bir yerin kanadığında oruç bozulur mu

bir yerin kanadığında oruç bozulur mu bilgi90’dan bulabilirsiniz

Kan akmas� orucu bozar m�? Bir yerimiz kanarsa oru� bozulur mu?

Kan akmas� orucu bozar m�? Bir yerimiz kanarsa oru� bozulur mu?

Ramazan ay�nda oru� ibadetini yerine getiren vatanda�lar, v�cudun herhangi bir yerinde kanama olmas� durumunda oru�lar�n�n bozulup bozulmayaca��n� merak ediyorlar. Oru�ken v�cutta meydana gelen baz� durumlar orucun bozulmas�na neden olabilmektedir. Peki Bir yerimiz kanarsa oru� bozulur mu? Kan akmas� orucu bozar m�? ��te Diyanet’in konuyla ilgili a��klamas�

B�R YER�M�Z KANARSA ORU� BOZULUR MU?

Diyanet’ten al�nan bilgilere g�re oru�lunun bedenindeki yaradan ��kan kan�n oruca bir zarar� olmaz ve bununla oru� bozulmaz.

Ancak, kan�n bo�aza ka�madan a��zdan d��ar� at�lmas� gibi bir durum m�mk�nse ve bu durum bilin�li olarak uygulanmam��sa oru� bozulabilir.

KAN AKMASI ORUCU BOZAR MI?

V�cuttan kan akmas� farkl� nedenlerden dolay� meydana gelebilir. Bu kanamalar ki�i oru�lu oldu�u zamanda meydana gelirse ki�inin orucunu bozmaya sebebiyet veren durumlar�n aras�nda yer almaz. Bu y�zden ki�i kan akmas�n�n ard�ndan da orucunu tutmaya devam edebilir.

BURUNDAN NE KADAR KAN GEL�RSE ORU� BOZULUR?

Burundan kan akmas� meydana geldi�inde ki�iler akan kan�n miktar�n�n orucun bozulmas� �zerinde etkisi olup olmad���n� da merak eder. Bu sorunun cevab� da diyanet taraf�ndan a��k bir �ekilde belirtilmi�tir. Kan akmas� ki�inin elinde olan bir durum de�ildir.

Burun kanamas�, kendili�inden ya da bir darbe sonucu meydana gelebilir. Burun kanamas� nedeniyle oru� bozulmaz.

Burundan akan kan�n miktar� da orucun bozulup bozulmamas� �zerinde etkili de�ildir. Az kan da aksa �ok fazla miktarda an da aksa oru� bozulmayacakt�r.

ORU�LUYKEN BURUN KANAMASI KAZA GEREKT�R�R M�?

Oru�luyken ki�inin kendili�inden ya da darbe sonucu ya�ad��� burun kanamas� orucun kaza edilmesine sebep olmaz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken iki nokta vard�r.

Diyanetten yap�lan a��klamaya g�re e�er burundan akan kan oldu�u gibi d��ar� akarsa oru� bozulmaz. Fakat baz� durumlarda burun kanamas� s�ras�nda akan kan genizde ya da a��zdan mideye ula�abilir.

E�er ki�i burundan akan kan� bo�az�ndan mideye inmeden t�k�rme yolu ile d��ar� atarsa orucu bozulmaz. Ama kan bir damla dahi olsa bo�azdan ge�erse ki�inin orucu bozulur.

Bu y�zden ki�i bu durumu ya�ad�ktan sonra orucunun ertesinde bug�n� kaza olarak tekrar tutmal�d�r. Bunun yan� s�ra burundan akan kan sonucu ki�iye ila� verilmesi ya da takviye i�ne yap�lmas� da ki�inin orucunun bozulmas� i�in yeterli bir sebeptir.

D�� KANAMASI ORUCU BOZAR MI?

Diyanet ��leri Ba�kanl���’ndan al�nan bilgilere g�re di� kanamas� orucu bozmaz. Ancak ��kan kan, kar��t��� t�k�r��e e�it veya daha fazla olursa yutulmas� h�linde oru� bozulur ve kaza edilmesi gerekir. Daha az miktarda olan kan ise dikkate al�nmaz.

Yazı kaynağı : www.star.com.tr

Oru�luyken bir yerimiz kanarsa oru� bozulur mu?

Kanama ile oru� bozulur mu? El kesilmesi, burun kanamas� oru� bozar m�?

Burun ve diş kanayınca oruç bozulur mu?

Burun ve diş kanayınca oruç bozulur mu?

Burun ve diş kanayınca oruç bozulur mu sorusu, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı bilgiler arasında yer alan diş ve burun kanamasıyla oruç bozulur mu sorusu, Müslümanlar için cevap niteliği taşıyor. İşte, rahatsızlıkları nedeniyle burun ve diş kanaması nedeniyle oruç bozulur mu sorusuna cevap arayan vatandaşların araştırdığı konunun detayları..

BURUN VE DİŞ KANAMASI İLE ORUÇ BOZULUR MU?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın verdiği orucu bozan durumlar bilgisine göre burun kanamasının orucu bozup bozmadığı hakkında bir detay yer almamaktadır.

Diş kanaması orucu bozmaz. Ancak çıkan kan, karıştığı tükürüğe eşit veya daha fazla olursa yutulması hâlinde oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir. Daha az miktarda olan kan ise dikkate alınmaz (Haddâd, el-Cevhera, I, 173).

Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

Kan yutunca oruç bozulur mu? Diyanet’ten orucu bozan durumlarla ilgili açıklama

Kan yutunca oruç bozulur mu? Diyanet'ten orucu bozan durumlarla ilgili açıklama

Son günlerde birçok vatandaşın gündeminde yer alan kan yutunca oruç bozulur mu sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıtlandı. Peki, diş eti hastalıkları dolayısıyla kan yutmak orucu bozar mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

KAN YUTUNCA ORUÇ BOZULUR MU?

Diyanet’ten alınan bilgilere göre diş kanaması orucu bozmaz. Ancak çıkan kan, karıştığı tükürüğe eşit veya daha fazla olursa yutulması hâlinde oruç bozulur.

diş kanaması orucu bozmaz. Ancak çıkan kan, karıştığı tükürüğe eşit veya daha fazla olursa yutulması hâlinde oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir. Daha az miktarda olan kan ise dikkate alınmaz (Haddâd, el-Cevhera, I, 173).

Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler

Similar Posts

Bir cevap yazın