2023 sağlık bakanlığı kura sonuçları

2023 sağlık bakanlığı kura sonuçları bilgi90’dan bulabilirsiniz

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman 2023? 10 bin 900 işçi alımı kura TAKVİMİ! İŞKUR temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz kura tarihi…

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman 2023? 10 bin 900 işçi alımı kura TAKVİMİ! İŞKUR temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz kura tarihi...

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2023?

10 bin 900 işçi alımı Sağlık Bakanlığı kura çekimi 25-26 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kuralar noter huzurunda yapılacak. Sabah 09:00’da çekilmeye başlanacak kuralar, saat 18:00’de sona erecek.

Yazı kaynağı : www.takvim.com.tr

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2023? İŞKUR KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı kura çekimi 2023 ne zaman? Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura tarihi açıklandı! İşte İŞKUR temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz işçi alımı takvimi 2023

Sa�l�k Bakanl��� kura �ekimi ne zaman? Sa�l�k Bakanl��� i��i al�m� sonu�lar� ne zaman a��klan�r?

Sa�l�k Bakanl��� kura �ekimi ne zaman? Sa�l�k Bakanl��� i��i al�m� sonu�lar� ne zaman a��klan�r?

Sa�l�k Bakanl��� s�rekli i��i al�m� ba�vurular�nda bug�n son g�n. Ta�ra Te�kilat� hizmet birimlerinde istihdam edilmek �zere 10.900 s�rekli i��i Al�m� �lan� i�in ba�vurmak isteyen adaylar, ��KUR esube.iskur.gov.tr adresi �zerinden 22–27 Mart 2023 tarihleri aras�nda i�lemlerini yapabilecekler. Sa�l�k Bakanl��� i��i al�m� sonu�lar�, noter kuras� ile belirlenecek. Peki Sa�l�k Bakanl��� kura �ekimi ne zaman? Sa�l�k Bakanl��� 10 bin 900 i��i al�m� sonu�lar� ne zaman a��klan�r? ��te detaylar

Sa�l�k Bakanl��� 42 bin 500 personel al�m�nda; KPSS ile 6.069 hem�ire, 1.530 ebe, 1.494 sa�l�k lisansiyeri, 798 sa�l�k teknisyeni ve 21.709 sa�l�k teknikeri olmak �zere, toplam 31.600 s�zle�meli sa�l�k personeli al�m� i�in de geri say�m ba�lad�.

Adaylar ba�vurular�n� 22-27 Mart 2023 tarihleri aras�nda T�rkiye �� Kurumu’nun (��KUR) ‘esube.iskur.gov.tr’ adresi �zerinden ger�ekle�tirecek.

10 B�N 900 SA�LIK BAKANLI�I S�REKL� ���� ALIMI BA�VURU EKRANI

Bakanl���n ihtiya� duydu�u hizmet t�r� ve mesleklerdeki al�mlar�n il d�zeyinde kar��lanmas� yoluna gidilecek. Bu nedenle ba�vurularda ki�ilerin Adrese Dayal� N�fus Kay�t Sistemi’nde kay�tl� olan adresleri dikkate al�nacak. Her aday, ilan edilen kadrolardan yaln�zca bir i�yeri (�al��t�r�laca�� il) ve bir mesle�e ba�vuru yapacak.rent a car 34

SA�LIK BAKANLI�I KURA �EK�M� NE ZAMAN?

Sa�l�k Bakanl��� kura �ekimi, ��KUR taraf�ndan bildirilen ba�vuru sahipleri aras�ndan a��k i� say�s� (ilan edilen kadro say�s�) kadar as�l ve as�l say� kadar da yedek aday s�nava tabi tutulmaks�z�n do�rudan noter kuras� ile belirlenecektir.

Sa�l�k Bakanl��� i��i al�m� Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonu�lar�, as�l ve yedek adaylara ili�kin listeler, atamaya ili�kin bilgi ve belgeler ile di�er her t�rl� duyurular Y�netim Hizmetleri Genel M�d�rl���n�n https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun i�in adaylara herhangi bir yaz�l� tebligat yap�lmayacak ve bu ilan tebligat yerine ge�ecektir.

KURA �EK�M� �LE �LG�L� DUYURULAR ���N TIKLAYIN

Sa�l�k Bakanl��� taraf�ndan ilan edilen kadrolara noter kuras� sonucu as�l aday olarak atanmaya hak kazananlar�n atamaya esas belgeleri kontrol edilecektir.

Atama i�in �ng�r�len niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanl��, yan�lt�c� veya yalan beyanda bulunmu� olup tercihlerine yerle�enlerin atama i�lemleri yap�lmayacakt�r. Atamalar� yap�lsa dahi atama i�lemleri iptal edilecektir. Yerle�tirildi�i kadrolar�n nitelik ve �artlar�n� ta��d��� halde istenen belgeleri s�resi i�erisinde teslim etmeyen adaylar g�reve ba�lat�lmayacakt�r.

SA�LIK BAKANLI�I ���� ALIMI KADRO VE BRAN� DA�ILIMI

4 bin 958 temizlik g�revlisi

3 bin 386 g�venlik g�revlisi (silahs�z)

747 klinik destek eleman� (hastane)

520 hasta kar��lama ve y�nlendirme g�revlisi

279 elektrik�i

195 in�aat boyac�s�

130 marangoz

277 �s�tma ve s�hhi tesisat��

258 bilgisayar sistem kurulum bak�m onar�m ve ar�za giderme elaman�

150 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek eleman�

Yazı kaynağı : www.star.com.tr

Sağlık Bakanlığı 10.900 sürekli işçi alımı kura çekim tarihi açıklandı: İşte işkur kura çekim tarihi 2023

Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura çekimi ne zaman 2023? İşte son başvuru tarihi

Sağlık Bakanlığı yer değiştirme kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Sağlık Bakanlığı alımları ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı yer değiştirme kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Sağlık Bakanlığı alımları ne zaman yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI

Bakan Koca paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

”Depremin etkilediği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için diğer 71 ilden, isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12.700 atama yapılacak.

İsteğe bağlı atamalardan 1.881’i uzman hekim, 249’u hekim, 146’sı uzman diş hekimi, 232’si diş hekimi, 81’i eczacı, 4.255’i hemşire, 1.302’si ebe, 4.024’ü sağlık memuru ve teknikeri, 530’u diğer gruplardaki sağlık personeli atamasıdır.

Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

kim kimdir ne zaman nasıl nelerdir nedir ne işe yarar tüm bilgiler
dünyadan ilginç ve değişik haberler en garip haberler burada
enteresan haberler