kullanılarak elden çıkarılması durumunda bu hükmün uygulanmayacağı bildirilmiştir.

ÖTV istisnası uygulamasında yapılacak ve göz önünde bulundurulacak işlemler:

a) Sakatlık Dereceleri

Sakatlık derecesi % 90’ın üzerinde olan vatandaşlardan ek bir şart aranmaksızın; altında olanlar için ise “H” sınıfı sürücü belgesini haiz olunması ve araçta sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırılması şartı ile istisna uygulanacaktır. Sakatlık derecesi % 90’ın altında olanlarda, bu şartları haiz olmak koşuluyla sakatlık derecesi önemsizdir. 

b) Hareket Ettirici Tertibatın Kapsamı

Hareket ettirici aksam olarak debriyaj, fren ve gaz pedalları ile vites kolunda sabitlenmiş bir şekilde özel tertibat yapılması gerekmekte olup, yapılan özel tertibatın kişinin sakatlığıyla uyumlu olması da yasal bir zorunluluk olarak kabul edilmektedir. Sakatlık derecesi % 90’ın altında olanların gaz, fren, debriyaj pedalları ile vites kolunda sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırmaksızın kullanabilecek olduğu araçlar ile aracı hareket ettirici özel tertibat sayılmayan (direksiyona topuz takılması, engelin bulunduğu taraftaki silecek kolu, sinyal, cam silecek kumandası, dörtlü flaşör, ön-arka cam su fıskiyesi, korna ve kontak gibi düzeneklerin diğer tarafa alınması veya direksiyon simidine monte edilmesi vb.) tadilat yapılmak suretiyle kullanılabilecek olan araçların ilk iktisabında söz konusu istisnadan yararlanılması olanaksızdır. 

c) Otomatik Vitesli Araçlarda İstisna Uygulaması

Otomatik vitesli araçların gaz veya fren pedalı ya da vites kolunda sakatlığa uygun olarak yaptırılan tadilatlar, hareket ettirici özel tertibat sayılacak ve sağ ayağındaki veya sağ bacağındaki sakatlık nedeniyle bu şekilde otomatik vitesli araç kullanabilecek olanlar, bu araçları ilk iktisabında istisnadan yararlanabilecektir. Engellilerin sakatlıklarına göre ayrım yapılmasını öngören bir amaç güdülmesi söz konusu olmayacağından, sol alt ekstremitede (ayak veya bacakta) sakatlığı olanlar için otomatik vitesin hareket ettirici özel tertibat olarak sayılması gerekmektedir.

Bu durumda, sağlık raporuna göre sadece sol alt ekstremitede sakatlığı bulunan malul ve engellilerin “H” sınıfı sürücü belgesi olması halinde, başkaca özel tertibat yapılmasına gerek olmaksızın otomatik vitesli araçları ilk iktisabında bu istisnadan yararlanmaları mümkün bulunmaktadır. Bu durumda sakatlık derecesi % 90’ın altında olup, sadece sol alt ekstremitede sakatlığı bulunan malul ve engelliler için verilecek (2A) numaralı ÖTV beyannamesine, aracın sakatlığa uygun olarak tadil edildiğine dair teknik belge yerine aracın otomatik vitesli olduğuna dair “uygunluk belgesi” nin aslı veya noter onaylı örneği şartı aranmaktadır. 

ENGELLİ ARAÇ SATIŞI NASIL YAPILIR?

Engelli araç satışlarında en büyük avantaj, ÖTV’den belli oranlarda muaf olmaktır. Manuel vitesli araçlarda tertibat işleminin aksatılmadan yaptırılması ve engellilerin aracı kullanıma hazır hale getirilmesi koşulu vardır. Engellilik oranı %90  ‘ın altında olan engelliler ise, işitme, görme, böbrek hastalığı ve zihinsel engelliler olarak ÖTV’den yararlanamamaktadır. 

ÖTV ödemesi olmadan satın alınan taşıtlar 5 yıl bitmeden yeniden satışa sunulursa, 5 yıllık süre dolmaması durumunda, ÖTV tutarı kişiden temin edilir. Engelli kişi, aracı bizzat kullanması ya da araç kullanımı mümkün değilse araç edinme süreci yasalar çerçevesinde kişinin yaranına olacak şekilde iktisap edilmektedir. H, A,A1,12,B,B1,BE ve M sınıfı sürücü belgesi koşulları dikkate alınarak ÖTV indirimlerinden faydalanılabilir. 

Yazı kaynağı : www.tgrthaber.com.tr

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler

Similar Posts

Bir cevap yazın