aferin forte nedir ne için kullanılır

aferin forte nedir ne için kullanılır bilgi90’dan bulabilirsiniz

A-ferin forte ne işe yarar? A-ferin nedir ve ne için kullanılır? A-ferin forte neye iyi gelir?

A-ferin forte ne işe yarar? A-ferin nedir ve ne için kullanılır? A-ferin forte neye iyi gelir?

A-ferin forte nedir ve ne için kullanılır? A-ferin forte öksürük ve soğuk algınlığı preparatları grubuna dahildir. Aferin ilaç, öksürük ve soğuk algınlığı tedavisinde kullanılan parasetamol + klorfeniramin etken maddeli reçeteli bir ilaçtır. Etkin maddelerinden parasetamol ağrı kesici ve ateş düşürücü; klorfeniramin maleat ise alerji önleyici etkiye sahiptir. Kapsül, şurup ve toz formları vardır. Sadece üst solunum yolu rahatsızlıklarına bağlı şikâyetler için kısa süreli kullanılır.

a ferin forte

Aferin neden kullanılır?

Burun akıntısı, nezle ve hapşırma

Öksürük

Burun-boğaz kaşıntısı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gözlerde sulanma ve kaşıntı

Baş, boğaz veya kas ağrısı

Vücut kırıklığı

Ateş

a ferin forte

A-ferin kullanmadan önce nerele dikkat edilmeli?

Kansızlığı (anemisi) olanlarda, akciğer hastalarında, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatli kullanılmalıdır.

Parasetamol veya antihistaminik ilaç (alerji ilacı) içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız

Alkol alıyorsanız günlük 2 gramdan fazla parasetamol almamalısınız.

Karaciğer enzimlerinde yükselme ve gelip geçici sarılıkla karakterize kalıtsal bir hastalık olan Gilbert sendromunuz varsa

Kan şekeri metabolizmasında etkili olan glukoz 6 fosfat dehidrogenaz enzimi eksikliği olan hastalarda seyrek olarak hemoliz (kırmızı kan hücrelerinin yıkımı) görülebilir.

Epilepsiniz (sara) varsa

Göz içi basıncın artması (örneğin glokom)

Yüksek tansiyon

Kalp damar hastalığı

Bronşların harabiyeti sonucu kalıcı genişlemesi (bronşektazi), bronş iltihabı (bronşit), astım

Prostat hipertrofisi (büyümesi)

Hastalık belirtilerinizin düzelmemesi veya ateşinizin 3 günden daha uzun süre devam etmesi halinde doktorunuza danışınız.

A-ferin forte nasıl kullanılır?

12 yaş ve üzerindeki hastalarda 6 saat ara ile 1 tablet önerilir.

Gereğinde 4 saat ara ile 1 tablet uygulanabilir. Günde 6 tabletten fazla kullanılmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu

Sadece ağızdan kullanım içindir. Bir bardak su ile birlikte yutunuz.

Değişik yaş grupları

A-ferin çocuklarda kullanımı nasıl?

Bir doktorun önerisiyle olmadıkça 12 yaşından küçük çocuklara verilmemelidir.

A-ferin yaşlılarda kullanımı

Sağlıklı, hareketli yaşlılarda normal yetişkin dozu uygundur, fakat zayıf, hareketsiz yaşlılarda doz ve dozlam sıklığı azaltılmalıdır. İlave olarak yaşlı hastaların, A-FERİN FORTE içeriğindeki klorfeniramin maleatın merkezi sinir sistemi etkilerine daha duyarlı olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle daha düşük dozlarda kullanılmalıdır.

Yazı kaynağı : www.yeniakit.com.tr

A-FERIN FORTE 650 mg 30 tablet Kullanma Talimat�

A-FERIN FORTE 650 mg 30 tablet Kullanma Talimat�

A-FER�NFORTE 650 mg / 4 mg film kapl� tablet

A��zdan al�n�r.

Bu Kullanma Talimat�nda:

1. A-FERIN FORTE nedir ve ne i�in kullan�l�r?

2. A-FERIN FORTE�i kullanmadan �nce dikkat edilmesi gerekenler

3. A-FERIN FORTE nas�l kullan�l�r?

4. Olas� yan etkiler nelerdir?

5. A-FERIN FORTE�in saklanmas�

Ba�l�klar� yer almaktad�r.

2.A-FERIN FORTE nedir ve ne i�in kullan�l�r?

Her film kapl� tablet 650 mg parasetamol, 4 mg klorfeniramin maleat i�erir.

A-FER�N FORTE �ks�r�k ve so�uk alg�nl��� preparatlar� grubuna dahildir.

A-FER�N FORTE sar� film kapl�, oblong, bikonveks, �ift kenarl�, bir y�z�nde �A-ferin� yaz�l�, di�er y�z� �entikli tablettir.

2.A-FERIN FORTE kullanmadan �nce dikkat edilmesi gerekenler

E�er;

Kans�zl��� (anemisi) olanlarda, akci�er hastalar�nda, karaci�er ve b�brek fonksiyon bozuklu�u olan hastalarda doktor kontrol� alt�nda dikkatli kullan�lmal�d�r.

Parasetamol veya antihistaminik ila� (alerji ilac�) i�eren ba�ka bir ila� kullan�yorsan�z

Alkol al�yorsan�z g�nl�k 2 gramdan fazla parasetamol almamal�s�n�z.

Karaci�er enzimlerinde y�kselme ve gelip ge�ici sar�l�kla karakterize kal�tsal bir hastal�k olan Gilbert sendromunuz varsa

Kan �ekeri metabolizmas�nda etkili olan glukoz 6 fosfat dehidrogenaz enzimi eksikli�i olan hastalarda seyrek olarak hemoliz (k�rm�z� kan h�crelerinin y�k�m�) g�r�lebilir.

Epilepsiniz (sara) varsa

G�z i�i bas�nc�n artmas� (�rne�in glokom)

Y�ksek tansiyon

Kalp damar hastal���

Bron�lar�n harabiyeti sonucu kal�c� geni�lemesi (bron�ektazi), bron� iltihab� (bron�it), ast�m

Prostat hipertrofisi (b�y�mesi)

Hastal�k belirtilerinizin d�zelmemesi veya ate�inizin 3 g�nden daha uzun s�re devam etmesi halinde doktorunuza dan���n�z.

Parasetamol birden (akut) y�ksek doz verildi�inde ciddi karaci�er toksisitesine neden olur. Eri�kinlerde uzun s�reli (kronik) g�nl�k dozlarda karaci�er hasar�na neden olabilir.

Alkolik karaci�er hastalar�nda dikkatli kullan�lmal�d�r.

Alkol alan ki�ilerde karaci�er zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle g�nl�k al�nan parasetamol dozunun 2000 mg�� a�mamas� gerekir.

Parasetamol� ilk kullananlarda veya daha �nce kullan�m hikayesi olanlarda, kullan�m�n ilk dozunda veya tekrarlayan dozlar�nda deride k�zar�kl�k, d�k�nt� veya bir deri reaksiyonu olu�abilmektedir. Bu durumda doktor ile irtibata ge�ilerek ilac�n kullan�m�n�n b�rak�lmas� ve alternatif bir tedaviye ge�ilmesi gerekmektedir. Parasetamol ile deri reaksiyonu g�zlenen ki�i bir daha bu ilac� veya parasetamol i�eren ba�ka bir ilac� kullanmamal�d�r. Bu durum, ciddi ve �l�mle sonu�lanabilen Steven Johnson Sendromu (cilt ve mukoza zar�n�n ila� veya enjeksiyona kar�� ciddi �ekilde reaksiyon g�sterdi�i bir rahats�zl�kt�r), toksik epidermal nekroliz (ila� ve �e�itli enjeksiyonlara ba�l� geli�en deri hastal���) ve akut generalize ekzantemat�z p�st�loz (yayg�n ak�nt�l� d�k�nt�ler) dahil cilt reaksiyonlar�na neden olabilmektedir.

Bu uyar�lar, ge�mi�teki herhangi bir d�nemde dahi olsa sizin i�in ge�erliyse l�tfen doktorunuza dan���n�z.

Besinler parasetamol�n ba��rsaktan emilimini azaltabilir.

St. John’s Wort (San Kantaron) kandaki parasetamol seviyesini azaltabilir, doktor tavsiyesi ile kullan�lmal�d�r.

�lac� kullanmadan �nce doktorunuza veya eczac�n�za dan���n�z.

Hamile kad�nlarda A-FER�N FORTE kullan�m� hakk�nda yeterli �al��ma bulunmamaktad�r.

A-FER�N FORTE, hamilelikte doktor �nerisi ile ve yarar/zarar oran� de�erlendirilerek kullan�lmal�d�r. Doktorunuz taraf�ndan gerekli g�r�lmedi�i s�rece, hamileli�in son �� ayl�k d�neminde kullan�mdan ka��n�n�z.

Tedaviniz s�ras�nda hamile oldu�unuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczac�n�za dan���n�z.

�lac� kullanmadan �nce doktorunuza veya eczac�n�za dan���n�z.

Emzirilen bebek �zerindeki etkileri hakk�nda yeterli veri bulunmad���ndan, A-FER�N FORTE�u emzirme d�neminde yaln�zca doktor tavsiyesi ile kullanabilirsiniz.

Ara� ve makine kullanma �zerine herhangi bir etki g�stermesi beklenmez. Ancak parasetamol baz� hastalarda ba� d�nmesi veya uyku hali yapabilir.

A-FER�N FORTE kullan�rken, uyan�k kalman�z� gerektiren i�ler yaparken dikkatli olmal�s�n�z.

Baz� ila�lar ile birlikte kullan�ld���nda A-FER�N FORTE�un etkisi de�i�ebilir. A�a��daki ila�lar� kullan�yorsan�z l�tfen doktorunuza s�yleyiniz:

Mide bo�almas�nda gecikme yaratan ila�lar (�rn: propantelin vb.)

Mide bo�almas�n� h�zland�ran ila�lar (�rn: metoklopramid gibi)

Karaci�er enzimlerini uyaran ila�lar (�rn: baz� uyku ila�lar�, sara hastal���nda kullan�lan baz� ila�lar gibi)

Antibiyotik olarak kullan�lan kloramfenikol

Varfarin ve kumarin t�revi antikoag�lanlar (kan p�ht�la�mas�n� engelleyen ila�lar)

Zidovudin (�ocuk ve eri�kinlerde g�r�len HIV enfeksiyonlar�n�n (AIDS) tedavi ve �nlenmesinde kullan�lan bir ila�

Domperidon (bulant�-kusma tedavisinde kullan�l�r)

Alkol

Antidepresan, (ruhsal ��k�nt� tedavisinde kullan�lan baz� ila�lar)

Fenitoin (sara tedavisinde kullan�lan ila�lar) ve anksiyete veya uyku d�zensizli�ine yard�mc� ila�lar

3.A-FERIN FORTE nas�l kullan�l�r ?

12 ya� ve �zerindeki hastalarda 6 saat ara ile 1 tablet �nerilir.

Gere�inde 4 saat ara ile 1 tablet uygulanabilir. G�nde 6 tabletten fazla kullan�lmamal�d�r.

Sadece a��zdan kullan�m i�indir. Bir bardak su ile birlikte yutunuz.

Bir doktorun �nerisiyle olmad�k�a 12 ya��ndan k���k �ocuklara verilmemelidir.

Sa�l�kl�, hareketli ya�l�larda normal yeti�kin dozu uygundur, fakat zay�f, hareketsiz ya�l�larda doz ve dozlam s�kl��� azalt�lmal�d�r. �lave olarak ya�l� hastalar�n, A-FER�N FORTE i�eri�indeki klorfeniramin maleat�n merkezi sinir sistemi etkilerine daha duyarl� olabilece�i g�z �n�nde bulundurulmal�d�r. Bu nedenle daha d���k dozlarda kullan�lmal�d�r.

B�brek yetmezli�i ve karaci�er yetmezli�i:

Hafif ve orta �iddette karaci�er ve b�brek fonksiyon bozuklu�u olan hastalarda dikkatle kullan�lmal�d�r.

Alkol alan ki�ilerde karaci�er zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle g�nl�k al�nan parasetamol dozunun 2000 mg�� a�mamas� gerekir.

E�er A-FER�N FORTE�un etkisinin �ok g��l� veya zay�f oldu�una dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczac�n�z ile konu�unuz.

Doz a��m� durumlar�nda solgunluk, i�tahs�zl�k, bulant� ve kusma g�r�len ba�l�ca belirtilerdir, ancak baz� durumlarda saatlerce belirti g�r�lmeyebilir. Bu nedenle a��r� doz veya kazayla ila� alma durumlar�nda derhal doktorunuza haber veriniz veya hastaneye ba�vurunuz.

Akut (k�sa s�rede) y�ksek doz al�nd���nda karaci�er zehirlenmesine yol a�abilir. A��r� dozun zarar� alkolik karaci�er hastalar�nda daha y�ksektir. Doz a��m� hemen tedavi edilmelidir.

A-FER�N FORTE�dan kullanman�z gerekenden fazlas�n� kullanm��san�z bir doktor veya eczac� ile konu�unuz.

Unutulan dozlar� dengelemek i�in �ift doz almay�n�z.

Daha sonraki normal al�m saatine g�re �nerilen dozda yeniden almaya devam ediniz

Yazı kaynağı : www.ilacrehberi.com

A-FERIN FORTE 650 mg 30 tablet Nedir ve Ne ��in Kullan�l�r

A-FERIN FORTE 650 mg 30 tablet Nedir ve Ne ��in Kullan�l�r

2.A-FERIN FORTE nedir ve ne i�in kullan�l�r?

Her film kapl� tablet 650 mg parasetamol, 4 mg klorfeniramin maleat i�erir.

A-FER�N FORTE �ks�r�k ve so�uk alg�nl��� preparatlar� grubuna dahildir.

A-FER�N FORTE sar� film kapl�, oblong, bikonveks, �ift kenarl�, bir y�z�nde �A-ferin� yaz�l�, di�er y�z� �entikli tablettir.

Yazı kaynağı : www.ilacrehberi.com

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler

Similar Posts

Bir cevap yazın